Chapter Nine

        ¾ÖÆÖÓ ˆÃÖ Ûúß †ÖµÖã ÃÖÖŸÖ ÃÖÖÝÖ¸ ¯ÖδÖÖÞÖ £Öß… †ÖµÖã †®ŸÖ ÆÖê®Öê¯Ö¸ ¾ÖÆÖÓÃÖê “µÖãŸÖ ÆÖêÛú¸ ¾ÖÆ ˆÃÖß ¸Ö•ÖÝÖéÆ ®ÖÝÖ¸ ´ÖêÓ ×¾Ö¿¾Ö³Öæ×ŸÖ ¸Ö•ÖÖ Ûúß •Öî®Öß ®ÖÖ´ÖÛú ´ÖÆÖ¸Ö®Öß ÃÖê ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö… •ÖÖê ×Ûú ²Ö›Ö ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ²ÖÆãŸÖ Æß ¿Ö渾Ö߸ ×®ÖÛú»ÖÖ £ÖÖ… ¸Ö•ÖÖ ×¾Ö¿¾Ö³Öæ×ŸÖ Ûê ”Öê™ê ³ÖÖ‡Ô  ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ×¾Ö¿ÖÖÜÖ³Öæ×ŸÖ £ÖÖ … ˆÃÖÛúß ³Öß »Öõ´ÖÞÖÖ Ã¡Öß ÃÖê ×¾Ö¿ÖÖÜÖ®Ö®¤ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö £ÖÖ•ÖÖê †×¬ÖÛú ²Öã׬¤´ÖÖ®Ö ®ÖÆßÓ £ÖÖ… ‡ÃÖ ¯Ö׸¾ÖÖ¸ Ûê ÃÖ²Ö »ÖÖêÝÖ •Öî®Ö ¬Ö´ÖÔ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ ¹ý×“Ö ¸ÜÖŸÖê £Öê … ´Ö¸ßדÖÛúÖ •Öß¾Ö ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ³Öß •Öî®Ö ¬Ö´ÖÔ´ÖêÓ †ÖãÖÖ ¸ÜÖŸÖÖ £ÖÖ … ×ÛúÃÖß ‹Ûú פ®Ö ¸Ö•ÖÖ ×¾Ö¿¾Ö³Öæ×ŸÖ ¿Ö¸¤ŠúŸÖã Ûê ³ÖÓÝÖ㸠(®ÖÖ¿Ö ¿Öß»Ö) ²ÖÖ¤»Ö ¤êÜÖÛú¸ ´Öã×®Ö ÆÖê ÝÖµÖê †Öî¸ †¯Ö®ÖÖ ¸Ö•µÖ ”Öê™ê ³ÖÖ‡Ô ×¾Ö¿ÖÜÖ³Öæ×ŸÖ Ûê ×»ÖµÖê ¤ê ÝÖµÖê ŸÖ£ÖÖ †¯Ö®Öê ¯Öã¡Ö ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ÛúÖê µÖã¾Ö¸Ö•Ö ²Ö®ÖÖ ÝÖµÖê…

        ×ÛúÃÖß ‹Ûú פ®Ö µÖã¾Ö¸Ö•Ö ×¾Ö¿¾Ö ®Ö®¤ß †¯Ö®Öê ×´Ö¡ÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ¸Ö•ÖÖêªÖ®Ö ´ÖêÓ ÛÎß›Ö Ûú¸ ¸ÆÖ £ÖÖ ×Ûú ‡ŸÖ®Öê ´ÖêÓ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ®ÖµÖê ¸Ö•ÖÖ ×¾Ö¿ÖÖÜÖÖ³Öæ×ŸÖ ÛúÖ ¯Öã¡Ö ×¾Ö¿ÖÖÜÖ®Ö®¤ ×®ÖÛú»ÖÖ… ¸Ö•ÖÖêªÖ®Ö Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ˆÃÖÛúÖ •Öß »Ö»Ö“ÖÖ ÝÖµÖÖ… ˆÃÖ®Öê —Ö™ÃÖê †¯Ö®Öê ׯ֟ÖÖÃÖê ÛúÆÖ ×Ûú †¯Ö®Öê •ÖÖê ²Ö®Ö ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ÛúÖê ¤ê ¸ŒÜÖÖ Æî ¾ÖÆ ´Öã—Öê ¤ßוֵÖê ®ÖÆßÓ ŸÖÖê ´Öî ‘Ö¸ ”Öê›Ûú¸ ¯Ö¸¤ê¿Ö ÛúÖê ³ÖÖÝÖ •ÖÖ‰ÓúÝÖÖ… ¸Ö•ÖÖ ×¾Ö¿ÖÖÜÖ³Öæ×ŸÖ ³Öß ¯Öæ¡ÖÛê ´ÖÖêÆ ´ÖêÓ †ÖÛú¸ ²ÖÖê»ÖÖ-²Öê™Ö… µÖÆ ÛúÖî®Ö ²Ö›ß ²ÖÖŸÖ Æî? ´Öî †³Öß ŸÖã´ÆÖ¸ê ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ˆªÖ®Ö פµÖê ¤êŸÖÖ ÆæÓ -‹êÃÖÖ ÛúÆÛú¸ ˆÃÖ®Öê µÖã¾Ö¸Ö•Ö ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ßÛúÖê †¯Ö®Öê ¯ÖÖÃÖ ²Öã»ÖÖÛú¸ ÛúÆÖ ×Ûú-´Öã—Öê Ûãú” †ÖŸÖŸÖÖ×µÖµÖÖêÓ ÛúÖê ¸ÖêÛú®Öê Ûê ×»ÖµÖê ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯ÖΤê¿ÖÖêÓ´ÖêÓ •ÖÖ®ÖÖ Æî … ÃÖÖê •Ö²ÖŸÖÛú ´ÖîÓ »ÖÖî™Ûú¸ ¾ÖÖׯÖÃÖ ®Ö †Ö •ÖÖ‰Óú ŸÖ²ÖŸÖÛú ¸Ö•µÖ ÛúÖµÖÖêÔ Ûúß ¤êÜÖ³ÖÖ»Ö Ûú¸®ÖÖ … ÛúÖÛúÖ Ûê ²Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ³ÖÖê»Öê ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ®Öê ÛúÆÖ-®ÖÆßÓ †Ö¯Ö µÖÆß ¯Ö¸ ÃÖãÜÖÃÖê ¸×ƵÖê ®ÖÆß, †Ö¯Ö µÖÆßÓ¯Ö¸ ÃÖãÜÖÃÖê ¸×ƵÖê, ´Öî ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯ÖΤê¿Ö ´ÖêÓ •ÖÖÛú¸ ˆ¯Ö¦×¾ÖµÖÖêÓÛúÖê ®Ö™ ×ÛúµÖê †ÖŸÖÖ ÆæÑ  ¸Ö•ÖÖ®Öê ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ÛúÖê Ûãú” ÃÖê®ÖÖêÛê ÃÖÖ£Ö ´ÖîÓ ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯ÖΤê¿ÖÖêÓ ´ÖêÓ ³Öê•Ö פµÖÖ †Öî¸ ˆÃÖÛê †³ÖÖ¾Ö ´ÖêÓ ˆÃÖÛúÖ ²ÖÝÖß“ÖÖ †¯Ö®Öê ¯Öã¡Ö Ûê ×»ÖµÖê ¤ê פµÖÖ … •Ö²Ö ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ÛúÖê ¸Ö•ÖÖ Ûê ‡ÃÖ Ûú¯Ö™ ÛúÖ ¯ÖŸÖÖ “Ö»ÖÖ ŸÖ²Ö ¾ÖÆ ²Öß“Ö ÃÖê Æß »ÖÖî™Ûú¸ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ “Ö»ÖÖ †ÖµÖÖ †Öî¸ ×¾Ö¿ÖÖÜÖ®Ö®¤ ÛúÖê ´ÖÖ¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ˆªÖêÝÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖÖ … ×¾Ö¿ÖÖÜÖ®Ö®¤ ³Öß ˆÃÖÛê ³ÖµÖÃÖê ³ÖÖÝÖÛú¸ ‹Ûú Ûî£ÖÛê ¯Öꛯָ “Öœ ÝÖµÖÖ ¯Ö¸®ŸÖã Ûãú´ÖÖ¸ ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß®Öê ˆÃÖê ´ÖÖ¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ¾ÖÆ Ûî£Ö ÛúÖ ¯Öê› Æß ˆÜÖÖ› ›Ö»ÖÖ… ŸÖ¤®Ö®ŸÖ¸ ¾ÖÆ ³ÖÖÝÖÛú¸ ‹Ûú ¯ÖŸ£Ö¸ Ûê ÜÖ´³Öê ´ÖêÓ •ÖÖ ×”¯ÖÖ ¯Ö¸®ŸÖã ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß ®Öê †¯Ö®Öß Ûú»ÖÖ‡Ô “ÖÖî™ÃÖê ˆÃÖ ÜÖ´²Öê ÛúÖê ³Öß ŸÖÖê› ›Ö»ÖÖ … וÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ³ÖÖÝÖÖ … ˆÃÖê ³ÖÖÝÖŸÖÖ Æã†Ö ¤êÜÖÛú¸ µÖã¾Ö¸Ö•Ö ×¾Ö¿¾Ö®Ö®¤ß Ûú Öê ¤µÖÖ †Ö ÝÖ‡Ô … ˆÃÖ®Öê ÛúÆÖ ‘³ÖÖ‡Ô ! ´ÖŸÖ ³ÖÖÝÖÖê, ŸÖã´Ö ÜÖã¿Öß ÃÖê ´Öê¸ê ²ÖÝÖß“Ö´ÖêÓ ÛÎß›Ö Ûú¸Öê, †²Ö ´Öã—Öê ˆÃÖÛúß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ®ÖÆß Æî … †²Ö ´Öã—Öê •ÖÓÝÖ»ÖÛê ÃÖæÜÖê Ûú™ß»Öê —ÖÓÜÖÖ› —ÖÖ»ÖÖ› Æß †“”ê »ÖÝÖêÓÝÖê’û ….‹êÃÖÖ ÛúÆÛú¸ ˆÃÖ®Öê ÃÖÓÃÖÖ¸ Ûúß Ûú¯Ö™ ³Ö¸ß †¾ÖãÖÖ ÛúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸Ûê ×Ûú®ÆßÓ ÃÖ´³ÖæŸÖ ®ÖÖ´Ö Ûê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ×•Ö®Ö ¤ßõÖÖ »Öê »Öß… ‡ÃÖ ‘Ö™®ÖÖ ÃÖê ¸Ö•ÖÖ ×¾Ö¿ÖÖÜÖÖ³Öæ×ŸÖ ÛúÖê ³Öß ²ÖÆãŸÖ ¯Ö¿“ÖÖ¢ÖÖ¯Ö Æã†Ö… ˆÃÖ®Öê ´Ö®Ö ´ÖêÓ ÃÖÖê“ÖÖ ×Ûú ´ÖîÓ®Öê ¾µÖ£ÖÔ Æß ¯Öã¡Ö Ûê ´ÖÖêÆ ´ÖêÓ †ÖÛú¸ ÃÖÖ¬Öã-þֳÖÖ¾Öß ×¾Ö¿¾Ö ®Ö®¤ß Ûê ÃÖÖ£Ö Ûú¯Ö™ ×ÛúµÖÖ Æî … ÃÖ“Ö ¯Öæ”Öê ŸÖÖê µÖÆ ¸Ö•µÖ ³Öß ˆÃÖßÛúÖ Æî … ×ÃÖ±Ô Ã®ÖêÆ Ûê ÛúÖ¸ÞÖ Æß ²Ö›ê ³ÖÖ‡Ô ´Öã—Öê ¸Ö•ÖÖ ²Ö®ÖÖ ÝÖµÖê Æî… †²Ö וÖÃÖ ×ÛúÃÖß ³Öß ŸÖ¸Æ ´Öã—Öê ‡ÃÖ ¯ÖÖ¯Ö ÛúÖ ¯ÖÎÖµÖ׿“ÖŸÖ Ûú¸®ÖÖ “ÖÖ×ƵÖê … ‹êÃÖÖ ÃÖÖê“ÖÛú¸ ˆÃÖ®Öê ³Öß ×¾Ö¿ÖÖÜÖ®Ö®¤ß ÛúÖê ¸Ö•µÖ ¤êÛú¸ ×•Ö®Ö ¤ßõÖÖ »Öê »Öß … µÖÆ Æ´Ö ¯ÖÆ»Öê ×»ÖÜÖ †ÖµÖê Æî ×Ûú ×¾Ö¿ÖÖ“Ö ®Ö®¤ß ²Öã׬¤´ÖÖ®ÖË ®ÖÆßÓ £ÖÖ … ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ¸Ö•µÖÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÖÛú¸ ´Ö¤Öê®´Ö¢Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ … Ûú‡Ô ŸÖ¸ÆÛê ¤ã¸Ö“ÖÖ¸ Ûú¸®Öê »ÖÝÖÖ … וÖÃÖÃÖê ¯ÖΕÖÖ Ûê »ÖÖêÝÖÖêÓ®Öê ˆÃÖê ¸Ö•ÖÝÖªßÃÖê “µÖãŸÖÛú¸ ¤ê¿Ö ÃÖê ×®ÖÛúÖ»Ö ×¤µÖÖ … ×¾Ö¿ÖÖÜÖ®Ö®¤ß ®Öê ¸Ö•µÖ ÃÖê “µÖãŸÖ ÆÖêÛú¸ †Ö•Öß×¾ÖÛúÖ Ûê ×»ÖµÖê ×ÛúÃÖß ¸Ö•ÖÖÛê µÖÆÖÓ ®ÖÖîÛú¸ß Ûú¸ »Öß … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆ ¸Ö•ÖÖÛê ÛúÖµÖÔÃÖê ´Ö£Öã¸Ö ®ÖÝָߴÖêÓ †ÖµÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ ‹Ûú ¾Ö꿵ÖÖ Ûê ‘Ö¸ Ûúß ”ŸÖ¯Ö¸ ²ÖîšÖ Æã†Ö £ÖÖ…

        ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×¾Ö¿¾Ö ®Ö®¤ß ³Öß Ûúך®Ö ŸÖ¯ÖõÖÖ†ÖêÓÃÖê †¯Ö®Öê ¿Ö¸ß¸ ÛúÖê ÃÖãÜÖÖŸÖê Æã‹ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ´Ö£Öã¸Ö ®ÖÝÖ¸ß ´ÖêÓ ¯ÖÆãÓ“Öê †Öî¸ †ÖÆÖ¸ Ûúß ‡“”ÖÃÖê ´Ö£Öã¸Ö Ûúß ÝÖ×»ÖµÖÖêÓ ´ÖêÓ ‘Öã´ÖŸÖê Æã‹ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ×®ÖÛú»Öê •ÖÆÖÓ¯Ö¸ ¾Ö꿵ÖÖ Ûê ´ÖÛúÖ®Ö Ûúß ”ŸÖ¯Ö¸ ×¾Ö¿ÖÖÜÖÖ ®Ö®¤ß ²ÖîšÖ Æã†Ö £ÖÖ… †ÃÖÖŸÖÖÛúÖ ˆ¤µÖ ×ÛúÃÖß ÛúÖê ®ÖÆßÓ ”ÖꛟÖÖ … ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×¾Ö¿¾Ö ®Ö®¤ß ²ÖîšÖ Æã†Ö £ÖÖ … †ÃÖÖŸÖÖÛúÖ ˆ¤µÖ ×ÛúÃÖß ÛúÖê ®ÖÆßÓ ”ÖꛟÖÖ … ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×¾Ö¿¾Ö ®Ö®¤ß ÛúÖê ˆÃÖ ÝÖ»Öß ´ÖêÓ ‹Ûú ®Ö¾Ö¯ÖÎÃÖæŸÖÖ ÝÖÖµÖ®Öê ¬ÖŒÛúÖ ¤êÛú¸ •Ö´Öָ߮֯ ×ÝÖ¸Ö ×¤µÖÖ… ˆ®ÆêÓ •Ö´Öָ߮֯ ¯Ö›Ö Æã†Ö ¤êÜÖÛú¸ ×¾Ö¿ÖÖÜÖÖ®Ö®¤ßÃÖê ÆÓÃÖŸÖê Æã‹ ÛúÆÖ ×Ûú Ûú»ÖÖ‡ÔÛúß “ÖÖê™ÃÖê ¯ÖŸ£Ö¸Ûê ÜÖ´³Öê ÛúÖê ×ÝÖ¸Ö ¤ê®Öê¾ÖÖ»ÖÖ ŸÖã´ÆÖ¸Ö ¾ÖÆ ²Ö»Ö †Ö•Ö ÛúÆÖÓ ÝÖµÖÖ  ? ˆÃÖÛê ²Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ×¾Ö¿¾Ö®ÖÓ¤ß ÛúÖê ³Öß Ûãú” ÛÎÖê¬Ö †Ö ÝÖµÖÖ ˆ®ÆÖêÓ®Öê »Ö›ÜÖ›ÖŸÖß Æã‡Ô †Ö¾ÖÖ•Ö ´ÖêÓ ÛúÆÖ-‘ŸÖã—Öê ‡ÃÖ ÆÓÃÖß ÛúÖ ±ú»Ö †¾Ö¿µÖ ×´Ö»ÖêÝÖÖ’û … †ÖÆÖ¸ ê»ÖÛú¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ¾Ö®Ö Ûúß †Öê¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê… ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÆÖêÓ®Öê †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ´ÖêÓ ×®Ö¤Ö®Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛú¸ ÃÖ®µÖÖÃÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¿Ö¸ß¸ ”Öê›Ö וÖÃÖÃÖê ¾Öê ´ÖÆÖ¿ÖãÛÎ ®ÖÖ´Ö Ûê þÖÝÖÔ ´ÖêÓ ¤ê¾Ö Æã‹ … ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×¾Ö¿ÖÖÜÖ³Öæ×ŸÖ †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ ´ÖêÓ ÃÖ´ÖŸÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÓÃÖê ´Ö¸Ûú¸ ¾ÖÆÖÓ¯Ö¸  ¤ê¾Ö Æã‹ … ¾ÖÆÖÓ ˆ®Ö ¤Öê®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ Æß Ã®ÖêÆ £ÖÖ…

