Acharya Mahapragya

Book Name PDF
Kayakalp Man nu
Loktantra
Mahavir nu Ahimsa Darshan
Mahavir nu Arthashastra
Samayasara
Shripal Charitra – JJS
Prekshadhyan Adhar ane Swarup
Prekshadhyan Chaitanya Kendra Preksha
Prekshadhyan Kayotsarga
Prekshadhyan Leshya Dhyan
Prekshadhyan Sharir Preksha
Prekshadhyan Shwas Preksha
Prekshadhyan Yogik Kriyao
Mahaprajana Vani
Mahavir nu Aarogya_Shastra
Jiva Ajiva
agam 30 mool 03 uttaradhyayana_sutra part01 tera
agam 30 mool 03 uttaradhyayana_sutra part02 tera
heervijaysuri ras