FILOSOFíA. SAMAYA SAR

FILOSOF�A. SAMAYA SAR.

Filosof�a.

Samaya Sar.

Toda b�squeda espiritual es incompleta sin Samaysar.

  1. Jiva
  2. Jiva-Ajiva
  3. Karma
  4. Punya-Pap
  5. Asrva
  6. Samvar
  7. Nirjara
  8. Bandha
  9. Moksha
  10. Sarva-Vishudha