        ÃÖÖê»ÖÆ ÃÖÖÝÖ¸ŸÖÛú þÖÝÖÖêÔ Ûê ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖ®Öê ²ÖÖ¤ ¾ÖÆÖÓÃÖê “µÖãŸÖ ÆÖêÛú¸ ×¾Ö¿ÖÖÃÖ³Öæ×ŸÖ ÛúÖ •Öß¾Ö •Ö´²Öæ«ß¯Ö ³Ö¸ŸÖõÖê¡Ö ´ÖêÓ ÃÖ㸴µÖ ¤ê¿Ö Ûê ¯ÖÖ꤮֯Ö㸠®ÖÝÖ¸Ûê þÖÖ´Öß ¯ÖΕÖÖ¯ÖŸÖß Ûúß •ÖµÖÖ¾ÖŸÖß ¸Ö®Öß Ûê ×¾Ö•ÖµÖ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾ÖÛê ÃÖÓÃÛúÖ¸ÃÖê ‡®Ö ¤Öê®ÖÖêÓ´Öê ²Ö›Ö ³ÖÖ¸ß Ã®ÖêÆ £ÖÖ… ²Ö›ê ÆÖê®Öê¯Ö¸ ×¾Ö•ÖµÖ ²Ö»Ö³Ö¦ ¯Ö¤¾ÖßÛúÖ ¬ÖÖ¸Ûú Æã†Ö †Öî¸ ×¡Ö¯Öãš ®Öê ®ÖÖ¸ÖµÖÞÖ ¯Ö¤¾Öß ¯ÖÖ‡Ô … ´Öã×®Ö-×®Ö®¤Ö Ûê ¯ÖÖ¯ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖÖÜÖ®Ö®¤ß ÛúÖ •Öß¾Ö †®ÖêÛú ÛãúµÖÖê×®ÖµÖÖêÓ ´ÖêÓ ³ÖδÖÞÖ Ûú¸ŸÖÖ Æã†Ö ×¾Ö•ÖµÖÖ¬ÖÔ ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß ˆ¢Ö¸ ÁÖêÞÖָ߯ †»ÖÛúÖ ®ÖÝÖ¸ß Ûê ¸Ö•ÖÖ ´ÖµÖæ¸ÝÖÎß¾ÖÛúß ®Öß»ÖÖ·•Ö®ÖÖ ¸Ö®Öß ÃÖê †¿¾ÖÝÖÎß¾Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ¾ÖÆ ²Ö“Ö¯Ö®Ö ÃÖê Æß ˆ§Þ› ¯ÖÎÛéúןÖÛúÖ £ÖÖ… וÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ŸÖß®Ö ÜÖÞ›¯Ö¸ †¯Ö®ÖÖ †Ö׬֯֟µÖ •Ö´ÖÖµÖê Æã‹ £ÖÖ… ×ÛúÃÖß ÛúÖ¸ÞÖ¾Ö¿Ö ×¡Ö¯Ö隯ָ †¯Ö®ÖÖ “ÖÛÎ “Ö»ÖÖµÖÖ … ¯Ö¸ “ÖÛθŸ®Ö ŸÖß®Ö ¯ÖΤ×õÖÞÖÖ‹Ó ¤êÛú¸ ס֯ÖãšÛê ÆÖ£Ö ´ÖêÓ †Ö ÝÖµÖÖ … ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê ˆÃÖß “ÖÛθŸ®ÖÛê ¯ÖÎÆÖÃÖ ÃÖê †¿¾ÖÝÖÎß¾ÖÛúÖê ´ÖÖ¸ ›Ö»ÖÖ †Öî¸ Ã¾ÖµÖÓ ×¡Ö¯Öéš ŸÖß®Ö ÜÖÞ›ÖêÓ ÛúÖ ¸Ö•µÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖÖ… ŸÖß®Ö ÜÖÞ›ÛúÖ ¸Ö•µÖ ¯ÖÖÛú¸ ³Öß †Öî¸ ŸÖ¸Æ ŸÖ¸Æ Ûê ³ÖÖêÝÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ ³Öß †ÃÖê Ûú³Öß ŸÖéׯŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖß £Öß… ¾ÖÆ Æ´Öê¿ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÖ´ÖÝÖÎß ÛúÖê ‹Ûú×¡ÖŸÖ Ûú¸®Öê ´ÖêÓ »ÖÝÖÖ ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ … וÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ×¡Ö¯Öéš ´Ö¸Ûú¸ ÃÖÖŸÖ ¾ÖêÓ ®Ö¸Ûú ´ÖêÓ ®ÖÖ¸ Ûúß Æã†Ö ¾ÖÆÖÓ ¾ÖÆ ŸÖêŸÖßÃÖ ÃÖÖÝÖ¸ ¯ÖµÖÔ®ŸÖ ³ÖµÖÓÛú¸ ¤ã:ÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖÖ ¸ÆÖ… ×±ú¸ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ×®ÖÛú»ÖÛú¸ •Ö´²Öæ «ß¯Ö ³Ö¸ŸÖ-õÖê¡Ö ´ÖêÓ ÝÖÓÝÖÖ ®Ö¤ß Ûê ×Ûú®ÖÖ¸ê ×ÃÖÓÆ×ÝÖ¸ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ ×ÃÖÓÆ Æã†Ö… ¾ÖÆÖÓ ˆÃÖ®Öê †®ÖÛê ¾Ö®Ö-•Ö®ŸÖã†ÖêÓ ÛúÖ ®ÖÖ¿ÖÛú¸ ¯ÖÖ¯Ö ˆ¯ÖÖ•ÖÔ®Ö ×ÛúµÖÖ ×•Ö®ÖÛê ±ú»ÖÃÖê ¾ÖÆ ¾ÖÆ ¯Öã®Ö: ¯ÖÆ»Öê ®Ö¸Ûú ´ÖêÓ ÝÖµÖÖ †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ Ûúך®Ö ¤ã:ÜÖ ³ÖÖÝÖŸÖÖ ¸ÆÖ… ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ×®ÖÛú»ÖÛú¸ •Ö´²Öæ «ß¯Ö ´ÖêÓ ×ÃÖÓÆÛæú™Ûê ¯Öæ¾ÖÔÛúß †Öê¸ ×Æ´Ö¾ÖÖ®ÖË ¯Ö¾ÖÔŸÖ ´Öß ×¿ÖÜÖ¸¯Ö¸ ×±ú¸ ÃÖê ×ÃÖÓÆ Æã†ÖÓ ¾ÖÆ ‹Ûú ÃÖ´ÖµÖ †¯Ö®Öß ¯Öî®Öß ›ÖœÖêÃÖê ‹Ûú ´ÖéÝÖ ÛúÖê ´ÖÖ¸Ûú¸ ÜÖÖ ¸ÆÖ £ÖÖ… ×Ûú ‡ŸÖ®Öê ´ÖêÓ ¾ÖÆÖÓÃÖê †ŸµÖ®ŸÖ Ûéú¯ÖÖ»Öã “ÖÖ¸ÞÖ Šú׬¤¬ÖÖ¸ß †×•ÖŸÖÓ•ÖµÖ †Öî¸ †×´ÖŸÖÝÖãÞÖ ®ÖÖ´Ö Ûê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×®ÖÛú»Öê ×ÃÖÓÆ ÛúÖê ¤êÜÖŸÖê Æß ˆ®ÆêÓ ŸÖߣÖÕÛú¸ Ûê ¾Ö“Ö®ÖÖêÓ ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê †ÖµÖÖ… ¾Öê ×Ûú®Æß ŸÖߣÖÔÛú¸ Ûê ÃÖ´Ö¾ÖÃÖ¸ÞÖ ´ÖêÓ ÃÖã®ÖÛú¸ †ÖµÖê Æã‹ £Öê ×Ûú ×Æ´ÖÛæú™ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ÛúÖ ×ÃÖÓÆ ¤¿Ö¾ÖêÓ ³Ö¾Ö´ÖêÓ ´ÖÆÖ¾Ö߸ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ŸÖߣÖÔÛú¸ ÆÖêÝÖÖ… †×•ÖŸÖÓ•ÖµÖ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ®Öê †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö Ûê «Ö¸Ö ˆÃÖê —Ö™ÃÖê ¯ÖÆ“ÖÖ®Ö ×»ÖµÖÖ … ˆŒŸÖ ¤Öê®ÖÖêÓ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö †ÖÛúÖ¿Ö ÃÖê ˆŸÖ¸Ûú¸ ×ÃÖÓÆÛê ÃÖÖ´Ö®Öê ‹Ûú ׿ֻÖÖ¯Ö¸ ²Öîšê ÝÖµÖê … ×ÃÖÓÆ ³Öß “Öã¯Ö“ÖÖ¯Ö ¾ÖÆß ¯Ö¸ ²ÖîšÖ ¸ÆÖ… Ûãú” ¤ê¸ ²ÖÖ¤ †×•ÖŸÖÓ•ÖµÖ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö®Öê ˆÃÖ ×ÃÖÓÆÛúÖê ÃÖÖ¸ÝÖ׳ÖÔŸÖ ¿Ö²¤ÖêÓ ´ÖêÓ ÃÖ´Ö—ÖÖµÖÖ ×Ûú †µÖ ´ÖéÝÖ¸Ö•Ö ! ŸÖã´Ö ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ¯ÖÎ×ŸÖ¤ß®Ö ×®Ö²Ö»Ö ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖêÓÛúÖê ŒµÖÖêÓ ´ÖÖ¸Ö Ûú¸ŸÖê ÆÖê ?‡ÃÖ ¯ÖÖ¯ÖÛê ±ú»Ö ÃÖê Æß ŸÖã´Ö®Öê †®ÖêÛú ²ÖÖ¸ ÛãúµÖÖê×®ÖµÖÖêÓ´Öê ¤ã:ÜÖ ˆšÖµÖê Æî … ‡ŸµÖÖפ ÛúÆŸÖê Æã‹ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ˆÃÖÛê ¯ÖÆ»Öê Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ³Ö¾Ö ÛúÆ ÃÖã®ÖÖµÖê… ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ²Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ×ÃÖÓÆ ÛúÖê ³Öß •ÖÖןÖôָÞÖ ÆÖê ÝÖµÖ ×•ÖÃÖÃÖê ˆÃÖÛúß †ÖÓÜÖÖê Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ¯ÖÆ»Öê Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ³Ö¾Ö ¯ÖΟµÖõÖ Ûúß ŸÖ¸Æ —Ö»ÖÛú ®Öê »ÖÝÖê … ˆÃÖê †¯Ö®Öê ¤ãÂÛúÖµÖÖêÔ ¯Ö¸ ‡ŸÖ®ÖÖ †×¬ÖÛú ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö Æã†Ö ×Ûú ˆÃÖÛúß †ÖÓÜÖÖêÓÃÖê †ÖÓÃÖã†ÖêÓÛúß ¬ÖÖ¸Ö ²ÖÆ ×®ÖÛú»Öß… ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ®Öê ×±ú¸ ˆÃÖê ¿ÖÖ®ŸÖ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ÛúÆÖ ×Ûú ŸÖã´Ö †Ö•ÖÃÖê †×ÆÓÃÖÖ ²ÖÎŸÖ ÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸Öê … ŸÖã´Ö ‡ÃÖ ³Ö¾Ö ÃÖê ¤ê¿Ö¾ÖêÓ ³Ö¾Ö ´ÖêÓ •ÖÝÖŸ¯Öæ•µÖ ²Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö ŸÖߣÖÔÛú¸ ÆÖêÝÖê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖê ²Ö®Ö¸Ö•Ö ×ÃÖÓÆ®Öê ÃÖ®µÖÖÃÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ×¾Ö¿Öã¬¤×“Ö¢Ö ÆÖêÛú¸ †ÖŸ´Ö-¬µÖÖ®Ö ×ÛúµÖÖÓ ×•ÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ´Ö¸Ûú¸ ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖÝÖÔ ´ÖêÓ ×ÃÖÓÆÛêŸÖã ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ¤ê¾Ö Æã†Ö… ´Öã×®ÖµÖãÝÖ»Ö ³Öß †¯Ö®ÖÖ ÛúŸÖÔ¾ÖµÖ ¯Öæ¸ÖÛú¸ †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖÖÝÖÔ ÃÖê ײÖÆÖ¸ Ûú¸ ÝÖµÖê… ×ÃÖÓÆÛê ŸÖã ¤Öê ÃÖÖÝÖ¸ ŸÖÛú þÖÝÖÔÛê ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ¬ÖÖŸÖÛúß ÜÖÞ› «ß¯Ö Ûê ¯Öæ¾ÖÔ ´Öê¹ýÃÖê ¯Öæ¾ÖÔÛúß †Öê¸ ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö´ÖêÓ ´ÖÓÝÖ»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö Ûê ×¾Ö•ÖµÖÖ¬ÖÔ ¯Ö¾ÖÔŸÖÛúß ˆ¢Ö¸ ÁÖêÞÖß´ÖêÓ Ûú®ÖÛú¯ÖÎ³Ö ®ÖÝÖ¸ Ûê ¸Ö•ÖÖ Ûú®ÖÛú¯ÖãÓÜµÖ †Öê¸ ˆ®ÖÛúß ´ÖÆÖ¸Ö®Öß Ûú®ÖÛú´ÖÖ»ÖÖ Ûê Ûú®Ö ÛúÖê •¾Ö»Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ²Ö›ê ÆÖê®Öê¯Ö¸ ˆÃÖÛúß ¸Ö•ÖÛãú´ÖÖ¸ß Ûú®ÖÛú¾ÖŸÖß Ûê ÃÖÖ£Ö ¿ÖÖ¤ß Æã‡Ô… ‹Ûú פ®Ö ¾ÖÆ †¯Ö®Öß Ã¡Öß Ûê ÃÖÖ£Ö ´ÖãÓ¤¸Ö“Ö»Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ¯Ö¸ ÛÎß›Ö Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ˆÃÖê ׯÖεÖ×´Ö¡Ö ®ÖÖ´Ö Ûê †¾Ö׬֖ÖÖ®Öß ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×´Ö»Öê… Ûú®ÖÛúÖꕾֻ֮Öê ¯ÖΤ×õÖÞÖÖ ¤êÛú¸ ˆ®ÆêÓ ³Ö׌ŸÖ¯Öæ¾ÖÔÛú ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ×±ú¸ ¬Ö´ÖÔÛúÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯Öæ”Ö … ˆ¢Ö¸´ÖêÓ ×¯ÖÎµÖ ×´Ö¡Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®Öê ÛúÆÖ ×Ûú-

        ¬Ö´ÖÖêÔ ¤µÖÖ´ÖµÖÖê ¬Ö´ÖÔê ÁÖµÖ¬Ö´ÖêÔÞÖ ®ÖÖµÖÃÖê, ³Öã׌ŸÖ¬ÖÔ´ÖêÔÞÖ Ûú´ÖÖÔ×ÞÖ Æ®ŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔµÖ ÃÖ®´ÖןִÖË …

        ¤ê×ƳÖÖ¯Öê×Æ ¬Ö´ÖÖÔŸ¾Ö µÖÖ×Æ ¬Ö´ÖÔõֳÖ韵֟ÖÖ´ÖË, ¬Ö´ÖêÔןÖš דָӬִÖÔ ¯ÖÖ×Æ´ÖÖ×´Ö×ŸÖ ×“ÖÓŸÖµÖ ……

        †£ÖÖÔŸÖË-¬Ö´ÖÔ ¤µÖÖ´ÖµÖ Æî, ŸÖã´Ö ¬Ö´ÖÔÛúÖ †ÖÁÖµÖ Ûú¸Öê, ¬Ö´ÖÔÃÖê Æß ´Öã׌ŸÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖêŸÖß Æî, ¬Ö´ÖÔÛê ×»ÖµÖê ˆ¢Ö´Ö ²Öã׬¤ »ÖÝÖÖ†ÖêÓ, ¬Ö´ÖÔÃÖê ×¾Ö´ÖãŒŸÖ ´ÖŸÖ ÆÖê¾ÖÖê, ¬Ö´ÖÔÛê ³ÖéŸµÖ (¤ÖÃÖ) ²Ö®Ö •ÖÖ†Öê, ¬Ö´ÖÔ´ÖêÓ »Öß®Ö ¸ÆÖê †Öî¸ Æê ¬Ö´ÖÔ !  Æ´Öê¿ÖÖ ´Öê¸ß ¸õÖÖ Ûú¸Öê …… ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ד֮ŸÖ¾Ö®Ö Ûú¸Öê …

        ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¾Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ˆÃÖÛê ǤµÖ´ÖêÓ ¾Öî¸ÖÝµÖ ¸ÃÖ ÃÖ´ÖÖ ÝÖµÖÖ… וÖÃÖÃÖê ˆÃÖ®Öê Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ Æß ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ »ÖêÛú¸ ÃÖ²Ö ¯Ö׸ÝÖÎÆÖêÓÛúÖ ¯Ö׸ŸµÖÖÝÖ Ûú¸ פµÖÖ… ˆ®ŸÖ´ÖêÓ ¾ÖÆ ÃÖ®µÖÖÃÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¿Ö¸ß¸ ”Öê›Ûú¸ ÃÖÖŸÖ¾Öê Ûú»¯Ö þÖÝÖÔ ´ÖêÓ ¤ê¾Ö Æã†Ö … »ÖÝÖÖŸÖÖ¸ ŸÖê¸Æ ÃÖÖÝÖ¸ ŸÖÛú þÖÝÖÔ Ûê ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖÛú¸ ¾ÖÆ ¾ÖÆÖÓÃÖê “µÖãŸÖ Æã†Ö †Öê¸ •Ö´²Öæ «ß¯Ö  ³Ö¸ŸÖ õÖê¡Ö  Ûê ÛúÖî¿Ö»Ö ¤ê¿Ö ´ÖêÓ ÃÖÖÛêŸÖ ®ÖÝÖ¸ Ûê þÖÖ´Öß ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖÎÃÖê®ÖÛúß ¸Ö®Öß ¿Ö߻־֟ÖßÛê Æ׸ÂÖêÞÖ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … Æ׸ÂÖêÞÖ ®Öê †¯Ö®Öê ²ÖÖÆã²Ö»Ö ÃÖê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¸Ö•Ö»Öõ´Öß ÛúÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÝÖ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ †Öê¸ †®ŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ´ÖêÓ ˆÃÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¸Ö•µÖ ÛúÖê •ÖßÞÖÔ ŸÖéÞÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ”Öê›Ûú¸ ÁÖãŸÖÃÖÖÝÖ¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ »Öê »Öß ŸÖ£ÖÖ ˆÝÖÎ ŸÖ¯ÖõÖÖÓ‹ Ûúß … †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ ´ÖêÓ Ã¾ÖÝÖÔ ²ÖÃÖ㮬ָÖÃÖê ÃÖ´²Ö®¬Ö ŸÖÖê›Ûú¸ ¾ÖÆ ¬ÖÖŸÖÛúß ÜÖÞ› Ûê ¯Öæ¾ÖÔ ´Öê¹ýÃÖê ¯Öæ¾ÖÔ Ûúß †Öê¸ ×¾Ö¤êÆõÖê¡Ö Ûê ¯ÖãÂÛú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö Ûúß ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ®ÖÝָߴÖêÓ ¾ÖÆÖÓ Ûê ¸Ö•ÖÖ ÃÖã×´Ö¡Ö  †Öî¸ ˆ®ÖÛúß ÃÖã²ÖΟÖÖ ¸Ö®Öß ÃÖê ׯÖεÖ×´Ö¡Ö ®ÖÖ´ÖÛú ¯Öã¡ÖÖ Æã†Ö… ÃÖã×´Ö¡Ö “ÖÛξ֟ÖßÔ £ÖÖ- ˆÃÖ®Öê †¯Ö®Öê ¯Öã¹ýÂÖÖ£ÖÔ ÃÖê ”Æ ÜÖÞ›ÖêÓÛúÖê ¾Ö¿Ö ´ÖêÓ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ… ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖ®Öê õÖê´ÖÓÛú¸ ו֮Öꮦ Ûê ´ÖãÜÖÃÖê ÃÖÓÃÖÖ¸ ÛúÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖã®ÖÖ †Öî¸ ×¾ÖÂÖµÖ ¾ÖÖÃÖ®ÖÖ†ÖêÓÃÖê ×¾Ö¸ŒŸÖ ÆÖêÛú¸ ו֤֮ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ »Öß… †®ŸÖ ´ÖêÓ ÃÖ´ÖÖ׬֯Öæ¾ÖÔÛú ´Ö¸Ûú¸ ²ÖָƾÖê ÃÖÆáָ þÖÝÖÔ´ÖêÓ ÃÖãµÖÔ¯ÖγÖæ ¤ê¾Ö Æã†Ö … ¾ÖÆÖÓ ¾ÖÆ †šÖ¸Æ ÃÖÖÝÖ¸ ŸÖÛú µÖ£Öê™ ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖÖ ¸ÆÖ … ×±ú¸ †ÖµÖãÛê †®ŸÖ ´ÖêÓ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê “µÖãŸÖ ÆÖêÛú¸ •Ö´²Öæ«ß¯ÖÛê õÖê¡Ö¯Ö㸠®ÖÝÖ¸ ´ÖêÓ ¸Ö•Ö ®Ö®¤¾Ö¬¤Ô®Ö Ûúß ¸Ö®Öß ¾Ö߸¾ÖŸÖßÃÖê ®Ö®¤ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö… ¾ÖÆ ²Ö“Ö¯Ö®Ö ÃÖê Æß ¬Ö´ÖÖÔŸ´ÖÖ †Öî¸ ®µÖÖµÖׯÖ뵅 £ÖÖ… Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ŸÖÛú ¸Ö•µÖ ³ÖÖêÝÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ˆÃÖ®Öê ×Ûú®Æß ¯ÖÎÖê×™»Ö ®ÖÖ´ÖÛú ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ †Öê¸ ¤¿ÖÔ®Ö ×¾Ö¿Öã׬¤ †Öפ ÃÖÖê»ÖÆ ÛúÖ¸ÞÖ ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ†ÖêÓÛúÖ ×“Ö®ŸÖ¾Ö®Ö Ûú¸ ŸÖߣÖÔÛú¸ ®ÖÖ´ÖÛú ´ÖÆÖ¯ÖãÞµÖ ¯ÖÎÛéúןÖÛúÖ ²Ö®¬Ö ×ÛúµÖÖ … ×±ú¸ †ÖµÖãÛê †®ŸÖ´ÖêÓ †Ö¸Ö¬Ö®ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¿Ö¸ß¸ ŸµÖÖÝÖÛú¸ ÃÖÖê»ÖƾÖêÓ †“µÖãŸÖ þÖÝÖÔÛê ¯Öã¯ÖÖê¢Ö¸ ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ‡®¦ Æã†Ö … ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ˆÃÖÛúß ²ÖÖ‡ÃÖ ÃÖÖÝÖ¸ ¯ÖδÖÖÞÖ †ÖµÖã £Öß… ŸÖß®Ö ÆÖ£Ö ÛúÖ ¿Ö¸ß¸ £ÖÖ, ¿ÖãŒ»Ö »Ö꿵ÖÖ £Öß … ¾ÖÆ ²ÖÖ‡ÔÃÖ Æ•ÖÖ¸ ¾ÖÂÖÔ ´ÖêÓ ‹Ûú ²ÖÖ¸ ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú †ÖÆÖ¸ ÝÖÎÆÞÖ Ûú¸ŸÖÖ †Öî¸ ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖõÖ Ûê  ²ÖÖ¤ ‹Ûú ²ÖÖ¸ ¿¾ÖÖÃÖÖꓔ˾ÖÖÃÖ »ÖêŸÖÖ £ÖÖ … ¯ÖÖšÛúÖêÓÛúÖê µÖÆ •ÖÖ®ÖÛú¸ ÆÂÖÔ ÆÖêÝÖÖ ×Ûú µÖÆß ‡®¦ †ÖÝÖê “Ö»ÖÛú¸ ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö ŸÖߣÖÔÛú¸ ÆÖêêÝÖÖ-³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ ÆÖêÝÖÖ… ÛúÆÖÓ †ÖÛú²Ö ?

ÃÖã×®ÖµÖê –

(2) ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ®Ö ¯Ö׸“ÖµÖ

        ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¯ÖÖ¿¾ÖÔ®ÖÖ£Ö Ûê ´ÖÖêõÖ “Ö»Öê •ÖÖ®ÖêÛê  Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ µÖÆÖÓ ³ÖÖ¸ŸÖ¾ÖÂÖÔ ´ÖêÓ †®ÖêÛú ´ÖŸÖ-´ÖŸÖÖ®ŸÖ¸ ¯ÖΓÖ×»ÖŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê £Öê … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ×ÛúŸÖ®Öê Æß ´Ö®ÖãÂµÖ Ã¾ÖÝÖÔ ¯ÖÎÖׯŸÖ Ûê »ÖÖê³Ö ÃÖê •Öß×¾ÖŸÖ ¯Ö¿Öã†ÖêÓ ÛúÖê µÖ–Ö Ûúß ²Ö×»Ö – ¾ÖêפµÖÖêÓ ´ÖêÓ ÆÖê´Ö ¤êŸÖê £Öê… ×ÛúŸÖ®Öê Æß ²ÖÖ ¬Ö´ÖÔÛúß õÖ×ÞÖÛú ¾ÖÖפŸÖÖ ÛúÖê †¯Ö®ÖÖÛú¸ ¤ãÜÖß ÆÖê ¸Æê £Öê … †Öî¸ ×ÛúŸÖ®Öê Æß »ÖÖêÝÖ ÃÖÖÓÜµÖ ®ÖîµÖÖ×µÖÛú ŸÖ£ÖÖ ¾Öê¤Ö×®ŸÖµÖÖêÓÛê ¯ÖίÖÓ“Ö´ÖêÓ ¯Ö›Ûú¸ †ÖŸ´Ö×ÆŸÖ ÃÖê ÛúÖêÃÖÖêÓ ¤æ¸ ³ÖÖÝÖ ¸Æê £Öê ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ »ÖÖêÝÖÖêÛê פ»ÖÖêÓ ¯Ö¸ ¬Ö´ÖÔ ÛúÖ ³ÖæŸÖ ²Öã¸ß ŸÖ¸ÆÃÖê “ÖœÖ Æã†Ö £ÖÖ … וÖÃÖê ³Öß ¤êÜÖÖê ¾ÖÆß Æ¸ ‹Ûú ¾µÖ׌ŸÖÛúÖê †¯Ö®Öß †Öê¸-†¯Ö®Öê ¬Ö´ÖÔÛúß †Öê¸ ÜÖß“Ö®Öê Ûúß ÛúÖê¿Öß¿Ö Ûú¸ŸÖÖ Æã†Ö ®Ö•Ö¸ †ÖŸÖÖ £ÖÖ … ˆ§Þ› ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖµÖÔ ¬Ö´ÖÔÛúß †Öê™ ´ÖêÓ †¯Ö®ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÝÖÖÓšŸÖê £Öê … ×´Ö£µÖÖŸ¾Ö µÖÖ×´Ö×®Ö ÛúÖ ‘Ö®ÖÖ ×ŸÖ×´Ö¸ ÃÖ²Ö †Öê¸ ±î»ÖÖ Æã†Ö £ÖÖ… ˆÃÖ´ÖêÓ ¤ã™ ˆ»ÖæÛú ³ÖµÖÓÛú¸ ‘ÖæŸÛúÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ‡¬Ö¸ ˆ¬Ö¸ ‘Öæ´ÖŸÖê £Öê… †ÖŸÖŸÖÖ×µÖ†ÖêÓÛê ‘ÖÖê¸ †ÖŸÖÓÛúÃÖê µÖÆ ¬Ö¸Ö †Ûãú»ÖÖ ˆšß £Öß… ¸ÖסÖÛê ˆÃÖ ÃÖ‘Ö®Ö ×ŸÖ×´Ö¸ ÃÖê ¾µÖÖÛãú»Ö ÆÖêÛú¸ ¯ÖÎÖµÖ: ÃÖ³Öß ÃÖ㮤¸ ¯ÖγÖÖŸÖ ÛúÖ ¤¿ÖÔ®Ö Ûú¸®ÖÖ “ÖÖÆŸÖê £Öî … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ÃÖ³ÖßÛúß ¤é×™ ¯ÖÎÖ“ÖßÛúß †Öê¸ »ÖÝÖ ¸Æß £Öß… ¾Öê ÃÖŸÖéÂÞÖ »ÖÖê“Ö®ÖÖêÓÃÖê ¯Öæ¾ÖÔ Ûúß †Öê¸ ¤êÜÖŸÖê £Öê ×Ûú ¯ÖÎÖŸÖ:ÛúÖ»ÖÛúß »Ö×»ÖŸÖ -»ÖÖ×»Ö´ÖÖ †ÖÛúÖ¿Ö´ÖêÓ Ûú²Ö ±î»ÖŸÖß Æî …

        ‹Ûú®Öê šßÛú ÛúÆÖ Æî – ÃÖé×™ÛúÖ Û뫅 •ÖÖ®ÖŸÖÖ Ûúß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ Æã†Ö Ûú¸ŸÖÖ Æî… •Ö²Ö ´Ö®Öã嵅 ÝÖÎß嫅 Ûúß ŸÖ¯ŸÖ »ÖæÃÖê ¾µÖÖÛæú»Ö ÆÖê ˆšŸÖê Æî ŸÖ²Ö ÃÖ㮤¸ ¿µÖÖ´Ö»Ö ²ÖÖ¤»ÖÖêÓ ÃÖê †ÖÛúÖ¿Ö ÛúÖê †Ö¾ÖéŸÖ Ûú¸ ¯ÖÖ¾ÖÃÖ ŠúŸÖã †ÖŸÖß Æî … ¾ÖÆ ¿ÖßŸÖ»Ö †Öî¸ Ã¾ÖÖ¤ã ÃÖ×»Ö»Ö Ûúß ¾ÖÂÖÖÔÛú¸ •Ö®ÖŸÖÖ ÛúÖ ÃÖ®ŸÖÖ¯Ö ¤æ¸ Ûú¸ ¤êŸÖß Æî … ¯Ö¸ •Ö²Ö ´Öê‘ÖÖêÓÛúß ‘Ö®Ö‘ÖÖê¸ ¾ÖÂÖÖÔ, ×®Ö¸®ŸÖ¸ Ûê ¤ã×¤Ô®Ö ×²Ö•Ö»ÖßÛúß Ûú›Ûú ´Öê‘ÖÖêÓÛúß ÝÖ›ÝÖ›ÖÆ™ †Öî¸ ´Ö×»Ö®Ö ¯ÖÓÛúÃÖê ´Ö®Ö ´»ÖÖ®Ö ÆÖê •ÖÖŸÖÖ Æî ŸÖ²Ö Ã¾ÖÝÖßÔµÖ †¯ÃÖ¸Ö ÛúÖ ¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ¿Ö¸¤Ë ŠúŸÖã †ÖŸÖß Æî … ¾ÖÆ ¯ÖÎןÖפ®Ö ÃÖ¾Öê¸êÛê ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ»Öפ®Öê¿Ö Ûúß ÃÖã®ÖÆ»Öß ×Ûú¸ÞÖÖêÓ ÃÖê »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê †®ŸÖÃŸÖ»Ö ÛúÖê †®Öã¸Ó×•ÖŸÖ ²Ö®ÖÖ ¤êŸÖß Æî … ¸•Ö®Öß´ÖêÓ “Ö®¦´ÖÖ Ûúß ¸•ÖŸÖ´ÖµÖß ¿ÖßŸÖ»Ö ×Ûú¸ÞÖÖêÓÃÖê †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖß Æî … ¯Ö¸ •Ö²Ö ˆÃÖ´ÖêÓ ³Öß »ÖÖêÝÖÖêÓÛúÖ ´Ö®Ö ®ÖÆßÓ »ÖÝÖŸÖÖ ŸÖ²Ö Æê´Ö®ŸÖ, ׿Ö׿ָ, †Öî¸ ¾ÖÃÖ®ŸÖ ¾ÖÝÖî¸Æ †Ö-†ÖÛú¸ »ÖÖêÝÖÖêÓÛúÖê†Ö®Ö×®¤ŸÖ Ûú¸®ÖêÛúß “ÖêÂ™Ö‹Ó Ûú¸ŸÖß Æî … ¸ÖŸÖ Ûê ²ÖÖ¤ פ®Ö †Öî¸ ×¤®Ö Ûê ²ÖÖ¤ ¸ÖŸÖÛúÖ †ÖÝÖ´Ö®Ö ³Öß »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê  ÃÖã³ÖߟÖê Ûê ×»Ö‹ Æî… ¤ã™ÖêÓÛúÖ ¤´Ö®Ö Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ´ÖÆÖŸ´ÖÖ†ÖêÓÛúß ˆŸ¯Ö×¢Ö †®ÖÖפÃÖê ×ÃÖ¬¤ Æî … ‡ÃÖ×»ÖµÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¯ÖÖ¿¾ÖÔ®ÖÖ£Ö Ûê ²ÖÖ¤ •Ö²Ö ³ÖÖ¸ß †ÖŸÖÓÛú ±î»Ö ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ŸÖ²Ö ×ÛúÃÖß ´ÖÆÖŸ´ÖÖ Ûúß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ £Öß … ²ÖÃÖ, ˆÃÖß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ÛúÖê ¯ÖæÞÖÔ Ûú¸®ÖêÛê  ×»ÖµÖê Æ´ÖÖ¸ê Ûú£ÖÖ®ÖÖµÖÛú ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸®Öê ³ÖÖ¸ŸÖ ²ÖÃÖã¬ÖÖ ¯Ö¸ †¾ÖŸÖÖ¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ …

  • Ö´²Öæ «ß¯Ö-³Ö¸ŸÖõÖê¡Ö Ûê ´ÖÝÖ¬Ö(ײÖÆÖ¸) ¤ê¿Ö´ÖêÓ ‹Ûú ÛãúÞ›»Ö¯Ö㸠®ÖÖ´ÖÛú ®ÖÝÖ¸ £ÖÖ… •ÖÖê ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÖ×ÞÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ûê «Ö¸Ö ÜÖæ²Ö ŸÖ¸ŒÛúß ¯Ö¸ £ÖÖ… ˆÃÖ´ÖêÓ †“”ê ÃÖêš »ÖÖêÝÖ ¸ÆÖ Ûú¸ŸÖê £Öê… ÛãúÞ›»Ö¯Ö㸠ÛúÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö-ÃÖæ¡Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔÛê ÆÖ£Ö ´ÖêÓ £ÖÖ … ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ¿Ö渲Ö߸ ÆÖê®Öê Ûê ÃÖÖ£Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ÝÖ´³Ö߸ ¯ÖÎÛéúןÖÛê ¯Öã¹ýÂÖ £Öî … »ÖÖêÝÖ ˆ®ÖÛúß ¤µÖÖ»ÖãŸÖÖ ¤êÜÖ Ûú¸ ÛúÆŸÖê £Öê… ×Ûú µÖê ‹Ûú “Ö»ÖŸÖê ×±ú¸ŸÖê ¤µÖÖÛê ÃÖ´Ö㦠Æî… ˆ®ÖÛúß ´ÖãÜµÖ Ã¡ÖßÛúÖ ®ÖÖ´Ö ×¯ÖεÖÛúÖ׸ÞÖß(סֻֿÖÖ) £ÖÖ… µÖÆ ×¡Ö¿Ö»ÖÖ ×ÃÖ®¬Öã ¤ê¿ÖÛúß ¾Öî¿ÖÖ»Ö߯Öã¸ß Ûê ¸Ö•ÖÖ “Öê™Ûú Ûúß ¯Öã¡Öß £Öß, ²Ö›ß Æß ¹ý¯Ö¾ÖŸÖß †Öî¸ ²Öã׬¤´ÖŸÖß £Öß… ¾ÖÆ Æ´Öê¿ÖÖ ¯Ö¸Öê¯ÖÛúÖ¸ ´ÖêÓ Æß †¯Ö®ÖÖ ÃÖ´ÖµÖ ×²ÖŸÖÖŸÖß £Öß… ¸Ö®Öß ÆÖê®Öê¯Ö¸ ³Öß ˆÃÖê †×³ÖµÖÖ®Ö ŸÖÖê ”æ ³Öß ®ÖÆßÓ ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ¾ÖÆ ÃÖ““Öß ¯Öן־ÖΟÖÖ £Öß… ÃÖê¾ÖÖ ÃÖê ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ÛúÖê Æ´Öê¿ÖÖ ÃÖ®ŸÖã™ ¸ÜÖŸÖß £Öß … ¾ÖÆ ‘Ö¸ Ûê ®ÖÖîÛú¸ “ÖÖÛú¸ÖêÓ ¯Ö¸ ¯ÖÎê´ÖÛúÖ ¾µÖ¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖß £Öß… †Öî¸ ×¾Ö‘®Ö-¾µÖÖ×¬Ö ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ˆ®ÖÛúß Æ´Öê¿ÖÖ ×ƱúÖ•ÖŸÖ ³Öß ¸ÜÖŸÖß £Öß …

        ¸Ö•ÖÖ ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ®ÖÖ£Ö ¾ÖÓ¿ÖÛê ׿ָÖê´Ö×ÞÖ £Öê… ¾Öê ³Öß †¯Ö®ÖêÛúÖ ×¡Ö¿Ö»ÖÖ Ûúß ÃÖÓÝÖ×ŸÖ ÃÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö ´ÖÖ®ÖŸÖê £Öê … ¸Ö•Ö “Öê™Ûê Ûê סֻֿÖÖ Ûê ×ÃÖ¾ÖÖµÖ ´ÖéÝÖÖ¾ÖŸÖß, ÃÖã¯ÖγÖÖ, ¯ÖγÖÖ¾ÖŸÖß “Öê×»Ö®Öß •µÖêÂšÖ †Öî¸ “Ö®¤®ÖÖ µÖê ”Æ ¯ÖãסֵÖÖÓ †Öî¸ £Öß… ´ÖéÝÖÖ¾ÖŸÖßÛúÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ ¾ÖŸÃÖ¤ê¿Ö Ûúß ÛúÖî¿ÖÖ´²Öß ®ÖÝÖ¸ßÛê “Ö®¦¾ÖÓ¿ÖßµÖ ¸Ö•ÖÖ ¿ÖŸÖÖ®ÖßÛú Ûê ÃÖÖ£Ö Æã†Ö £ÖÖ… ÃÖã¯ÖγÖÖ, ¤¿ÖÞÖÔ ¤ê¿ÖÛê ƸÛú“” ®ÖÝÖ¸ Ûê þÖÖ´Öß ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¸Ö•ÖÖ ¤¿Ö¸£Ö Ûúß ¯Ö™¸Ö®Öß Æã‡Ô £Öß… ¯ÖγÖÖ¾ÖŸÖßÛúÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ-ÃÖ´²Ö®¬Ö Ûú“” ¤ê¿ÖÛê ¸Öê¹ýÛú ®ÖÝÖ¸ Ûê þÖÖ´Öß ¸Ö•ÖÖ ˆ¤µÖ®Ö Ûê ÃÖÖ£Ö Æã†Ö £ÖÖ…

