Chapter Two

¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö ¯Ö׸“ÖµÖ

‘Ö®ÖÖõÖ¸ß ”®¤

†Öפ •Öî ¾Ö´ÖÖÔ ¤æ•Öî, ´ÖÆÖ²Ö»Ö ³Öæ¯Ö ŸÖß•Öî, þÖÝÖÔ ‡Ô¿ÖÖ®Ö »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö ³ÖµÖÖê Æî …

“ÖÖî£Öê ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ¸ÖµÖ, ¯ÖÖÓ“Ö¾ÖêÓ µÖãÝÖ»Ö ¤êÆ, ÃÖ´µÖÛú ÆÖê ¤æ•Öê ¤ê¾Ö »ÖÖêÛú ×±ú¸ ÝÖµÖÖê Æî …

ÃÖÖŸÖ¾ÖêÓ ÃÖã×¾Ö×¬Ö ¤ê¾Ö, †Öš¾ÖêÓ †“µÖãŸÖ ‡®¦, ®ÖÖî´ÖêÓ ³ÖÖê®Ö׸®¦ ²Ö•ÖήÖÖ×³Ö ®ÖÖ´Ö ¯ÖÖµÖÖê Æî …

¤¿Ö´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ •ÖÖ®Ö, ݵÖÖ¸´ÖêÓ ŠúÂÖ³Ö³ÖÖ®Ö, ®ÖÖ׳־ÖÓ¿Ö ³Öæ¬Ö¸Ûê ´ÖÖ£Ö •Ö®´Ö ×»ÖµÖÖê Æî …

³Ö¸ŸÖî¸Ö¾ÖµÖŸÖÖê ¾Öé׬¤ÆÖÃÖÖî ÂÖ™ËÃÖ´ÖµÖÖ³µÖÖ´Öã×ßÖׯÖÔÞµÖ¾ÖÃÖׯÖÔÞÖß³µÖÖ´ÖË …

          ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ˆ´ÖÖþÖÖ´Öß ®Öê ÛúÆÖ Æî ×Ûú ³Ö¸ŸÖ †Öî¸ ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ õÖê¡Ö ´ÖêÓ ˆŸÃÖׯÖÔÞÖß ŸÖ£ÖÖ †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖß ÛúÖ»Ö Ûê «Ö¸Ö ÛδÖÃÖê ¾Öé׬¤ †Öî¸ ÆÖ×®Ö ÆÖêŸÖß ¸ÆŸÖß Æî … וÖÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ¿ÖãŒ»Ö ¯ÖõÖ ´ÖêÓ “Ö®¦´ÖÖÛúß Ûú»ÖÖ‹Ó ×¤®Ö ¯ÖÎןÖפ®Ö ²ÖœÍŸÖß •ÖÖŸÖß Æî … ˆÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸ ˆŸÃÖׯÖÔÞÖß ÛúÖ»Ö ´ÖêÓ »ÖÖêÝÖÖÓê Ûúß Ûú»ÖÖ , ×¾ÖªÖ, †ÖµÖã †Öפ ¾ÖßÖã‹Ó ²ÖœÍŸÖß •ÖÖŸÖß Æî … ³Ö¸ŸÖ †Öî¸ ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ õÖê¡Ö ´Öê ¿ÖãŒ»Ö ¯ÖõÖ †Öî¸ ÛéúÂÞÖ ¯ÖõÖ Ûúß ®ÖÖÓ‡Ô ˆŸÃÖׯÖÔÞÖß †Öî¸ †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖß ÛúÖ»Ö ÛúÖ ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ®Ö ÆÖêŸÖÖ ¸ÆÖŸÖÖ Æî … ˆ®ÖÛê ”Æ ”Æ ³Öê¤ ÆîÓ … 1 †×ŸÖ ¤ã:ÂÖ´ÖÖ 2 ¤ã:ÂÖ´ÖÖ 3 ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¤ã:ÂÖ´ÖÖ 4 ¤ãÂÖ´ÖÖ 5 ÃÖãÂÖ´ÖÖ 6 ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÃÖãÂÖ´ÖÖ … µÖÆ Û뫅 ˆŸÃÖׯÖÔÞÖßÛúÖ Æî … †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖßÛúÖ Û뫅 ÃÖê ‡ÃÖ ˆ»™Ö ÆÖêŸÖÖ Æîê … µÖê ¤ÖêÓ®ÖÖÓê ×´Ö»Ö Ûú¸ Ûú»¯ÖÛúÖ»Ö ÛúÆ»ÖÖŸÖê- ÆîÓ ×•ÖÃÖÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ²ÖßÃÖ ÛúÖê›ÍÖ ÛúÖê›Íß ÃÖÖÝÖ¸ Æî …

          †³Öß ‡ÃÖ •Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûê ³Ö¸ŸÖ õÖê¡Ö ´ÖêÓ †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖß ÛúÖ»Ö ÛúÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ ÆÖê ¸ÆÖ Æî … ˆÃÖ Ûê ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÃÖãÂÖ´ÖÖ ®ÖÖ´ÖÛú ¯ÖÆ»Öê ³Öê¤ ÛúÖ ÃÖ´ÖµÖ “ÖÖ¸ ÛúÖê›ÍÖ ÛúÖê›Íß ÃÖÖÝÖ¸ Æî … ˆÃÖ Ûê ¯ÖÎÖ¸´³Ö ´ÖêÓ ´Ö®Öã嵅 ˆ¢Ö¸ Ûãú¹ý Ûê ´Ö®ÖãµÖÖêÓ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÆÖêŸÖê £Öê … ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ •Öß¾ÖÖÓê Ûúß †ÖµÖã ŸÖß®Ö ¯Ö»µÖÛúß ÆÖêŸÖß Æî, ¿Ö¸ß¸ Ûúß ‰Óú“ÖÖ‡Ô ”Æ Æ•ÖÖ¸ ¬Ö®ÖãÂÖ Ûúß ÆÖêŸÖß Æî … ¾ÖÆÖÛê »ÖÖêÓÝÖÖêÓ ÛúÖ ¸ÓÝÖ ÃÖÖ®Öê-ÃÖÖ “Ö´ÖÛúß»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ Æî …  †Öî¸ ¾Öê ŸÖß®Ö ŸÖß®Ö ×¤®Ö ²ÖÖ¤ £ÖÖê›ÍÖ ÃÖÖ †ÖÆÖ¸ »ÖêŸÖê ÆîêÓ … ×±ú¸ Û뫅 ÛδÖÃÖê ÆÖ×®Ö ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ¤æÃÖ¸Ö ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÛúÖ»Ö †ÖŸÖÖ Æî וÖÃÖÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ŸÖß®Ö ÛúÖê›ÍÖ ÛúÖê›Íß ÃÖÖÝÖ¸ Æî … ˆÃÖÛê ¯ÖÎÖ¸´³Ö ´ÖêÓ ´Ö®Öã嵅 Æ׸¾ÖÂÖÔ õÖê¡Ö Ûê ´Ö®ÖãµÖÖêÓ Ûúß ³ÖÖÓ×ŸÖ ÆÖêŸÖê ÆîÓ ˆ®ÖÛúß †ÖµÖã ¤Öê ¯Ö»µÖ Ûúß †Öî¸ ¿Ö¸ß¸ Ûúß ‰Óú“ÖÖ‡Ô “ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ¬Ö®ÖãÂÖ Ûúß ÆÖêŸÖß Æî … ¾Öê ¤Öê פ®Ö ²ÖÖ¤ £ÖÖê›ÍÖ-ÃÖÖ †ÖÆÖ¸ »ÖêŸÖê ÆîÓ ˆ®ÖÛúÖ ¿Ö¸ß¸ ¿ÖÓÜÖ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö À¾ÖêŸÖ ¾ÖÞÖÔ ÛúÖ ÆÖêŸÖÖ Æî … ×±ú¸ ÛδÖÃÖê ÆÖ×®Ö ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ŸÖßÃÖ¸Ö ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¤ãÂÖ´ÖÖ ÛúÖ»Ö †ÖŸÖÖ Æî וÖÃÖÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ¤Öê ÛúÖê›ÍÖ ÛúÖêê›Íß ÃÖÖÝÖ¸ Æêî … ˆÃÖÛê ¯ÖÎÖ¸´³Ö´ÖÓê ´Ö®Öã嵅 Æî´Ö¾ÖŸÖ õÖê¡ÖÛê ´Ö®ÖãµÖÖêÓ Ûúß ³ÖÖÓ×ŸÖ ÆÖêŸÖê ÆîÓ ¾Öê ‹Ûú ¯Ö»µÖŸÖÛú •Öß×¾ÖŸÖ ¸ÆŸÖê ÆîÓ … ˆ®ÖÛúÖ ¿Ö¸ß¸ ¤Öê Æ•ÖÖ¸ ¬Ö®ÖãÂÖ ‰Óú“ÖÖ ÆÖêŸÖÖ Æî … ¾Öê ‹Ûú פ®Ö ²ÖÖ¤ £ÖÖê›ÍÖ †ÖÆÖ¸ »ÖêŸÖêê Æê †Öî¸ ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß¸ÛúÖ ¸ÓÝÖ ®Öᯙ Ûú´Ö»ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ®Öᯙ ÆÖêŸÖÖ Æî … ×±ú¸ ÛδÖÃÖê ÆÖ×®Ö ÆÖê®Öê¯Ö¸ “ÖÖî£ÖÖ ¤ã:ÂÖ´ÖÖ  ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÛúÖ»Ö †ÖŸÖÖ Æî וÖÃÖÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ¾µÖÖ»ÖßÃÖ Æ•ÖÖ¸ ¾ÖÂÖÔ ®µÖæ®Ö ‹Ûú ÛúÖê›ÍÖ ÛúÖê›Íß ÃÖÖÝÖ¸ Æî … ˆÃÖÛê ¯ÖÎÖ¸´³Ö ÛúÖ»Ö´ÖêÓ ´Ö®ÖãÂµÖ ×¾Ö¤êÆ õÖê¡ÖÛê ´Ö®ÖãµÖÖêÓÛê ÃÖ¤é¿µÖ ÆÖêŸÖê  ÆîÓ … ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß¸ Ûúß ‰Óú“ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÓ“Ö ÃÖÖî ¬Ö®ÖãÂÖ Ûúß †Öî¸ †ÖµÖã ‹Ûú Ûú¸Öê›Í ¾ÖÂÖÔ Ûúß ÆÖêŸÖß Æî … ¾Öê פ®Ö ´ÖêÓ ‹Ûú ²ÖÖ¸ †ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê ÆîêÓ …  ×±ú¸ Û뫅 ÃÖê ÆÖ×®Ö ÆÖê®Öê¯Ö¸ ¯ÖÖÓ“Ö¾ÖÖÓ ¤ã:ÂÖ´ÖÖ ÛúÖ»Ö †ÖŸÖÖ Æî וÖÃÖÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ‡ŒÛúßÃÖ Æ•ÖÖ¸ ¾ÖÂÖÔ ÛúÖ Æî … ‡ÃÖ Ûê ¯ÖÎÖ¸´³Ö ´ÖêÓ ´Ö®ÖãµÖÖê Ûúß ‰Óú“ÖÖ‡Ô ¯ÖÆ»Öê ÃÖê ²ÖÆãŸÖ Ûú´Ö ÆÖê •ÖÖŸÖß Æî µÖÆÖÓ ŸÖÛú ×Ûú ÃÖÖœÍê ŸÖß®Ö ÆÖ£Ö Æß ¸ÆÖ •ÖÖŸÖß Æî ;  †ÖµÖã ³Öß ²ÖÆãŸÖ Ûú´Ö ÆÖê •ÖÖŸÖß Æî … ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ Ûê »ÖÖêÝÖ ×¤®Ö ´ÖêÓ Ûú‡Ô ²ÖÖ¸ ÜÖÖ®Öê »ÖÝÖŸÖê Æî … ×±ú¸ ÛδÖÃÖê ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ®Ö ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ¤ã:ÂÖ´ÖÖ ¤ã:ÂÖ´ÖÖ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ”š¾ÖÖÓ ÛúÖ»Ö †ÖŸÖÖ Æî וÖÃÖ ÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ‡ŒÛúßÃÖ Æ•ÖÖ¸ ¾ÖÂÖÔ ÛúÖ Æî … ”š¾ÖêÓ ÛúÖ»Ö ´Öê »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûúß †ÆÝÖÖÆ®ÖÖ ¿Ö¸ß¸ Ûúß ‰Óú“ÖÖ‡Ô ‹Ûú ÆÖ£Ö Ûúß ¸ÆÖ •ÖÖŸÖß Æî †ÖµÖã ײֻÖÛãú»Ö £ÖÖê›Íß ¸Æ •ÖÖŸÖß Æî †Öî¸ ¿Ö¸ß¸ ³Öß Ûãú¹ý¯Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖŸÖê ÆîÓ … ‡ÃÖß ŸÖ¸Æ ˆŸÃÖׯÖÔÞÖß Ûê – ³Öß ”Æ ³Öê¤ ÆÖêŸÖê ÆîÓ †Öî¸ ˆ®ÖÛúÖ ¯ÖδÖÖÞÖ ³Öß ¤¿Ö ÛúÖê›ÍÖ ÛúÖê›Íß ÃÖÖÝÖ¸ÛúÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ¯Ö¸®ŸÖã ˆ®ÖÛúÖ Û뫅 †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖß Ûê Û뫅 ÃÖê ×¾Ö¯Ö¸ßŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî … •Ö²Ö µÖÆÖÓ †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖßÛúÖ Û뫅 ¯Öæ¸Ö ÆÖê “ÖãÛê9ÝÖÖ ŸÖ²Ö ˆŸÃÖׯÖÔÞÖß ÛúÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ ÆÖêÝÖÖ …

          Æ´ÖÓÓê וÖÃÖ ÃÖ´ÖµÖÛúÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö Ûú¸®ÖÖ Æî ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ µÖÆÖÓ †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖß ÛúÖ ŸÖßÃÖ¸Ö ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¤ã:ÂÖÖ´ÖÖ ÛúÖ»Ö “Ö»Ö ¸ÆÖ £ÖÖ … ŸÖßÃÖ¸ê ÛúÖ»Ö´ÖêÓ µÖÆÖÓ •Ö‘Ö®µÖ ³ÖÖêÝÖ ³Öæ×´Ö •ÖîÃÖß ¸“Ö®ÖÖ £Öß … Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÖêÓ Ûê «Ö¸Ö Æß ´Ö®ÖãµÖÖêÓ Ûúß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖÓ‹ ¯ÖæÞÖÔ Æã†Ö Ûú¸ŸÖß £Öß … áÖß †Öî¸ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖ£Ö ´ÖêÓ Æß ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖêêŸÖê £Öê  †Öî¸ ¾Öê ÃÖÖŸÖ ÃÖ¯ŸÖÖÆ ´ÖêÓ ¯ÖæÞÖÔ •Ö¾ÖÖ®Ö ÆÖê •ÖÖŸÖê £Öê … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ÛúÖê‡Ô ×ÛúÃÖß ²ÖÖŸÖ Ûê ×»ÖµÖê ¤ã:ÜÖß ®ÖÆßÓ £ÖÖ ÃÖ³Öß ´Ö®Öã嵅 ‹Ûú ÃÖ´ÖÖ®Ö ¾Öî³Ö¾Ö ¾ÖÖ»Öê £Öê , ÛúÖê‡Ô ×ÛúÃÖß Ûê †Ö×ÁÖŸÖ ®ÖÆßÓ £ÖÖ, ÃÖ³Öß Ã¾ÖŸÖ®¡Ö £Öê … ¯Ö¸ •µÖÖÓê •µÖÖêÓ ŸÖßÃÖ¸Ö ÛúÖ»Ö ²Öߟ֟ÖÖ ÝÖµÖÖ ŸµÖÖêÓ ŸµÖÖêÓ ‰ú¯Ö¸ ÛúÆß Æã‡Ô ²ÖÖŸÖÖêÓ ´ÖêÓ ®µÖæ®ÖŸÖÖ ÆÖêŸÖß ÝÖ‡Ô … µÖÆÖÓŸÖÛú ×Ûú ŸÖßÃÖ¸ê ÛúÖ»Ö Ûê †×®ŸÖ´Ö ¯Ö»µÖ ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ®Ö ÆÖê “ÖãÛê £Öê …

          Ã¡Öß ¯Öã¸ÂÖÖêÓ ÛúÖ ‹Ûú ÃÖÖ£Ö ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖê®ÖÖ ²Ö®¤ ÆÖê ÝÖµÖÖ … ¯ÖÆ»Öê ²ÖÖ»ÖÛú ²ÖÖ×»ÖÛúÖ†ÖêÓ Ûê ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖêŸÖê Æß ˆ®ÖÛê ´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖ Ûúß ´Ö韵Öã ÆÖê •ÖÖŸÖß £Öß ¯Ö¸ •Ö²Ö ¾ÖÆ ¯ÖΣÖÖ ¬Ö߸ê-¬Öß¸ê ²Ö®¤ ÆÖê®Öê »ÖÝÖß, Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÖêÓ Ûúß ÛúÖÓ×ŸÖ ±úßÛúß ¯Ö›Í ÝÖµÖß †Öî¸ ×±ú¸ ¬Ö߸ê-¬Öß¸ê ¾Öê ®Ö™ ³Öß ÆÖê ÝÖµÖê … ײ֮ÖÖ ¾Ö¯Ö®Ö ×ÛúµÖê Æã‹ †®ÖÖ•Ö ¯Öî¤Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖÖ , ×ÃÖÓÆ ¾µÖÖ‘ÖÎ †Öפ •ÖÖ®Ö¾Ö¸ ˆ¯Ö¦¾Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê  … ‡®Ö ÃÖ²Ö ×¾Ö×“Ö¡Ö ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ®ÖÖêÓ ÃÖê •Ö²Ö •Ö®ÖŸÖÖ ‘Ö²Ö¸Ö®Öê »ÖÝÖß ŸÖ²Ö ÛδÖÃÖê ‡ÃÖ ³ÖÖ¸ŸÖ ¾ÖÂÖÔ ´ÖêÓ ¯ÖÎןÖÁÖã×ŸÖ 1 ÃÖ®´Ö×ŸÖ 2 õÖê´ÖÓ¬Ö¸ 4 ÃÖß´ÖÓÛú¸ 5 ÃÖß´ÖÓ¬Ö¸ 6 ×¾Ö´Ö»Ö ¾ÖÖÆ®Ö 7 “ÖõÖã´ÖÖ®Ö 8 µÖ¿ÖþÖß  9 †×³Ö“Ö®¦  10 “Ö®¦Ö³Ö 11 ´Ö¹ý ¤ê¾Ö 12 ¯ÖÎÃÖê®Ö ×•ÖŸÖ 13 †Öî¸ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö 14 µÖê “ÖÖî¤Æ ´ÖÆÖ¯Öã¹ýÂÖ Æã‹ … ‡®Ö ®ÖÆÖ¯Öã¹ýÂÖÖêÓ ®Öê †¯Ö®Öê ²Öãר ²Ö»Ö ÃÖê •Ö®ÖŸÖÖÛúÖ ÃÖÓ¸õÖÞÖ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê »ÖÖêÝÖ ‡®ÆÓê Ûãú»ÖÛú¸ ÛúÆŸÖê £Öê … µÖÆÖÓ¯Ö¸ “ÖÖî¤Æ¾ÖêÓ Ûãú»ÖÛú¸ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ÛúÖ Ûãú” ¾ÖÞÖÔ®Ö Ûú¸®ÖÖ †®ÖÖ¾Ö¿µÖÛú ®ÖÆßÓ ÆÖêÝÖÖ ŒµÖÖêÓÛúß Ûú£ÖÖ®ÖÖµÖÛú ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÛúÖ ‡®ÖÛê ÃÖÖ£Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ´²Ö®¬Ö ¸ÆÖ Æî …

