ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

Predgovor


Cilj svih religija je duhovno i moralno uzdizanje čoveka. Duhovno uzdizanje može biti pojedinačno baš kao i dostignuće , ali moralno uzdizanje podrazumeva nečije ponašanje i navike u odnosu sa drugim bićima , ljudskim i životinjskim . Čovek je društveno biće , i teško da neke od njegovih akcija , mislima ili delom , nemaju direktan ili indirektan uticaj na društvo čiji je član . U stvari , čak je i duhovni razvoj malo verovatan bez negovanja svih odgovarajućih moralnih vrednosti . Stoga je religija u praksi ništa više do odlučan i racinalan napor koji vodi ka pobožnom , vrlom i moralnom životu .

Đainizam je opisivan kao etički system  par excellence, jer veoma naglašava samodisciplinu i samokontrolu sa ciljem vođenja mirnog života koegzistencije , kooperacije , koordinacije  i korealizacije . Ahimsa ili nenasilje u misli , reči i delima , je njegova kjučna stvar a savršena jednakost njegov stožer .

U ovoj knjizi , ‘Život i Zaveštanje Mahavire -Društvena Studija’ , učeni autor , nakon razmatranja drevnosti Tirthankara tradicije , života i rada Mahavire i njegovih filosofskih i etičkih doktrina , u poslednjem poglavlju razmatra značaj Mahavire . Ovo poglavlje je srž knjige i u njemu , mada kratko , autor  vrlo vešto pokušava da proceni društvene aspekte Mahavirinog učenja , u šest odgovarajućih podnaslova – Uspostavljanje Društvene Jednakosti , Emancipacija Žena , Ulivanje Samopouzdanja , Naglasak na Nenasilju , Insistiranje na Toleranciji i Ohrabrivanje Društvenog Blagostanja , koja govore za sebe .

Autor, Dr . Vilas Adinath Sangave, je vanredni predavač ne samo Sociologije , za koju  je čuven kao učitelj , već i Đaina religije i filosofije . Čestitam mu na ovom malom delu koje je priredio za objavljivanje povodom ovogodišnje 2500-te Proslave Nirvane Gospoda Mahavire , Najvećeg Dobrotvora Čovečanstva . Šri Rajendra Kumar Jain , entuzijastični sekretar Veer Nirvana Bharati  Meerut, takođe zaslužuje zahvalnost za objavljivanje ove knjige za dobrobit čitalaca . Njemu ide zasluga za objavljivanje i nekoliko drugih , dobrih knjiga na engleskom i hindiju preko Veer Nirvana Bharati .

JYOTI   PRASAD  JAIN

Luckraow

2nd October, 1975 .