        ¯ÖγÖÖ¾ÖŸÖß ÛúÖ ¤æÃÖ¸Ö ®ÖÖ´Ö ¿Ö߻־֟Öß ³Öß ¯ÖΓÖ×»ÖŸÖ £ÖÖ… “Öê»Ö®ÖÖ ´ÖÝÖ¬Ö ¤ê¿Ö Ûú ¸Ö•ÖÝÖéÆ ®ÖÝÖ¸ Ûê ¸Ö•ÖÖ ÁÖê×ÞÖÛú Ûúß ×¯Ö뵅 ¯ÖŸ®Öß Æã‡Ô £Öß… •µÖêÂšÖ †Öî¸ “Ö®¤®ÖÖ ‡®Ö ¤Öê ¯ÖãסֵÖÖêÓ®Öê ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖê ×¾Ö¸ŒŸÖ ÆÖêÛú¸ †Ö×µÖÔÛúÖµÖê ²ÖÎŸÖ »Öê ×»ÖµÖê £Öê …

        ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ÛúÖ ²ÖÆãŸÖ ÃÖê ¯ÖÎןÖךŸÖ ¸Ö•Ö¾ÖÓ¿ÖÖê Ûê  ÃÖÖ£Ö ´Öî¡Öß-³ÖÖ¾Ö £ÖÖ… ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ®Öê †¯Ö®Öß ¿ÖÖÃÖ®Ö-¯ÖÎÞÖÖ»Öß´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ÃÖã¬ÖÖ¸ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ …

        ‰ú¯Ö¸ וÖÃÖ ‡®¦ ÛúÖ Ûú£Ö®Ö Ûú¸ †ÖµÖê Æî ¾ÖÆÖÓ(†“µÖãŸÖ þÖÝÖÔ ´ÖêÓ) •Ö²Ö ˆÃÖÛúß †ÖµÖã ”Æ ´ÖÖÆ Ûúß ²ÖÖÛúß ¸Æ ÝÖ‡Ô… †®ÖêÛú ¤ê×¾ÖµÖÖÓ †Ö-†ÖÛú¸ ׯÖεÖÛúÖ׸ÞÖßÛúß ÃÖê¾ÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖß… ‡®Ö ÃÖ²Ö ÛúÖ¸ÞÖÖêÓ ÃÖê ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ÛúÖê ×®Ö¿“ÖµÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ×Ûú †²Ö Æ´ÖÖ¸ê ®ÖÖ£Ö ¾ÖÓ¿Ö ´ÖêÓ ÛúÖê‡Ô ¯ÖγÖÖ¾Ö¿ÖÖ»Öß ´ÖÆÖ¯Öã¹ýÂÖ ¯Öî¤Ö ÆÖêÝÖÖ…

        †ÖÂÖÖœ ¿ÖãŒ»Ö ÂÖÂšß Ûê פ®Ö ˆ¢Ö¸ÖÂÖÖœ ®ÖõÖ¡Ö ÛêÓú  ¸Ö×¡Ö Ûê ׯ֔»Öê ¯ÖƸ ´ÖêÓ ×¡Ö¿Ö»ÖÖ ®Öê ÃÖÖê»ÖÆ Ã¾Ö¯®Ö ¤êÜÖê †Öî¸ Ã¾Ö¯®Ö ¤êÜÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ´ÖãÓÆ ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ŸÖê Æã‹ ‹Ûú ÆÖ£ÖßÛúÖê ¤êÜÖÖ … ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖ ‡®¦®Öê †“µÖãŸÖ þÖÝÖÔÛê ¯Öã¯ÖÖê¢Ö¸ ×¾Ö´ÖÖ®Ö ÃÖê ´ÖÖêÆ ”Öê›Ûú¸ ˆÃÖÛê ÝÖ³ÖÔ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö ×ÛúµÖÖ… ÃÖ²Öê¸Ö ÆÖêŸÖê Æß ¸Ö®Öß®Öê îÖÖ®Ö Ûú¸ ¯Öן֤ê¾Ö ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ÃÖê þ֯®ÖÖêÓÛúÖ ¯Öã¡Ö ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖêÝÖÖ… •ÖÖê ×Ûú ÃÖÖ¸ê ÃÖÓÃÖÖ¸ÛúÖ Ûú»µÖÖÞÖ Ûú¸êÝÖÖ »ÖÖêÝÖÖêÓÛúÖê ÃÖ““Öê ¸ÖßÖê ¯Ö¸ »ÖÝÖÖ¾ÖêÝÖÖ … ¯Ö×ŸÖ Ûê ²Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ סֻֿÖÖ ´ÖÖ¸ê ÆÂÖÔÛê †ÓÝÖ´Öê ±æú »Öß ®Ö ÃÖ´ÖÖŸÖß £Öß… ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ “ÖÖ¸Öê ×®ÖÛúÖµÖ Ûê ¤¾ÖÖêÓ®Öê †ÖÛú¸ ³ÖÖ¾Öß ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸Ûê ÝÖ³ÖÖÔ¾ÖŸÖ¸ÞÖÛúÖ ˆŸÃÖ¾Ö ×ÛúµÖÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ®ÖÛê ´ÖÖŸÖÖ-ׯ֟ÖÖ ×¡Ö¿Ö»ÖÖ †Öî¸ ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ÛúÖ ÜÖæ²Ö ÃÖŸÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ …

        ÝÖ³ÖÔÛúÖ»Ö ´ÖêÓ ®ÖÖî ´ÖÖÆ ¯ÖæÞÖÔ ÆÖê®Öê¯Ö¸ “Öî¡Ö¿Ö㌻ÖÖ ¡ÖµÖÖꤿÖß Ûê פ®Ö ˆ¢Ö¸Ö ±úÖ»ÝÖã®Öß ®ÖõÖ¡Ö ´ÖêÓ ÃÖ²Öê¸êÛê ÃÖ´ÖµÖ ×¡Ö¿Ö»ÖÖ Ûê ÝÖ³ÖÔ ÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö ´ÖÖ •Ö®´Ö Æã†Ö… ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ †®ÖêÛú ¿Öã³Ö ¿ÖÛãú®Ö Æã‹ £Öê … ˆ®ÖÛúß ˆŸ¯Ö×¢Ö ÃÖê ¤ê¾Ö, ¤Ö®Ö¾Ö, ´ÖéÝÖ †Öê¸ ´ÖÖ®Ö¾Ö ÃÖ³Öß ÛúÖê ÆÂÖÔ Æã†Ö £ÖÖ… “ÖÖ¸Öê ×®ÖÛúÖµÖÛê ¤ê¾ÖÖêÓ®Öê †ÖÛú¸ •Ö®´ÖÖêŸÃÖ¾Ö ´Ö®ÖÖµÖÖ £ÖÖ… ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ÛãúÞ›»Ö¯Öæ¸ †¯Ö®Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ÃÖê þÖÝÖÔ ÛúÖê ³Öß ¯Ö¸Ö×•ÖŸÖ Ûú¸ ¸ÆÖ £ÖÖ… ¤ê¾Ö¸Ö•Ö ®Öê ‡®ÖÛúÖ ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö ®ÖÖ´Ö ¸ŒÜÖÖ £ÖÖ… •Ö®´ÖÖêŸÃÖ¾Ö Ûúß ×¾Ö×¬Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖÛú¸ ¤ê¾Ö »ÖÖêÝÖ †¯Ö®Öê ãÖÖ®ÖÖêÓ¯Ö¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê … ¸Ö•Ö¯Ö׸¾ÖÖ¸´ÖêÓ ²ÖÖ»ÖÛú ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®ÖÛúÖ ²ÖÆãŸÖ ¯µÖÖ¸ÃÖê »ÖÖ»Ö®Ö -¯ÖÖ»Ö®Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖÖ…

        ¾Öê ׫ŸÖßµÖÖ Ûê ‡®¤ã Ûúß ŸÖ¸Æ פ®Ö ¯ÖÎ×ŸÖ ×¤®Ö ²ÖœÛú¸ Ûãú´ÖÖ¸ †¾ÖãÖÖ´ÖêÓ ¯ÖÎ×¾Ö™ Æã‹… Ûãú´ÖÖ¸ ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö ÛúÖê •ÖÖê ³Öß ¤êÜÖŸÖÖ £ÖÖ ˆÃÖßÛúß †ÖÓÜÖê ÆÂÖÔÛê †ÖÓÃÖã†ÖêÓ ÃÖê ŸÖ¸ ÆÖê •ÖÖŸÖß £Öß, ´Ö®Ö †´Ö®¤ †Ö®Ö®¤ ÃÖê ÝÖ¤ËÝÖ¤Ë ÆÖê ˆšŸÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ¿Ö¸ß¸ ¸Öê´ÖÖÓ×“ÖŸÖ ÆÖê •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ… ‡®ÆêÓ †»¯ÖÛúÖ»Ö ´ÖêÓ Æß ÃÖ´ÖÃŸÖ ×¾ÖªÖ‹Ó ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖ‡Ô £Öß… ²ÖÖ»ÖÛú ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö Ûê †ÝÖÖ¬Ö ¯ÖÖ×Þ›ŸµÖÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ †“”ê-†“”ê ×¾Ö«Ö®ÖÖêÓÛúÖê ¤ÖÓŸÖÖê ŸÖ»Öê ˆÓÝÖã×»ÖµÖÖÓ ¤²ÖÖ®Öß ¯Ö›ŸÖß £Öß … ×¾Ö«Ö®Ö ÆÖê®ÖêÛê ÃÖÖ£Ö ÃÖÖ£Ö ¾Öê ¿Öæ¸, ¾Ö߸ŸÖÖ †Öî¸ ÃÖÖÆÃÖ †Öפ ÝÖãÞÖÖêÓÛê †®µÖµÖ †ÖÁÖµÖ £Öê…

        ×ÛúÃÖß ‹Ûú פ®Ö ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ ‡®¦ Ûúß ÃÖ³ÖÖ ´ÖêÓ “Ö“ÖÖÔ “Ö»Ö ¸Æß £Öß×Ûú ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ³Ö¸ŸÖ¾ÖÂÖÔ ´ÖêÓ ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö Ûãú´ÖÖ¸ Æß ÃÖ²ÖÃÖê ²Ö»Ö¾ÖÖ®Ö, ¿Ö渾Ö߸ †Öî¸ ÃÖÖÆÃÖß Æî ‡ÃÖ “Ö“ÖÖÔ Ûú Öê ÃÖã®ÖÛú¸ ‹Ûú ÃÖÓÝÖ´Ö ®ÖÖ´ÖÛú Ö ÛúÖîŸÖãÛúß ¤ê¾Ö ÛãúÞ›»Ö¯Ö㸠†ÖµÖÖ… ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö Ûãú´ÖÖ¸ ‡Â™-×´Ö¡ÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ‹Ûú ¾ÖéõÖ¯Ö¸ “Öœ®Öê ˆŸÖ¸®Öê ÛúÖ ÜÖê»Ö ÜÖê»Ö ¸Æê £Öê… ´ÖÖêÛúÖ ¤êÜÖÛú¸ ÃÖÓÝÖ´Ö ¤ê¾Ö®Öê ‹Ûú ³ÖµÖÓÛú¸ ÃÖ¯ÖÔÛúÖ ¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸ÞÖ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ±ãÓúÛúÖ¸ Ûú¸ŸÖÖ Æã†Ö ¾ÖéõÖ Ûúß •Ö›ÃÖê »ÖêÛú¸ ÃÛú®¬Ö Ûú¸ ×»Ö¯™ ÝÖµÖÖ… ®ÖÖÝÖ¸Ö•ÖÛúß ³ÖµÖÖ¾Ö®Öß ÃÖæ¸ŸÖ ¤êÜÖÛú¸ ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö Ûãú´ÖÖ¸ Ûê  ÃÖ²Ö ÃÖÖ£Öß ¾ÖéõÖ ÃÖê Ûæú¤-Ûæú¤Ûú¸ ‘Ö¸ ³ÖÖÝÖ ÝÖµÖê  ¯Ö¸ ˆ®ÆÖêÓ®Öê †¯Ö®ÖÖ ¬ÖîµÖÔ ®ÖÆßÓ ”Öê›Ö … ¾Öê ˆÃÖÛê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ±úÞÖ¯Ö¸ ¯ÖÖÓ¾Ö ¤êÛú¸ ÜÖ›ê ÆÖê ÝÖµÖê †Öê¸ †Ö®Ö®¤ ÃÖê ˆ”»Ö®Öê »ÖÝÖê … ˆ®ÖÛê ÃÖÖÆÃÖÃÖê ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖêÛú¸ ¤ê¾Ö, ÃÖ¯ÖÔ ÛúÖ ¹ý¯Ö ”Öê›Ûú¸ †¯Ö®Öê †ÃÖ»Öß ¹ý¯Ö ´ÖêÓ ¯ÖÎÛú™ Æã†Ö… ˆÃÖ®Öê ˆ®ÖÛúß ÜÖæ²Ö ßÖã×ŸÖ Ûúß †Öî¸ ´ÖÆÖ¾Ö߸ ®ÖÖÜÖ ¸ŒÜÖÖ…

        ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ •Ö®´Ö ÃÖê Æß ¯Ö¸Öê¯ÖÛúÖ¸ ´ÖêÓ »ÖÝÖê ¸ÆŸÖê £Öê … •Ö²Ö ¾Öê ¤ß®Ö-¤ã:ÜÖß •Öß¾ÖÖêÓ ÛúÖê ¤êÜÖŸÖê £Öê ŸÖ²Ö ˆ®ÖÛúÖ Ç¤µÖ ¸Öê ¯Ö›ŸÖÖ £ÖÖ… ‡ŸÖ®ÖÖ Æß ®ÖÆß, •Ö²ÖŸÖÛú ˆ®ÖÛê ¤ã:ÜÖ ¤æ¸ Ûú¸®Öê ÛúÖ ¿Ö׌ŸÖ³Ö¸ ¯Öε֮ŸÖ ®Ö Ûú¸ »ÖêŸÖê ŸÖ²ÖŸÖÛú “Öî®Ö ®ÖÆßÓ »ÖêŸÖê £Öê … ¾Öê †®ÖêÛú †ÃÖÆÖµÖ ²ÖÖ»ÖÛúÖêÓ Ûúß ¸õÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê… ¯Öã¡Ö Ûúß ŸÖ¸ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×áֵÖÖêÓ Ûúß ÃÖã¸õÖÖ ¸ÜÖŸÖê £Öê… ˆ®ÖÛúß ¤é×™ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ”Öê™ê-²Ö›êÛúÖ ³Öê¤-³ÖÖ¾Ö ®Ö £ÖÖ… ¾Öê †¯Ö®Öê ǤµÖ ÛúÖ ¯ÖÎê´Ö †Ö´Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸´ÖêÓ »Öã™ÖŸÖê £Öê… ×•ÖÃÖê †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ÆÖê ¾ÖÆ »Öæ™Ûú¸ »Öê •ÖÖ¾Öê…

        ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö Ûãú ´ÖÖ¸ Ûúß ×ÛúŸÖßÔ -ÝÖÖ£ÖÖ†ÖêÓÃÖê ÃÖ´ÖÃŸÖ ³ÖÖ¸ŸÖ¾ÖÂÖÔ ´ÖãÜÖ׸ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ¯ÖÆÖ›Öê Ûúß “ÖÖê×™µÖÖêÓ †Öî¸ ®Ö¤, ®Ö¤ß, ×®Ö—ÖÔ¸ÖêÓÛê ×Ûú®ÖÖ¸ÖêÓ¯Ö¸ ÃÖ㮤¸ »ÖŸÖÖ ÝÖéÆÖêÓ´ÖêÓ ²ÖîšÛú¸ ÃÖÖî³ÖÖݵ־֟Öß ×áֵÖÖÓ ²Ö›ß Æß ³Ö׌ŸÖ ÃÖê ˆ®ÖÛúÖ µÖ¿ÖÖêÝÖÖ®Ö Ûú¸ŸÖß £Öß…

        ÁÖß ¯ÖÖ¿¾ÖÔ®ÖÖ£Ö Ã¾ÖÖ´Öß Ûê ´ÖÖêõÖ •ÖÖ®Öê Ûê œÖ‡Ô ÃÖÖî ¾ÖÂÖÔ ²ÖÖ¤ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ Æã‹ £Öê… ‡®ÖÛúß †ÖµÖã ³Öß ‡ÃÖß´ÖêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æî … ‡®ÖÛúß †ÖµÖã Ûãú” Ûú´Ö ²ÖÆ¢Ö¸ ¾ÖÂÖÔÛúß £Öß… ¿Ö¸ß¸ Ûúß ‰Óú “ÖÖ‡Ô ÃÖÖŸÖ ÆÖ£Ö Ûúß £Öß… †Öî¸ ¸ÓÝÖ ÃÖã¾ÖÞÖÔ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ×îÖÝ¬Ö ¾ÖÞÖÔÛúÖ £ÖÖ…