          µÖÆÖÓ •Ö²Ö ³ÖÖêÝÖ³Öæ×´Ö Ûúß ¸“Ö®ÖÖ ×´Ö™ “ÖãÛúß £Öß †Öî¸ Ûú´ÖÔ³Öæ×´Ö Ûúß ¸“Ö®ÖÖ ¯ÖÎÖ¸´³Ö ÆÖê ¸Æß £Öß ŸÖ²Ö †µÖÖꬵÖÖ ®ÖÝÖ¸ß ´ÖêÓ †×®ŸÖ´Ö Ûãú»ÖÛú¸ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ÛúÖ •Ö®´Ö Æã†Ö £ÖÖ … µÖê þֳÖÖ¾Ö ÃÖê Æß ¯Ö¸Öê¯ÖÛúÖ¸ß, ´Öé¤ã³ÖÖÂÖß †Öî¸ ¯ÖÎןֳÖÖ¿ÖÖ»Öß ¯Öã¹ýÂÖ £Öê  … ‡®ÖÛúß †ÖµÖã ‹Ûú Ûú¸Öê›Í ¯Öæ¾ÖÔÛúß £Öß †Öî¸ ¿Ö¸ß¸ Ûúß ‰Óú“ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÓ“Ö ÃÖÖî ¯Ö““ÖßÃÖ ¬Ö®ÖãÂÖ Ûúß £Öß … ‡®ÖÛê  ´ÖßÖÛú¯Ö¸ ²Ö®¬ÖÖ Æã†Ö ÃÖÖê®Öê ÛúÖ ´ÖãÛãú™ ²Ö›ÍÖ Æß ³Ö»ÖÖ ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ … ‡®ÖÛê ÃÖ´ÖµÖ ´ÖÓê ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖêŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ»ÖÛú Ûúß ®ÖÖ×³Ö ´ÖêÓ ®ÖÖ»Ö ×¤ÜÖÖ‡Ô ¤ê®Öê »ÖÝÖß £Öß … ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê ˆÃÖ ®ÖÖ»Ö Ûê ÛúÖ™®Öê ÛúÖ ˆ¯ÖÖµÖ ²ÖŸÖ»ÖÖµÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆ®ÖÛúÖ ®ÖÖ×³Ö ÃÖÖ£ÖÔÛú ®ÖÖ´Ö ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ Æã†Ö £ÖÖ … ‡®ÆßÓ Ûê ÃÖ´ÖµÖ ´ÖêÓ †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ¿µÖÖ´Ö»Ö ´Öê‘Ö ×¤ÜÖ®Öê »ÖÝÖê £Öê †Öî¸ ˆ®Ö´ÖêÓ ‡®¦¬Ö®ÖãÂÖ Ûúß ×¾Ö×“Ö¡Ö †Ö³ÖÖ ×”™Ûú®Öê »ÖÝÖß £Öß … Ûú³Öß ˆ®Ö ´Öê‘ÖÖêÓ ´ÖêÓ ´Öé¤ÓÝÖ- Ûê ¿Ö²¤ •ÖîÃÖÖ ÃÖ㮤¸ ¿Ö²¤ ÃÖã®ÖÖ‡Ô ¯Ö›ÍŸÖÖ †Öî¸ Ûú³Öß ×²Ö•Ö»Öß “Ö´ÖÛúŸÖß £Öß … ¾ÖÂÖÖÔ ÆÖê®Öê ÃÖê ¯Ö飾Öß Ûúß †¯Öæ¾ÖÔ ¿ÖÖê³ÖÖ ÆÖê ÝÖ‡Ô £Öß … ÛúÆßÓ ÃÖ㮤¸ ×®Ö—ÖÔ¸ Ûú»Ö¸¾Ö Ûú¸ŸÖê Æã‹ ²ÖÆ®Öê »ÖÝÖê £Öê, ÛúÆßÓ ¯ÖÆÖ›ÍÖê Ûúß ÝÖã±úÖ†ÖêÓ ÃÖê ‡š»ÖÖŸÖß Æã‡Ô ®ÖפµÖÖÓ ²ÖÆ®Öê »ÖÝÖß £ÖßÓ , ÛúÆßÓ ´Öê‘ÖÖêÓ Ûúß ÝÖ•ÖÔ®ÖÖ ÃÖã®ÖÛú¸ ²Ö®ÖÖÓÓê ´ÖêÓ ´ÖµÖæ¸ ®ÖÖ“Ö®Öê »ÖÝÖê- £Öê , †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ÃÖ±ê¤ ²ÖÝÖã»Öê ˆ›Í®Öê »ÖÝÖê £Öê †Öî¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Ö飾Öß ŸÖ¯Ö Æ¸ß Æ¸ß ‘ÖÖÃÖ ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖê- ÝÖ‡Ô £Öß ×•ÖÃÖÃÖê ‹êÃÖÖ ´ÖÖ»Öæ´Ö ¯Ö›ÍŸÖÖ £ÖÖ ´ÖÖ®ÖÖê ¯Ö飾Öß Æ¸ß ÃÖÖ›Íß ¯Ö×Æ®ÖÛú¸ ®Ö¾Öß®Ö †³µÖÖÝÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖ ŠúŸÖã ÛúÖ Ã¾ÖÖÝÖŸÖ Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê Æß ˆªŸÖ Æã‡Ô ÆÖê … ˆÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ ÃÖê ÜÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ †¯Ö®Öê †Ö¯Ö ŸÖ¸Æ ŸÖ¸Æ Ûê ¬ÖÖ®µÖ Ûê †ÓÛæú¸ ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖêÛú¸ µÖÖêÝµÖ ±ú»Ö ¤ê®Öê ¾ÖÖ»Öê ÆÖê ÝÖµÖê £Öê … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ µÖª×¯Ö ³ÖÖêÝÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÝÖ Ûúß ÃÖ´ÖÃŸÖ ÃÖÖ´ÖÝÖÎß ´ÖÖî•Öæ¤ £Öß ¯Ö¸®ŸÖã ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ Ûúß ¯ÖΕÖÖ ˆÃÖê ÛúÖ´Ö ´ÖêÓ »ÖÖ®ÖÖ ®ÖÆßÓ •ÖÖ®ÖŸÖß £Öß ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ˆÃÖê ¤êÜÖ Ûú¸ ³Ö뫅 ´ÖêÓ ¯Ö›Í ÝÖ‡Ô £Öß … †²ÖŸÖÛú ³ÖÖêÝÖ³Öæ×´Ö ×²Ö»ÖÛãú»Ö ×´Ö™ “ÖãÛúß £Öß, †Öî¸ Ûú´ÖÔ µÖãÝÖ ÛúÖ ¯ÖÎÖ¸³³Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ ¯Ö¸®ŸÖã »ÖÖêÝÖÛú´ÖÔ Ûú¸®ÖÖ •ÖÖ®ÖŸÖê ®ÖÆßÓ £Öê- ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾Öê ³ÖæÜÖ ¯µÖÖÃÖÃÖê ¤ã:ÜÖß ÆÖê®Öê »ÖÝÖê …

          ‹Ûú פ®Ö ד֮ŸÖÖ ÃÖê †ÖÛãú»Ö Æã‹ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯ÖÎÖÞÖß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÆã“Öê †Öî¸ ˆ®ÖÃÖê ¤ß®ÖŸÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖÎÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ! ¯ÖÖ¯Ö Ûê ˆ¤µÖ ÃÖê †²Ö ´Ö®Ö“ÖÖÆê ±ú»Ö ¤ê®Öê¾ÖÖ»Öê ®Ö™ ÆÖê ÝÖµÖê Æî … ‡ÃÖ×»ÖµÖê Æ´Ö ÃÖ²Ö ³ÖæÜÖ ¯µÖÖÃÖÃÖê ¾µÖÖÛãú»Ö ÆÖê ¸Æê ÆîÓ, Ûéú¯ÖÖÛú¸ •Öß×¾ÖŸÖ ¸Æ®ÖêÛúÖ Ûãú” ˆ¯ÖÖµÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ‡µÖê … ®ÖÖ£Ö ! ¤ê×ÜÖµÖê Ûú»¯Ö¾ÖéõÖ ®Ö™ ˆ¯ÖÖµÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ‡µÖê … ®ÖÖ£Ö ! ¤ê×ÜÖµÖ Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÖêÓ Ûê ²Ö¤»Öê µÖê †®ÖêÛú ŸÖ¸ÆÛê ¾ÖéõÖ ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‹ Æîê •ÖÖê ±ú»Ö Ûê ³ÖÖ¸ÃÖê ®Öß“Öê —ÖãÛú ¸Æê Æî … ‡®ÖÛê ±ú»Ö ÜÖÖ®ÖêÃÖê Æ´Ö »ÖÖêÝÖ ´Ö¸ ŸÖÖê ®Ö •ÖÖ¾ÖêÓÝÖê †Öî¸ µÖê ÜÖêŸÖÖêÓ´Öê Ûú‡Ô ŸÖ¸Æ Ûê ”Öê™ê ”Öê™ê ¯ÖÖî¬Öê »ÖÝÖê Æã‹ ÆîÓ •ÖÖê ²ÖÖ»ÖÖêÓ Ûê ³ÖÖ¸ ÃÖê —ÖãÛú®Öê Ûê ÛúÖ¸ÞÖ ‹êÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖê Æîê  ´ÖÖ®ÖÖê †¯Ö®Öß •Ö®Ö®Öß ´ÖÆߤê¾Öß ÛúÖê ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ Æß Ûú¸ ¸Æê ÆÖêÓ … Ûú×Æ‹ µÖê ÃÖ²Ö ×ÛúÃÖ×»Ö‹ ¯Öî¤Ö Æã‹ ÆîÓ ? ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ! †Ö¯Ö Æ´Ö ÃÖ²Ö Ûê ¸õÖÛú ÆîÓ, ²Öã׬¤´ÖÖ®Ö Æî. ‡ÃÖ×»Ö‹ ‡ÃÖ ÃÖÓÛú™ ÛêÃÖ´ÖµÖ Æ´ÖÖ¸ß ¸õÖÖ ÛúßוֵÖê … ¯ÖΕÖÖ Ûê ‹êÃÖê ¤ß®ÖŸÖÖ ³Ö¸ê ¾Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê-´Ö¬Ö㸠¾Ö“Ö®ÖÖêÓ ÃÖê ÃÖ²ÖÛúÖê ÃÖ®ŸÖÖêÂÖ ×¤»ÖÖµÖÖ †Öî¸ µÖãÝÖ Ûê ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ®Ö ÛúÖ ÆÖ»Ö ²ÖŸÖÖŸÖê Æã‹ ÛúÆß ×Ûú ³ÖÖ‡µÖÖêÓ ! Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÖêÓ Ûê ®Ö™ ÆÖê •ÖÖ®Öê ¯Ö¸ ³Öß µÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ¾ÖéõÖ ŸÖã´ÆÖ¸Ö ¾ÖîÃÖÖ Æß ˆ¯ÖÛúÖ¸ Ûú¸êÓÝÖê •ÖîÃÖÖ ×Ûú ¯ÖÆ»Öê Ûú»¯Ö¾ÖéõÖ Ûú¸ŸÖê £Öê … ¤êÜÖÖê, µÖê ÜÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê †®ÖÖ•Ö ¯Öî¤Ö Æã‹ Æî ‡®ÖÛê ÜÖÖ®Öê-ÃÖê †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûúß ³ÖæÜÖ ¿ÖÖ®ŸÖ ÆÖê •ÖÖµÖêÝÖß †Öî¸ ‡®Ö ÃÖ㮤¸ Ûãú‹ ²ÖÖ¾Ö›Óß, ×®Ö—ÖÔ¸ †Öפ ÛúÖ ¯ÖÖ®Öß ¯Öß®ÖêÃÖê ŸÖã´ÆÖ¸ß ¯µÖÖÃÖ ×´Ö™ •ÖÖµÖêÝÖß … ‡¬Ö¸ ¤êÜÖÖê, µÖê »Ö´²Öê ÝÖ®®Öê Ûê ¯Öê›Í פÜÖ ¸Æê ÆîÓ •ÖÖê ²ÖÆãŸÖ Æß ´Ößšê ÆÖêÓ … ‡®ÆêÓ ¤ÖÓŸÖÖêÓ †£Ö¾ÖÖ µÖ®¡Ö ÃÖê ¯Öê»ÖÛú¸ ‡®ÖÛúÖ ¸ÃÖ ¯Öß®ÖÖ “ÖÖ×ƵÖê … †Öî¸ ‡ÃÖ †Öî¸ ¤êÜÖÖê, ‡®Ö ÝÖÖµÖ ³ÖîÃÖÖêÓ Ûê ß֮ÖÖêÓ ÃÖê ÃÖ±ê¤ ÃÖ±ê¤ ´Ößš ¤æ¬Ö —Ö¸ ¸ÆÖ Æî ‡ÃÖê ¯Öß®Öê ÃÖê ¿Ö¸ß¸ ¯Öã™ ÆÖêŸÖÖ Æî †Öî¸ ³ÖæÜÖ ×´Ö™ •ÖÖŸÖÖ Æî … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ¤µÖÖ»Öã ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê ˆÃÖ ×¤®Ö ¯ÖΕÖÖ ÛúÖê •Öß×¾ÖŸÖ ¸Æ®Öê Ûê ÃÖ²Ö ˆ¯ÖÖµÖ ²ÖŸÖ»ÖÖµÖêÓ ŸÖ£ÖÖ ÆÖ£Öß Ûê ÝÖÞ›Ã£Ö»Ö ¯Ö¸ £ÖÖ»Öß †Öפ Ûú‡Ô ŸÖ¸Æ Ûê  ×´Ö¼ß Ûê ²ÖŸÖÔ®Ö ²Ö®ÖÖ Ûú¸ פµÖê ‹¾ÖÓ †ÖÝÖê ‡ÃÖß ŸÖ¸Æ ÛúÖ ²Ö®ÖÖ®Öê ÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö פµÖÖ … ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûê ´ÖãÜÖ ÃÖê µÖÆ ÃÖ²Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ¯ÖΕÖÖ•Ö®Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ¯ÖÎÃÖ®®Ö Æã‹ †Öî¸ ˆ®ÖÛúÖ «Ö¸Ö ²ÖŸÖ»ÖÖµÖê Æã‹ ˆ¯ÖÖµÖÖêÓ ÛúÖê †´Ö»Ö ´ÖêÓ »ÖÖÛú¸ ÃÖãÜÖ ÃÖêÓ ¸Æ®Öê »ÖÝÖê …

          ¯ÖÆ»Öê »ÖÖêÝÖ ²ÖÆãŸÖ Æß ³Ö¦ ¯Ö׸ÞÖÖ´Öß ÆÖêŸÖê £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆ®ÖÃÖê ×ÛúÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸ ÛúÖ †¯Ö¸Ö¬Ö ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖê £Öê … ¯Ö¸ •µÖÖêÓ •µÖÖêÓ ÃÖ´ÖµÖ ²Öߟ֟ÖÖ ÝÖµÖÖ ŸµÖÖêÓ »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê ¯Ö׸ÞÖÖ´Ö Ûãú×™»Ö ÆÖêŸÖê ÝÖµÖê †Öî¸ ¾Öê- †¯Ö¸Ö¬Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê ‡ÃÖ×»ÖµÖê ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê †Öî¸ ¯ÖÆ»Öê Ûãú»ÖÛú¸ÖÓê ®Öê †¯Ö¸Ö¬Öß ´Ö®ÖãµÖÖêÓ ¤Þ› ¤ê®Öê- Ûê ×»ÖµÖê ¤Þ›-×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Öß “Ö»ÖÖµÖÖ £ÖÖ … ÃÖã×®ÖµÖê ˆ®ÖÛúÖ ¤Þ› ×¾Ö¬ÖÖ®Ö !  ¯ÖÎÖ¸´³Ö Ûê ¯ÖÖÓ“Ö Ûãú»ÖÛúÖ¸ÖêÓ ®Öê †¯Ö¸Ö¬Öß ´Ö®ÖãµÖÖÓê ÛúÖê ’ûÆÖ’û ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ¿ÖÖêÛú ¯ÖÎÛú™ Ûú¸®Öê ¹ý¯Ö ¤Þ› ¤ê®ÖÖ ¿Öã¹ý ×ÛúµÖÖ £ÖÖ … ˆ®Ö Ûê ²ÖÖ¤ ¯ÖÖÓ“Ö Ûãú»ÖÛú¸ÖÓê ®Öê ’ûÆÖ’û ¿ÖÖêÛú ¯ÖÎÛú™ Ûú¸®Öê ŸÖ£ÖÖ  ’û´ÖÖò’û †²Ö ‹êÃÖÖ ®ÖÆßÓ Ûú¸®ÖÖ µÖê ¤Öê ¤Þ› “Ö»ÖÖµÖê £Öê †Öî¸ ˆ®ÖÃÖê ¯Öß”ê Ûê Ûãú»ÖÛú¸ÖêÓ ®Öê ’ûÆÖ’û ’û´ÖÖò’û  ’û׬ÖÛË’û  µÖê ŸÖß®Ö ¯ÖÎÛúÖ¸ Ûê ¤Þ› “Ö»ÖÖµÖê £Öê … ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûúß Ã¡Öß ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ´Ö¹ý ¤ê¾Öß £ÖÖ … ´Ö¹ý¤ê¾Öß Ûê ˆŸÛúÂÖÔ Ûê ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖêÓ ˆÃÖ Ûê ®ÖÜÖ-׿ÖÜÖÛúÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö ®Ö Ûú¸ ‡ŸÖ®ÖÖ Æß ÛúÆ ¤ê®ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ Æî ×Ûú ˆÃÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖ㮤¸ß †Öî¸ ÃÖ¤Ö¸“ÖÖ׸ÞÖß Ã¡Öß ¯Ö飾ÖßŸÖ»Ö ¯Ö¸ ®Ö Æã‡Ô Æî , ®Ö Æîê, ®Ö ÆÖêÝÖß … ¸Ö•ÖÖ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûúß ¸Ö•Ö¬ÖÖ®Öß †µÖÖꬵÖÖ¯Öæ¸ß £Öß … ¸Ö•Ö¤´¯Ö×ŸÖ †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ ²Ö›Íê †Ö®Ö®¤ ÃÖê ¾ÖÆÖÓ ¸ÆŸÖê £Öê †Öî¸ ®ÖµÖê ®ÖµÖê ˆ¯ÖÖµÖÖêÃÖê ¯ÖΕÖÖ ÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸ŸÖê – £Öê   … †²Ö µÖÆÖÓ ¯Ö¸ µÖÆ ¯ÖÎÛú™ Ûú¸ ¤ê®ÖÖ †®Öã×“ÖŸÖ ®Ö ÆÖêÝÖÖ ×Ûú ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö “ÖÛξ֟ÖßÔ •ÖÖê ×Ûú ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖ׬¤ ´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ Æã‹ £Öê Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ¾ÖÆÖ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ ‡®ÆßÓ ¸Ö•Ö¤´¯ÖןÖÛê ¯Öã¡Ö ÆÖêÓÝÖê †Öî¸ ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ ÆÖêÓÝÖê … µÖê ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Æß ‡ÃÖ µÖãÝÖ Ûê ¯ÖÎ£Ö´Ö ŸÖߣÖÔÛúÖ¸ ÛúÆ»ÖÖ¾ÖêÓÝÖê …

           ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖר ´ÖêÓ •µÖÖÓê •µÖÖêÓ ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö †Æ×´Ö®¦ Ûúß †ÖµÖã Ûú´Ö ÆÖêŸÖß •ÖÖŸÖß £Öß ŸµÖÖÓê ŸµÖÖêÓ ŸÖß®ÖÖêÓ »ÖÖêÛúÖê ´ÖêÓ †Ö®Ö®¤ ²ÖœÍŸÖÖ •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ … µÖÆÖÓ ŸÖÛú ×Ûú, ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÖÛúß †ÖµÖã ×ÃÖ±Ô ”: ´ÖÖÆÛúß ²ÖÖÛúß ¸Æ ÝÖ‡Ô ŸÖ²Ö ‡®¦ Ûúß †Ö–ÖÖ ÃÖê ¬Ö®Ö¯Ö×ŸÖ Ûãú²Öê¸ ®Öê ¸Ö•Ö¬ÖÖ®Öß †µÖÖꬵÖÖ Ûê ÃÖ´Öß¯Ö Æß ‹Ûú ¤æÃÖ¸ß †µÖÖꬵÖÖ ®ÖÝÖ¸ß ²Ö®ÖÖ‡Ô … ¾ÖÆ ®ÖÝÖ¸ß ²ÖÖ¸Æ µÖÖê•Ö®Ö »Ö´²Öß †Öî¸ ®ÖÖî µÖÖê•Ö®Ö “ÖÖî›Íß £Öß … ®ÖÝÖ¸ß Ûê ²ÖÖƸ “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ †ÝÖÖ¬Ö •Ö»Ö ÃÖê ³Ö¸ß Æã‡Ô ÃÖ㮤¸ ¯Ö׸ÜÖÖ £Öß ×•ÖÃÖ´ÖêÓ Ûú‡Ô ¸ÓÝÖÖêÓ Ûê Ûú´Ö»Ö ±æú»Öê Æã‹ £Öê †Öê¸ ˆ®Ö Ûú´Ö»ÖÖêÓ Ûúß ¯Ö¸ÖÝÖ ÃÖê ˆÃÖ ¯Ö׸ÜÖÖ ÛúÖ ¯ÖÖ®Öß ×¯Ö‘Ö»Öê Æã‹ ÃÖã¾ÖÔÞÖ Ûúß ŸÖ¸Æ •ÖÖ®Ö ¯Ö›ÍŸÖÖ £ÖÖ  … ˆÃÖÛê ²ÖÖ¤ ÃÖã¾ÖÔÞÖ´ÖµÖ ÛúÖê™ ²Ö®ÖÖ Æã†Ö £ÖÖ … ˆÃÖ ÛúÖê™ Ûúß ×¿ÖÜÖ¸êÓ ²ÖÆãŸÖ ‰Óú“Öß £ÖßÓ … ÛúÖê™ Ûê “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ “ÖÖ¸ ÝÖÖê¯Ö㸠²Ö®Öê Æã‹  £Öê … ו֮ÖÛúß ÝÖÝÖ®Ö“Öã´²Öß ×¿ÖÜÖ¸Öê ¯Ö¸ ´Ö×ÞÖ´ÖµÖ Ûú»Ö¿ÖÖêÓ ‹êÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖê- £Öê ´ÖÖ®ÖÖê ˆ¤µÖÖ“Ö»Ö Ûúß ×¿ÖÜÖ¸ÖêÓ ¯Ö¸ ÃÖæµÖÔ Ûê ײִ²Ö Æß ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö ÆÖêÓ … ˆÃÖ ®ÖÝÖ¸ß ´ÖêÓ •ÖÝÖÆ •ÖÝÖÆ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ×•Ö®Ö ´Ö×®¤¸ ²Ö®Öê Æã‹ £ÖêÓ ×•Ö®Ö ´Öê ו֮Öꮦ ¤ê¾Ö Ûúß ¸Ÿ®Ö´ÖµÖß ¯ÖÎןִÖÖ‹Ó ¯Ö¬Ö¸Ö‡Ô ÝÖ‡Ô £Öß … ÛúÆßÓ Ã¾Ö“” •Ö»Ö ÃÖê ³Ö¸ê Æã‹ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö ×¤ÜÖÖ‡Ô ¤êŸÖê £Öê … ˆ®Ö ŸÖÖ»ÖÖ²ÖÖêÓ ´ÖêÓ Ûú´Ö»Ö ±æú»Ö  ¸Æê £Öê †Öî¸ ˆ®Ö¯Ö¸ ´Ö¬Öã Ûê ¯Öß®Öê ÃÖê ´Ö¢Ö Æã‹ ³ÖÖîÓ¸ê ´Ö®ÖÖêƸ ¿Ö²¤ Ûú¸ŸÖê £Öê … ÛúÆßÓ †ÝÖÖ¬Ö •Ö»Ö ÃÖê ³Ö¸ß Æã‡Ô ¾ÖÖׯÖÛúÖ‹Ó- ®Ö•Ö¸ †ÖŸÖß £ÖßÓ ×•Ö®ÖÛê ¸Ÿ®Ö ÜÖ×“ÖŸÖ ×Ûú®ÖÖ¸ÖêÓ ¯Ö¸ ÆÓÃÖ, ÃÖÖ¸ÃÖ †Öפ ¯ÖõÖß ÛÎß›ÍÖ ×ÛúµÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê … ÛúÆßÓ †Ö´Ö, ®ÖßÓ²Öæ , †´Ö¹ý¤, †®ÖÖ¸ †Öפ Ûê ¯Öê›ÍÖê ÃÖê ×¾Ö¿ÖÖê×³ÖŸÖ ²Ö›Íê ²Ö›Íê ²ÖÝÖß“Öê – ²Ö®ÖÖµÖê ÝÖµÖê £Öê … וִ֮ÖêÓ Æß¸Ö ´ÖÖêŸÖß ¯Ö®®ÖÖ †Öפ ´ÖÖ×ÞÖµÖÖêÓ Ûê œê¸ »ÖÝÖÖµÖê •ÖÖŸÖê £Öê … ÛúÆßÓ ÃÖêš ÃÖÖÆãÛúÖ¸ÖÓê Ûê ²Ö›Íê ²Ö›Íê ´ÖÆ»Ö ²Ö®Öê Æã‹ £Öê ו֮ÖÛúß ×¿ÖÜÖ¸ÖêÓ ¯Ö¸ Ûú‡Ô ŸÖ¸Æ ¸Ÿ®Ö •Ö›Íê Æã‹ £Öê … ×ÛúÃÖß ÃÖ㮤¸ •ÖÝÖÆ ´ÖêÓ ¸Ö•Ö³Ö¾Ö®Ö ²Ö®Öê ÆãµÖê £Öê ו֮ÖÛúß ‰Óú“Öß ×¿ÖÜÖ¸êÓ †ÖÛúÖ¿Ö Ûê †®ŸÖÃ£Ö»Ö ÛúÖê ³ÖꤟÖß Ææ†ß †ÖÝÖê “Ö»Öß ÝÖ‡Ô £Öß … †Öî¸ ÛúÆßÓ ×®Ö²ÖÖÕ¬Ö Ã£ÖÖ®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ×¾ÖßÖéŸÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ²Ö®ÖÖµÖê ÝÖµÖê £Öê … ×•Ö®Ö Ûúß ¤ß¾ÖÖ»ÖÖêÓ ¯Ö¸ Ûú‡Ô ¯ÖÎÛúÖ¸ Ûê ׿ÖõÖÖ ¯ÖΤ ×“Ö¡Ö ™ÓÝÖ ÆãµÖê £Öê … Ûú×¾Ö¾Ö¸ †ÆԤˤÖÃÖ ®Öê šßÛú ×»ÖÜÖÖ Æî ×Ûú וÖÃÖÛê ²Ö®ÖÖ®Öê ´ÖêÓ ‡®¦ ÃÖæ¡Ö¬ÖÖ¸ ÆÖê †Öî¸ ¤ê¾Ö »ÖÖêÝÖ Ã¾ÖµÖÓ ÛúÖµÖÔ Ûú¸®Öê ¾ÖÖ»Öê ÆÖêÓ ˆÃÖ †µÖÖꬵÖÖ ®ÖÝÖ¸ß Ûúß ¾ÖÞÖÔ®Ö ÛúÆÖÓŸÖÛú ×ÛúµÖÖ •ÖÖ ÃÖÛúŸÖÖ ÆîêÓ ? ÃÖ“Ö´Öã“Ö ˆÃÖ ®Ö¾Ö×®Ö×´ÖÔŸÖ †µÖÖꬵÖÖ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ‡®¦Ûúß †´Ö¸Ö¾ÖŸÖß ²ÖÆãŸÖ Æß ±úßÛúß ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß £Öß …

          ×ÛúÃÖß ×¤®Ö ¿Öã³Ö´ÖãÆŸÖÔ ´ÖêÓ ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖÝÖÔ Ûê ‡®¦®Öê ÃÖ²Ö ¤ê¾ÖÖÓê Ûê ÃÖÖ£Ö †ÖÛú¸ ˆÃÖ ®Ö¾Öß®Ö ®ÖÝÖ¸ß ´ÖêÓ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö †Öî¸ ´Ö¹ý ¤ê¾Ößê ÛúÖ ¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖêÛú Ûú¸ ˆ®ÆêÓ ¸Ö•Ö³Ö¾Ö®Ö ´ÖÓÓê šÆ¸ÖµÖÖ … ˆÃÖß ×¤®Ö ÃÖ²Ö †µÖÖꬵÖÖ ¾ÖÖ×ÃÖµÖÖêÓ ÛúÖê ³Öß ®Ö¾Öß®Ö †µÖÖꬵÖÖ ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ÖµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ˆÃÖÛúß ¿ÖÖê³ÖÖ ²ÖÆãŸÖ Æß ×¾Ö×“Ö¡Ö ÆÖê ÝÖµÖß £Öß … ‡ÃÖÛê ²ÖÖ¤ ¾Öê ¤ê¾Ö »ÖÖêÝÖ Ûú‡Ô ŸÖ¸Æ Ûê ÛúÖîŸÖãÛú פÜÖ»ÖÖÛú¸ †¯Ö®Öê ãÖÖ®ÖÖêÓ¯Ö¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê …

  • Ö²ÖŸÖÛú ´Ö®Öã嵅 ³ÖÖêÝÖ »ÖÖ»ÖÃÖÖ†ÖêÓ ´Öê Ó »Öß®Ö ¸ÆŸÖê Æî ŸÖ²ÖŸÖÛú ˆ®ÖÛê ǤµÖ ´ÖêÓ ¬Ö´ÖÔ Ûúß ¾ÖÖÃÖ®ÖÖ ¤éœÍ ®ÖÆßÓ ÆÖê®Öê ¯ÖÖŸÖß ¯Ö¸ •ÖîÃÖê •ÖîÃÖê ³ÖÖêÝÖ »ÖÖ»ÖÃÖÖ‹Ó ‘Ö™ŸÖß •ÖÖŸÖß ÆîÓ ¾ÖîÃÖê Æß ˆ®Ö´ÖêÓ ¬Ö´ÖÔ Ûúß ¾ÖÖÃÖ®ÖÖ ¤éœÓ ÆÖêŸÖß •ÖÖŸÖß ÆîÓ … ‡ÃÖ ³ÖÖ¸ŸÖ ¾ÖÃÖã®¬Ö¸Ö ¯Ö¸ •Ö²ÖÃÖê Ûú´ÖÔµÖãÝÖ ÛúÖ ¯ÖÎÖ¸´³Ö Æã†Ö ŸÖ²Ö ÃÖê »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê ǤµÖ ³ÖÖêÝÖ »ÖÖ»ÖÃÖÖ†ÖêÓ ÃÖê ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ×¾Ö¸ŒŸÖ ÆÖê “ÖãÛê £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ÃÖ´ÖµÖ ˆ®ÖÛê ǤµÖÖêÓ ´ÖêÓ ¬Ö´ÖÔ ÛúÖ ²Öß•Ö ¾Ö¯Ö®Ö Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ÃÖ¾ÖÔ£ÖÖ µÖÖêÝµÖ £ÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ ÛúÖê ‹êÃÖê ¤ê¾Ö¤æŸÖ Ûúß  ÛúŸÖÔ¾µÖÛúÖ –ÖÖ®Ö Ûú¸Ö¾Öê †Öî¸ ˆ®ÖÛê ÃÖãÛúÖê´Ö»Ö ǤµÖ õÖê¡ÖÖêÓÓê´ÖêÓ ¬Ö´ÖÔ Ûú»¯Ö¾ÖéõÖ Ûê ²Öß•Ö ¾Ö¯Ö®Ö Ûú¸ê … ¾ÖÆ ´ÖÆÖ®ÖË ÛúÖµÖÔ ÛúßÃÖß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ´Ö®ÖãµÖÃÖê ®ÖÆßÓ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ £ÖÖ, ˆÃÖÛê ×»ÖµÖê ŸÖÖê ×ÛúÃÖß ‹êÃÖê ´ÖÆÖŸ´ÖÖÛúßÖ †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ £Öß ×•ÖÃÖÛúÖ ¾µÖ׌ŸÖŸ¾Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ²ÖœÍÖ “ÖœÍÖ ÆÖê … וÖÃÖÛúÖ Ç¤µÖ †ŸµÖ®ŸÖ ×®Ö´ÖÔ»Ö †Öî¸ ˆ¤Ö¸ ÆÖê … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö “ÖÛξ֟ÖßÔ ÛúÖ •Öß¾Ö •ÖÖê ×Ûú ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ×ÃÖ׬¤´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ ¯Ö¤¯Ö¸ †ÖÃÖß®Ö £ÖÖ ‡ÃÖ ´ÖÆÖ®ÖË ÛúÖµÖÔ Ûê ×»ÖµÖê ˆªŸÖ Æã†Ö … ¤ê¾ÖŸÖÖ†ÖêÓ ®Öê ˆÃÖÛúÖ ÃÖÆÂÖÔ †×³Ö¾ÖÖ¤®Ö ×ÛúµÖÖ … µÖª×¯Ö ˆÃÖê †³Öß ³ÖÖ¸ŸÖ-³Öæ¯Ö¸ †Ö®Öê Ûê ×»ÖµÖê Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖÛúß £ÖÖ ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ˆÃÖÛê ¯ÖãÞµÖ ¯Ö¸´ÖÖÞÖã ÃÖ²Ö †Öê¸ ±î»Ö ÝÖµÖê £Öê …

ÃÖ²ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê ¤ê¾ÖÖÓê ®Öê ˆÃÖ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ Ûê þÖÖÝÖŸÖ Ûê ×»ÖµÖê ®Ö¾µÖ ®ÖÝÖ¸ßÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ×±ú¸ + 663

ãˆÃÖ´ÖêÓ ¯ÖÎ×ŸÖ ×¤®Ö פ®Ö´ÖêÓ ŸÖß®Ö ŸÖß®Ö ²ÖÖ¸ Ûú¸ÖêÓ›ÍÖêÓ ¸Ÿ®ÖÖêÓÛúß ¾ÖÂÖÖÔ Ûúß £Öß … ‹Ûú פ®Ö ´ÖÆÖ¸Ö®Öß ´Ö¹ý¤ê¾Ö ÝÖÓÝÖÖ •Ö»Ö Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê þ֓” ¾ÖÃ¡Ö ÃÖê ¿ÖÖê×³ÖŸÖ ¿ÖµµÖÖ¯Ö¸ ¿ÖµÖ®Ö Ûú¸ ¸Æß £Öß … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ÃÖ¸µÖæ ®Ö¤ß Ûúß ŸÖ¸»Ö ŸÖ¸ÓÝÖÖêÓ Ûê †Ö×»ÖÓÝÖ®Ö ÃÖê ¿ÖßŸÖ»Ö Æã‡Ô ƾÖÖ ¬Öß¸ê ¬Öß¸ê ²ÖÆ ¸Æß £Öß , ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ÃÖãÜÖÛúß ®ÖßÓ¤ ÃÖÖê ¸Æß £Öß … •Ö²Ö ¸ÖŸÖ ¯ÖæÞÖÔ Æã†Ö “ÖÖÆŸÖß £Öß ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ®Öß“Öê ×»ÖÜÖê ÃÖÖê»ÖÆ Ã¾Ö¯®Ö ¤êÜÖê … 1‹ê¸Ö¾ÖŸÖ ÆÖ£Öß , 2 ÃÖ±ê¤ ²Öî»Ö, 3ÝÖ¸•ÖŸÖÖ Æã†Ö ×ÃÖÓÆ, 4 »Öõ´Öß, 5 ¤Öê ´ÖÖ»ÖÖ‹Ó, 6 “Ö®¦ ´ÖÞ›»Ö, 7 ÃÖæµÖÔ ×²Ö²´Ö, 8 ÃÖã¾ÖÔÞÖÛê ¤Öê Ûú»Ö¿Ö, 9 ŸÖÖ»ÖÖ²Ö´ÖêÓ ÜÖê»Ö»Öß Æã‡Ô ¤Öê ´Ö”×»ÖµÖÖÓ , 10 ×®Ö´ÖÔ»Ö •ÖÃÖ ÃÖê ³Ö¸Ö Æã†Ö ÃÖ¸Öê¾Ö¸, 11 »ÖƸ֟ÖÖ Æã†Ö ÃÖ´Öã¦, 12 ¸Ÿ®ÖÖêÓÃÖê •Ö›ÍÖ Æã†Ö ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö, 13 ¤ê¾ÖÖêÓÛúÖ ×¾Ö´ÖÖ®Ö, 14 ®ÖÖÝÖꮦ ³Ö¾Ö®Ö, 15 ¸Ÿ®Ö¸Ö×¿Ö †Öî¸ 16 †×Ý®Ö … þ֯®Ö ¤êÜÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ˆÃÖ®Öê †¯Ö®ÖêÓ ´ÖãÓÆ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ŸÖê Æã‹ Ûãú®¤ ¯ÖãÂ¯Ö Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö À¾ÖêŸÖ ¾ÖÞÖÔ¾ÖÖ»ÖÖ ‹Ûú ²Öî»Ö ¤êÜÖÖ … ‡ŸÖ®Öê ´ÖêÓ ¸ÖŸÖ ¯ÖæÞÖÔ ÆÖê ÝÖ‡Ô ¯Öæ¾ÖÔ ×¤¿ÖÖ ´ÖêÓ »ÖÖ»Öß ”Ö ÝÖ‡Ô †Öî¸ ¸Ö•Ö-´Ö®¤ß¸ ´ÖêÓ ²ÖÖ•ÖÖêÓ Ûúß ´ÖÝÖÓ»Ö ¬¾Ö×®Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖß … ²ÖÖ•ÖÖêÓ Ûúß †Ö¾ÖÖ•Ö ŸÖ£ÖÖ ²Ö®¤ß•Ö®ÖÖêÓ Ûê ßÖã×ŸÖ ³Ö¸ê ¾Ö“Ö®ÖÖêÓ ÃÖê ˆÃÖÛúß ( ´Ö¹ý¤ê¾Öß Ûúß ) ®ÖßÓ¤ ÜÖã»Ö ÝÖ‡Ô … ¾ÖÆ ¯ÖÓ“Ö ¯Ö¸´ÖêÂšß ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ Ûú¸ŸÖß Æã‡Ô ¿ÖµµÖÖÃÖê ˆšß ŸÖÖê . †®ÖÖêÜÖê þ֯®ÖÖêÓ ÛúÖ ÜµÖÖ»ÖÛú¸ †Ö¿“ÖµÖÔ ÃÖÖÝÖ¸ ´ÖêÓ ×¾Ö´ÖÝ´Ö ÆÖê ÝÖ‡Ô … •Ö²Ö ˆÃÖê ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ÃÖÖê“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸®Öê¯Ö¸ ³Öß Ã¾Ö¯®ÖÖêÓ Ûê ±ú»Ö ÛúÖ ¯ÖŸÖÖ ®Ö “Ö»ÖÖ ŸÖ²Ö ¾ÖÆ ¿Öß‘ÖÎ Æß ®ÖÆÖÓ ¬ÖÖêÛú¸ ŸÖîµÖÖ¸ Æã‡Ô †Öîê¸ ²ÖÆã´Öæ»µÖ ¾ÖáÖÖ³ÖæÂÖÞÖ ¯Ö×Æ®ÖÛú¸ ÃÖ³ÖÖ ´ÖÞ›¯ÖÛúß †Öê¸ ÝÖ‡Ô … ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê ǤµÖ¾Ö»»Ö³ÖÖ ´Ö¹ý¤ê¾Öß ÛúÖ µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ÃÖŸÛúÖ¸ Ûú¸ ˆÃÖê µÖÖêÝµÖ †ÖÃÖ®Ö¯Ö¸ ²ÖîšÖµÖÖ †Öî¸ ´Ö¬Ö㸠²Ö“Ö®ÖÖêÓ ÃÖê Ûãú¿Ö»Ö ¯Öο®Ö ¯Öæ” “ÖãÛú®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ˆÃÖÛê ¸Ö•ÖÃÖ³ÖÖ ´ÖêÓ †Ö®Öê ÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ ¯Öæ”Ö … ´Ö¹ý¤ê¾Öß ®Öê ×¾Ö®ÖµÖ¯Öæ¾ÖÔÛú ¸ÖŸÖ ´ÖêÓ ¤êÜÖê Æ㋠þ֯®Ö ¸Ö•ÖÖÃÖê- ÛúÆê †Öî¸ ˆ®ÖÛê  ±ú»Ö •ÖÖ®Ö®Öê Ûúß ‡“”Ö ¯ÖÎÛú™ Ûúß … ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ÛúÖê †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾Öê ÃÖã®ÖŸÖê- ÃÖ´ÖµÖ Æß Ã¾Ö¯®ÖÖêÓ ÛúÖ ±ú»Ö •ÖÖ®Ö ÝÖµÖê £Öê … •Ö²Ö ´Ö¹ý¤ê¾Öß †¯Ö®Öß ×•Ö–ÖÖÃÖÖ ¯ÖÎÛú™ Ûú¸ “Öã¯Ö ÆÖê ¸Æß ŸÖ²Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ²ÖÖê»Öê … ²ÖÖê»ÖŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ˆ®ÖÛê ¤ÖÓŸÖÖêÓ Ûúß ÃÖ±ê¤ ×Ûú¸ÞÖê- ´Ö¹ý¤ê¾ÖßÛê ¾ÖõÖÃ£Ö»Ö ¯Ö¸ ¯Ö›Í ¸Æß £Öß ×•Ö®ÖÃÖê ‹êÃÖÖ ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ ´ÖÖ®ÖÖê ´ÖÆÖ¸Ö•Ö †¯Ö®Öß ×¯Öεִ֟ÖÖÛúÖê ´ÖÖêןֵÖÖÓê ÛúÖ ÆÖ¸ Æß ¯Ö×Æ®ÖÖ ¸Æê ÆÖêÓ …

          ¤ê×¾Ö ! ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ ÆÖ£Öß Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ŸÖã´ÆÖ¸ê †ŸµÖ®ŸÖ ˆŸÛéú™ ¯Öã¡Ö ÆÖêÝÖÖ, ²Öî»ÖÛê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ¾ÖÆ ¯Öã¡Ö ÃÖ´ÖÃŸÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ ÛúÖ †×¬Ö¯Ö×ŸÖ ÆÖêÝÖÖ, ×ÃÖÓÆ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê †ŸµÖ®ŸÖ ¯Ö¸ÖÛδÖß ÆÖêÝÖÖ, »Öõ´Öß Ûê ¤êÛê ÃÖê †ŸµÖ®ŸÖ ×¾Ö³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß ÆÖêÝÖÖ, ê¤Öê ´ÖÖ»ÖÖ†ÖêÓ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ¬Ö´ÖÔ ŸÖߣÖÔ ÛúÖ ÛúŸÖÖÔ ÆÖêÝÖÖ, ¯ÖæÞÖÔ “Ö®¦´ÖÖ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖÓê ÛúÖê †Ö®Ö®¤ ¤ê®Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ÆÖêÝÖÖ , ÃÖæµÖÔ ÛúÖê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ŸÖê•ÖþÖß ÆÖêÝÖÖ , ÃÖÖê®Öê Ûê Ûú»Ö¿Ö ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ×®Ö׬ֵÖÖêÓ ÛúÖ Ã¾ÖÖ´Öß ÆÖêÝÖÖ , ´Ö”×»ÖµÖÖêÓ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê †®Ö®ŸÖ ÃÖãÜÖß †Öî¸ ÃÖ¸Öê¾Ö¸ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ˆ¢Ö´Ö »ÖõÖÓÞÖÖêÓ ÃÖê ³Öæ×ÂÖŸÖ ÆÖêÝÖÖ , ÃÖ´Ö㦠Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ¤¿ÖßÔ †Öî¸ ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ×ãָ ÃÖÖ´ÖÎÖ•µÖ¾ÖÖ®ÖË ÆÖêÝÖÖ , ¤ê¾Ö ×¾Ö´ÖÖ®Ö ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ¾ÖÆ Ã¾ÖÝÖÔ ÃÖê †Ö¾ÖêÝÖÖ, ®ÖÖÝÖêÓ®¦ ÛúÖ ³Ö¾Ö®Ö ¤êÜÖ®Öê ÃÖê †¾Ö׬֖ÖÖ®Öß , ¸Ÿ®ÖÖêÓÛúß ¸Ö×¿Ö ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ÝÖãÞÖÖêÓ Ûúß ÜÖÖ×®Ö †Öî¸ ×®Ö¬ÖæÔ´Ö †×Ý®Ö Ûê ¤êÜÖ®Öê- ÃÖê ¾ÖÆ Ûú´ÖÔ ¹ý¯Öß ‡Ô¬Ö®Ö ÛúÖê  •Ö»ÖÖ®Öê¾ÖÖ»ÖÖ ÆÖêÝÖÖ … ŸÖ£ÖÖ Ã¾Ö¯®Ö ¤êÜÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ •ÖÖê ŸÖã´Ö®Öê ´ÖãÆ ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö Ûú¸ŸÖê Æã‹ ÃÖ±ê¤ ²Öî»Ö ÛúÖê ¤êÜÖÖ Æî ˆÃÖÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ Æî ×Ûú ŸÖã´ÆÖ¸ê ÝÖ³ÖÔ ´ÖêÓ ×ÛúÃÖß ¤ê¾Ö®Öê-†¾ÖŸÖÖ¸ ×»ÖµÖÖ Æî … ”

