Doktrina Puta Oslobođenja

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE V

DOKTRINE MAHAVIRE

Doktrina Puta Oslobođenja:

Na osnovu glavnih prinipa đainske filosofije, jasno je da inherentne moći duše su oslabljene karmičkom materijom i stoga se svaka osoba nalazi u nesavršenom stanju.Đainska filosofija takođe tvrdi da stvarna i trajna sreća može biti dosegnuta samo kada se karme potpuno otklone od duše i da je čovek mada trenutno nesavršen, potpuno sposoban da se oslobodi stega karmi sopstvenim naporim bez pomoći spoljnog faktora.Najveća sreća leži u begu od Kruga Rađanja i Umiranja i postati oslobođena duša , odnosno dosegnuti Mokšu. Svet je pun tuge i problema i neophodno je doseći cilj transcendentalnog blaženstva sigurnim metodom.Kada se odredi cilj, nastaje sledeće pitanje u vezi načina dostizanja tog cilja. Na ovo pitanje đainizam daje konačan odgovor.On izjavljuje da Samjag-daršana, tj., ispravno verovanje ,Samjag gjana, ispravno znanje, i Samjag-Ćaritra, tj. ispravno ponašanje, zajedno čine put oslobođenja.Ispravno verovanje, ispravno znanje i ispravno ponašanje se u đainskoj filosofiji nazivaju Ratnatraja, ili tri dragulja.To troje nisu različiti putevi već zajedno čine jedan put.Sva tri moraju biti prisutna kako bi činili put oslobođenja. Pošto se svo troje jednako naglašava i pošto čine Mokšamarga, tj. Put oslobođenja ,on nije moguć bez razumevanja sve troje nije moguće, te je očigledno da đainska filosofija ne priznaje niti jednu od njih pojedinačno kao sredstvo spasenja.Zato se naglašava da se za dosezanje oslobođenja sva tri moraju praktikovati istovremeno.Zato se kaže da bi izlečili bolest, moramo imati vere u lek, znanje o tome kako da ga koristimo, i njegovo samo uzimanje čine tri suštinske stvari  izlečenja .Tako je i oslobađanje duše moguće , verom u efikasnost đainizma, njegovo poznavanje i praktikovanje, koji čine te tri stvari nerazdvojivim.Put oslobođenja se ponekad poredi sa merdevinama i njenim dvema stranama i centralnim prečkama koje čine stepenice.Stranični delovi su ispravno verovanje i ispravno znanje a prečke su postepeni stupnjevi ispravnog ponašanja.          Korišćenje merdevina je moguće samo kada su sva tri elementa zajedno . Odsustvo jednog od njih čini uspon nemogućim.Tako se ljudima naglašava istovremena neophodnost  ispravnog verovanja, ispravnog znanja i ispravnog ponašanja.Etičke doktrine đainizma , za kućedomaćine i monahe, se zasnivaju na tom putu oslobođenja sačinjenog od (I) ispravnog verovanja , (II) ispravnog znanja i (III) ispravnog ponašanja .

(I)  Ispravno Verovanje :

Od tri dragulja, ispravno verovanje dolazi prvo i čini temelj na kojem druga dva dragulja počivaju.Rečeno je da moramo, na svaki način,prvo doći do ispravnog verovanja ili početnog poverenja u osnovna učenja; jer samo zahvaljujući njemu , znanje i ponašanje postaju ispravni.Ispravno verovanje znači istinsku i čvrstu uverenost u sedam  tattvi, tj. princi­pa đainizma kakvi jesu bez zadnjih pomisli.Verovanje da su đainski Tirthankare istinski bogovi,đainske  Sastre, tj. svete knjige,istinski spisi i da su đainski sveci istinski prethodnici, se naziva Ispravno Verovanje. Posedovanje Ispravnog Verovanja ili vere kod neke osobe se uvek smatra najbitnijom u njenim naporima da dosegne oslobođenje. Posebno se izjavljuje da je isposništvo bez vere gore od vere bez asketizma i da čak osoba is niske kaste koja poseduje ispravnu veru može se smatrati božanskim bićem. Na taj način se ispravnom verovanju daje prednost nad ispravnim znanjem i ispravnim ponašanjem jer deluje kao vodič koji vodi dušu ka Mokši ili oslobođenju.

(II) Ispravno Znanje:

Nakon ispravnog verovanja,ispravnim se smatra žudnja za ispravnim znanjem.Iako se ispravna vera i ispravno znanje smatraju blizancima, postoji jasan odnos uzroka i posledice među njima, kao između lampe i svetla.Ispravno znanje je znanje koje  objašnjava prirodu stvari;ono nije nedovoljno, niti preterano, niti lažno već tačno kakvo jeste i to u potpunosti.Takvo znanje mora biti slobodno od sumnje,izopačenosti i laži.Đainizam insistira da se ispravno znanje  nemože steći sve dok se pogrešno verovanje ne odbaci.

(III) Ispravno Ponašanje :

Ispravno ponašanje uključuje pravila discipline koji onemogućuju sve neželjene pokrete govora,tela i uma, slabe i uništavaju sve strastvene aktivnosti i vode ka nevezanosti i čistoti.Ispravno ponašanje podrazumeva prisustvo ispravnog znanja koje podrazumeva ispravnu veru .Tako je osobi koja osobi koja je stekla ispravnu veru i ispravno znanje neophodno da poštuje pravila ispravnog ponašanja kako bi uništenje karmičke materije bilo dovršeno putem ispravnog ponašanja.Ispravno Ponašanje je sačinjeno iz dva dela , tj. Sakala­Ćaritra, savršeno ponašanje i  Vikala-Ćaritra, nesavršeno ponašanje, a od njih prvo praktikuju isposnici a drugo kućedomaćini koji su još uključeni u svetovne aktivnosti.