  • Ö²Ö ¬Ö߸ê 2 ˆ®ÖÛúß †ÖµÖã Ûê ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖÔ ²ÖßŸÖ ÝÖµÖê †Öî¸ ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß¸ ´ÖêÓ µÖÖî¾Ö®Ö ÛúÖ ¯ÖæÞÖÔ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ… ŸÖ²Ö ‹Ûú פ®Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ®Öê ˆ®ÖÃÖê ÛúÆÖ -ׯÖ뵅 ¯Öã¡Ö !  †²Ö ŸÖã´Ö ¯ÖæÞÖÔ µÖã¾ÖÖ ÆÖê, ŸÖã´ÆÖ¸ß ÝÖ´³Ö߸ †Öê¸ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †ÖÓÜÖê, ˆ®®ÖŸÖ »Ö»ÖÖ™, ¯ÖοÖÖ®ŸÖ ¾Ö¤®Ö, ´Ö®¤ ´ÖãÃÖÛúÖ®Ö, “ÖŸÖ㸠¾Ö“Ö®Ö, ×¾ÖßÖéŸÖ ¾ÖõÖÃ£Ö»Ö †Öê¸ ‘Öã™®ÖÖêÓ ŸÖÛú »Ö´²Öß ³Öã•ÖÖ‹Ó ŸÖã´Æê ´ÖÆÖ¯Öã¹ýÂÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ ¸Æß Æî… †²Ö ÜÖÖê•Ö®Öê ¯Ö¸ ³Öß ŸÖã´Ö®Öê ¾ÖÆÖÓ “ÖÓ“Ö»ÖŸÖÖ ®ÖÆßÓ ¯ÖÖŸÖÖ ÆæÓ… †²Ö ŸÖã´ÆÖ¸Ö µÖÆ ÃÖ´ÖµÖ ¸Ö•µÖ ÛúÖµÖÔ ÃÖÓ³ÖÖ»Ö®Öê ÛúÖ Æî … ´Öî ‹Ûú ²ÖæœÖ †Ö¤´Öß †Öê¸ ×ÛúŸÖ®Öê פ®Ö ŸÖÛú ŸÖã´ÆÖ¸Ö ÃÖÖ£Ö ¤æÓÝÖÖ? ´Öî ŸÖã´ÆÖ¸ß ¿ÖÖ¤ß Ûú¸Ûê ¤ã×®ÖµÖÖ Ûúß —ÖÓ—Ö™ÖêÓ ÃÖê ²Ö“Ö®ÖÖ “ÖÖÆŸÖÖ ÆæÓ…….. ׯ֟ÖÖ Ûê ¾Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ´ÖÆÖ¾Ö߸ ÛúÖ ¯Öαãú»»Ö ´ÖãÜÖ´ÖÞ›»Ö ‹Ûú¤´Ö ÝÖ´³Ö߸ ÆÖê ÝÖµÖÖ… ´ÖÖ®ÖÖêÓ ¾Öê ×ÛúÃÖß ÝÖÆ¸ß ÃÖ´ÖõÖÖ Ûê ÃÖã»Ö—ÖÖ®Öê ´ÖêÓ »ÖÝÖ ÝÖµÖê ÆÖê … Ûãú” ¤ê¸ ²ÖÖ¤ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ÛúÆÖ- ׯ֟ÖÖ •Öß ! µÖÆ ´Öã—ÖÃÖê ®ÖÆßÓ ÆÖêÝÖÖ… ³Ö»ÖÖ, וÖÃÖ •ÖÓ•ÖÖ»Ö ÃÖê †Ö¯Ö ²Ö“Ö®ÖÖ “ÖÖÆŸÖê Æî ˆÃÖß •ÖÓ•ÖÖ»Ö ´ÖêÓ †Ö¯Ö ´Öã—Öê ŒµÖÖêÓÛú¸ ±Ó ÃÖÖ®ÖÖ “ÖÖÆŸÖê Æî ? †ÖêÆ ! ´Öê¸ß †ÖµÖã ×ÃÖ±Ô ²ÖÆ¢Ö¸ ¾ÖÂÖÔÛúß Æî וÖÃÖ´ÖêÓ †Ö•Ö ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖÔ ¾µÖŸÖßŸÖ ÆÖê “ÖãÛê… †²Ö ‡ŸÖ®ÖêÃÖê †¾Ö׿Ö™ •Öß¾Ö®Ö´ÖêÓ ´Öã—Öê ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ÛúÖµÖÔ Ûú¸®ÖÖ ²ÖÖÛúß Æî … ¤ê×ÜÖµÖê ׯ֟ÖÖ•Öß ! »ÖÖêÝÖ ¬Ö´ÖÔÛê ®ÖÖ´Ö ¯Ö¸ †Ö¯ÖÃÖ´ÖêÓ ×ÛúÃÖ ŸÖ¸Æ —ÖÝÖ›ŸÖê Æî… ÃÖ³Öß ‹Ûú ¤æÃÖ¸ê ÛúÖê †¯Ö®Öß †Öê¸ ÜÖß“Ö®ÖÖ “ÖÖÆŸÖê Æî… ¯Ö¸ ÜÖÖê•Ö Ûú¸®Öê ¯Ö¸ µÖê ÃÖ²Ö Æî ¯ÖÖê“Öê… ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖµÖÔ ¯ÖίÖÓ“Ö ±î »ÖÖÛú¸ ¬Ö´ÖÔ Ûúß ¤æÛúÖ®Ö ÃÖ•ÖÖŸÖê Æî ×•Ö®Ö ´ÖêÓ ³ÖÖê»Öê ¯ÖÎÖÞÖß šÝÖÖµÖê •ÖÖŸÖê Æî… ´ÖîÓ ‡®Ö ¯Ö£Ö-³ÖÎÖ®ŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖêÓÛúÖê ÃÖãÜÖÛúÖ ÃÖ““ÖÖ ¸ÖßÖÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ‰ÓúÝÖÖ ŒµÖÖ ²Öã¸Ö Æî ´Öê¸Ö ײ֓ÖÖ¸ ?

        ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ®Öê ²Öß“Ö ´ÖêÓ Æß ™ÖêÛú Ûú¸ ÛúÆÖ -¯Ö¸ µÖê ŸÖÖê ‘Ö¸ ´ÖêÓ ¸ÆŸÖê Æã‹ ³Öß ÆÖê ÃÖÛúŸÖê Æî… Ûãú” †ÖÝÖê ²ÖœÛú¸ ´ÖÆÖ¾Ö߸ ®Öê ˆ¢Ö¸ פµÖÖ-®ÖÆß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ! µÖÆ †Ö¯ÖÛúÖ ×ÃÖ±Ô ¾µÖ£ÖÔ ´ÖÖêÆ Æî, £ÖÖê›ß ¤êê¸ Ûê ×»ÖµÖê †Ö¯Ö µÖÆ ³Öæ»Ö •ÖÖ‡µÖê ×Ûú ´ÖÆÖ¾Ö߸ ´Öê¸Ö ²Öê™Ö Æî ×±ú¸ ¤ê×ÜÖµÖê †Ö¯ÖÛúß µÖÆ ×¾Ö“ÖÖ¸-¬ÖÖ¸Ö ¯Ö׸¾ÖןÖÔŸÖ ÆÖê •ÖÖŸÖß Æî µÖÖ ®ÖÆßÓ ? ²ÖÃÖ ×¯ÖŸÖÖ•Öß ! ´Öã—Öê †Ö–ÖÖ ¤ßוֵÖê וÖÃÖÃÖê ´ÖîÓ •ÖÓÝÖ»Ö Ûê ¯ÖοÖÖ®ŸÖ ¾ÖÖµÖã ´ÖÞ›»Ö ´ÖêÓ ¸ÆÛú¸ †ÖŸ´Ö-•µÖÖêןÖÛúÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¹ýÓ †Öê¸ •ÖÝÖŸÖ ÛúÖ Ûú»µÖÖÞÖ Ûú¹ýÓ … Ûãú” ¯ÖÎÖ¸´³Ö ×ÛúµÖÖ †Ö긠Ûãú ” Æã†Ö… ÃÖÖê“ÖŸÖê Æã‹ ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ×¾ÖÂÖÞÞÖ-¾Ö¤®Ö ÆÖê “Öã¯Ö ¸Æ ÝÖµÖê…

  • Ö²Ö ×¯ÖŸÖÖ ¯Öã¡Ö ÛúÖ  ‰ú¯Ö¸ ×»ÖÜÖ Æã†Ö ÃÖ´²ÖÖ¤ סֻֿÖÖ ÛúÖ®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¯Ö›Ö ŸÖ²Ö ¾ÖÆ ¯Öã¡Ö-´ÖÖêÆ ÃÖê ¾µÖÖÛãú»Ö ÆÖê ˆšß-ˆÃÖÛê ¯ÖÖÓ¾Ö Ûê ®Öß“Öê Ûúß •Ö´Öß®Ö ×ÜÖÃÖÛú®Öê ÃÖß »ÖÝÖß … †ÖÓÜÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê †Ó¬Öê¸Ö ”Ö ÝÖµÖÖ… ¾ÖÆ ´Öæד”ÔŸÖ Æã†Ö Æß “ÖÖÆŸÖß £Öß ×Ûú ²Öã׬¤´ÖÖ®ÖË ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö Ûãú´ÖÖ¸ ®Öê “ÖŸÖã¸Ö‡Ô ³Ö¸ê ¿Ö²¤ÖêÓ ´ÖêÓ ˆ®ÖÛê ÃÖÖ´Ö®Öê †¯Ö®ÖÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ ÛúŸÖÔ¾µÖ ¯ÖÎÛú™ Ûú¸ פµÖÖ- †¯Ö®Öê †Ö¤¿ÖÔ †Öî¸ ¯Ö×¾Ö¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ ˆÃÖÛê ÃÖÖ´Ö®Öê ¸ÜÖ ×¤µÖê ‹¾ÖÓ ÃÖÓÃÖÖ¸ Ûúß ¤æ×ÂÖŸÖ ¯Ö׸×ãÖ×ŸÖ ÃÖê ˆÃÖê ¯Ö×¸×“ÖŸÖ Ûú¸Ö פµÖÖ… ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê ›²Ö›²ÖÖŸÖß Æã‡Ô †ÖÓÜÖÖêÓÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ Ûúß †Öê¸ ¤êÜÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖê ˆ®ÖÛê “ÖêƸê¯Ö¸ ¯Ö¸Öê¯ÖÛúÖ¸ Ûúß ×¤¾µÖ —Ö»ÖÛú פÜÖÖ‡Ô ¤ß… ˆ®ÖÛúß »ÖÖ»ÖÃÖÖ-¿Öæ®µÖ ÃÖ¸»Ö ´ÖãÜÖÖÛéúן֮Öê ˆ®ÖÛê ÃÖ´ÖÃŸÖ ×¾Ö´ÖÖêÆ ÛúÖê ¤æ¸ Ûú¸ פµÖÖ… ´ÖÆÖ¾Ö߸ÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ ˆÃÖ®Öê †¯Ö®Öê †Ö¯ÖÛúÖê ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ¬Ö®µÖ¾ÖÖ¤ פµÖÖ†Öî¸ Ûãú” ¤ê¸ ŸÖÛú †×®Ö´ÖêÂÖ ¤é×™ÃÖê ˆ®ÖÛúß †Öê¸ ¤êÜÖŸÖß ¸Æß … ×±ú¸ Ûãú ” ¤ê¸ ²ÖÖ¤ ˆÃÖ®Öê ïÖ™ þָ ´ÖêÓ ÛúÆÖ- ¤ê ¤ê¾Ö ! •ÖÖ¾ÖÖê, ÜÖã¿ÖßÃÖê •ÖÖ†Öê, †¯Ö®Öß ÃÖê¾ÖÖÃÖê ÃÖÓÃÖÖ¸ ÛúÖ Ûú»µÖÖÞÖ Ûú¸Öê, †²Ö ´Öî †Ö¯ÖÛúÖê ¯Ö×Æ“ÖÖ®Ö ÃÖÛúß, †Ö¯Ö ´Ö®Öã嵅 ®ÖÆßÓ-¤ê¾Ö Æî … ´ÖîÓ †Ö¯ÖÛê •Ö®´ÖÃÖê ¬Ö®µÖ Æã‡Ô … †²Ö ®Ö †Ö¯Ö ´Öê¸ê ¯Öã¡Ö Æî †Öî¸ ®Ö ´Öî †Ö¯ÖÛúß ´ÖÖÓ … ×Ûú®ŸÖã †Ö¯Ö ‹Ûú †Ö¸Ö¬µÖ ¤ê¾Ö Æî †Öî¸ ´ÖêÓ ÆæÓ †Ö¯ÖÛúß ‹Ûú õÖæ¤ ÃÖê×¾ÖÛúÖ… ´Öê¸Ö ¯Öã¡Ö-´ÖÖêÆ ×²Ö»ÖÛãú»Ö ¤æ¸ ÆÖê ÝÖµÖÖ…

        ´ÖÖŸÖÖÛê ˆŒŸÖ ¾Ö“Ö®ÖÖêÓÃÖê ´ÖÆÖ¾Ö߸ þÖÖ´ÖßÛê ×¾Ö¹ý¬¤ ǤµÖÛúÖ †Öî¸ ³Öß †Ö׬ÖÛú †Ö»Ö´²Ö ×´Ö»Ö ÝÖµÖÖ… ˆ®ÆÖêÓ®Öê ×Ã£Ö¸×“Ö¢Ö ÆÖêÛú¸ ÃÖÓÃÖÖ¸Ûúß ¯Ö׸×ãÖןÖÛúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ×ÛúµÖÖ †Öê¸ ²Ö®Ö´ÖêÓ •ÖÖÛú¸ ¤ßõÖÖ »Öê®ÖêÛúÖ ¤éœ ×®Ö¿“ÖµÖ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ … ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖߟÖÖ´²Ö¸ ¯Ö×Æ®Öê Æã‹ »ÖÖîÛúÖ×®ŸÖ Ûê ¤ê¾ÖÖêÓ®Öê †ÖÛú¸ ˆ®ÖÛúß ÃŸÖã×ŸÖ Ûú ß †Öî¸ ¤ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸®Öê Ûê ×¾Ö“ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö ×ÛúµÖÖ … †¯Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÔ ¯Öæ¸ÖÛú¸ ˆ®ÖÛúß ÃŸÖã×ŸÖ Ûúß †Öî¸ ¤ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸®Öê Ûê ×¾Ö“ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö ×ÛúµÖÖ… †¯Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÔ ¯Öæ¸ÖÛú¸ »ÖÖîÛúÖ×®ŸÖÛú ¤ê¾Ö †¯Ö®Öê ãÖÖ®ÖÖê¯Ö¸ ¾ÖÖׯÖÃÖ “Ö»Öê ÝÖµÖê… ˆ®ÖÛê •ÖÖŸÖê Æß †ÃÖÓÜµÖ ¤ê¾Ö-¸Ö¿Öß •ÖµÖ •ÖµÖ ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ Ûú¸ŸÖß Æã‡Ô †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖÖÝÖÔ ÃÖê ÛãúÞ›»Ö¯Ö㸠†Ö‡Ô… ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ ÛúÖ ¤ßõÖÖ׳ÖÂÖêÛú ×ÛúµÖÖ ŸÖ£ÖÖ †®ÖêÛú ÃÖ㮤¸-ÃÖ㮤¸ †Ö³ÖæÂÖÞÖ ¯Ö×Æ®ÖÖµÖê… ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ³Öß ¤ê¾Ö×®Ö×´ÖÔŸÖ “Ö®¦¯ÖγÖÖ ¯ÖÖ»ÖÛúßÛú¸ ÃÖ¾ÖÖ¸ ÆÖêÛú¸ ÂÖÞ›¾Ö®Ö´ÖêÓ ÝÖµÖê †Öê¸ ¾ÖÆÖÓ †ÝÖÆ®Ö ¾Ö¤ß ¤¿Ö´Öß Ûê פ®Ö ÆÃŸÖ ®ÖõÖ¡Ö ´ÖêÓ ÃÖÓ¬µÖÖ Ûê ÃÖ´ÖµÖ ®Ö´Ö: ×ÃÖ¬¤ê³µÖ: ÛúÆÛú¸ ¾ÖáÖÖ³ÖæÂÖÞÖ ˆŸÖÖ¸Ûú¸ ±êÓúê Ûú פµÖê … ¯ÖÓ“Ö ´Öã×™µÖÖêÓÃÖê Ûê¿Ö ˆÜÖÖ› ›Ö»Öê… ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ²ÖÖÊ †Öê¸ †Ö³µÖ®ŸÖ¸ ¯Ö׸ÝÖÎÆ ÛúÖ ŸµÖÖÝÖÛú¸ †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ÆÖê ÝÖµÖê … ×¾Ö¿Öã׬¤ Ûê ²Öœ®ÖêÃÖê ˆ®ÆêÓ ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ´Ö®Ö:¯ÖµÖÔµÖ –ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ… ¤ßõÖÖ Ûú»µÖÖÞÖ ÛúÖ ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖÛú¸ ¤ê¾Ö »ÖÖêÝÖ †¯Ö®Öê †¯Ö®Öê ãÖÖ®ÖÖêÓ¯Ö¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê…

        ¯ÖÖ¸ÞÖÖ Ûê פ®Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸®Öê †ÖÆÖ¸ Ûê ×»ÖµÖê Ûãú»ÖÝÖÎÖ´Ö ®ÖÖ´ÖÛú ®ÖÝָߴÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö ×ÛúµÖÖ… ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÆêÓ Ûãú»Ö-³Öæ¯ÖÖ»Ö ®Öê ³Ö׌ŸÖ¯Öæ¾ÖÔÛú †ÖÆÖ¸ פµÖÖ… ¯ÖÖ¡Ö¤Ö®Ö ÃÖê ¯ÖγÖÖ×¾ÖŸÖ ÆÖêÛú¸ ¤ê¾ÖÖêÓ®Öê Ûãú»Ö -³Öæ¯ÖÖ»Ö Ûê ‘Ö¸¯Ö¸ ¯ÖÓ“ÖÖ¿“ÖµÖÔ ¯ÖÎÛú™ ×ÛúµÖê… ¾ÖÆÖÓÃÖê »ÖÖî™Ûú¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ ¾Ö®Ö´ÖÓ ¯ÖÆãÓ“Öê †Öî¸ †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ÆÖê ÝÖµÖê … ¤ßõÖÖ Ûê ²ÖÖ¤ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ´ÖÖî®Ö¾ÖÎŸÖ »Öê ×»ÖµÖÖ £ÖÖ… ‡ÃÖ×»ÖµÖê ײ֮ÖÖ ×ÛúÃÖßÃÖê Ûãú” ÛúÆê Æã‹ Æß ¾Öê †ÖµÖÔ ¤ê¿ÖÖêÓ´ÖêÓ ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê £Öê …

        ‹Ûú פ®Ö ¾Öê ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ ˆ••Ö×µÖ®Öß Ûê †×ŸÖ´Ö㌟ÖÛú ®ÖÖ´Ö Ûê ¿´Ö¿ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ¯ÖÆãÓ“Öê †Öî¸ ¸ÖŸÖ´ÖêÓ µÖÖêÝÖ ¬ÖÖ¸ÞÖÛú¸ ¾ÖÆßÓ ¯Ö¸ ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö ÆÖê ÝÖµÖê… ˆ®ÆêÓ ¤êÜÖÛú¸ ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ¹ý¦®Öê †¯Ö®Öß ¤ã™ŸÖÖ ÃÖê ˆ®ÖÛê ¬ÖîµÖÔÛúß ¯Ö¸ßõÖÖ Ûú¸®Öß “ÖÖÆß … ˆÃÖ®Öê ²ÖîŸÖÖ»Ö ×¾ÖªÖ Ûê ¯ÖγÖÖ¾Ö ÃÖê ¸Ö¡ÖßÛê ÃÖ‘Ö®Ö †®¬ÖÛúÖ¸ÛúÖê †Öî¸ ³Öß ÃÖ‘Ö®Ö ²Ö®ÖÖ ×¤µÖÖ †®ÖêÛú ³ÖµÖÖ®ÖÛú ¹ý¯Ö ²Ö®ÖÖÛú¸ ®ÖÖ“Ö®Öê »ÖÝÖÖ… ÛúšÖê¸ ¿Ö²¤, †¼ÖÆÖÃÖ †Öî¸ ×¾ÖÛú¸Ö»Ö ¤é×™ ÃÖê ›¸Ö®Öê  »ÖÝÖÖ… ŸÖ¤®Ö®ŸÖ¸ ÃÖ¯ÖÔ, ×ÃÖÓÆ ÆÖ£Öß, †×Ý®Ö †Öê¸ ¾ÖÖµÖã †Öפ Ûê ÃÖÖ£Ö ³Öß»ÖÖêÓÛúß ÃÖê®ÖÖ ²Ö®ÖÖÛú¸ †ÖµÖÖ… ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ˆÃÖ®Öê †¯Ö®Öß ×¾ÖªÖÛê ¯ÖγÖÖ¾Ö ÃÖê ÜÖæ²Ö ˆ¯ÖÃÖÝÖÔ ×ÛúµÖÖ… ¯Ö¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ ÛúÖ ×“Ö¢Ö †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®ÖÃÖê £ÖÖê›Ö ³Öß ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ®ÖÆßÓ Æã†Ö… ˆ®ÖÛê †®Öã¯Ö´Ö ¬ÖîµÖÔÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ®Öê †ÃÖ»Öß ¹ý¯Ö´ÖêÓ ¯ÖÎÛú™ ÆÖêÛú¸ ˆ®ÖÛúß ÜÖæ²Ö ¯ÖοÖÓÃÖÖ Ûúß-ßÖã×ŸÖ Ûúß †Öî¸ õÖ´ÖÖ µÖÖ“Ö®ÖÖ Ûú¸ †¯Ö®Öê ãÖÖ®Ö¯Ö¸ “Ö»ÖÖ ÝÖµÖÖ…