          µÖÆÖÓ¯Ö¸ ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ´Ö¹ý ¤ê¾Öß Ûê ×»ÖµÖê þ֯®ÖÖêÓ ÛúÖ ±ú»Ö ²ÖŸÖ»ÖÖ ¸Æê £Öê ¾ÖÆÖÓ ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê †“ÖÖ®ÖÛú †ÖÃÖ®Ö Ûú´¯ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö Æ㋠וÖÃÖÃÖê ˆ®ÆÓê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ÛêËú ÝÖ³ÖÖÔ¸ÖêÆÞÖ ÛúÖ ×®Ö¿“ÖµÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ … ‡®¦ Ûúß †Ö–ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ פÛËÛãú´ÖÖ׸µÖÖÓ ŸÖ£ÖÖ ÁÖß, ·Æß, ‘ÖéןÖ, ÛúßןÖÔ, ²Ö㬤ß, »Öõ´Öß †Öפ ¤ê×¾ÖµÖÖÓ ×•Ö®Ö´ÖÖŸÖÖ ´ÖÆÖ¸Ö®Öß ´Ö¹ý¤ê¾Ö Ûúß ÃÖê¾ÖÖ Ûê ×»ÖµÖê †Ö ÝÖ‡Ô … ‡®¦ †Öפ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾ÖÖêÓ ®Öê †ÖÛú¸ †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß ´ÖêÓ ÜÖæ²Ö ˆŸÃÖ¾Ö ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ¾ÖÃ¡Ö †Ö³ÖæÂÖÞÖ †Öפ ÃÖê ¸Ö•ÖÖ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö †Öî¸ ´Ö¹ý¤ê¾Ö ÛúÖ ÜÖæ²Ö ÃÖŸÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ … •ÖÖê ¸Ÿ®ÖÖêÓ Ûúß ¬ÖÖ¸Ö ÝÖ³ÖÖÔ¬ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ”Æ ´ÖÖÆ ¯ÖÆ»Öê ÃÖê ²Ö¸ÃÖŸÖß  £Öß ¾ÖÆ ÝÖ³ÖÔ Ûê פ®ÖÖêÓ ´Öê ³Öß ¾ÖîÃÖß ²Ö¸ÃÖŸÖß ¸Æß … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ †ÖÂÖÖœÍ ¿Ö㌻ÖÖ ×«ŸÖßµÖÖ Ûê פ®Ö ˆ¢Ö¸ÖÂÖÖœÍ ®ÖõÖ¡Ö ´ÖêÓ ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö †Æ×´Ö®¦ ®Öê ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖ¬¤ß ÃÖê “ÖµÖÛú¸ ´ÖÆÖ¤ê¾Öß Ûê ÝÖ³ÖÔ ´Öê ãÖÖ®Ö ¯ÖÖµÖÖ … •Ö²Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË  ÝÖ³ÖÔ ´ÖêÓ †ÖµÖê £Öê ŸÖ²Ö ŸÖßÃÖ¸ê ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¤ã:ÂÖ´ÖÖ ÛúÖ»ÖÛê “ÖÖî¸ÖÃÖß »ÖÖÜÖ ¯Öæ¾ÖÔ ŸÖ£ÖÖ “ÖÖ¸ ¾ÖÂÖÔ ÃÖÖœÍê ¯ÖÖÓ“Ö ´ÖÖÆ ²ÖÖÛúß £Öê … ´Ö¹ý¤ê¾Ö Ûúß ÃÖê¾ÖÖ Ûê ×»ÖµÖê •ÖÖê פŒÛãú´ÖÖ׸µÖÖÓ ŸÖ£ÖÖ ÁÖß, ·Æß †Öפ ¤ê×¾ÖµÖÖÓ †Ö‡Ô £Öß ˆ®ÆÖêÓ®Öê ÃÖ²ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê þÖÝÖÔ »ÖÖêÛú ÃÖê †Ö‡Ô Æã‡Ô פ¾µÖ †ÖîÂÖ׬ֵÖÖêÓ ÃÖê ˆÃÖÛúÖ ÝÖ³ÖÔ ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ×±ú¸ ×®Ö¸®ŸÖ¸ ÝÖ³ÖÔ Ûúß ¸õÖÖ ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖÛê ¯ÖÖêÂÖÞÖ ´ÖêÓ ¤¢Ö×“Ö¢Ö ¸Æ®Öê »ÖÝÖß … ¾Öê ¤ê×¾ÖµÖÖÓ ´Ö¹ý¤ê¾Öß Ûúß ŸÖ¸Æ ŸÖ¸Æ Ûúß ÃÖê¾ÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖß ÛúÖê‡Ô ¿Ö¸ß¸ ´ÖêÓ ŸÖî»Ö ÛúÖ ´Ö¤Ô®Ö Ûú¸ŸÖß £Öß, ÛúÖê‡Ô ˆ²Ö™®Ö »ÖÝÖÖŸÖß £Öß, ÛúÖê‡Ô ®ÖÆ»ÖÖŸÖß £Öß, ÛúÖê‡Ô “Ö®¤®Ö Ûú¯Öæ¸ ÛúßÖæ¸ß †Öפ ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ ¦¾µÖÖêÓ ÛúÖ »Öê¯Ö »ÖÝÖÖŸÖß £Öß, ÛúÖê‡Ô ²ÖÖ»ÖÖêêÓ ÛúÖ ÃÖ´³ÖÖ»ÖÛú¸ ˆ®ÆêÓ ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ ±ãú»ÖÖêÓ ÃÖê ÃÖ•ÖÖŸÖß £Öß , ÛúÖê‡Ô †´ÖéŸÖ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö †ŸµÖ®ŸÖ ´Ö¬Ö㸠³ÖÖê•Ö®Ö Ûú¸ÖŸÖß £Öß, ÛúÖê‡Ô ׿ָ¯Ö¸ ”¡Ö »ÖÝÖÖŸÖß £Öß, ÛúÖê‡Ô ˆ¢Ö´Ö ŸÖÖ´²Öæ»Ö Ûê ²Öß›Íê ÃÖ´Ö¯ÖÔÞÖ Ûú¸ŸÖß £Öß ÛúÖê‡Ô ¸Ÿ®ÖÖêÓ Ûê “ÖÞÖÔ ÃÖê “ÖÖîÛú ¯Ö渟Öß £Öß, ÛúÖê‡Ô ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ »ÖêÛú¸ ¯ÖÆ¸Ö ¤êŸÖß £Öß , ÛúÖê‡Ô †ÖÓÝÖ®Ö ²ÖãÆÖ¸ŸÖß £Öß †Öî¸ ÛúÖê‡Ô ´Ö®ÖÖêƸ Ûú×¾ÖŸÖÖ†ÖêÓ, ÛúÆÖ×®ÖµÖÖêÓ, ¯ÖÆê×»ÖµÖÖêÓ †Öî¸ ÃÖ´ÖõÖÖ†ÖêÓ Ûê «Ö¸Ö ˆ®ÖÛúÖ ×“Ö¢Ö †®Öã¸Ó×•ÖŸÖ Ûú¸ŸÖß £Öß …  ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ®ÖéŸµÖ ÝÖßŸÖ †Öפ ×¾Ö®ÖÖê¤ÖêÓ Ûê ¾¤Ö¸Ö ´Öºþþ¤ê¾Öß ÛúÖ ÃÖ´ÖµÖ ÃÖãÜÖ ÃÖê ²Öߟ֟ÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö ²ÖÖŸÖ µÖÆ £Öß ×Ûú ÝÖ³ÖÔ Ûê פ®Ö ²ÖßŸÖ •ÖÖŸÖê £Öê ¯Ö¸ ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß¸ ´ÖêÓ ÝÖ³ÖÔ Ûê Ûãú” ³Öß ×“Ö®Æ ¯ÖÎÛú™ ®ÖÆßÓ Æã‹ £Öê … ®Ö ¯Öê™ ²ÖœÍÖ £ÖÖ, ®Ö ´ÖãÜÖ Ûúß ÛúÖ×®ŸÖ ±úßÛúß ¯Ö›Íß £Öß, ®Ö †ÖÓÜÖÖêÓ ÃŸÖ®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ³Öß Ûãú” ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ®Ö Æã†Ö £ÖÖ …

  • Ö²Ö ¬Öß¸ê ¬Ö߸ê ÝÖ³ÖÔÛúÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Öæ¸Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ ŸÖ²Ö “Öî¡Ö ÛéúÂÞÖ ®Ö¾Ö´Öß Ûê פ®Ö ˆ¢Ö´Ö »ÖÝ®Ö ´ÖêÓ ¯ÖÎÖŸÖ:ÛúÖ»Ö Ûê ÃÖ´ÖµÖ ´Ö¹ý¤ê¾Öß ®Öê ¯Öã¡Ö-¸Ÿ®Ö ¯ÖÎÃÖæŸÖ ×ÛúµÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆ ¯Öã¡Ö ÃÖæµÖÔ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ, ŒµÖÖêÓ×Ûú וÖÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ÃÖæµÖÔ ˆ¤µÖÖ“Ö»Ö Ûê «Ö¸Ö ¯ÖÎÖ“Öß ×¤¿ÖÖ ´ÖêÓ ¯ÖÎÛú™ ÆÖêŸÖÖ Æî ãÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸ ¾ÖÆ ³Öß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûê «Ö¸Ö ´ÖÆÖ¸Ö®Öß ´Ö¹ý¤ê¾Öß ´ÖêÓ ¯ÖÎÛú™ Æã†Ö £ÖÖ … וÖÃÖ ŸÖ¸Æ ÃÖæµÖÔ ×Ûú¸ÞÖÖêÓ ÃÖê ¯ÖÎÛúÖ¿Ö´ÖÖ®Ö ÆÖêŸÖÖ Æî ŸÖ£ÖÖ †®¬ÖÛúÖ¸ ®Ö™ Ûú¸ŸÖÖ Æî ˆÃÖß ŸÖ¸Æ ¾ÖÆ ³Öß ´ÖןÖ, ÁÖãןÖ, †¾Ö×¬Ö –ÖÖ®Ö¹ý¯Öß-×Ûú¸ÞÖÖêÓ ÃÖê “Ö´ÖÛú ¸ÆÖ £ÖÖ †Öî¸ †–ÖÖ®Ö-ןִָ ÛúÖê ®Ö™ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ … ²ÖÖ»ÖÛú ¹ý¯Öß ²ÖÖ»Ö ÃÖæµÖÔ ÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ ¤ê¾ÖÖ›Ò.®ÖÖ†Öê Ûê ®ÖµÖ®Ö-Ûú´Ö»Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê £Öê †Öî¸ ˆ®ÖÃÖê ÆÂÖÖÔÁÖã ¹ý¯Öß ´ÖÛú¸®¤ —Ö¸®Öê »ÖÝÖÖ £ÖÖ … ²ÖÖ»ÖÛú Ûúß †®Öã¯Ö´Ö ¯ÖγÖÖ ÃÖê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯ÖÎÃÖæןÖ-ÝÖéÆ †®¬ÖÛúÖ¸ ¸×ÆŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ ®Öê •ÖÖê ¤ß¯ÖÛú •Ö»ÖÖµÖê £Öê ¾Öê ×ÃÖ±Ô ´ÖÓÝÖ»Ö Ûê ×»ÖµÖê Æß £Öê … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ŸÖß®ÖÖêÓ ŸÖ»ÖÖêÛúÖêÓ ´ÖêÓ ˆ»»ÖÖÃÖ ´Ö“Ö ÝÖµÖÖ £ÖÖ … õÖÞÖ ‹Ûú Ûê ×»ÖµÖê ®ÖÖ¸Ûúß ³Öß ÃÖãÜÖß ÆÖê ÝÖµÖê £Öê … פ¿ÖÖ‹Ó ×®Ö´ÖÔ»Ö ÆÖê ÝÖµÖß £ÖßÓ, †ÖÛúÖ¿Ö ×®Ö´ÖêÔ‘Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ… ®Ö¤ß ŸÖÖ»ÖÖ²Ö †ÖפÛúÖ ¯ÖÖ®Öß Ã¾Ö“” ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ÃÖæµÖÔÛúß ÛúÖ×®ŸÖ ±úßÛúß ¯Ö› ÝÖ‡Ô £Öß … ´Ö®¤ ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ ¯Ö¾Ö®Ö ²ÖÆ ¸ÆÖ £ÖÖ … ²Ö®Ö ´ÖêÓ ‹Ûú ÃÖÖ£Ö ”ÆÖêÓ ŠúŸÖã†ÖêÓ Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÎÛú™ ÆÖê ÝÖ‡Ô £Öß … ‘Ö¸ ‘Ö¸ ¯Ö¸ ˆŸÃÖ¾Ö ´Ö®ÖÖµÖê •ÖÖ ¸Æê £Öê , •ÖÝÖÆ-•ÖÝÖÆ ¯Ö¸ »ÖµÖ †Öî¸ ŸÖÖ»ÖÛê ÃÖÖ£Ö ÃÖ㮤¸ ÃÖÓÝÖßŸÖ ÆÖê ¸Æê £Öê ,´Öé¤ÓÝÖ, ¾ÖßÞÖÖ †Öפ ²ÖÖ•ÖÖêÓ Ûúß ¸ÃÖß»Öß †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖÖ¸ê ÝÖÝÖ®Ö ´ÖêÓ ÝÖæÓ•Ö ¸Æß £Öß, ´ÖÛúÖ®ÖÖêÓ Ûúß ×¿ÖÜÖ¸ÖêÓ ¯Ö¸ Ûú‡Ô ¸ÓÝÖÛúß ¯ÖŸÖÖÛúÖ‹ ±úÆ¸Ö‡Ô ÝÖ‡Ô £Öß, ÃÖ›ÍÛúÖêÓ¯Ö¸ ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ •Ö»Ö ÃÖßÓ“ÖÛú¸ “Ö®¤®Ö ×”›ÍÛúÖ ÝÖµÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ˆ¢Ö´Ö ±ãú»Ö ײÖÜÖê¸ê £Öê †Öî¸ †ÖÛúÖ¿Ö ÃÖê ŸÖ¸Æ ŸÖ¸ÆÛê ¸Ÿ®Ö ŸÖ£ÖÖ ´Ö®¤Ö¸, ÃÖ㮤¸, ®Ö´Öê¹ý, ¯Ö׸•ÖÖŸÖ, ÃÖ®ŸÖÖ®Ö †Öפ Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÖêÓ ÃÖê ±ú»Ö ²Ö¸ÃÖ ¸Æê £Öê … ‡®Ö ÃÖ²ÖÃÖê †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ²Ö›Íß Æß ×¾Ö×“Ö¡Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß £Öß … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ¾ÖÆÖÓ ‹êÃÖÖ ÛúÖê‡Ô ³Öß ´Ö®Öã嵅 ®ÖÆßÓ £ÖÖ ×•ÖÃÖÛúÖ Ç¤µÖ ŸÖߣÖÔÛú¸ ²ÖÖ»ÖÛú Ûúß ˆŸ¯Ö×¢Ö ÃÖã®ÖÛú¸ †Ö®Ö®¤ ÃÖê ®Ö ˆ´Ö›Í ¸ÆÖ ÆÖê … ¤ê¾Ö, ¤Ö®Ö¾Ö,´ÖéÝÖ, ´ÖÖ®Ö¾Ö †Öפ ÃÖ²Öß ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖêÓ Ûê ǤµÖÖêÓ ´ÖêÓ †Ö®Ö®¤ ÃÖÖÝÖ¸ »ÖÆ¸Ö ¸ÆÖ £ÖÖ …

           ²ÖÖ»ÖÛú Ûê ¯ÖãÞµÖ ¯ÖΟÖÖ¯ÖÃÖê ³Ö¾Ö®Ö¾ÖÖÃÖß ¤ê¾ÖÖêÓÛê ³Ö¾ÖÖ®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ×²Ö®ÖÖ ²Ö•ÖÖµÖê Æß ¿ÖÓÜÖ ²Ö•Ö®Öê »ÖÝÖê – £Öê … ¾µÖ®ŸÖ¸ÖêÓ Ûê ³Ö¾Ö®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ³Öê¸ß ÛúÖ ¿Ö²¤ ÆÖê®Öê »ÖÝÖÖ £ÖÖ … •µÖÖêןÖ×ÂÖµÖÖêÓ Ûê ×¾Ö´ÖÖ®Ö ×ÃÖÓÆ®ÖÖ¤ ÃÖê ¯ÖÎן֬¾Ö×®ÖŸÖ ÆÖê ˆšê £Öê †Öî¸ Ûú»¯Ö¾ÖÖÃÖß ¤ê¾ÖÖêÓÛê ×¾Ö´ÖÖ®ÖÖêÓ ´Öê ‘ÖÞ™Ö†ÖêÓÛúÖ ÃÖ㮤¸ ¿Ö²¤ ÆÖê®Öê »ÖÝÖÖ £ÖÖ … •ÖÝÖŸÖËÝÖã¹ý ו֮Öꮦ ¤ê¾Ö Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ×ÛúÃÖß ¤æÃÖ¸ê ÛúÖ ¸Ö•µÖ ÃÖã¤éœÍ ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ®ÖÆßÓ ¸Æ ÃÖÛúŸÖÖ , ´ÖÖ®ÖÖê µÖÆ ¯ÖÎÛú™ Ûú¸ŸÖê Æã‹ Æß ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê †ÖÃÖ®Ö ×Æ»Ö ÝÖµÖê £Öê … •Ö²Ö ‡®¦ Æ•ÖÖ¸ †ÖÓÜÖÖêÓ ÃÖê ³Öß †ÖÃÖ®Ö ×ƻ֮Öê ÛúÖ¸ÞÖ ®Ö •ÖÖ®Ö ÃÖÛúÖ ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö-¹ý¯Öß »ÖÖê“Ö®Ö ÜÖÖê»ÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ¿Öß‘ÖÎ Æß ÃÖ´Ö—Ö ÝÖµÖÖ ×Ûú †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß ´Öê ÁÖß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûê ‘Ö¸ ¯ÖÎ£Ö´Ö ŸÖߣÖÔÛú¸ ÛúÖ •Ö®´Ö Æã†Ö Æî … µÖÆ •ÖÖ®ÖÛú¸ ‡®¦®Öê ¿Öß‘ÖΟÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ÃÖê ˆš †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß Ûúß †Öê¸ ÃÖÖŸÖ Ûú¤´Ö •ÖÖÛú¸ ŸÖߣÖÔÛú¸ ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖê ¯Ö¸ÖêõÖ ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ … ×±ú¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË Ûê •Ö®´ÖÖ׳ÖÂÖêÛú ´ÖÆÖêŸÃÖ¾Ö ´ÖêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆÖê®Öê Ûê ×»ÖµÖê ¯ÖÎãÖÖ®Ö ³Öê¸ß ²Ö•Ö¾ÖÖ‡Ô … ³Öê¸ß ÛúÖ ÝÖ´³Ö߸ ¿Ö²¤, דָÛúÖ»Ö ÃÖê ÃÖÖêµÖê Æã‹ ÃÖ´Öß“Öß®Ö ¬Ö´ÖÔ ÛúÖê •ÖÝÖÖŸÖê Æã‹ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ŸÖß®ÖÖêÓ »ÖÖêÛúÖêÓ ´ÖêÓ ±î»Ö ÝÖµÖÖ £ÖÖ, ¯ÖÎãÖÖ®Ö ³Öê¸ßÛúÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖã®Ö ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾Ö ÃÖê®ÖÖ‹Ó †¯Ö®Öê †¯Ö®Öê †Ö¾ÖÖÃÖÖêÓ ÃÖê ×®ÖÛú¸»ÖÛú¸ þÖÝÖÔ Ûê ÝÖÖê¯Ö㸠«Ö¸ ¯Ö¸ ‡®¦ Ûúß ¯ÖΟÖßõÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖßÓ … ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖÝÖÔ ÛúÖ ‡®¦ ³Öß ‡®¦ÖÞÖß Ûê ÃÖÖ£Ö ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ ÆÖ£Öָ߯ ²ÖîšÛú¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾Ö ÃÖê®ÖÖ†ÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ÃÖÖ£Ö †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß Ûúß †Öê¸ “Ö»ÖÖ … ¸ÖßÖêÓ ´ÖêÓ Ë®ÖêÛú ÃÖ㸠®ÖŸÖÔ×ÛúµÖÖÓ †×³Ö®ÖµÖ Ûú¸ŸÖß •ÖÖŸÖß £Öß … Ãָþ֟Öß ¾ÖßÞÖÖ ²Ö•ÖÖŸÖß £Öß , ÝÖ®¬Ö¾ÖÔ ÝÖÖŸÖê £Öê †Öî¸ ³Ö¸ŸÖ“ÖÖµÖÔ ®ÖéŸµÖ Ûúß ¾µÖ¾ÖãÖÖ Ûú¸ŸÖê •ÖÖŸÖê £Öê … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸Ã¯Ö¸ Ûê †Ö‘ÖÖŸÖÃÖê ™æ™ ®Öß“Öê ×ÝÖ¸ŸÖê Æã‹ ´ÖÖ»ÖÖ Ûê ´Ö×ÞÖ ‹êÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö ¯Ö›ÍŸÖê £Öê ´ÖÖ®ÖÖê ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ †Öפ ÆÖ×£ÖµÖÖêÓ Ûê ¯ÖÖ¤ ÃÖÓ“ÖÖ¸ ÃÖê “ÖæÞÖÔ Æã‹ ®ÖõÖ¡ÖÖêÓ Ûê ™ãÛú›ê Æß ÆÖêÓ … ¬Öß¸ê ¬Ö߸ê- ¾ÖÆ ¤ê¾Ö ÃÖê®ÖÖ †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ×Ã£ÖŸÖ ÆÖê ‡®¦ ‡®¦ÖÞÖß †Öפ Ûãú” ¯ÖδÖãÜÖ •Ö®Ö´Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûê ³Ö¾Ö®Ö¯Ö¸ ¯ÖÆãÓ“Öê †Öê¸ ¤ß®Ö ¯ÖΤ×õÖÞÖÖ‹Ó ¤êÛú¸ ˆÃÖÛê ³Öߟָ ׯÖξÖ™ Æã‹ … ¾ÖÆÖÓ ¸Ö•Ö´Ö×®¤¸ Ûúß †®Öæšß ¿ÖÖê³ÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ‡®¦ ²ÖÆãŸÖ Æ×ÂÖÔŸÖ Æã†Ö … ×•Ö®Ö ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖê »ÖÖ®Öê Ûê ×»Ö‹ ‡®¦®Öê ‡®¦ÖÞÖßÛúÖê ¯ÖÎÃÖæןÖ-ÝÖéÆ ´ÖêÓ ³Öê•ÖÖ †Öî¸ Ã¾ÖµÖÓ †ÓÝÖÞÖ´ÖêÓ ÜÖ›ÍÖ ¸ÆÖ … ¾ÖÆÖÓ •Ö²Ö ˆÃÖÛúß ¤é媧 ´ÖÖŸÖÖ Ûê ¯ÖÖÃÖ ¿ÖµÖ´Ö Ûú¸ŸÖê Æ㋠ו֮֠²ÖÖ»ÖÛú¯Ö¸ ¯Ö›Íß ŸÖ²Ö ˆÃÖÛúÖ Ç¤µÖ †Ö®Ö®¤ ÃÖê ³Ö¸ ÝÖµÖÖ …

           ‡®¦ÖÞÖß ®Öê ˆ®ÆêÓ ³Ö׌ŸÖ¯Öæ¾ÖÔÛú ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ×±ú¸ ¾ÖÆ ´Ö¹ý¤ê¾Öß ÛúÖ ´ÖÆÖ´ÖÖµÖÖ ®ÖßÓ¤ ÃÖê †“ÖêŸÖÛú¸ ˆÃÖÛê ÃÖ´Öß¯Ö ´ÖêÓ ‹Ûú ´ÖÖµÖÖ -×®Ö×´ÖÔŸÖ ²ÖÖ»ÖÛú ÃÖã»ÖÖÛú¸ ×•Ö®Ö ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖê ²ÖÖƸ »Öê †Ö‡Ô … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ˆ®ÖÛê †ÖÝÖê פŒÛãú´ÖÖ¸ß ¤ê×¾ÖµÖÖÓ †Â™ ´ÖÓÝÖ»Ö ×»ÖµÖê Æã‹  “Ö»Ö ¸Æß £Öß, ÛúÖê‡Ô •ÖµÖ •ÖµÖ ¿Ö²¤ Ûú¸ ¸Æß £Öß †Öê¸ ÛúÖê‡Ô ´Ö®ÖÖêƸ ´ÖÓÝÖ»Ö ÝÖßŸÖ ÝÖÖ ¸Æß £Öß … ‡®¦ÖÞÖß  ®Öê »Öê •ÖÖÛú¸ ו֮Ö-²ÖÖ»ÖÛú ×®¦ Ûê ×»ÖµÖê ÃÖÖîÓ¯Ö ×¤µÖÖ … ÛúÆŸÖê ÆîÓ ×Ûú ‡®¦ ¤Öê †ÖÜÖÖêÓ ÃÖê ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖ ÃÖÖîÓ¤µÖÔ ²Ö®ÖÖ »Öß £ÖßÓ … ¤êÜÖÛú¸ ÃÖ®ŸÖã™ ®ÖÆßÓ Æã†Ö £ÖÖ ‡ÃÖ ×»Ö‹ ˆÃÖ®Öê ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ×¾Ö×ÛεÖÖ ÃÖê Æ•ÖÖ¸ †ÖÓÜÖê ²Ö®ÖÖ »Öß £Öß … ¯Ö¸ ÛúÖî®Ö ÛúÆ ÃÖÛúŸÖÖ Æî ×Ûú ¾ÖÆ Æ•ÖÖ¸ †ÖÓÜÖÖêÓ ÃÖê ³Öß ˆ®ÆêÓ ¤êÜÖÛú¸ ÃÖÓŸÖã™ Æã†Ö ÆÖêÝÖÖ ? ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¤ê¾Ö -ÃÖê®ÖÖ ´ÖêÓ •ÖµÖ •ÖµÖÛúÖ¸ ¿Ö²¤Ûê ×ÃÖ¾ÖÖµÖ †Öî¸ ÛúÖê‡Ô ¿Ö²¤ ÃÖã®ÖÖ‡Ô ®ÖÆßÓ ¯Ö›ÍŸÖÖ £ÖÖ … ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ ‡®¦ ®Öê ˆ®ÆêÓ ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ ÆÖ£Öָ߯ ²ÖîšÖµÖÖ †Öî¸ Ã¾ÖµÖÓ †¯Ö®Öê ÆÖê£ÖÖêÓ ¾ÖÖ ÝÖÖê¤ ÃÖê ÃÖÖ¬Öê ¸ÆÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ»ÖÛú ¾ÖéÂÖ³ÖÖ®ÖÖ£Ö Ûê ×ÃÖ¸¯Ö¸ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ ÛúÖ ‡®¦ ¬Ö¾Ö»Ö ”¡Ö »ÖÝÖÖµÖê Æã‹ £ÖÖ … ÃÖ®ÖŸÛãú´ÖÖ¸ †Öê¸ ´ÖÆꮦ þÖÝÖÔ Ûê ‡®¦ ¤Öê®ÖÖêÓ “Ö´Ö¸ œÖê¸ ¸Æê ŸÖê ŸÖ£ÖÖ †¾Ö׿Ö™ ‡®¦ †Öî¸ ¤ê¾Ö ´Öê¹ý¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß †Öî¸ “Ö»Öß †Öî¸ ¬Öß¸ê ¬Ö߸ê ×®Ö®µÖÖ®Ö¾Öê Æ•ÖÖ¸ µÖÖê•Ö®Ö ‰Óú“Öê •ÖÖÛú¸ ´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ ¯ÖÆãÓ“Ö ÝÖ‡Ô … ´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß ×¿ÖÜÖ¸ ¯Ö¸ •ÖÖê ¯ÖÖÞ›åÛú ²Ö®Ö Æîê ˆÃÖ ´ÖêÓ ¤ê¾Ö ÃÖê®ÖÖ ÛúÖê šÆ¸ÖÛú¸ ¤ê¾Ö¸Ö•Ö ‡®¦ ˆÃÖ ²Ö®Ö Ûê ‡Ô¿ÖÖ®µÖ Ûúß †Öî¸ ÝÖµÖÖ … ¾ÖÆÖÓ ˆÃÖÛúß ¤éÂ™ß ×¿Ö»ÖÖ¯Ö¸ ¯Ö›ß ¯ÖÖÞ›åÛú -׿ֻÖÖ Ã±ú×™Ûú ´Ö×ÞÖµÖÖêÓ ÃÖê ²Ö®Öß Æã‡Ô £Öß , ¤êÜÖ®Öê- †¬ÖÔ“Ö®¦-ÃÖß ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß £Öß ÂÖ ¯Ö“ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®Ö “ÖÖî›Íß ÃÖÖê µÖÖê•Ö®Ö »Ö´²Öß †Öî¸ †Öš µÖÖê•Ö®Ö ‰Óú“Öß £Öß … ‡ÃÖ Ûê ²Öß“Ö ³ÖÖÝÖ ´ÖêÓ ‹Ûú ¸Ÿ®Ö – ÜÖ×“ÖŸÖ ÃÖÖê®Öê ÛúÖ ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ¸ŒÜÖÖ ÜÖÖ †Öî¸ ˆÃÖ ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö Ûê ¤Öê®ÖÖêÓ †Öê¸ ¤Öê ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö †Öî¸ ¸ŒÜÖê Æã‹ ŸÖê … ‡®¦®Öê ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ¾ÖáÖÖÓÝÖ •ÖÖ×ŸÖ Ûê Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÖê ÃÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‹ ¾ÖáÖÖêÓ ÃÖê ‹Ûú ÃÖ㮤¸ ´ÖÞ›¯Ö ŸÖîµÖÖ¸ Ûú¸¾ÖÖ Ûú¸ ˆÃÖê †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ¸Ÿ®Ö †Öî¸ ×•Ö¡ÖÖêÓ ÃÖê ÃÖ•Ö¾ÖÖµÖÖ ŸÖÖ … ‡ÃÖÛê †®Ö®ŸÖ¸ ‡®¦®Öê ×•Ö®Ö ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖê ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ ÆÖ£Öß Ûê ÝÖÞ›Ã£Ö»Ö ÃÖê ˆŸÖÖ¸Ûú ²Öß“Ö Ûê ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ¯Ö¸ ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö Ûú¸ פµÖÖ ŸÖ£ÖÖ ²ÖÝÖ»Ö ´ÖêÓ ¤Öê®ÖÖêÓ †ÖÃÖ®ÖÖêÓ ¯Ö¸ ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ  †îêÖ¸ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ Ûê ‡®¦ ²Öîšê … ‡®Ö ¤Öêê®ÖÖêÓ  ‡®¦ÖêÓ Ûê ÃÖ´Öß¯Ö ÃÖê »ÖêÛú¸ õÖ߸-ÃÖ´Ö㦠ŸÖÛú ¤ê¾ÖÖêÓ Ûúß ¤Öê ¯ÖÓ׌ŸÖµÖÖÓ ²Ö®Öß Æã‡Ô £ÖßÓ •ÖÖê ¾ÖÆÖÓÑ ÃÖê ³Ö¸ê “Ö»ÖÃÖê Ûú»Ö¿Ö ÆÖ£ÖÖêÓ ÆÖ£Ö ‡®¦ÖêÓ ®Öê ×¾Ö×ÛεÖÖ ÃÖê Æ•ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ÆÖ£Ö ²Ö®ÖÖ ×»ÖµÖê £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆ®ÆÖêÓ®Öê ‹Ûú ÃÖÖ£Ö Æ•ÖÖ¸ Ûú»Ö¿Öê »ÖêÛú¸ ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖ †×³ÖÂÖêÛú ×ÛúµÖÖ… ×•Ö®Ö ²ÖÖ»ÖÛú ´ÖêÓ •Ö®´Ö ÃÖê Æß †ŸÖã»µÖ ²Ö»Ö £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾Öê ‡ÃÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö •Ö»Ö¬ÖÖ¸ ÃÖê ¸Ó“Ö´ÖÖ¡Ö ³Öß ¾µÖÖÛãú»Ö ®ÖÆßÓ ÆãµÖÓê £ÖêÓ …
µÖפ ¾ÖÆ ¬ÖÖ¸Ö ×ÛúÃÖß ¾Ö•ÖÎ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ ¯Ö›ÍŸÖß ŸÖÖê- ¾ÖÆ ÜÖÞ› ÆÖê •ÖÖŸÖÖ, ¯Ö¸ ¾ÖÆ ¯ÖΓÖÞ› •Ö»Ö¬ÖÖ¸Ö ×•Ö®Öꮦ ²ÖÖ»ÖÛú ¯Ö¸ ±ãú»ÖÖêÓ Ûúß Ûú»Öß ÃÖê ³Öß »Ö‘Öã ´ÖÖ»Öæ´Ö ¯Ö›ÍŸÖß £Öß … •Ö²Ö †×³ÖÂÖêÛú ÛúÖ ÛúÖµÖÔ ¯Öæ¸Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ ŸÖ²Ö ‡®¦ÖÞÖß ®Öê ˆ¢Ö´Ö ¾ÖÃ¡Ö ÃÖê- ¿Ö¸ß¸ ¯ÖÖêÓ”Ûú¸ ˆ®ÆêÓ ŸÖ¸Æ ŸÖ¸Æ Ûê †Ö³ÖæÂÖÞÖ ¯Ö×Æ®ÖÖµÖê …¤ê¾Ö¸Ö•Ö ¾Öê ´Ö®ÖÖêƸ ¿Ö²¤ †Öî¸Æ †£ÖÔÃÖê  ³Ö¸ê- Æã‹ †®ÖêÛú ßÖÖêÓ¡ÖÖêÓ Ûê «Ö¸Ö ˆ®ÖÛúß ÜÖæ²Ö ßÖã×ŸÖ Ûúß …