        ¾Öî¿ÖÖ»Öß Ûê ¸Ö•ÖÖ “Öê™ÛúÛúß ”Öê™ß ¯Öã¡Öß “Ö®¤®ÖÖ ²Ö®Ö´Öê ÜÖê»Ö ¸Æß £Öß… ˆÃÖê ¤êÜÖÛú¸ ÛúÖê‡Ô ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ÛúÖ´Ö ²ÖÖÝÖ ÃÖê ¯Öß×›ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ… ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ˆÃÖê ˆšÖÛú¸ †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ »ÖêÛú¸ ˆ› ÝÖµÖÖ… ¯Ö¸ •µÖÖêÓÆß ˆÃÖ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ Ûúß ¤é×™ †¯Ö®Öß ×®Ö•ÖÛúß Ã¡Öָ߯ ¯Ö›ß ŸµÖÖêÓÆß ¾ÖÆ ˆÃÖÃÖê ›¸Ûú¸ “Ö®¤®ÖÖ ÛúÖê ‹Ûú ´ÖÆÖ †™¾Öß ´ÖêÓ ”Öê› †ÖµÖÖ… ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ×ÛúÃÖß ³Ö߻֮Öê ¤êÜÖÛú¸ ˆÃÖê ¬Ö®Ö ¯ÖÖ®ÖêÛúß ‡“”ÖÃÖê Ûú Öî¿ÖÖ´²Öß ®ÖÝÖ¸ßÛê ¾ÖéÂÖ³Ö¤¢Ö ÃÖêšÛê ¯ÖÖÃÖ ³Öê•Ö פµÖÖ… ÃÖêšÛúß Ã¡ÖßÛúÖ ®ÖÖ´Ö ÃÖ´Öã¦Ö £ÖÖ ¾ÖÆ ²Ö›ß ¤ã媅 £Öß, ˆÃÖ®Öê ÃÖÖê“ÖÖ ×Ûú Ûú³Öß ÃÖêš•Öß ‡ÃÖ “Ö®¤®ÖÖÛúß ¹ý¯Ö-¸Ö׿ָ֯ ®µÖÖî”Ö¾Ö¸ ÆÖêÛú¸ ´Öã—Öê †¯Ö´ÖÖ×®ÖŸÖ ®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê… ‹êÃÖÖ ÃÖÖê“ÖÛú¸ ¾ÖÆ “Ö®¤®ÖÖÛúß ¹ý¯Ö-¸Ö׿ָ֯ ®µÖÖî”Ö¾Ö¸ ÆÖêÛú¸ ´Öã—Öê †¯Ö´ÖÖ×®ÖŸÖ ®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê… ‹êÃÖÖ ÃÖÖê“ÖÛú¸ ¾ÖÆ “Ö®¤®ÖÖÛúÖê ÜÖæ²Ö Ûú™ ¤ê®Öê »ÖÝÖß… ÃÖêšÖ®ÖßÛê ‘Ö¸¯Ö¸ ¯ÖÎןÖפ®Ö “Ö®¤®ÖÖÛúÖê ×´Ö¼ßÛê ¾ÖŸÖÔ®Ö´ÖÓ ÛúÖÓ•ÖßÃÖê ×´Ö»ÖÖ Æã†Ö ¯Öã¸Ö®Öê ÛúÖê¤ÖêÓÛúÖ ³ÖÖŸÖ Æß ÜÖÖ®ÖêÛúÖê ×´Ö»ÖŸÖÖ £ÖÖ… ‡ŸÖ®Öê ¯Ö¸ ³Öß Æ´Öê¿ÖÖ ÃÖÖÓÛú»Ö´ÖêÓ ²ÖÓ¬Öß ¸ÆŸÖß £Öß… ‡®Ö ÃÖ²Ö ²ÖÖŸÖÖêÓÃÖê ˆÃÖÛúÖ ÃÖÖµÖÔ ¯ÖÎÖµÖ: ®Ö™-ÃÖÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ…

        ‹Ûú פ®Ö ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †ÖÆÖ¸ »Öê®ÖêÛê ×»ÖµÖê ÛúÖî¿ÖÖ´²Öß ®ÖÝָߴÖêÓ ¯ÖÆãÓ“Öê… ˆ®ÖÛúÖ †ÖÝÖ´Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ “Ö®¤®ÖÖÛúß ‡“”Ö Æã‡Ô ×Ûú ´Öî ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸Ûê ×»ÖµÖê †ÖÆÖ¸ ¤æÓ ¯Ö¸ ˆÃÖÛê ¯ÖÖÃÖ ¸ŒÜÖÖ Æß ŒµÖÖ £ÖÖ ? ˆÃÖê •ÖÖê ³Öß ×´Ö»ÖŸÖÖ £ÖÖ ¾ÖÆ ¤æÃÖ¸êÛúß Ûéú¯ÖÖÃÖê †Öî¸ ÃÖ›Ö Æã†Ö ןÖÃÖ¯Ö¸ ¾ÖÆ ÃÖÖÓÛú»Ö´ÖêÓ ²ÖÓ¬Öß Æã‡Ô £Öß… “Ö®¤®ÖÖÛúÖê †¯Ö®Öß ¯Ö¸®¡ÖÖŸÖÛúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ ²ÖÆãŸÖ Æß ¤ã:ÜÖ Æã†Ö… ¯Ö¸ ³ÖÖ¾Ö ³Ö׌ŸÖ ³Öß ÛúÖê‡Ô “Öß•Ö Æî … •µÖÖêÓÆß ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ ˆÃÖÛê «Ö¸ ¯Ö¸ÃÖê ×®ÖÛú»Öê ŸµÖÖêÓÆß ˆÃÖÛúß ÃÖÖÓÛú»Ö †¯Ö®Öê †Ö¯Ö ™æ™ ÝÖ‡Ô … ˆÃÖÛúÖ ¿Ö¸ß¸ ¯ÖÆ»ÖêÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖ㮤¸ ÆÖê ÝÖµÖÖ… µÖÆ ¤êÜÖÛú¸ ˆÃÖ®Öê ¯ÖÎÃÖ®®ÖŸÖÖÃÖê ¯Ö›ÝÖÖÆ Ûú¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸Ûê ×»ÖµÖê †ÖÆÖ¸ פµÖÖ … ¤¾ÖÖêÓ®Öê “Ö®¤®ÖÖÛúß ³Ö׌ŸÖÃÖê ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖêÛú¸ ˆÃÖÛê ‘Ö¸¯Ö¸ ¸Ÿ®ÖÖêÓÛúß ¾ÖÂÖÖÔ Ûúß … ŸÖ²ÖÃÖê “Ö®¤®ÖÖÛúÖ ´ÖÆÖŸ´µÖ ÃÖ²Ö †Öê¸ ±î»Ö ÝÖµÖÖ… ¯ÖŸÖÖ »ÖÝÖ®Öê¯Ö¸ “Öê™Ûú ¸Ö•ÖÖ ¯Öã¡ÖßÛúÖê ×»Ö¾ÖÖ®ÖêÛê ×»ÖµÖê †ÖµÖÖ ¯Ö¸ ¾ÖÆ ÃÖÓÃÖÖ¸Ûúß ¤ã:ÜÖ´ÖµÖ †¾ÖãÖÖÃÖê ÜÖæ²Ö ¯Ö×¸×“ÖŸÖ ÆÖê ÝÖ‡Ô £Öß ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆÃÖ®Öê ׯ֟ÖÖÛê ÃÖÖ£Ö •ÖÖ®ÖêÃÖê ‡®ÖÛúÖ¸ Ûú¸ פµÖÖ †Öî¸ ×ÛúÃÖß †Ö×µÖÔÛúÖÛê ¯ÖÖÃÖ ¤ßõÖÖ »Öê »Öß … †²ÖŸÖÛú ”¤Ë´ÖÃ£Ö †¾ÖãÖÖ´ÖêÓ ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖËÛê ²ÖÖ¸Æ ¾ÖÂÖÔ ²ÖßŸÖ ÝÖµÖê £Öê… ‹Ûú פ®Ö ¾Öê •Öé×´³ÖÛúÖ ÝÖÖÓ¾ÖÛê ÃÖ´Öß¯Ö Šú•ÖãÛú»ÖÖ ®Ö¤ßÛê ×Ûú®ÖÖ¸ê ´Ö®ÖÖêƸ ®ÖÖ´ÖÛê ¾Ö®Ö´ÖêÓ ÃÖÖÝÖÖê®Ö ¾ÖéõÖ´Öê ®Öß“Öê ¯ÖŸ£Ö¸Ûúß ×¿Ö»ÖÖ¯Ö¸ ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö £Öê… ¾ÖÆßÓ¯Ö¸ ˆ®ÆêÓ ¿ÖãŒ»Ö ¬µÖÖ®ÖÛê ¯ÖΟÖÖ¯ÖÃÖê ‘ÖÖןֵÖÖ Ûú´ÖÖêÔÛúÖ õÖµÖ ÆÖêÛú¸ ¾Öî¿ÖÖÜÖ ¿ÖãŒ»Ö ¤¿Ö´ÖßÛê פ®Ö ÆÃŸÖ ®ÖõÖ¡Ö´ÖêÓ ¿Ö´ÖÛê ÃÖ´ÖµÖ Ûê¾Ö»Ö –ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ… ¤ê¾ÖÖêÓ®Öê †ÖÛú¸ –ÖÖ®Ö-Ûú»µÖÖÞÖÛúÛúÖ ˆŸÃÖ¾Ö ×ÛúµÖÖ… ‡®¦Ûúß †Ö–ÖÖ ¯ÖÖÛú¸ ¬Ö®Ö¯Ö×ŸÖ Ûãú²Ö긮Öê ÃÖ´Ö¾Ö¿Ö¸ÞÖ (¬Ö´ÖÔÃÖ³ÖÖ) ¸“Ö®ÖÖ Ûúß… ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ ˆÃÖÛê ´Ö¬µÖ ³ÖÖÝÖ´ÖêÓ ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö Æã‹… ¬Ö߸-¬Ö߸ê ÃÖ´Ö¾Ö¿Ö¸ÞÖÛúß ²ÖÖ¸ÓÆ ÃÖ³ÖÖ‹Ó ³Ö¸ ÝÖ‡Ô… ÃÖ´Ö¾Ö¿Ö¸ÞÖ ³Öæ×´ÖÛúÖ ÃÖ²Ö ¯Öβ֮¬Ö ¤ê¾Ö »ÖÖêÝÖ †¯Ö®Öê ÆÖ£Ö´ÖêÓ ×»ÖµÖê Æã‹ £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆÖÓ ×ÛúÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸ÛúÖ ÛúÖê»ÖÖÆ»Ö ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ… ÃÖ³Öß »ÖÖêÝÖ ÃÖŸÖéÂÞÖ »ÖÖêÖ“Ö®ÖÖêÓÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖÛúß †Öê¸ ¤êÜÖ ¸Æê £Öê †Ö긠ÛúÖ®ÖÖêÓÃÖê ˆ®ÖÛê פ¾µÖ ˆ¯Ö¤ê¿ÖÛúß ¯ÖΟÖßõÖÖ Ûú¸ ¸Æê £Öê… ¯Ö¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ “Öã¯Ö“ÖÖ¯Ö ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö¯Ö¸ †®ŸÖ¸ßõÖ ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö £Öê… ˆ®ÖÛê ´ÖãÜÖÃÖê ‹Ûú ³Öß ¿Ö²¤ ®ÖÆßÓ ×®ÖÛú»ÖŸÖÖ £ÖÖ… Ûê¾Ö»Ö–ÖÖ®Ö ÆÖê®Öê¯Ö¸ ³Öß ”µÖÖÃÖš פ®ÖŸÖÛú ˆ®ÖÛúß ×¤¾µÖ ¬¾Ö×®Ö ®ÖÆßÓ ×Üָ߅ •Ö²Ö ‡®¦®Öê †¾Ö׬֖ÖÖ®ÖÃÖê ‡ÃÖÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ •ÖÖ®Ö®ÖÖ “ÖÖÆÖ ŸÖ²Ö ˆÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö Æã†Ö ×Ûú †³Öß ÃÖ³ÖÖ ³Öæ×´Ö´ÖêÓ Ûú Öê‡Ô ÝÖÞÖ¬Ö¸ ®ÖÆßÓ Æî †Ö¸ê ײ֮ÖÖ ÝÖÞÖ¬Ö¸Ûê ŸÖߣÖÔÛú¸Ûúß ¾ÖÖÞÖß ®ÖÆß ×ÜÖ¸ŸÖß … ‡®¦®Öê †¾Ö׬֖ÖÖ®ÖÃÖê µÖÆ ³Öß •ÖÖ®Ö ×»ÖµÖÖ ×Ûú ÝÖÖîŸÖ´Ö ÝÖÎÖ´Ö´Öê •ÖÖê ‡®¦³Öæ×ŸÖ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ²ÖÎÖÉÞÖ ÆÖî ¾ÖÆß ‡®ÖÛúÖ ¯ÖÎ£Ö´Ö ÝÖÞÖ¬ÖÖ¸ ÆÖêÝÖÖ … ‹êÃÖÖ •ÖÖ®ÖÛú¸ ‡®¦, ‡®¦³ÖæןÖÛúÖê »ÖÖ®ÖêÛê ×»Ö‹ ÝÖÖîŸÖ´Ö ÝÖµÖÖ… ‡®¦³Öæ×ŸÖ ¾Öê¤ ¾Öê¤ÖÓÝÖÖêÛúÖê •ÖÖ®Ö®Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎÛúÖÞ› ×¾Ö«Ö®Ö £ÖÖ … ˆÃÖê †¯Ö®Öß ×¾ÖªÖÛúÖ ³ÖÖ¸ß †×³Ö´ÖÖ®Ö £ÖÖ… ˆÃÖÛê ¯ÖÖÓ“ÖÃÖÖî ׿Ö嵅 £Öê… •Ö²Ö ‡®¦ ˆÃÖÛê ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÆãÓ“ÖÖ ŸÖ²Ö ¾ÖÆ †¯Ö®Öê ׿ÖµÖÖêÛúÖê ¾Öê¤ ¾Öê¤ÖÓÝÖÖêÓêÛúÖ ¯ÖÖš ¯ÖœÖ ¸ÆÖ £ÖÖ… ‡®¦ ³Öß ‹Ûú ׿ÖµÖÛê ¹ý¯Ö´ÖêÓ ˆÃÖÛê ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÆãÓ“ÖÖ †Öî¸ ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ Ûú¸ ו֖ÖÖÃÖã ³ÖÖ¾ÖÃÖê ²Öîšê ÝÖµÖÖ… ‡®¦³Öæן֮Öê ®ÖµÖê ׿Ö嵅 Ûúß †Öê¸ ÝÖ´³Ö߸ ¤é×™ÃÖê ¤êÜÖÛú¸ ÛúÆÖ ×Ûú ŸÖã´Ö ÛúÆÖÓÃÖê †ÖµÖê ÆÖê? ×ÛúÃÖÛê ׿Öµ֠ÆÖê ? ˆÃÖÛê ¾Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ׿Ö嵅 ¾ÖêÂÖ¬ÖÖ¸ß ‡®¦®Öê ÛúÆÖ ×Ûú ´Öî ÃÖ¾ÖÔ–Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ÛúÖ ×¿Ö嵅 ÆæÓ… ‡®¦³Öæן֮Öê ´ÖÆÖ¾Ö߸Ûê ÃÖÖ£Ö ÃÖ¾ÖÔ–Ö †Öî¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖÞÖ ÃÖã®ÖÛú¸ ןÖÞÖÛúŸÖê Æã‹ ÛúÆÖ-“ †Öê ÃÖ¾ÖÔ–Ö Ûê ׿Ö嵅 ! ŸÖã´ÆÖ¸ê ÝÖã¹ý µÖפ ÃÖ¾ÖÔ–Ö Æî ŸÖÖê †³ÖߟÖÛú ÛúÆÖÓ ×”¯Öê ¸Æê ? ŒµÖÖ ´Öã—ÖÃÖê ¿ÖÖáÖÖ£ÖÔ ×ÛúµÖê ײ֮ÖÖ Æß ¾Öê ÃÖ¾ÖÔ–Ö ÛúÆ»ÖÖ®Öê »ÖÝÖê Æî ?” ‡®¦®Öê Ûãú” ³ÖÖîÓÆ ™êœß Ûú¸ŸÖê Æã‹ ÛúÆÖ – ŸÖÖê ŒµÖÖ †Ö¯Ö †®ÖÃÖê ¿ÖÖáÖÖ£ÖÔ Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ÃÖ´Ö£ÖÔ Æî ? ‡®¦³Öæן֮Öê ÛúÆÖ- ‘ÛúÆÖÑ, †¾Ö¿µÖ ŸÖ²Ö ‡®¦®Öê ÛúÆÖ-†“”Ö, ¯ÖÆ»Öê ˆ®ÖÛê ׿Ö嵅 ´Öã—ÖÃÖê Æß ¿ÖÖáÖÖ£ÖÔ Ûú¸ ¤ê×ÜÖµÖê-×±ú¸ ˆ®ÖÃÖê Ûú׸µÖêÝÖÖ’û Ûú… ´Öî ¯Ö攟ÖÖ ÆæÓ……..

        ‘       ‘ ¡ÖÖîÛúÖ»µÖÓ ¦¾µÖÂÖ™ËÛÓ ®Ö¾Ö ¯Ö¤ ÃÖ×ÆŸÖÓ…………†Öפ ’û …

        Ûú×ƵÖê ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ‡ÃÖ ¿»ÖÖêÛú ÛúÖ ŒµÖÖ †£ÖÔ Æî? •Ö²Ö ‡®¦³ÖæןֵÖÖê ¦¾µÖÂÖ™ÛÓ ‘ ®Ö¾Ö¯Ö¤ ÃÖ×ÆŸÖÓ ’û »Ö꿵ÖÖ †Öפ ¿Ö²¤ÖêÓÛúÖ †£ÖÔ ¯ÖÎןֳÖÖ×ÃÖŸÖ ®ÖÆßÓ Æã†Ö ŸÖ²Ö ¾ÖÆ Ûú ›Ûú Ûú¸ ²ÖÖê»ÖÖ-“Ö»Ö, ŸÖã—ÖÃÖê ŒµÖÖ ¿ÖÖáÖÖ£ÖÔ Ûú¹ýÓ, ŸÖê¸ê ÝÖã¹ý ÃÖê Æß ¿ÖÖáÖÖ£ÖÔ Ûú ¹ýÓÝÖÖ’û ‹êÃÖÖ ÛúÆÛú¸ ´ÖµÖ ¯ÖÖÓ“Ö ÆÃÖÓŸÖÖ Æã†Ö †ÖÝÖê ÆÖêÛú¸ ´ÖÖÝÖÔ ²ÖŸÖ»ÖÖ®Öê »ÖÝÖÖ … •µÖÖêÓÆß ‡®¦³Öæ×ŸÖ ÃÖ´Ö¾ÖÃÖ¸ÞÖ Ûê ¯ÖÖÃÖ †ÖµÖÖ †Öî¸ ˆÃÖÛúß ¤é媧 ´ÖÖ®Ößִ³Ö¯Ö¸ ¯Ö›ß ŸµÖÖêÓÆß ˆÃÖÛúÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ †×³Ö´ÖÖ®Ö ¤æ¸ ÆÖê ÝÖµÖÖ…¾ÖÆ ×¾Ö×®ÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÃÖê ÃÖ´Ö¾ÖÃÖ¸ÞÖ Ûê ³Öߟָ ÝÖµÖÖ… ¾ÖÆÖÓ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË Ûê פ¾µÖ ‹ê¿¾ÖµÖÔ ÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ ˆ®ÖÛê ÃÖÖ´Ö®Öê ˆÃÖ®Öê †¯Ö®Öê †Ö¯ÖÛúÖê ²ÖÆãŸÖ Æß Æ»ÛúÖ †®Öã³Ö¾Ö ×ÛúµÖÖ… •Ö²Ö ‡®¦³Öæ×ŸÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖËÛúÖê ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ Ûú¸ ´Ö®ÖãµÖÖêÓÛê ÛúÖêšê ´ÖêÓ ²Öîš ÝÖµÖÖ ŸÖ²Ö ‡®¦®Öê ˆÃÖÃÖê ÛúÆÖ-†²Ö †Ö¯Ö •ÖÖê ¯Öæ”®ÖÖ “ÖÖÆŸÖê ÆÖêÓ ¾ÖÆ ¯Öæ×”µÖê… •Ö²Ö ‡®¦³Öæן֮Öê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖËÃÖê •Öß¾ÖÛúÖê þֹý¯Ö ¯Öæ”Ö ŸÖÖê ŸÖ²Ö ˆ®ÆÖêÓ®Öê ÃÖ¯ŸÖ³ÖÓÝÖß´ÖêÓ •Öß¾Ö-ŸÖŸ¾ÖÛúÖ ×¾Ö¿Ö¤ ¾µÖÖܵÖÖ®Ö ×ÛúµÖÖ… ˆ®ÖÛê פ¾µÖ ˆ¯Ö¤ê¿ÖÃÖê ÝÖ¤ËÝÖ¤Ë Ç¤µÖ ÆÖêÛú¸ ‡®¦³Öæן֮Öê ÛúÆÖ-³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ! ‡ÃÖ ¤ÖÃÖ ÛúÖê ³Öß †¯Ö®Öê “Ö¸ÞÖÖêÓ´ÖêÓ Ã£ÖÖ®Ö ¤ßוֵÖêÓ ‹êÃÖÖ ÛúÆÛú¸ ˆÃÖ®Öê ¾ÖÆßÓ ¯Ö¸ ו֤֮ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ »Öß ˆÃÖÛê ¯ÖÖÓ“Ö ÃÖÖî ׿ÖµÖÖêÓ®Öê ³Öß •Öî®Ö¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖßÛúÖ¸ Ûú¸ µÖ£ÖÖ¿Ö׌ŸÖ ¾ÖΟÖ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÝÖÎÆÞÖ ×ÛúµÖê… ¤ßõÖ »Öê®Öê Ûê Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ Æß ‡®¦³ÖæןÖÛúÖê ÃÖÖŸÖ Šú׬¤µÖÖÓ †Öî¸ ´Ö®Ö:¯ÖµÖÔµÖ –ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ… µÖÆß ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö ÛúÖ ¯ÖÎ£Ö´Ö ÝÖÞÖ¬Ö¸ Æã†Ö £ÖÖ… ÝÖÖîŸÖ´Ö ÝÖÖÓ¾Ö´ÖêÓ ¸Æ®Öê Ûê ÛúÖ¸ÞÖ ‡®¦³Öæ×ŸÖ ÛúÖÆß ¤æÃÖ¸Ö ®ÖÖ´Ö ÝÖÖîŸÖ´Ö £ÖÖ… ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö †ªÔ´ÖÖÝÖ¬Öß ³ÖÖÂÖÖ ´ÖêÓ ¯ÖÖ¤Ö£ÖÖêÔ ÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö Ûú¸ŸÖê £Öê †Öî¸ ÝÖÖîŸÖ´Ö ‡®¦³Öæ×ŸÖ ÝÖÞÖ¬Ö¸ß ˆÃÖê ÝÖÎÓ£Ö ¹ý¯ÖÃÖê-†ÓÝÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¹ý¯ÖÃÖê ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ Ûú¸ŸÖê •ÖÖŸÖê £Öê… ÛúÖ»ÖÛ뫅 ÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ Ûê ÝÖÖîŸÖ´Ö Ûê ×ÃÖ¾ÖÖµÖ ¾ÖÖµÖã³ÖæןÖ, †×ݮֳÖæןÖ, ÃÖã¬Ö´ÖÔ, ´ÖÖîµÖÔ, ´ÖÖµÖ, ¯Öã¡Ö, ´Öî¡ÖµÖ †Ûú´¯Ö®Ö, †®¬Ö¾Öê»Ö †Öê¸ ¯ÖγÖÖÃÖ µÖê ¤¿Ö ÝÖÞÖ¬Ö¸ †Öî¸ £Öê… ‡®ÖÛê ×ÃÖ¾ÖÖµÖ ‡®ÖÛê ÃÖ´Ö¾ÖÃÖ¸ÞÖ ´ÖêÓ ŸÖß®Ö ÃÖÖî ݵÖָƅ «Ö¤¿ÖÖÓÝÖ Ûê ¾Öê¢ÖÖ £Öê, ®ÖÖî Æ•ÖÖ¸ ®ÖÖî ÃÖÖî ׿ÖõÖÛú £Öê, ŸÖê¸Æ ÃÖÖî †¾Ö׬֖ÖÖ®Öß £Öê, ÃÖÖŸÖ ÃÖÖî ¾ÖÖ¤ß £Öê… ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ÃÖ²Ö ×´Ö»ÖÖÛú¸ “ÖÖî¤Æ Æ•ÖÖ¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö £Öê … “Ö®¤®ÖÖ †Öפ ”¢ÖßÃÖ Æ•ÖÖ¸ †×µÖÔÛúÖµÖêÓ £Öß, ‹Ûú »ÖÖÜÖ ÁÖÖ¾ÖÛú £Öê, ŸÖß®Ö »ÖÖÜÖ ÁÖÖ×¾ÖÛúÖµÖêÓ £Öß, †ÃÖÓܵÖÖŸÖ ¤ê¾Ö-¤ê×¾ÖµÖÖÓ †Öî¸ ÃÖÓܵÖÖŸÖ ×ŸÖ£ÖÔ“Ö £Öê… ‡®Ö ÃÖ²ÖÃÖê ¾Öê×™ŸÖ ÆÖêÛú¸ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ®ÖµÖ ¯ÖδÖÖÞÖ †Öî¸ ×®ÖõÖê¯ÖÖêÓÃÖê ¾ÖßÖãÛúÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ²ÖŸÖ»ÖÖµÖÖ… ‡ÃÖÛê †®Ö®ŸÖ¸ Ûú‡Ô ãÖÖ®ÖÖêÓ´ÖêÓ ×²ÖÆÖ¸ Ûú¸ ¬Ö´ÖÖÔ´ÖéŸÖÛúß ¾ÖÂÖÖÔ Ûúß…

        ‡®Æß Ûê ÃÖ´ÖµÖ´ÖêÓ Ûúׯֻ־ÖßÖã Ûê  ¸Ö•ÖÖ ¿Ö㬤Öê¬Ö®Ö Ûê ÝÖÖîŸÖ´Ö ²Ö㬤 ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö £ÖÖ •ÖÖê †¯Ö®Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ‹ê¿¾ÖµÖÔ ÛúÖê ”Öê›Ûú¸ ÃÖÖ¬Öã ²Ö®Ö ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ÃÖÖ¬Öã ÝÖÖîŸÖ´Ö ²Ö㬤®Öê †¯Ö®Öß ŸÖ¯ÖõÖÖ ÃÖê ´ÖÆÖŸ´ÖÖ ¯Ö¤ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ… ´ÖÆÖŸ´ÖÖ ²Ö㬤 •ÖÝÖÆ-•ÖÝÖÆ ‘Öã´ÖÛú¸ ²ÖÖ¬Ö´ÖÔÛúÖ ¯ÖΓÖÖ¸ ×ÛúµÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê… ²Ö㬤 Ûê †®ÖãµÖÖµÖß ²ÖÖ  †Öî¸ ´ÖÆÖ¾Ö߸ Ûú †®ÖãµÖÖÃÖß •Öî®Ö ÛúÆ»ÖÖŸÖê £Öê… µÖª×¯Ö ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ •Öî®Ö †Öî¸ ²ÖÖ µÖê ¤Öê®ÖÖêÓ ÃÖ´¯ÖÎ¤ÖµÖ ¾ÖîפÛú ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ²Ö×»Ö, ×ÆÓÃÖÖ †ÖפÛúÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö Ûú¸®Öê´ÖêÓ ¯Öæ¸ß-¯Öæ¸ß ¿Ö׌ŸÖ »ÖÝÖÖŸÖê £Öê ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ˆ®Ö ¤Öê®ÖÖêÓ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ £ÖÖ… ²ÖÖ †Öî¸ •Öî×®ÖµÖÖê ×Ûú ¤Ö¿ÖÔ×®ÖÛú ŸÖ£ÖÖ †Ö“ÖÖ¸ ×¾ÖÂÖµÖÛú ´ÖÖ®µÖŸÖÖ†ÖêÓ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ †®ŸÖ¸ £ÖÖ… •ÖÖê Ûãú” ³Öß ÆÖê: ¯Ö¸ µÖÆ ×®Ö:ÃÖ®¤êÆ ÛúÆÖ •ÖÖ ÃÖÛúŸÖÖ Æî ×Ûú ¾Öê ¤Öê®ÖÖêÓ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ Ûê ´ÖÆÖ¯Öã¹ýÂÖ £Öê… ¤Öê®ÖÖêÓ ÛúÖ ¾µÖ׌ŸÖŸ¾Ö ÜÖæ²Ö ²ÖœÖ “ÖœÖ £ÖÖ… •Ö²Ö ŸÖÛú ´ÖÆÖ¾Ö߸ Ûúß ”¤Ë´ÖÃ£Ö †¾ÖÃé£ÖÖ ¸Æß ŸÖ²Ö ŸÖÛú ¯ÖÎÖµÖ: ²Ö㬤Ûê ˆ¯Ö¤ê¿ÖÖêÓ ÛúÖ †×¬ÖÛú ¯ÖΓÖÖ¸ ¸ÆÖ… ¯Ö¸ •Ö²Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ×¾Ö¸ Ûê¾Ö»Ö –ÖÖ®Öß ÆÖêÛú¸ פ¾µÖ ¬¾Ö×®ÖÛê «Ö¸Ö ˆ¯Ö¤ê¿Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê £Öê ŸÖ²Ö ²Ö㬤 ´ÖÖÆŸ´µÖ ²ÖÆãŸÖ Ûãú” Ûú´Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ¸Ö•ÖÖ ÁÖê×ÞÖÛú •ÖîÃÖê Ûú¼¸ ²ÖÖ ³Öß ´ÖÆÖ¾Ö¸ßÛê †®ÖãµÖÖµÖß ²Ö®Ö ÝÖµÖê £Öê †£ÖÖÔŸÖË •Öî®Öß ÆÖê ÝÖµÖê £Öê… ‹Ûú •ÖÝÖÆ ÝÖÖîŸÖ´Ö ²Ö㬤®Öê †¯Ö®Öê ׿ÖµÖÖêÓÛê ÃÖÖ´Ö®Öê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ ÛúÖê ÃÖ¾ÖÔ–Ö Ã¾ÖßÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ²Ö“Ö®ÖÖêÓ´ÖêÓ †¯Ö®Öß †ÖãÖÖ ¯ÖÎÛú™ Ûúß £Öß…

        ¯ÖæÞÖÔ–ÖÖ®Öß µÖÖêÝÖß ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ ®Öê ¯ÖÆ»Öê ŸÖÖê ¾ÖîפÛú ²Ö×»Ö¤Ö®Ö ŸÖ£ÖÖ †®µÖ Ûãú¸ßןֵÖÖêÓ ÛúÖê ²Ö®¤ Ûú¸¾ÖÖµÖÖ £ÖÖ… †Öî¸ ×±ú¸ †¯Ö®Öê ´ÖÖ×´ÖÔÛú ¬ÖÖ×´ÖÔÛú ˆ¯Ö¤ê¿ÖÖêÓÃÖê, ²ÖÖ, ®ÖîµÖÖ×µÖÛú, ÃÖÖÓÜµÖ †Öפ ´ÖŸÖ ´ÖŸÖÖ®ŸÖ¸ÖêÓ Ûúß ´ÖÖ®µÖŸÖÖ†ÖêÓÛúÖ ÜÖÞ›®Ö Ûú¸ õÖ֤˾ÖÖ¤ ¹ý¯ÖÃÖê •Öî®Ö¬Ö´ÖÔÛúß ´ÖÖ®µÖŸÖÖ†ÖêÓÛúÖ ¯ÖÎÛúÖ¿Ö ×ÛúµÖÖ £ÖÖ…

        ‹Ûú פ®Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ¸Ö•ÖÝÖéÆ ®ÖÝÖ¸´ÖêÓ †ÖµÖê… †Öî¸ ¾ÖÆÖÓÛê ×¾Ö¯Öã»ÖÖ“Ö»Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ¯Ö¸ ÃÖ´Ö¾ÖÃÖ¸ÞÖÃÖ×ÆŸÖ ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö ÆÖê ÝÖµÖê ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¸Ö•ÖÝÖéÆ ®ÖÝÖ¸´ÖêÓ ¸Ö•ÖÖ ÁÖê×ÞÖÛú ÛúÖ ¸Ö•µÖ £ÖÖ … ¯Ö×Æ»Öê ÛúÖ¸ÞÖ¾Ö¿Ö ÁÖê×ÞÖÛú ¸Ö•ÖÖ®Öê ²ÖÖ¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖßÛúÖ¸ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ… ¯Ö¸®ŸÖã “Öê×»Ö®Öß ¸Ö®ÖßÛê ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ¯Öε֟®Ö Ûú¸®Öê ¯Ö¸ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ²ÖÖ¬Ö´ÖÔÛúÖê ”Öê›Ûú¸ ¯Öã®Ö: •Öî®Ö¬Ö´ÖÔ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ… •Ö²Ö ˆ®Æê ×¾Ö¯Öã»ÖÖ“Ö»Ö ¯Ö¸ ´ÖÆÖ¾Ö߸ ו֮Öꮦ Ûê †ÖÝÖ´Ö®Ö ÛúÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ ×´Ö»ÖÖ ŸÖ²Ö ¾ÖÆ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Ö׸¾ÖÖ¸ Ûê ÃÖÖ£Ö ˆ®ÖÛúß ¾Ö®¤®ÖÖ Ûê ×»ÖµÖê ÝÖµÖÖ †Öî¸ ˆ®Æê ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ Ûú¸ ´Ö®ÖãµÖÖêÓÛê ÛúÖêšê´ÖêÓ ²Öîš ÝÖµÖÖ … ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸®Öê ÃÖ㮤¸ ÃÖ¸ÃÖ ¿Ö²¤ÖêÓ´ÖêÓ ¯Ö¤Ö£ÖÖêÔÛúÖ ×¾Ö¾Öê“Ö®Ö ×ÛúµÖÖ ×•ÖÃÖê ÃÖã®ÖÛú¸ ¸Ö•ÖÖ ÁÖê×ÞÖÛúÛúÖê æõÖÖ×µÖÛú ÃÖ´µÖÝÖ¤¿ÖÔ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ… õÖÖ×µÖÛú ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö ¯ÖÖÛú¸ ˆÃÖê ²Ö›ß Æß ¯ÖÎÃÖ®®ÖŸÖÖ Æã‡Ô … ¸Ö•ÖÖ ÁÖê×ÞÖÛú ÛúÖê ˆ®ÖÛê ¯ÖÎ×ŸÖ ‡ŸÖ®Öß ÝÖÖœ ÁÖ¬¤Ö ÆÖê ÝÖ‡Ô £Öß ×Ûú ¾ÖÆ †¯Ö®Öê ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÎÖµÖ: ×®ÖŸµÖ ¯ÖÎ×ŸÖ •ÖÖÛú¸ ŸÖŸ¾ÖÖêÓÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖã®ÖÖ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ…

        ÁÖê×ÞÖÛú ÛúÖê †ÖÃÖ®®Ö ³Ö¾µÖ ÃÖ´Ö—ÖÛú¸ ÝÖÖîŸÖ´Ö ÝÖÞÖ¬Ö¸ ¾ÖÝÖî¸Æ ³Öß ˆÃÖê ÜÖæ²Ö ˆ¯Ö¤ê¿Ö פµÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê… ¯ÖΣִÖÖ®ÖãµÖÖêÝÖ ÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö ŸÖÖê ¯ÖÎÖµÖ: ÁÖê×ÞÖÛúÛê ¯Öο®ÖÖêÓÛê †®ÖãÃÖÖ¸ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ÁÖê×ÞÖÛú®Öê ˆ®ÆßÛê ¯ÖÖÃÖ´ÖêÓ ¤¿ÖÔ®Ö ×¾Ö¿Öã¬¤ß †Öפ ÃÖÖê»ÖÆ ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ†ÖêÓÛúÖ ×“Ö®ŸÖ¾Ö®ÖÛú¸ ŸÖߣÖÔÛú¸ ¯ÖÎÛéúןÖÛúÖ ²Ö®¬Ö ³Öß Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ… וÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ †ÖÝÖÖ´Öß ˆŸÃÖׯÖÔÞÖß ´ÖêÓ ¯Ö¤Ë´Ö®ÖÖ£Öß ®ÖÖ´Ö Ûê ŸÖߣÖÔÛú¸ ÆÖêÓÝÖê…

        ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ÛúÖ ×¾ÖÆÖ¸, ײÖÆÖ¸ ¯ÖÎÖ®ŸÖ ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ †×¬ÖÛú Æã†Ö Æî… ¸Ö•ÖÝÖéÆ Ûê ×¾Ö¯Öã»ÖÖ“Ö»Ö¯Ö¸ ŸÖÖê ˆ®ÖÛê Ûú‡Ô ¾ÖÖ¸ †®ÖêÛú Ûú£ÖÖ®ÖÛú ×´Ö»ÖŸÖê Æî… ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ÃÖ´ÖÃŸÖ ³ÖÖ¸ŸÖ¾ÖÂÖÔ ´ÖêÓ •Öî®Ö¬Ö´ÖÔ ÛúÖ ¯ÖΓÖÖ¸ Ûú¸ŸÖê-Ûú¸ŸÖê •Ö²Ö ˆ®ÖÛúß †ÖµÖã ²ÖÆãŸÖ £ÖÖê›ß ¸Æ ÝÖ‡Ô ŸÖ²Ö ¾Öê ¯ÖÖ¾ÖÖ¯Ö㸠´ÖêÓ †ÖµÖê †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ µÖÖêÝÖ ×®Ö¸Öê¬ÖÛú¸ †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ÆÖê ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö ÆÖê ÝÖµÖê… ¾ÖÆßÓ¯Ö¸ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ÃÖæõ´Ö-×ÛεÖÖ-¯ÖÎן֯ÖÖ×ŸÖ †Öî¸ ¾µÖã¯Ö¸ŸÖ-×ÛεÖÖ-×®Ö¾Öé¢Öß ®ÖÖ´ÖÛú ¿ÖãŒ»Ö ¬µÖÖ®Ö Ûê «Ö¸Ö †‘ÖÖןֵÖÖÓ Ûú´ÖÖêÔÛúÖ ®ÖÖ¿ÖÛú¸ ÛúÖןÖÔÛú ¾Ö¤ß †´ÖÖ¾ÖõÖÖ Ûê פ®Ö ¯ÖÎÖŸÖ:ÛúÖ»Ö Ûê ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÆ¢Ö¸ ¾ÖÂÖÔ Ûúß †¾ÖÃ£Ö ´ÖêÓ ´ÖÖêõÖ »ÖÖ³Ö ×ÛúµÖÖ… ¤ê¾ÖÖêÓ®Öê †ÖÛú¸ ×®Ö¾ÖÖÔÞÖ õÖê¡Ö Ûúß ¯Öæ•ÖÖ Ûúß †Öî¸ ˆ®ÖÛê ÝÖãÞÖÖêÓ Ûúß ÃŸÖã×ŸÖ Ûúß…

        ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ •Ö²Ö ´ÖÖêõÖ ÝÖµÖê £Öê ŸÖ²Ö “ÖŸÖã£ÖÔÛúÖ»Ö Ûê 3 ¾ÖÂÖÔ 8 ´ÖÖÆ 15 פ®Ö ²ÖÖÛúß ¸Æ ÝÖµÖê £Öê… ˆ®ÆêÓÆ ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‹ †Ö•Ö 2536 ¾ÖÂÖÔ †Öî¸ ´ÖÖêõÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ×ÛúµÖê 2464 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖŸÖßŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê Æî… µÖê ²ÖÎÉ“ÖÖ¸ß Æã‹… ®Ö ‡®ÆÖêÓ®Öê ×¾Ö¾ÖÖÆ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ®Ö ¸Ö•µÖ Æß … ×Ûú®ŸÖã Ûãú´ÖÖ¸ †¾ÖãÖÖ´ÖêÓ ¤ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ »Öß £Öß… ו֮ÆÖêÓ®Öê ‡®ÖÛúß †ÖµÖã 71 ¾ÖÂÖÔ 3 ´ÖÖÆ 25 פ®ÖÛúß ´ÖÖ®Öß Æî ˆ®ÆÖÓê®Öê ˆÃÖÛúÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ×»ÖÜÖÖ Æî …

        ÝÖ³ÖÔÛúÖ»Ö 6 ´ÖÖÆ 8 Ûãú´ÖÖ¸ÛúÖ»Ö 28 ¾ÖÂÖÔ 12 פ®Ö,”¤´ÖãÖÛúÖ»Ö 12 ¾ÖÂÖÔ 5 ´ÖÖÆ 15 פ®Ö, Ûê¾Ö×»ÖÛúÖ»Ö 26 ¾ÖÂÖÔ 5 ´ÖÖÆ 20 פ®Ö, Ûãú»Ö 71 ¾ÖÂÖÔ 3 ´ÖÖÆ 25 פ®Ö Æã‹…

        ´ÖãŒŸÖ ÆÖê®Öê¯Ö¸ “ÖŸÖã£ÖÔÛúÖ»Ö Ûê ²ÖÖÛúß ¸Æê 3 ¾ÖÂÖÔ 8 ´ÖÖÆ 25 פ®Ö…

        ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ‡ÃÖ ´ÖŸÖ´ÖêÓ “ÖŸÖã£ÖÔÛúÖ»Ö Ûê 75 ¾ÖÂÖÔ 10 פ®Ö ²ÖÖÛúß ¸Æ®Öê¯Ö¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ´ÖÆÖ¾Ö߸ ®Öê ÝÖ³ÖÔ ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö ×ÛúµÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ×•Ö®ÆÖêÓ®Öê 72 ¾ÖÂÖÔ Ûúß †ÖµÖã ´ÖÖ®Öß Æî ˆ®ÆÖêÓ®Öê ÛúÆÖ Æî ×Ûú “ÖŸÖã£ÖÔÛúÖ»ÖÛê 75 ¾ÖÂÖÔ 8 ´ÖÖÆ 15 פ®Ö ²ÖÖÛúß ¸Æ®Öê¯Ö¸  ´ÖÆÖ¾Ö߸ ®Öê סֻֿÖÖ Ûê ÝÖ³ÖÔ ´ÖêÓ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ…

        ‡®ÖÛê ²ÖÖ¤ ÝÖÖîŸÖ´Ö, ÃÖã¬Ö´ÖÔ †Öê¸ •Ö´²Öæ £Öê ŸÖß®Ö Ûê¾Ö»Öß †Öî¸ Æã‹ Æî … †Ö•Ö •Öî®Ö ¬Ö´ÖÔÛúß †Ö´®ÖÖµÖ ˆ®ÆßÓÛê ÃÖÖ¸-ÝÖ׳ÖÔŸÖ ˆ¯Ö¤ê¿ÖÖêÓÃÖê “Ö»Ö ¸Æß Æî… ¾Ö¬¤Ô´ÖÖ®Ö, ´ÖÆÖ¾Ö߸, ¾Ö߸, †×ŸÖ¾Ö߸ †Öî¸ ÃÖ®´Ö×ŸÖ µÖê ¯ÖÖÓ“Ö ®ÖÖ´Ö ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ Æî …

 

* * * ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ    * * *

 

 

…… “ÖŸÖã×¾ÖÔ¿ÖÓ×ŸÖ ŸÖߣÖÕÛú¸ê³µÖÖê ®Ö´Ö:……

ÁÖß “ÖŸÖã×¾ÖÔ¿ÖÓ×ŸÖ ŸÖߣÖÔÛú¸ ßÖãןÖ

»ÖêÜÖÛú- ¯Ö–ÖÖÁÖ´ÖÞÖ ¤ê¾Ö®Ö×®¤ ´Öã×®Ö

¤ÖêÆÖ

 

†Öפ ×¾Ö³Öã †Öפ µÖãÝÖê, †Öפ ²ÖÎÉ ´Öã×®Ö ®ÖÖ£Ö…

“Ö¸ÞÖ ¿Ö¸ÞÖ ´Öê ´ÖîÓ ÜÖ›Ö, ¤ß•Öê ´Öê¸Ö ÃÖÖ£Ö… 1…

‡×®¦µÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÛúÂÖÖµÖ “Öˆ, •ÖßŸÖ “ÖãÛê ×•Ö®Ö¸Ö•Ö …

†×•ÖŸÖ ®ÖÖ£Ö ´Ö´Ö •ÖßŸÖ ÆÖê… ÃÖ±ú»Ö ÆÖêµÖ ÃÖ²Ö ÛúÖ•Ö… 2…

ÃÖÓ³Ö¾Ö ×•Ö®Ö ³ÖÓ•Ö®Ö ×ÛúµÖê, Ûú´ÖÔ ¾ÖÃÖã ÃÖ´Öã¤ÖµÖ…

Ûú´ÖÔ ×¸¯Öã ´Ö´Ö ¤æ¸ ÆÖê, ³Ö׌ŸÖ Ûú¹ýÑ ŸÖ¾Ö ¯ÖÖµÖ… 3…

†Ö®Ö®¤ ´ÖÓÝÖ»Ö ŸÖ¾Ö ×ÛúµÖÖ, †×³Ö®Ö®¤®Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö…

ÝÖãׯŸÖ ¡ÖµÖ ÛúÖê ÃÖÖ¬ÖÛú¸, ¯ÖÖ‰Ñú Ûê¾Ö»Ö –ÖÖ®Ö…4…

ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã´Ö×ŸÖ Ûú¸¤Öê ×¾Ö³Öã, ¤æ¸ Æ™êÓ ²Öã¸ß ¸ßŸÖ…

Ûãú´Ö×ŸÖ ŸÖ•Ö ÃÖã´Ö×ŸÖ ×•Ö®Ö ³ÖµÖê, ÃÖ¾ÖÔ ³ÖæŸÖ  ´Ö´Ö ´Öߟօ5…

ÃÖæµÖÔ ˆ¤ËµÖ ¯ÖγÖã Ûú´Ö»Ö ×ÜÖ»Öê, ¯Ö¤´Ö ¯ÖγÖã ×ÃÖ¬¤ÖŸ´Ö…

ǤµÖ ¯Ö¤Ë´Ö ´Ö´Ö ×ÜÖ»Ö ˆšê, †ÖŸ´Ö ²Ö®Öê ¯Ö¸´ÖÖŸ´Ö… 6…

¯ÖÖ¿¾ÖÔ ŸÖ•Ö ÃÖã¯ÖÖ¿¾ÖÔ ²Ö®Öê, ²ÖÆã ÝÖãÞÖ Ûúß®Öê ¯ÖÖÃÖ…

†ÖîÝÖãÞÖ ´Öê¸ê ´ÖŸÖ »ÖÜÖÖê, ´ÖÖê×Æ ¸ÜÖÖê ŸÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ…7…

“Ö®¦ ¯ÖγÖã ŸÖã´Ö “Ö®¦ ¾ÖŸÖ, “Ö®¦ ¾Ö¤®Ö ŸÖ¾Ö ÝÖÖŸÖ…

»Ö×»ÖŸÖ Ûæú™ ÃÖê ×ÃÖ¬¤ ³ÖµÖê, ÃÖã®Ö»ÖÖê ´Öê¸ß ²ÖÖŸÖ…8…

¯ÖãÂ¯Ö ¤®ŸÖ ¯ÖγÖã ¯ÖãÂ¯Ö ÃÖ´Ö, ´ÖÆÛú ¸Æê “ÖÆãÓò †Ö긅

ÃÖã×¾Ö×¬Ö ÃÖ²Ö ×²Ö¬Öß Ûú¸Öê, ¤êÜÖÖê ´Öê¸ß  †Ö긅9…

¯ÖÖ¯Ö ŸÖ•Öê ¿ÖßŸÖ»Ö ³ÖµÖê, ¿ÖßŸÖ»Ö ®ÖÖ£Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË…

¿ÖßŸÖ»Ö ÆÖê ¯ÖγÖã ¿ÖßŸÖ»Ö Ûú¸Öê, ¯ÖÎÝÖ™ê †ÖŸÖ´Ö –ÖÖ®Ö…10…

†ÁÖêµÖÃÖ ÛúÖê ”Öê›Ûú¸, ÁÖêµÖÃÖ Ûúß®ÖÖ ÛúÖ´Ö…

  • ÖÝÖ×ÆŸÖÛúÖ¸ß ÁÖêµÖÛú¸, ÁÖêµÖÖÓÃÖ ®ÖÖ£Ö ×•Ö®Ö ®ÖÖ´Ö…11…

¾ÖÃÖã ¦¾µÖ ×»ÖµÖê Ûú¸¯ÖÖŸÖ ´ÖêÓ, ¯Öæ•Ö ¸ÆÖê ¾ÖÃÖã¯Ö㕵օ

Ûú´ÖÔ ¾ÖÃÖã ´Ö´Ö ¤æ¸ ÆÖê, ³ÖÝÖ¾Ö®Ö ¾ÖÖÃÖã¯Ö敵օ12…

Ûú»´ÖÂÖŸÖÖ ÛúÖê ¬ÖÖê ×»ÖµÖê, ×®Ö´ÖÔ»Ö Ûú¸Ûê ³ÖÖ¾Ö…

×¾Ö´Ö»Ö ®ÖÖ£Ö Ûê “Ö“ÖÔŸÖê, ¤æ¸ Æ™êÓ ¯Ö¸³ÖÖ¾Ö…13…

†®Ö®ŸÖ †®Ö®ŸÖ ÝÖãÞÖ ÛúÖê ¬Ö¸êÓ, †®Ö®ŸÖ “ÖŸÖ㙵ÖÖ¬ÖÖ¸…

†®Ö®ŸÖ ®ÖÖ£Ö ´Ö´Ö †®ŸÖÛú¸, Ûú¸¤Öê ³Ö¾Ö ÃÖê ¯ÖÖ¸…14…

¬Ö´ÖÔ®ÖÖ£Ö ¯ÖγÖã ×ÃÖ¬¤ ÆÖê, ¬Ö´ÖÔ ¿ÖãŒ»Ö µÖãŸÖ ¬µÖÖ®Ö…

¤¿Ö ¬Ö´ÖÖêÔ ÛúÖê ÃÖÖ¬ÖÛú¸, ÆÖê‰Ñú  †Ö¯Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö…15…

ÃÖÛú»Ö ¿Öᯙ ÃÖÓµÖ´Ö ¬Ö¸Ö, †®ŸÖ ×ÛúµÖê ŸÖã´Ö ¯ÖÖ¯Ö…

¿ÖÖ×®ŸÖ ®ÖÖ£Ö ÛúÖê ×®ÖŸÖ ®Ö´Öæò, ¿ÖÖ®ŸÖ Ûú¸Öê ÃÖ®ŸÖÖ¯Ö…16…

Ûãú®£Öã ÛãÓú£¾ÖÖפÛú ŸÖ•Öê, •Öß¾Ö ¤µÖÖ ÝÖãÞÖ ÃÖÖ¸…

Ûãú®£Öã®ÖÖ£Ö ´Ö´Ö ¤µÖÖ Ûú¸, ¿Öß‘ÖÎ Ûú¸Öê ˆ¬¤Ö¸…17…

õÖÖ«Ö¤ µÖãŸÖ ¾Ö“Ö®Ö ŸÖ¾Ö, ƸŸÖê •ÖÝÖ †®¬ÖÛúÖ¸…

†Æ¸ ®ÖÖ׸ ×•Ö®Ö ÛúÖê »ÖÜÖîÓ, ‡®¦ †ÖÓÜÖ Æ•ÖÖ¸…18…

¿Ö»»Ö ¤»»Ö ÆÖê ´Ö×»»Ö ¯ÖγÖã, ÝÖÖ¸¾Ö ¸×ÆŸÖ ×¾ÖÛúÖ¸…

סֳÖã¾Ö®Ö ‡Ô¿Ö ´Ö®ÖßÂÖ ÆÖê ´Ö´Ö ÆÖê¾Öê ÁÖêš ×¾Ö“ÖÖ¸…19…

†¾ÖÎŸÖ ŸÖ•Ö ¾ÖÎ×ŸÖ ÆãµÖê, ´Öã×®ÖÃÖã¾ÖÎŸÖ ´Öã×®Ö ®ÖÖ£Ö…

¿Öß‘ÖÎ ŸÖ•ÖæÑ ³Ö¾Ö“ÖÛÎ ÛúÖê, ÆÖê •ÖÖ‰Ñú ŸÖ¯Ö ŸÖ¾Ö ÃÖÖ£Ö…20…

Ûú®ÖÛú •Ö®ÖÛú ÃÖ²Ö Ûãú” ŸÖ•ÖÖ, ×´Ö£Öß»ÖÖ¯Öã¸ß ®Ö¸ê¿Ö…

®ÖµÖ ×¾Ö®ÖµÖ ´Öê¸ß ÃÖã®ÖÖê, ®Ö×´Ö®ÖÖ£Ö ×®Ö¤ÖêÔÂÖ…

¸Ö•Ö ¸Ö•Ö ´Ö×ŸÖ ÛúÖê ŸÖ•ÖÖ, ¤æ¸ Ûú¸Öê ´Ö´Ö ¤ÖêÂÖ…22…

²ÖÖ»Ö²ÖÎÉ “ÖÖ¸ß ¯ÖγÖã, Ûú¸ŸÖê ×ÃÖ¬¤Ö ¾ÖÖÃÖ…

¯ÖÖ¿¾ÖÔ ¯ÖγÖã ŸÖã´Ö ¯ÖÖÃÖ ´ÖêÓ, ÆÖê¾Öê ´Ö¸Öê ¾ÖÖÃÖ … 23…

¾Ö¬ÖÔ´ÖÖ®Ö Ûê “Ö¸ÞÖ ²Öœê, ´ÖÖêõÖ ÆêŸÖã ¬Ö´ÖÖÔ£ÖÔ…

´Ö´Ö ´Ö×ŸÖ ÃÖ®´Ö×ŸÖ ÆÖê ×¾Ö³Öã, ÃÖÛú»Ö Ûú¸Öê ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ…24…

ŸÖߣÖÔÛú¸ “ÖÖî²ÖßÃÖ ÛúÖ, ×®Ö¿Öפ®Ö Ûú׸µÖê ¯ÖÖš…

×®Ö´ÖÔ»Ö²Öã¬¤ß µÖ¿Öþ֟Öß, ®Ö¿ÖŸÖ Ûú´ÖÔ ÃÖ²Ö †Öš…25…

¯ÖΖÖÖ ´Öã—Ö´ÖêÓ Æî ®ÖÆßÓ, ®ÖÆßÓ ¿ÖÖÃ¡Ö ÛúÖ –ÖÖ®Ö…

ÁÖ´ÖÞÖ “¤ê¾Ö®Ö×®¤ ”¿ÖÖê¬Ö ¯ÖœêÓ ¬Öß´ÖÖ®Ö…26…