           ³Ö׌ŸÖÃÖê ³Ö¸ß Æã‡Ô ¤ê¾Ö ®ÖŸÖÔ×ÛúµÖÖÓê ®Öê ÃÖ㮤¸ß †×³Ö®ÖµÖ ®ÖéŸµÖ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾ÖÖê ®Öê ˆ®ÖÛúÖ •Ö®´Ö Ûú»µÖÖÞÖÛú ¤êÜÖÛú¸ †¯Ö®Öß ¤ê¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ÛúÖ ÃÖ±ú»Ö ÃÖ´Ö—ÖÖ £ÖÖ … µÖê ²ÖÖ»ÖÛú ¾ÖéÂÖ-¬Ö´ÖÔ ÃÖê ¿ÖÖê²ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö Æê ‹êÃÖÖ ÃÖÖê“ÖÛú¸ ‡®¦®Öê ˆÃÖÛúÖ ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ®ÖÖ´Ö ¸ŒÜÖÖ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ‡®¤ †Öפ ¤ê¾Ö´ÖÞ›»Ö ´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ †×³ÖÂÖêÛú ´ÖÆÖêŸÃÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Ûú¸ ¯Öã®Ö: †µÖÖꬵÖÖ ÛúÖê ¾ÖÖׯÖÃÖ †ÖµÖê †Öê¸ ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÆÖÓê®Öê ×•Ö®Ö ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖê ´ÖÖŸÖÖ Ûúß ÝÖÖê¤ ´ÖêÓ ¤êÛú¸ †×³ÖÂÖêÛú ×¾Ö×¬Ö Ûê ÃÖ²Ö ÃÖ´ÖÖ“Ö¸ ÛúÆ ÃÖã®ÖÖµÖê … וÖÃÖÃÖê ˆ®ÖÛê ´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖ †Öפ ¯Ö׸¾ÖÖ¸ Ûê »ÖÖêÝÖ ²ÖÆãŸÖ Æß ¯ÖÎÃÖ®®Ö Æã‹ … ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ‡®¦ ®Öê †Ö®Ö®¤ÖêªŸÖ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ®ÖÖ™Ûú ×ÛúµÖÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖ ´ÖêÓ ˆÃÖ®Öê †¯Ö®Öß †®Öæ™ß ®Ö韵Ö-Ûú»ÖÖ Ûê «Ö¸Ö ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤¿ÖÔÛúÖêÓ Ûê ×“Ö¢Ö ÛúÖê ´ÖÖê×ÆŸÖ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ … ×±ú¸ ×¾Ö×ÛεÖÖ ÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö Ûê ´ÖÆÖ²Ö»Ö †Öפ ¤¿Ö ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾ÖÖêÓ ÛúÖ ¤é¿µÖ ¯Ö׸“ÖµÖ Ûú¸ÖµÖÖ … ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê ³Öß ×¤»Ö ÜÖÖê»ÖÛú¸ ¯Öã¡ÖÖ꟯Ö×¢ÖÛê ˆ¯Ö»ÖõµÖ ´ÖÓê †®ÖêÛú ˆŸÃÖ¾Ö ×ÛúµÖê £Öê … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê Ûãú²Öê¸ Ûúß †»ÖÛúÖ¯Öã¸ß †Öî¸ ‡®¦ Ûúß †´Ö¸Ö¾ÖŸÖß ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ±úßÛúß ´ÖÖ®Öæ´Ö ÆÖêŸÖß £Öß … •Ö®´ÖÖ׳ÖÂÖêÛú ÛúÖ ´ÖÆÖêŸÃÖ¾Ö ¯Öæ¸Ö Ûú¸ ¤ê¾Ö †Öî¸ ¤ê¾Öꮦ †¯Ö®Öê †¯Ö®Öê ãÖÖ®ÖÖêÓ¯Ö¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê … •ÖÖŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ‡®¦ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö Ûê »ÖÖ»Ö®Ö – ¯ÖÖ»Ö®Ö ´ÖêÓ “ÖŸÖ㸠Ûãú” ¤ê¾ÖÛú´ÖÖ¸ †Öî¸ ¤ê¾Ö- Ûãú´ÖÖ׸µÖÖÓ ÛúÖê ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûê ³Ö¾Ö®Ö ¯Ö¸ ”Öê›Í ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ¾Öê ¤ê¾Ö – Ûãú´ÖÖ¸  ×¾Ö×ÛεÖÖ ÃÖê †®ÖêÛú ¹ý¯Ö ²Ö®ÖÖÛú¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÛúÖ ´Ö®ÖÖê¸Ó•Ö®Ö Ûú¸ŸÖê £Öê †Öê¸ ¤ê¾Ö-Ûãú´ÖÖ׸µÖÖÓ ŸÖ¸Æ-ŸÖ¸Æ Ûê ˆ¢Ö´Ö ¯Ö¤Ö£ÖÖÔêÓ ÃÖê ˆ®ÖÛúÖ »ÖÖ»Ö®Ö ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸ŸÖß £ÖßÓ … ÛúÆŸÖê ÆîÓ ×Ûú ‡®¦®Öê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö Ûê ÆÖ£Ö Ûê †ÓÝÖæšê ´ÖêÓ †´ÖéŸÖ ”Öê›Í פµÖÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖê “ÖæÃÖ “ÖæÃÖÛú¸ ¾Öê ²Ö›Íê Æã‹ £Öê , ˆ®ÆêÓ ´ÖÖŸÖÖ Ûê ¤æ¬Ö ¯Öß®Öê Ûúß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ®ÖÆßÓ Æã‡Ô £Öß … ²ÖÖ»Ö – ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †¯Ö®Öß »Öß»ÖÖ†ÖêÓ ÃÖê ÃÖ³Öß ÛúÖ ´Ö®Ö Æ×ÂÖÔŸÖ Ûú¸ŸÖê £Öê  ‹êêêÃÖÖ ÛúÖî®Ö ÆÖêÝÖÖ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ •ÖÖê ²ÖÖ»ÖÛú Ûúß ´Ö®¤ ´ÖãÃÖÛúÖ®Ö ŸÖÖêŸÖ»Öß ²ÖÖê»Öß †Öî¸ ´Ö®ÖÖêƸ “Öê™ÖêÓ†Öê ÃÖê ¯ÖδÖãפŸÖ ÆÖê •ÖÖŸÖÖ ÆÖê ? ˆ®ÆêÓ •Ö®´ÖÃÖê Æß ´Ö×ŸÖ ÁÖã×ŸÖ †Öî¸ †¾Ö×¬Ö –ÖÖ®Ö £ÖÖ … ˆ®ÖÛúß ²Öã¬¤ß ‡ŸÖ®Öß ¯ÖÎÜÖ¸ £Öß ×Ûú ˆ®ÆêÓ ×ÛúÃÖß ÝÖã¹ýÃÖêÓ ×¾ÖªÖ ÃÖßÜÖ®Öê- Ûúß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ®ÖÆßÓ ¯Ö›Íß … ¾Öê †¯Ö®Öê †Ö¯Ö Æß ÃÖ´ÖÃŸÖ ×¾ÖªÖ†ÖêÓ †Öî¸ Ûú»ÖÖ†ÖêÓ ´ÖêÓ Ûãú¿Ö»Ö ÆÖê – ÝÖµÖê £Öê … ˆ®ÖÛê †¤Ë³ÖæŸÖ ¯ÖÖ×Þ›ŸµÖ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê †“”ê †“”ê ×¾Ö«Ö®ÖÖêÓ ÛúÖ †×³Ö´ÖÖ®Ö ”Öê›Í ¤ê®ÖÖ ¯Ö›ÍŸÖÖ  £ÖÖ … ¾Öê Ûú³Öß †»ÖÓÛúÖ¸ ¿ÖÖÃ¡Ö Ûúß “Ö“ÖÖÔ Ûú¸ŸÖê £Öê , Ûú³Öß ŸÖ¸Æ ŸÖ¸Æ Ûúß ¯ÖÆê×»ÖµÖÖÓ Ûê «Ö¸Ö ´Ö®Ö ²ÖÆ»ÖÖµÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê,Ûú³Öß ®µÖÖµÖ ¿ÖÖÃ¡Ö Ûúß “Ö“ÖÖÔ ÃÖê †×³Ö´ÖÖ®Öß ¾ÖÖפµÖÖêÓ ÛúÖ ´ÖÖ®Ö ¤æ¸ Ûú¸ŸÖê £Öê , Ûú³Öß ÃÖ㮤¸ ÃÖÓÝÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖÛúÖ ¯ÖÖ®Ö Ûú¸ŸÖê £Öê , Ûú³Öß ´ÖµÖæ¸, ŸÖÖêŸÖÖ , ÆÓÃÖ, ÃÖÖ¸ÃÖ †Öפ ¯Ö×õÖµÖÖêÓ Ûúß ´Ö®ÖÖÆê¸ “Öê™ÖêÓµÖê ¤êÜÖ ¤êÜÖ Ûú¸ ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖêŸÖê £Öê , Ûú³Öß †Ö‹ ÆãµÖê ¯ÖΕÖÖ•Ö®Ö ÃÖê ´Ö¬Ö㸠¾ÖÖŸÖÖÔ»ÖÖ¯Ö Ûú¸ŸÖê £Öê, Ûú³Öß ÆÖ£Öָ߯ ÃÖ¾ÖÖ¸ ÆÖêÛú¸ ®Ö¤ß, ®Ö¤, ŸÖÖ»ÖÖ²Ö , ²ÖÝÖß“Ö †ÖפÛúß ÃÖî¸ Ûú¸ŸÖê £Öê †Öî¸ Ûú³Öß ‰Óú“Öê ‰Óú“Öê ¯ÖÆÖ›ÍÖêÓ Ûúß “ÖÖê×™µÖÖÓê ¯Ö¸ “ÖœÍÛú¸ ¯ÖÎÛéú×ŸÖ Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ¤êÜÖŸÖê £Öê … ‡ÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ¸Ö•ÖÛãú´ÖÖ¸ ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ®Öê ÃÖãÜÖ¯Öæ¾ÖÔÛú Ûãú´ÖÖ¸ ÛúÖ»Ö ¾µÖŸÖßŸÖ Ûú¸ ŸÖ¹ýÞÖ †¾ÖãÖÖ ´ÖêÓ ¯Ö¤Ö¯ÖÞÖÔ ×ÛúµÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß¸ Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ŸÖ¯ÖÖµÖê ÆãµÖê ÛúÖ˜“Ö®ÖÛúß ŸÖ¸Æ ²ÖÆãŸÖ Æß ³Ö»Öß ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß £Öß … ˆ®ÖÛúÖ ¿Ö¸ß¸ ®Ö®ªÍÖ¾ÖŸÖÔ †Öפ ‹Ûú ÃÖÖî †Öš »ÖõÖÞÖ †Öî¸ ´ÖÃÖæ׸ÛúÖ †Öפ ®ÖÖêî ÃÖÖî ¾µÖ˜•Ö®ÖÖêÓ ÃÖê ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ŸÖÖ … ˆ®ÖÛúÖ ¹ý׬ָ ¤æ¬ÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖ±ê¤ £ÖÖ, ¿ÖÖáÖ, ¯ÖÖÂÖÞÖ, ¬Öæ¯Ö, ÃÖ¸¤ß ¾ÖÂÖÖÔ, ×¾ÖÂÖ †×Ý®Ö, ÛÓ™Ûú †Öפ ÛúÖê‡Ô ³Öß ¾ÖßÖãµÖê ˆ®ÆêÓ Ûú™ ®ÖÆßÓ ¯ÖÆæÓ“ÖÖ ÃÖÛúŸÖß £Öß … ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß¸ ÃÖê ±æú»Öê ÆãµÖê Ûú´Ö»Ö ÃÖß ÝÖ®¬Ö ×®ÖÛú»ÖŸÖß £Ößê … •Ö¾ÖÖ®Öß ®Öê ˆ®ÖÛê †ÓÝÖ ¯ÖΟµÖÓÝÖ ´ÖêÓ †¯Öæ¾ÖÔ ¿ÖÖê³ÖÖ »ÖÖ ¤ß £Öß … µÖפ †Ö¯Ö Ûú×¾ÖµÖÖÓê Ûúß ¾ÖÖÞÖß ÛúÖ ÝÖ¯¯Ö ®Ö ÃÖ´Ö—ÖŸÖê ÆÖêÓ ŸÖÖê ´ÖêÓ ÛúÆæÓÝÖÖ ×Ûú ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ×®Ö¿ÖÖ®ÖÖµÖÛú “Ö®¦´ÖÖ †¯Ö®Öê Ûú»ÖÓÛú ÛúÖê ¤æ¸ Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÛúÖ ´ÖãÜÖ ²Ö®Ö ÝÖµÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ˆÃÖÛúß Ã¡Öß ×®Ö¿ÖÖ †¯Ö®ÖÖ ¤ÖêÂÖ ®ÖÖ´Ö Æ™Ö®Öê Ûê ×»ÖµÖê ˆ®ÖÛê Ûê¿Ö ²Ö®Ö ÝÖ‡Ô £Öß … µÖפ ‹êÃÖÖ ®Ö Æã†Ö ÆÖêŸÖÖ ŸÖÖê ¾ÖÆÖÓ ˆŸ¯Ö»Ö (®ÖµÖ®Ö-Ûãú´Öã¤) †Öî¸ ˆ¢Ö´Ö ÁÖß (†®¬ÖÛúÖ¸ Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ˆŸÛéú™ ¿ÖÖê³ÖÖ) ÛúÆÖÓ ÃÖê †ÖŸÖß ? ŒµÖÖêÓÛúß ˆŸ¯Ö»ÖÖêÓ Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ “Ö®¦´ÖÖ Ûê ¸ÆŸÖê ÆãµÖê †Öî¸ †®¬ÖÛúÖ¸Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ¸ÖŸÖ Ûê ¸ÆŸÖê ÆãµÖê Æß ÆÖêŸÖß Æî … ˆ®ÖÛê- ÝÖ»Öê ´ÖêÓ ŸÖß®ÖÖêÓ ¸êÜÖÖµÖêÓ £ÖßÓ ×•Ö®Ö ÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ ŸÖÖ ×Ûú ¾ÖÆ ÝÖ»ÖÖ ŸÖß®ÖÖêÓ »ÖÖêÛúÖêÓ ´Öê ÃÖ²ÖÃÖê ÃÖ㮤¸ ÆîêÓ … ÝÖ»Öê Ûúß ÃÖ㮤¸ †Ö³ÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ²Öê“ÖÖ¸ê ¿ÖÓÜÖ ÃÖê ®Ö ¸ÆÖ ÝÖµÖÖ †Öî¸ ¾ÖÆ ¯Ö¸Ö×•ÖŸÖ ÆÖêÛú¸ ÃÖ´Ö㦠´ÖêÓ ›æ²Ö – ´Ö¸Ö … ÛúÖî‡Ô ÛúÆŸÖê ÆîÓ ×Ûú ˆ®ÖÛúÖ ¾ÖõÖ:Ã£Ö»Ö ´ÖÖêõÖãÖÖ®Ö £ÖÖ ŒµÖÖêÓ×Ûú ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ¿Ö㬤 ¤ÖêÂÖ ¸×ÆŸÖ ´Ö㌟ÖÖ-´ÖÖêŸÖß ŸÖ£ÖÖ ´ÖãŒŸÖ •Öß¾Ö ×¾Öª´ÖÖ®Ö £Öê … †Öî¸ ÛúÖê‡Ô ÛúÆŸÖê ÆîÓ ˆ®ÖÛúÖ ¾ÖõÖ:Ã£Ö»Ö ×Æ´ÖÖ»ÖµÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ £ÖÖ ŒµÖÖêÓ×Ûú ˆÃÖ¯Ö¸ ´Ö㌟ÖÖ-ÆÖ¸-ºþþ¯Öß ÝÖÓÝÖÖ ÛúÖ ¯ÖξÖÖÆ ¯Ö›Í ¸ÆÖ £ÖÖ … ˆ®ÖÛúß ®ÖÖ×³Ö ÃÖ¸Öê¾Ö¸ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖ㮤¸ £Öß ˆÃÖ´ÖêÓ ×´Ö£µÖÖŸ¾Ö ºþþ¯Öß ‘ÖÖ´Ö ÃÖê ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ Æã†Ö ¬Ö´ÖÔ ºþþ¯Öß ÆßÖß ›æ²ÖÖ Æã†Ö £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖêÓ ˆÃÖÛê ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ»Öß ¸Öê´Ö¸Ö×•Ö ˆÃÖ ÆßÖß Ûúß ´Ö¤¬ÖÖ¸Ö ÃÖß ´ÖÖ»Öæ´Ö- ÆÖêŸÖß £Öß … ˆ®ÖÛê Ûú®¬Öê ²Öî»Ö Ûê ÛúÛãú¤ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö †ŸµÖ®ŸÖ ãÖã»Ö ŸÖê ³Öã•ÖÖµÖê ‘Öã™®ÖÖêÓ ŸÖÛú »Ö´²Öß … ˆ¹ý סֳÖã¾Ö®Ö ¹ý¯Ö ³Ö¾Ö®ÖÛê ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÜÖ´²ÖÖêÓ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö •ÖÖ®Ö ¯Ö›ÍŸÖß £Öß †Öî¸ “Ö¸ÞÖ »ÖÖ»Ö Ûú´Ö»ÖÖêÓ Ûúß ŸÖ¸Æ ´Ö®ÖÖêƸ £Öê …

           µÖÆ †Ö¿“ÖµÖÔ Ûúß ²ÖÖŸÖ ×Ûú •ÖÖê •Ö¾ÖÖ®Öß ¯ÖΟµÖêÛú ´ÖÖ®Ö¾Ö Ç¤µÖ ×¾ÖÛúÖ¸ Ûúß ”Ö¯Ö »ÖÝÖÖ ¤êŸÖß Æîê ˆÃÖß •Ö¾ÖÖ®Öß ´ÖêÓ ³Öß ¸Ö•Ö¯Öã¡Ö ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûê ´Ö®Ö¯Ö¸ ×¾ÖÛúÖ¸ Ûê ÛúÖê‡Ô ×“Ö®Æ ¯ÖÎÛú™ ®ÖÆßÓ ÆãµÖê £Öê … ˆ®ÖÛúß ²ÖÖ»ÖÛúÖêÓ •ÖîÃÖß ÜÖã»Öß ÆÓÃÖß †Öê¸ ×®Ö×¾ÖÔÛúÖ¸ “Öê™ֵÖêÓ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ³Öß •µÖÖêÓ Ûúß ŸµÖÖêÓ ×¾Öª´ÖÖ®Ö £Öß…

           ‹Ûú פ®Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûê ²ÖœÍŸÖê ÆãµÖê µÖÖî¾Ö®ÖÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ ˆ®ÖÛúÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ Ûú¸®ÖÖ “ÖÖÆÖ ¯Ö¸ •µÖÖêÓ Æß ˆ®ÖÛúß ×®Ö×¾ÖÔÛúÖ¸ “Öê™ֆÖêÓ †Öî¸ ˆ¤ÖÃÖ߮֟ÖÖ ¯Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö Ûúß ¤é媧 ¯Ö›Íß ŸµÖÖêÓ Æß Ûãú” ×Æ“ÖÛú ÝÖµÖê … ˆ®ÆÖêÓ®Öê ÃÖÖê“ÖÖ- ×Ûú ‡®ÖÛúÖ Ç¤µÖ †³ÖßÃÖê ×®Ö×¾ÖÔÛúÖ¸ Æî ×¾ÖÛúÖ¸ ¿Öæ®µÖ Æî … •Ö²Ö µÖê ²Ö®¬Ö®Ö ´ÖãŒŸÖ ÆÖÓ£Öß Ûúß ®ÖÖÓ‡Ô ÆšÃÖê ŸÖ¯ÖÛê ×»ÖµÖê ²Ö®Ö ÛúÖê “Ö»Ö •ÖÖ¾ÖêÓÝÖ ŸÖ²Ö ¤æÃÖ¸ê Ûúß »Ö›Íß ÛúÖ ŒµÖÖ ÆÖêÝÖÖ ?  õÖÞÖ ‹Ûú ‹êÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ˆ®ÖÛê פ»Ö´ÖêÓ †ÖµÖÖ ×Ûú ÃÖÓ³Ö¾Ö Æî ×¾Ö¾ÖÖÆ Ûú¸ ¤ê®ÖêÃÖê µÖê Ûãú” ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖê ¯Ö×¸×“ÖŸÖ ÆÖ ÃÖÛêÝÖê ‡ÃÖ×»Ö‹ ÃÖÆÃÖÖ ¾Ö®ÖÛúÖê ®Ö ³ÖÖÝÖêÓÝÖê †Öî¸ ¤æÃÖ¸ß ²ÖÖŸÖ µÖÆ ³Öß Æî ×Ûú µÖÆ µÖãÝÖÛúÖ ¯ÖÎÖ¸´³Ö Æî … ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ Ûê »ÖÖêÝÖ ²ÖÆãŸÖ ³ÖÖê»Öê ÆîÓ, ÃÖé媧 Ûúß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ‹Ûú “ÖÖ»Ö ÃÖê ®ÖÆßÓ Ûê ²Ö¸Ö²Ö¸ Æî … »ÖÖêÝÖ ¯ÖÎÖµÖ: ‹Ûú ¤ææÃÖ¸ê ÛúÖ †®ÖãÛú¸ÞÖ Ûú¸ŸÖê ÆîÓ †ŸÖ‹¾Ö ‡ÃÖ µÖãÝÖ´ÖêÓ ×¾Ö¾ÖÖÆ Ûúß ¸ß×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖΓÖ×»ÖŸÖ Ûú¸®ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖé×™ ÛúÖê ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ²Ö®ÖÖ®ÖÖ †ŸµÖ®ŸÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú Æî … ÃÖ´³Ö¾Ö Æî •Ö²Ö ŸÖÛú ‡®ÖÛúß ÛúÖ»ÖÃÖ×®¬Ö ( ŸÖ¯Ö Ûú¸®ÖêÛê µÖÖêÝµÖ ÃÖ´ÖµÖÛúß ¯ÖÎÖׯŸÖ ) ®ÖÆßÓ †Ö‡Ô Æî ŸÖ²Ö ŸÖÛú µÖê ×¾Ö¾ÖÖÆ ÃÖ´²Ö®¬Ö þÖßÛú¸ Ûú¸ ³Öß »ÖêÓÝÖê ‹êÃÖÖ ÃÖÖê“ÖÛú¸ ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ×¯ÖŸÖÖ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ÝÖ‹ ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ®Öê ׯ֟ÖÖ ÛúÖ ˆ×“ÖŸÖ ÃÖŸÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ … Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ šÆ¸Ûú¸ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê ÛúÆÖ Æê סֳÖã¾Ö®Ö ¯ÖŸÖê !  µÖª×¯Ö ´ÖîÓ ÃÖ´Ö—ÖŸÖÖ ÆæÓ ×Ûú †Ö¯Ö þֵÖÓ³Öæ ÆîÓ †¯Ö®Öê †Ö¯Ö Æß ˆŸ¯Ö®®Ö- Æã‹ ÆîÓ, ´ÖîÓ †Ö¯ÖÛúß ˆŸ¯Ö×¢Ö ´ÖêÓ ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ Ûê¾Ö»Ö ×®Ö×´Ö¢Ö ´ÖÖ¡Ö ÆæÓ ×•ÖÃÖ ŸÖ¸Æ ×Ûú ÃÖæµÖÔ Ûúß ˆŸ¯Ö×¢Ö ´ÖîÓÓ ˆ¤µÖ“ÖÖ»Ö ÆÖêŸÖÖ Æî ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×®Ö×´Ö¢Ö ´ÖÖ¡Ö Ûúß †¯ÖêõÖÖ ´ÖîêÓ †Ö¯ÖÛúÖ ×¯ÖŸÖÖ ÆæÓ ‡ÃÖ×»Ö‹ ´Öê¸ß †Ö–ÖÖ ÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸®ÖÖ †Ö¯ÖÛúÖ ÛúŸÖÔ¾µÖ ÆîÓ … ´Öã—Öê †Ö¿ÖÖ Æîê ×Ûú †Ö¯Ö •ÖîÃÖê ˆ¢Ö´Ö ¯Öã¡Ö ÝÖã¹ý•Ö®ÖÖêÓ Ûúß ²ÖÖŸÖÖêÓ ÛúÖ  ˆ»»Ö‘ÖÓ®Ö ®ÖÆßÓ Ûú¸êÓÝÖê … ´Öî •ÖÖêÓ ²ÖÖŸÖ ÛúÆ®ÖÖ “ÖÖÆŸÖÖ ÆæÓ ¾ÖÆ µÖÆ Æî ×Ûú ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ †Ö¯Ö »ÖÖêÛú Ûúß ÃÖé媧 Ûúß †Öî¸ ¤é媧 ¤ßו֋ וÖÃÖ´ÖêÓ †Ö¯ÖÛúÖê »ÖÖêÛú Ûúß ÃÖé媧 ¯ÖξÖé¢Ö Æã†Ö ¤êÜÖÛú¸ ¤æÃÖ¸ê »ÖÖêÝÖ ³Öß ˆÃÖ´ÖêÓ ¯ÖξÖé¢Ö ÆÖê¾ÖêÓ … ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ´ÖÖ®Ö¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÛúÖê ÃÖé媧 ÛúÖ Û뫅 ×ÃÖÜÖ»ÖÖ®Öê Ûê ×»Ö‹ †Ö¯Ö  Æß ÃÖ¾ÖêÔÖ¢Ö´Ö Æî , †Ö¯ÖÛúÖ Æß ¾µÖ׌ŸÖŸ¾Ö ÃÖ²ÖÃÖê ‰Óú“ÖÖ Æîê … ‡ÃÖ Ûê ×»Ö‹ †Ö¯Ö ×ÛúÃÖß µÖÖêÝµÖ Ûú®µÖÖ Ûê ÃÖÖ£Ö ×¾Ö¾ÖÖÆ ÃÖ´²Ö®¬Ö Ûú¸®Öê Ûúß †®Öã´ÖŸÖß ¤ßוֵÖêÝÖÖ … •Ö²Ö ‡ŸÖ®ÖÖ ÛúÆÛú¸ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö “Öã¯Ö ÆÖê ¸Æê ŸÖ²Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ´Ö®¤ ´ÖãÃÛúÖ®Ö ÃÖê ׯ֟ÖÖ Ûê ¾Ö“Ö®ÖÖê ÛúÖ ˆ¢Ö¸ פµÖÖ …  ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ¯Öã¡Ö Ûúß †®Öã´Ö×ŸÖ ¯ÖÖÛú¸ ²ÖÆãŸÖ ¯ÖÎÃÖ®®Ö Æã‹ê ˆ®ÆÖêÓ®Öê ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ‡®¦ Ûúß ÃÖƵ֟ÖÖ ÃÖê ŸÖîµÖָߵÖÖ Ûú¸®Öß ¿Öã¹ý Ûú¸ פ †Öî¸ ×ÛúÃÖß ¿Öã³Ö´ÖãÆÔŸÖ ´ÖêÓ ¸Ö•ÖÖ Ûú“” †Öî¸ ´ÖÆÖÛú“” Ûúß ²Ö×Æ®ÖêÓ µÖ¿ÖþÖß £Öß ŸÖ£ÖÖ ÃÖã®Ö®¤Ö Ûê ÃÖÖ£Ö ×¾Ö¾ÖÖÆ Ûú¸ פµÖÖ … µÖ¿Öþ֟Öß †Öî¸ ÃÖã®Ö®¤Ö Ûê ÃÖÖîÓ®¤µÖÔ Ûê ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖêÓ ®Ö ×»ÖÜÖÛú¸ ‡ŸÖ®ÖÖ Æß ×»ÖÜÖ®ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ ÆÖêÝÖÖ ×Ûú ¾Öê ¤Öê®ÖÖêÓ †®Öã¯Ö´Ö ÃÖ㮤¸ß £ÖßÓ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ˆ®Ö •ÖîÃÖß ÃÖ㮤¸ß ×áֵÖÖÓ ¤æÃÖ¸ê ®ÖÆßÓ £Öß … ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö Ûê ×¾Ö¾ÖÖÆÖêŸÃÖ¾Ö ´ÖêÓ ¤ê¾Ö ŸÖ£ÖÖ ¤ê¾Ö¸Ö•Ö ÃÖ³Öß ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æã‹ £Öê ¯Öã¡Ö ¾Ö¬Öã†ÖÓê ÛúÖê – ¤ãÜÖÛú¸ ´ÖÖŸÖÖ ´Ö¹ý¤ê¾Öß ÛúÖ Ç¤µÖ ÛúÖ ±æú»ÖÖ ®Ö ÃÖ´ÖÖŸÖÖ £ÖÖ … ˆ®Ö פ®ÖÖêÓ †µÖÖꬵÖÖ ´ÖêÓ ÛúÆßÓ ŸÖ¸Æ Ûê ˆŸÃÖ¾Ö ´Ö®ÖÖµÖê ÝÖµÖê £Öê … µÖ¿Öþ֟Öß †Öî¸ ÃÖã®Ö®¤Ö ®Öê †¯Ö®Öê ¹ý¯Ö -¯ÖÖ¿ÖÃÖê ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûê “ÖÓ“Ö»Ö ×“Ö¢Ö ÛúÖê †¯Ö®Öê ¾Ö¿Ö ´ÖêÓ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ …  ¾Öê ˆ®Ö ¤Öê®ÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ®ÖÖ®ÖÖ ŸÖ¸ÆÛê Ûúß ÛÎß›‹Ó Ûú¸ŸÖê Æã‹ ÃÖãÜÖÃÖê ÃÖ´ÖµÖ ×²ÖŸÖÖ®Öê »ÖÝÖê …

          ×ÛúÃÖß ‹Ûú פ®Ö ¸ÖŸÖÛê ÃÖ´ÖµÖ µÖ¿Öþ֟Öß ´ÖÆÖ¤ê¾Öß †¯Ö®Öê ´ÖÆ»Ö Ûúß ”ŸÖ¯Ö¸ ¯Ö›ê Æã‹ ¸Ÿ®ÖÜÖ×“ÖŸÖ ¯Ö»ÖÓÝÖ¯Ö¸ ÃÖÖê ¸Æß £Öß … ÃÖÖêŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖ®Öê ¸Ö×¡Ö Ûê ׯ֔»Öê ¯ÖƸ ´ÖêÓ ÃÖã´Öêºþþ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ÃÖæµÖÔ, “Ö®¦, Ûú´Ö»Ö, ´ÖÆßÝÖÎÃÖ®Ö †Öî¸ ÃÖ´Ö㦠µÖê þ֯®Ö ¤êÜÖê … ÃÖ¾Öê¸Ö ÆÖêŸÖê Æß ´ÖÖ›.×»ÖÛú ²ÖÖ•ÖÖê ŸÖ£ÖÖ ²Ö®¤ß•Ö®ÖÖêÓ Ûúß ÃŸÖãןֵÖÖêÓ Ûê ´Ö®ÖÖêƸ ¿Ö²¤ÖêÓÃÖê ˆÃÖÛúß ®ÖßÓ¤ ÜÖã»Ö ÝÖ‡Ô … •Ö²Ö ¾ÖÆ ÃÖÖêÛú¸ ˆšß ŸÖ²Ö ˆÃÖê ²ÖÆãŸÖ †Ö¿“ÖµÖÔ Æã†Ö … ˆÃÖ®Öê þ֯®ÖÖêÓ ÛúÖ ±ú»Ö •ÖÖ®Ö®ÖêÛê ×»ÖµÖê ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ¯Öε֟®Ö ×ÛúµÖê ¯Ö¸ •Ö²Ö ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ ®Ö ×´Ö»Öß ŸÖ²Ö ®ÖÆÖ ¬ÖÖêÛú¸ ÃÖ㮤¸ ¾ÖáÖÖ³ÖæÂÖÞÖ ¯Ö×Æ®ÖÛú¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ÝÖ‡Ô … ˆ®ÆÖêÓ®Öê ˆÃÖÜÖÖ ¿Öæ²Ö ÃÖŸÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ ŸÖ£ÖÖ †¯Ö®Öê ¯ÖÖÃÖ´ÖêÓ Æß ÃÖã¾ÖÞÖÔ´ÖµÖ †ÖÃÖ®Ö ¯Ö¸ ²ÖîšÖµÖÖ … Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ˆ®ÖÃÖê ´ÖÆÖ¤ê¾Öß ®Öê ¸ÖŸÖ ´ÖêÓ ¤êÜÖê Æ㋠þ֯®Ö ÛúÆê †Öî¸ ˆ®ÖÛúÖ ±ú»Ö •ÖÖ®Ö®Öê Ûúß ‡“”Ö ¯ÖÎÛú™ Ûúß … ǤµÖ ¾Ö»»Ö³ÖÖ Ûê ¾Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ®Öê ÆÓÃÖŸÖêÓ Æã‹ Æã‹ ÛúÆÖ -Ûúß ÃÖ㮤׸ !  ŸÖã´ÆÖ¸ê ´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê “ÖÛξ֟ÖßÔ, ÃÖæµÖÔ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ¯ÖΟÖÖ¯Öß, “Ö®¦´ÖÖ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ÛúÖ×®ŸÖ´ÖÖ®ÖË Ûú´Ö»Ö Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê »Öõ´Öß¾ÖÖ®ÖË, ´ÖÆßÝÖÎÃÖ®Ö Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¾ÖÃÖã¬ÖÖ ÛúÖ ¯ÖÖ»ÖÛú †Öî¸ ÃÖ´Öã¤¸Ë Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ÝÖ´³Ö߸ ǤµÖ ¾ÖÖ»ÖÖ “Ö¸´Ö ¿Ö¸ß¸ß ¯Öã¡Ö ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖêÝÖÖ … ¾ÖÆ ¯Öã¡Ö ‡ÃÖ ‡õ¾ÖÖÛãú ¾ÖÓ¿Ö Ûúß ÛúߟÖßÔ-ÛúÖî´Öã¤ß ÛúÖê ¯ÖÎÃÖÖ׸ŸÖ Ûú¸êÝÖÖ †Öî¸ †¯Ö®Öê †ŸÖã»µÖ ³Öã•Ö²Öô ÃÖê ³Ö¸ŸÖ õÖê¡Ö Ûê ”ÆÖêÓ ÜÖÞ›ÖêÓ ÛúÖ ¸Ö•µÖ Ûú¸êÝÖÖ … ¯Öן֤ê¾Ö Ûê ´ÖãÜÖ ÃÖê þ֯®ÖÖêÓ ÛúÖ ±ú»Ö ÃÖã®ÖÛú¸ µÖ¿Öþ֟Öß ´ÖÆÖ¤ê¾Öß ²ÖÆãŸÖ Æß Æ×ÂÖÔŸÖ Æã‡Ô … ‡ÃÖÛê †®Ö®ŸÖ¸ ¾µÖÖ‘ÖÎÛúÖ •Öß¾Ö ÃÖã¾ÖÖÆã, •ÖÖê ×Ûú ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖ׬¤ ´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦´Öê Æã†Ö £ÖÖ , ¾ÖÆÖÓ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ µÖ¿Öþ֟Öß Ûê ÝÖ³ÖÔ ´ÖêÓ †ÖµÖÖ … ¬Ö߸ê-¬Öß¸ê ´ÖÆÖ¤ê¾Öß Ûê ¿Ö¸ß¸ ´ÖêÓ ÝÖ³ÖÔ Ûê ×“Ö®Æ ¯ÖÎÛú™ ÆÖê ÝÖµÖê , ÃÖ´ÖÃŸÖ ¿Ö¸ß¸ ÃÖ±ê¤ ÆÖê ÝÖµÖÖ , ß֮Ö-µÖãÝÖ»Ö Ã£Öæ»Ö †Öî¸ ÛéúÂÞÖ ¾ÖÞÖÔ ÆÖê ÝÖµÖê , ´Ö¬µÖ ³ÖÖÝÖ ÛéúÂÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ †Öî¸ ˆ¤¸ ¾Öé¨ß ÛúÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖÛúÖ ´Ö®Ö ¿ÖéÓÝÖÖ¸ “Öê™ֆÖêÓ ÃÖê Æ™Ûú¸ ¾Ö߸ “Öê™ֆÖêÓ ´ÖêÓ ¸´ÖŸÖÖ £ÖÖ … ¾ÖÆ ¿ÖÖÞÖ¯Ö¸ בÖÃÖß Æã‡Ô ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ ´ÖêÓ ´ÖãÓÆ ¤êÜÖŸÖß £Öß , µÖÖꬤֆÖêÓ Ûê ¾Ö߸ŸÖÖ ³Ö¸ê ¾Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖŸÖß £Öß. ¬Ö®ÖãÂÖ Ûúß ™ÓÛúÖ¸ ÃÖã®ÖÛú¸ †ŸµÖ®ŸÖ Æ×ÂÖÔŸÖ ÆÖêŸÖß £Öß , ׯÖÓ•Ö›ê ´ÖêÓ ²Ö®¤ê ×ÛúµÖê Æã‹ ×ÃÖÓÆÖêÛê ²Ö““ÖÖêÓÃÖê ¯µÖÖ¸ Ûú¸ŸÖß £Öß †Öê¸ ¿Öæ¸ ¾Ö߸ÖêÓÛúß µÖ㬤 Ûú»ÖÖ ¤êÜÖÛú¸ †ŸµÖ®ŸÖ ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖêŸÖß £Öß … ´ÖÆÖ¤ê¾Öß Ûúß ˆŒŸÖ “Öê™ÖêÓ†ÖêÓÃÖê ïÖ™ ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ ×Ûú ˆÃÖÛê ÝÖ³ÖÔ´Öê ×ÛúÃÖß ×¾ÖÂÖê¿Ö ¯Ö¸ÖÛδÖß ¯Öã¹ýÂÖ®Öê †¾ÖŸÖÖ¸ ×»ÖµÖÖ Æî …

          ÛδÖ-ÛδÖÃÖê •Ö²Ö ®ÖÖî ´ÖÆß®Öê ²ÖßŸÖ “ÖãÛê ŸÖ²Ö ×ÛúÃÖß ¿Öã³Ö »ÖݮִÖêÓ ¯ÖÎÖŸÖÖ:ÛúÖ»Ö ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖ®Öê- ‹Ûú ŸÖê•ÖþÖß ²ÖÖ»ÖÛú ÛúÖê ¯ÖÎÃÖæŸÖ ×ÛúµÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆ ²ÖÖ»ÖÛú ¯ÖΟÖÖ¯Öß ÃÖæµÖÔ Ûúß ®ÖÖ‡Ô †Öî¸ µÖ¿Öþ֟Öß ¤ê¾Öß ¯ÖÎÖ“Öß ×¤¿ÖÖ×Ûú ®ÖÖ‡Ô ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß £Öß … ¾ÖÆ ²ÖÖ»ÖÛú †¯Ö®Öß ³Öã•ÖÖ†ÖêÓÃÖê •Ö´Öß®ÖÛúÖê ”æŸÖÖ Æã†Ö ˆŸ¯Ö®®Ö Æã†Ö £ÖÖ , ‡ÃÖ×»ÖµÖê ×®Ö×´Ö¢Ö -¿ÖÖáÖÛê •ÖÖ®ÖÛúָ߮Öê ÛúÆÖ £ÖÖ ×Æ µÖÆ ¯Öã¡Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Ö飾ÖßÛúÖ †×¬Ö¯ÖÖÔŸÖ †£ÖÖÔŸÖË “ÖÛξ֟ÖßÔ ÆÖêÝÖÖ … ¯Öã¡Ö -¸Ÿ®ÖÛúß  ˆŸ¯Ö¢ÖßÃÖê ×•Ö®Ö¸Ö•Ö ¾ÖéÂÖ²Ö¤ê¾Ö ²ÖãÆŸÖ Æß ¯ÖÎÃÖ®®Ö Æã‹ £Öê … ´Ö¹ý¤ê¾Öß †Öî¸ ®ÖÖ׳ÖÛú¸Ö•ÖÖ Ûê ÆÂÖÔÛúÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ¸ Æß ®ÖÆßÓ ¸ÆÖ £ÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ †µÖÖꬵÖÖ´ÖêÓ ‹êÃÖÖ ÛúÖ‡Ôê ³Öß ´ÖÖ®Ö¾Ö ®ÖÆßÓ £ÖÖ ×•ÖÃÖê ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾ÖÛê ¯Öã¡Ö Ûúß ˆŸ¯Ö×¢ÖÃÖê ÃÖã®ÖÛú¸ ÆÂÖÔ ®Ö Æã†Ö ÆÖê … ÃÖÓ´¯ÖæÞÖÔ ®ÖÝÖ¸ß ŸÖ¸Æ ŸÖ¸ÆÛúß ¯ÖŸÖÖÛúÖ†ÖêÃÖê ÃÖ•ÖÖ‡Ô ÝÖ‡Ô £Öß , ¸Ö•Ö´ÖÖÝÖÔ ÃÖãÝÖÓ×¬ÖŸÖ •Ö»Ö ÃÖê ÃÖßÓ“Öê ÝÖµÖê £Öê †Öî¸ ˆ®Ö¯Ö¸ ÃÖãÝÖÓ×¬ÖŸÖ ±æú»Ö ײÖÜÖê¸ê ÝÖµÖê £Öê … ¯ÖΟµÖêÛú ‘Ö¸ Ûê †ÖÓÝÖ®Ö ´Öê ¸Ÿ®Ö“ÖæÞÖÔ ÃÖê “ÖÖîÛú ¯Öæ¸ê ÝÖµÖê £Öê †Öî¸ †¼Ö×»ÖÛúÖ Ó´ÖêÓ ÃÖÖ¸›Íß, ŸÖ²Ö»ÖÖ †Öפ ´Ö®ÖÖêƸ ²ÖÖ•ÖÖêÓÛê ÃÖÖ£Ö ÃÖÓÝÖßŸÖ “ÖŸÖ㸠¯Öã¹ýÂÖÖêÓ Ûê ÁÖã×ŸÖ ÃÖã³ÖÝÖ ÝÖÖ®Ö Æã‹ £Öê … ¸Ö•ÖÖ ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö ®Öê •ÖÖê ¤Ö®Ö ×¤µÖÖ £ÖÖ ˆÃÖÃÖê ¯Ö¸Ö×•ÖŸÖ ÆÖêÛú¸ Ûú»¯Ö¾ÖéõÖ ÛúÖ´Ö¬Öê®Öã †Öê¸ ×“Ö®ŸÖÖ´Ö×ÞÖ ¸Ÿ®Ö ³Öß ³Öæ»ÖÖêÛú ”Öê›Í ÛúÆßÓ †®µÖ¡Ö •ÖÖ ×”¯Öê £Öê … Ûú“”, ´ÖÆÖÛú“” †Öפ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ®Öê ×´Ö»ÖÛú¸ ¯Öã¡Ö ÛúÖ •Ö®´ÖÖêŸÃÖ¾Ö ´Ö®ÖÖµÖÖ †Öî¸ ˆÃÖÛúÖ ³Ö¸ŸÖ ®ÖÖ´Ö ¸ÜÖÖ … ³Ö¸ŸÖ †¯Ö®Öß ²ÖÖ»Ö “Öê™ֆÖêÓ ÃÖê ´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖÛúÖ ´Ö®Ö Æ×ÂÖÔŸÖ Ûú¸ŸÖÖ Æã†Ö ²ÖœÍ®Öê  »ÖÝÖÖ …

          ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûê ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Ö¾Ö ´ÖêÓ •ÖÖê †Ö®Ö®¤ ®ÖÖ´ÖÛú ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ £ÖÖ †Öî¸ ÛδÖ-ÛδÖÃÖê ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖ׬¤ ´Öê †Æ×´Ö®¦ Æã†Ö £ÖÖ ¾ÖÆ Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ µÖ¿ÖþÖß ÛúÖê ¾ÖéÂÖ³ÖÃÖê®Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ×±ú¸ ÛδÖ-Û뫅 ÃÖê ÃÖêš ¬Ö®Ö×´Ö¡Ö, ¿ÖÖ¤æÔ»ÖÖµÖÔ, ¾ÖÆÖÆÖµÖÔ, ¾ÖÖ®Ö¸ÖµÖÔ †Öî¸ ®ÖÛãú»ÖÖµÖÔ Ûê •Öß¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ×ÃÖ׬¤ÃÖê “µÖãŸÖ ÆÖÛú¸ ˆÃÖß µÖ¿Öþ֟Öß Ûê Û뫅 ÃÖê †®Ö®ŸÖ×¾Ö•ÖµÖ, †®Ö®ŸÖ¾ÖßµÖÔ, †“µÖãŸÖ, ¾Ö߸ †Öê¸ ¾Ö¸¾Ö߸ ®ÖÖ´Ö Ûê ¯Öã¡Ö Æã‹ …  ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ³Ö¸ŸÖ Ûê ²ÖÖ¤ ´ÖÆÖ¤ê¾Öß µÖ¿Öþ֟ÖßÛê ×®Ö®µÖÖ®Ö¾Öê ¯Öã¡Ö †Öî¸ ²ÖÎÖÉß ®ÖÖ´ÖÛú ¯Öã¡Öß ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‡Ô … †²Ö ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûúß ¤æÃÖ¸ß ¯ÖŸ®Öß ÃÖã®Ö®¤ÖÛúÖ ÆÖ»Ö ÃÖã×®ÖµÖê …

           ×ÛúÃÖß ×¤®Ö ¸ÖŸÖ Ûê ÃÖ´ÖµÖ ÃÖã®Ö®¤Ö®Öê ³Öß ˆ¢Ö´Ö þ֯®Ö ¤êÜÖê וÖÃÖ Ûê ±ú»Öþֹý±ú ˆÃÖÛê ÝÖ³ÖÔ ´ÖêÓ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Ö¾ÖÛúÖ ÃÖê®ÖÖ¯Ö×ŸÖ •ÖÖê Û뫅 Û뫅 ÃÖê ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ×ÃÖ׬¤ ´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ Æã†Ö £ÖÖ †¾ÖŸÖßÞÖÔ Æã†Ö … ®ÖÖî ´ÖÖÆ Ûê ²ÖÖ¤ ÃÖã®Ö®¤Ö®Öê ²ÖÖÆã²Ö»Öß ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö ˆŸ¯Ö®®Ö ×ÛúµÖÖ … ²ÖÖÆã²Ö»ÖßÛúÖ •ÖîÃÖÖ ®ÖÖ´Ö £ÖÖ ¾ÖîÃÖê Æß ˆÃÖ´ÖêÓ ÝÖæÞÖ £Öê … ˆÃÖÛúß ¾Ö߸ “Öê™ֆÖêÓ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê µÖ¿Öþ֟Öß Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Öã¡ÖÖêÓ ÛúÖê ´ÖãÓÆÛúß ÜÖÖ®Öß ¯Ö›ÍŸÖß £Öß ²ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ Ûúß , ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Ö¾Ö ´ÖêÓ •ÖÖê †®Ö㮤¸ß ®ÖÖ´ÖÛúß ²Ö×Æ®Ö £Öß ¾ÖÆ Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ˆÃÖß ÃÖã®Ö®¤ÖÛê ÃÖ㮤¸ß ®ÖÖ´ÖÛúß ¯Öã¡Öß Æã‡Ô … ‡ÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ÛúÖ ÃÖ´ÖµÖ †®ÖêÛú ¯Öã¡Ö ¯ÖãסֵÖÖÓÓê Ûê ÃÖÖ£Ö ÃÖãÜÖÃÖê ¾µÖŸÖßŸÖ ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ …

          ‹Ûú פ®Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ ÃÖ³ÖÖ³Ö¾Ö®Ö ´ÖêÓ Ã¾ÖÞÖÔ ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ¯Ö¸ ²Öîšê Æã‹ £Öê, Ûãú” †´Ö¸Ûãú´ÖÖ¸ “Ö´Ö¸ œÖê»Ö ¸Æê £Öê … ²Ö®¤ßÝÖÞÖ, ÝÖ³ÖÔÛú»µÖÖÞÖÛú •Ö®´ÖÛú»µÖÖÞÖ †ÖפÛúß ´Ö×Æ´ÖÖ ÛúÖ ²ÖÜÖÖ®Ö Ûú¸ ¸Æê £Öê ¯ÖÖÃÖ´ÖêÓ Æß ¤ê¾Ö, ´Ö®ÖãµÖ, ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ¾ÖÝÖî¸Æ ²Öîšê Æã‹ £Öê… ‡ŸÖ®ÖêÓ´Öê ²ÖÎÖÉß †Öî¸ ÃÖ㮤¸ß Ûú®µÖÖµÖêÓ ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÆãÓ“Öß … Ûú®µÖÖ†Öê®ÖêÓ ×¯ÖŸÖÖ ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ÛúÖê —ÖãÛú Ûú¸ ¯ÖÎÞÖÖ´Ö ×ÛúµÖÖ … ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö®Öê ˆ®ÆêÓ ˆšÖ Ûú¸ †¯Ö®Öß ÝÖÖꤴÖêÓ ²ÖîšÖ ×»ÖµÖÖ †Öê¸ ¯ÖêδÖÃÖê Ûãú¿Ö»Ö ¯Öο®Ö ¯Öæ”Ö … ¯ÖãסֵÖÖêÓ Ûúß ×¾Ö®ÖµÖ¿Ö߻֟ÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ¾Öê ²ÖÆãŸÖ Æß ¯ÖÎÃÖ®®Ö Æã‹ … ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ˆ®ÆÖêÓ®Öêê ×¾ÖªÖ¯ÖÎ¤Ö®Ö Ûê µÖÖêÝµÖ ÃÖ´Ö—ÖÛú¸ ˆ®ÆêÓ ×¾ÖªÖ¯ÖÎ¤Ö®Ö Ûú¸®Öê ÛúÖ ×®Ö¿“ÖµÖ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ×®Ö¿“ÖµÖ®ÖãÃÖÖ¸ ¾ÖÞÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ×ÃÖÜÖ»ÖÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ²ÖÎÖÉßÛúÖ ÝÖ×ÞÖŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Öî¸ ÃÖ㮤¸ß ÛúÖ- ¾µÖÖÛú¸ÞÖ, ”®¤ ŸÖ£ÖÖ †»ÖÓÛúÖ¸ ¿ÖÖÃ¡Ö ×ÃÖÜÖ»ÖÖµÖê … •µÖêš ³Ö¸ŸÖ Ûê ×»ÖµÖê- †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö †Öî¸ ®ÖÖ™¶¿ÖÖÃ¡Ö ¾ÖéÂÖ³ÖÃÖê®ÖÛê ×»ÖµÖê ÃÖÓÝÖߟÖ- ¿ÖÖÃ¡Ö , †®Ö®ÖŸÖË ×¾Ö•ÖµÖÛê ×»ÖµÖê ד֡ÖÛú»ÖÖ †Öî¸ ‘Ö¸ ²Ö®ÖÖ®Öê Ûúß ×¾ÖªÖ, ²ÖÖÆã²Ö»Öß Ûê ×»ÖµÖê ÛúÖ´ÖŸÖ®¡Ö, ÃÖÖ´ÖãצÛú ¿ÖÖáÖ. †ÖµÖã¾ÖêÕ¤, ¬Ö®Öã¾ÖêÔ¤ ,Æ×ß֮֟¡Ö, †À¾ÖŸÖ®¡Ö ŸÖ£ÖÖ ¸Ÿ®Ö¯Ö¸ßõÖÖ †Öפ ¿ÖÖÃ¡Ö ¯ÖœÍÖµÖê . ‡ÃÖß ŸÖ¸Æ †®µÖ ¯Öã¡ÖÖÓêÛê ×»ÖµÖê ³Öß »ÖÖêÛúÖ¯ÖÛú¸ß ÃÖ´ÖÃŸÖ ¿ÖÖáÖÖêÓ ¯ÖœÍÖµÖê ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ †®ÖêÛú ¿ÖÖÃÖË6ÖêÓ Ûê •ÖÖ®ÖÛúÖ¸ ¯Öã¡ÖÖêÃÖê †Öפ ¿ÖÖÃ¡Ö ¯ÖœÍÖµÖê … ‡ÃÖß †®µÖ¡Ö Ûúß ŸÖ¸Æ ׬ָê Æã‹ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ŸÖê•ÖþÖß ×Ûú¸ÞÖÖêÓ ÃÖê ˆ¯Ö»Ö×õÖŸÖ ÃÖæµÖÔ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖê £ÖêÓ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ´ÖÆÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ¯Öã¡Ö ‹Ûú †Öî¸ ×áֵÖÖêÓÛê – ÃÖÖ£Ö ×¾Ö®ÖÖê¤´ÖµÖ •Öß¾Ö®Ö ×²ÖŸÖÖŸÖê Æã‹ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ÛúÖ ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ õÖÞÖ ‹Ûú Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ²ÖßŸÖ ÝÖµÖÖ £ÖÖ …

          µÖÆ ¯ÖÆ»Öê ×»ÖÜÖ †ÖµÖê ÆîÓ ×Ûú ¾ÖÆ ÃÖ´ÖµÖ †¾ÖÃÖׯÖÔÞÖß ÛúÖ»Ö £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¯ÖΟµÖêÛú ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖêÓ ÈÖÃÖ Æß ÈÖÃÖ ÆÖêŸÖÖ •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ … Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖÆ»Öê Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÖêÓ Ûê ²ÖÖ¤ ײ֮ÖÖ ²ÖÖêµÖß Æã‡Ô ¬ÖÖ®µÖ ¯Öî¤Ö ÆÖêŸÖß £Öß ¯Ö¸ †²Ö ¾ÖÆ ®Ö™ ÆÖê ÝÖ‡Ô, †ÖîÂÖ×¬Ö ¾ÖÝÖî¸Æ Ûúß ¿Ö׌ŸÖµÖÖÓ Ûú´Ö ÆÖê ÝÖ‡Ô ‡ÃÖ×»ÖµÖê ´Ö®Öã嵅 ÜÖÖ®Öê ¯Öß®ÖÛê ×»ÖµÖê ¤ãÜÖß ÆÖê®Öê »ÖÝÖê … ÃÖ²Ö †Öê¸ ¡ÖÖ×Æ ¡ÖÖ×ÆÛúÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖã®ÖÖ‡Ô ¯Ö›Í®Öê »ÖÝÖß … •Ö²Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ ÛúÖê †¯Ö®Öß ¸õÖÖÛúÖ ÛúÖê‡Ô ³Öß ˆ¯ÖÖµÖ ®ÖÆß ÃÖæ—Ö ¯Ö›ÍÖ ŸÖ²Ö ¾Öê ‹Ûú×¡ÖŸÖ ÆÖêÛú¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûúß ÃÖ»ÖÖÆÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ¯ÖãÆÓ“Öê †Öî¸ ¤ß®ÖŸÖÖ ³Ö¸ê ¾Ö“Ö®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¯ÖÎÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê ‹ê סֳÖã¾Ö®Ö¯ÖŸÖê !  Æê ¤µÖÖ×®Ö¬Öê ! ´ÖÆ »ÖÖêÝÖÖêÓÛê ¤ã³ÖÖÔÝµÖ ÃÖê Ûú»¯Ö¾ÖéõÖ ŸÖÖê ¯ÖÆ»Öê Æß ®Ö™ ÆÖê “ÖãÛê £Öê ¯Ö¸ †²Ö ¬ÖÖ®µÖ ¾ÖîÝÖ¸Æ ³Öß ®Ö™ ÆÖê ÝÖ‡Ô Æîê … ‡ÃÖ×»Ö‹ ³ÖæÜÖ ¯µÖÖÃÖÛúß ²ÖÖ¬ÖÖµÖêÓ Æ´Ö ÃÖ²ÖÛúÖê †×¬ÖÛú Ûú™ ¯ÖÆãÓ“ÖÖ ¸Æß Æîê … ¾ÖÂÖÖÔ, ¬Öæ¯Ö †Öî¸ ÃÖ¤ßÔÃÖê ²Ö“Ö®ÖêÛê  ×»ÖµÖê Æ´ÖÖ¸ê ¯ÖÖÃÖ ÛúÖê‡Ô ÃÖÖ¬Ö®Ö ®ÖÆßÓ ÆîÓ ®ÖÖ£Ö ! ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ Æ´Ö »ÖÖêÝÖ Ûú²Ö ŸÖÛú •Öß×¾ÖŸÖ ¸ÆêÓÝÖê, †Ö¯Ö Æ´Ö ÃÖ²ÖÛê ˆ¯ÖÛúÖ¸ Ûê ×»Ö‹ Æß ¯Ö飾ÖßŸÖ»Ö ¯Ö¸ ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‹ Æîê … †Ö¯Ö ×¾Ö–Ö ÆîêÓ , ÃÖ´Ö£ÖÔ ÆîêÓ, ¤µÖÖ»ÖãŸÖÖ Ûê ÃÖ´Ö㦠ÆîÓ ‡ÃÖ×»ÖµÖê •Öß×¾ÖÛúÖ Ûê Ûãú” ˆ¯ÖÖµÖ ²ÖŸÖ»ÖÖÛú¸ Æ´ÖÖ¸ß ¸õÖÖ ÛúßוֵÖê , ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖꇵÖê … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ »ÖÖêÝÖÖêÓÛúß †ÖŸÖÔ ¾ÖÖÞÖß ÃÖã®ÖÛú¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ÛúÖ Ç¤µÖ ¤µÖÖ ÃÖê ³Ö¸ †ÖµÖÖ … ˆ®ÆÖê®ÖêÓ ×®Ö¿“ÖµÖ ×ÛúµÖÖ ×Ûú ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö׿“ÖÃÖ ×¾Ö¤êÆÖÓê Ûúß ŸÖ¸Æ µÖÆÖÓ ¯Ö¸ ³Öß ÝÖÎÖ´Ö ¿ÖƸ †ÖפÛúÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ Ûú¸ †×ÃÖ.´ÖÂÖß, ÛéúÂÖß ×¿Ö»¯Ö ¾ÖÖ×ÞÖ•µÖ †Öî¸ ×¾ÖªÖ ‡®Ö ”Æ ÛúÖµÖÖÔêÓ Ûúß ¯ÖξÖé¢Öß Ûú¸®Öß “ÖÖ×Æ‹ … ‹êÃÖÖ Ûú¸®Öê ¯Ö¸ Æß »ÖÖêÝÖ ÃÖãÜÖ ÃÖê †Ö•Öß×¾ÖÛúÖ Ûú¸ ÃÖÛêÓúÝÖêÓ … ‹êÃÖÖ ×®Ö¿“ÖµÖ Ûú¸ ˆ®ÆÖêêÓ®Öê »ÖÖêÝÖÖêÓ ÛúÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖ®Ö ×¤µÖÖ †Öî¸ ‡“”Ö®ÖãÃÖÖ¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ Ûú¸®ÖêÛê ×»ÖµÖê ‡®¦ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ×ÛúµÖÖ … ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ‡®¦ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß †ÖµÖÖ †Öî¸ ¾ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ Ûê “Ö¸ÞÖ Ûú´Ö»ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¯ÖÎÞÖÖ´Ö Ûú¸ †Ö–ÖÖ Ûúß ¯ÖΟÖßõÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖÖ £ÖÖ … ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö®Öê †¯Ö®Öê ÃÖ´ÖÃŸÖ —ÖãÛúÖ Ûú¸ ˆ®ÖÛê ×¾Ö“ÖÖ¸ ‡®¦Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ¯ÖÎÛú™ ×ÛúµÖê … ‡®¦®Öê Æ×ÂÖÔŸÖ ÆÖê ´ÖßÖÛú Ûú¸ ˆ®ÖÛê ×¾Ö“ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö ×ÛúµÖÖ †Öî¸ Ã¾ÖµÖÓ ¯Ö׸¾ÖÖ¸ Ûê ÃÖÖ£Ö ÃÖé×™Ûúß ¸“Ö®ÖÖ Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ŸÖŸ¯Ö¸ ÆÖê ÝÖµÖÖ …

          ÃÖ²ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê ˆÃÖ®Öê †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß ´Öê “ÖÖ¸Öê פ¿ÖÖ†ÖêÓ´Öê ²Ö›Íê-²Ö›Íê ÃÖ㮤¸ וִ֮Ö×®¤¸ÖêÛúß ¸“Ö®ÖÖ Ûúß ×±ú¸ ÛúÖ¿Öß-ÛúÖî¿Ö»Ö-Ûú×»ÖÓÝÖ-Ûú¸ÞÖÖ™Ûú †ÓÓÝÖ-²ÖÓÝÖ-´ÖÝÖ¬Ö-“ÖÖêÓ»Ö-Û긻Ö-´ÖÖ»Ö¾ÖÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Ò ÃÖÖ긚-†Ö®¬ÖÎ-ŸÖã¹ýÂÛú-Ûú¸¸ÃÖê®Ö ×¾Ö¤³ÖÔ †Öפ ¤ê¿ÖÖêÓÛúÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ×ÛúµÖÖ … ˆ®Ö ¤ê¿ÖÖê´ÖêÓ ®Ö¤ß- ®ÖƸ-ŸÖÖ»ÖÖ²Ö- ¾Ö®Ö-ˆ¯Ö¾Ö®Ö †Öפ »ÖÖêÛúÖê¯ÖµÖÖêÝÖß ÃÖÖ´ÖÝÖÎßÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ×ÛúµÖÖ … ×±ú¸ ˆ®Ö ¤ê¿ÖÖêÓÛê ´Ö¬µÖ´ÖêÓ ¯Ö׸ÜÖÖ ÛúÖê™ ²ÖÝÖß“ÖÖ †Öפ ÃÖê ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö ÝÖÖÓ¾Ö ¯Ö㸠ÜÖê™ Ûú¾ÖÔ™ †ÖפÛúß ¸“Ö®ÖÖ Ûúß … ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö㸠†£ÖÖÔŸÖË ®ÖÝÖ¸Öê ÛúÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ Ûú¸®Öê¾ÖÖ»ÖÖ ‡®¦ÛúÖ ¯Ö㸮¤¸ ®ÖÖ´Ö ÃÖÖ£ÖÔÛú ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ¾ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ Ûúß †Ö–ÖÖ ¯ÖÖÛú¸ ¤ê¾Ö®¦ ®Öê ˆ®Ö ®ÖÝÖ¸ÖêÓ šÆ¸ÖµÖÖ … ¯ÖΕÖÖ®Ö®Ö ³Öß ¸Æ®Öê Ûê ×»Ö‹ ‰Óú“Öê-‰Óú“Ö ´ÖÛúÖ®Ö ¯Ö¸ †ŸµÖ®ŸÖË ¯ÖÎÃÖ®®Ö Æã‹ … ‡Ó¦ †¯Ö®ÖÖ ÛúŸÖÔ¾µÖ ¯Öæ¸Ö Ûú¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö Ã¾ÖÝÖÔÛúÖê “Ö»ÖÖ ÝÖµÖÖ … ×ÛúÃÖß ×¤®Ö-´ÖÖîÛúÖ ¯ÖÖÛú¸ ¾ÖéÂÖ³Ö ¤ê¾Ö®Öê ¯ÖΕÖÖ Ûê »ÖÖêÝÖÖêÓ õÖסֵÖ, ¾Öî¿µÖ †Öî¸ ¿Öæ¦ ‡®Ö ŸÖß®Ö ¾ÖÞÖÖÔêÓÛúß Ûú»¯Ö®ÖÖ Ûú¸ ˆ®ÆêÓ ˆ®ÖÛê µÖÖêÝµÖ †Ö•Öß×¾ÖÛúÖÛê ˆ¯ÖÖµÖ ²ÖŸÖ»ÖÖµÖê … ˆ®ÆÖêÓ®Öê õÖסֵÖÖÓÓê Ûê ×»Ö‹ ¬Ö®ÖãÂÖ-²ÖÖÞÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ †Öפ ¿ÖáÖÖêÓ ÛúÖ “Ö»ÖÖ®ÖÖ ×ÃÖÜÖ»ÖÖÛú¸ ¤ß®Ö Æß®Ö •Ö®ÖÖêÓ Ûúß ¸õÖÖ Ûú¸®Öê ÛúÖ ÛúÖµÖÔ ÃÖÖîÓ¯ÖÖ … ¾ÖÖÖêÓ Ûê ×»ÖµÖê- ¤ê¿Ö ×¾Ö¤ê¿ÖÖêÓ ´ÖêÓ ‘Öã´ÖÛú¸ ŸÖ¸Æ ŸÖ¸ÆÛê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ ×ÃÖÜÖ»ÖÖ‹ †Öî¸ ¿Öã¦ÖêÓÛê ×»Ö‹ ¤æÃÖ¸Öê Ûúß ÃÖê¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ ÛúÖ ÛúÖ´Ö ÃÖÖêÓ¯ÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ÛúÖ †Ö¤ê¿Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ®Öê ´ÖßÖÛú —ÖãÛúÖÛú¸ þÖßÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê. ÃÖ²Ö †Öî¸ ÃÖãÜÖ ¿ÖÖÓ×®ŸÖ ®Ö•Ö¸ †Ö®Öê »ÖÝÖß £Öß …

 

          ¾ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ ®Öê ÃÖé×™Ûúß ÃÖã¾µÖ¾ÖãÖÖ Ûúß £Öß ‡ÃÖ×»Ö‹»ÖÖêÝÖ ˆ®ÆêÓ ÄÖ™Ö-²ÖδŴÖÎÖ ®ÖÖ´Ö ÃÖê, †Öî¸ ˆÃÖ µÖãÝÖÛúÖê ÛéúŸÖµÖãÝÖ ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖãÛúÖ¸®Öê »ÖÝÖê £Öê … •Ö²Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †Öפ®ÖÖ£Ö ÛúÖ ¯ÖΕÖÖ Ûê ‰ú¯Ö¸ ¯ÖæÞÖÔ ¾µÖ׌ŸÖŸÖŸ¾Ö ¯ÖÎÝÖ™ ÆÖê ÝÖµÖÖ ŸÖ²Ö ‡Ó¦ ®Öê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö †ÖÛú¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö Ûúß ÃÖ´´Ö×ŸÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ˆ®ÖÛúÖ ¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖêÛú ×ÛúµÖÖ … ¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖêÛú Ûê ÃÖ´ÖµÖ †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß Ûúß ÜÖæ²Ö ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ Ûúß ÝÖ‡Ô £Öß, ÝÖÝÖ®Ö“Öã´²Öß ´ÖÛúÖ®ÖÖêÓ ¯Ö¸ Ûú‡Ô ¸ÓÝÖÛúß ¯ÖŸÖÖÛúÖ‹Ó ±úÆ¸Ö‡Ô ÝÖ‡Ô £ÖßÓ, •ÖÝÖÆ •ÖÝÖÆ ¯Ö¸ ŸÖÖê¸ÞÖ¾¤Ö¸ ²Ö®ÖÖÛú¸ ˆ®Ö´ÖêÓ ´Ö×ÞÖ´ÖµÖß ²Ö®¬Ö®Ö ´ÖÖ»ÖÖ‹Ó ²ÖÖÓ¬Öß ÝÖ‡Ô £ÖßÓ †Öî¸ ÃÖ›ÍÛê ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ •Ö»ÖÃÖê ÃÖßÓ“Öß •ÖÖÛú¸ ˆ®Ö¯Ö¸ Ƹß-Æ¸ß ¤æ²Ö ×²Ö”Ö‡Ô ÝÖ‡Ô £Öß … •ÖÝÖ¤ËÝÖãºþþ †Öפ®ÖÖ£Ö ÛúÖ ¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖêÛú £ÖÖ †Öî¸ ¤ê¾Ö ¤ê¾Öꮦ ˆÃÖÛê ¯Öξ֟ÖÔÛú £Öê ŸÖ²Ö ×ÛúÃÖÛúß Ûú»Ö´Ö ´ÖêÓ ŸÖÖÛúŸÖ Æî •ÖÖê ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖÛúß ÃÖ´ÖÝÖÎ ¿ÖÖê³ÖÖÛúÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö Ûú¸ ÃÖÛê …

          ´Ö×ÞÖÜÖ×“ÖŸÖ ÃÖã¾ÖÞÖÔ ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ¯Ö¸ ²Öîšê Æã‹ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †Öפ®ÖÖ£Ö ÛúÖê ŸÖê•ÖÖê´ÖµÖ ´ÖãÜÖ šßÛú ÃÖãµÖÔ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö “Ö´ÖÛúŸÖÖ £ÖÖ … ¯ÖÖÃÖ´ÖêÓ ÜÖ›Íê Æã‹ ²Ö®¤ßÝÖÞÖ ´Ö®ÖÖêƸ ¿Ö²¤ÖêÓ´ÖêÓ ˆ®ÖÛúß ÛúßןÖÔ ÝÖÖ ¸Æê £Öê … ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ׳ָ֮֕Öê †¯Ö®Öê ÆÖ£Ö ÃÖê ˆ®ÖÛê ´ÖßÖÛú¯Ö¸ ¸Ö•µÖ¯Ö¼Ë ²ÖÖÓ¬ÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ÃÖ®ÖŸÛãú´ÖÖ¸ †Öî¸ ´ÖÆꮦ þÖÝÖÔ Ûê ‡®¦ “Ö´Ö¸ œÖê»Ö ¸Æê £Öê †Öî¸ ‡Ô¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ ÛúÖ ‡®¦ ׿ָ¯Ö¸ ”¡Ö »ÖÝÖÖ‹ Æã‹ £ÖÖ … ÃÖÖî¬Ö´ÖêÔ®¦ ®Öê ÃÖ³ÖÖÃ£Ö»Ö ´ÖêÓ †Ö®Ö®¤ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ®ÖÖ™Ûú ×ÛúµÖÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾Ö, ¤Ö®Ö¾Ö ®Ö¸, ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ¾ÖÝÖî¸Æ †ŸµÖ®ŸÖ Æ×ÂÖÔŸÖ Æã‹ £Öê … ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †Öפ®ÖÖ£Ö ®Öê ¯ÖÆ»Öê ¯ÖγÖÖ¾ÖÛú ¿Ö²¤ÖêÓ ´ÖêÓ ÃÖ㮤¸ ³ÖÖÂÖÞÖ ×¤µÖÖ ×•ÖÃÖ ´ÖêÓ ¬Ö´ÖÔ, †£ÖÔ †Öפ ¯ÖãºþþÂÖÖ£ÖÖêÕ ÛúÖ Ã¯Ö™ ×¾Ö¾Öê“Ö®Ö ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ×±ú¸ »Ö‘ÖãŸÖÖ ¯ÖÎÝÖ™ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ÃÖé™ßÛê ³ÖÖ¸ †¯Ö®Öê Ûú®¬ÖÖêÓ¯Ö¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ -¸Ö•µÖ Ûú¸®ÖÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ … ³ÖÝÖ¾Ö®ÖËË ÛúÖ ¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖêÛúÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Ûú¸ ¤ê¾Ö, ¤ê¾Öꮦ ¾ÖÝÖî¸Æ †¯Ö®Öê ãÖÖ®ÖÖêÓ ¯Ö¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê …

          µÖÆ Æ´Ö ¯ÖÆ»Öê ×»ÖÜÖ †Ö‹ ÆîÓ ×Ûú ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ®Öê ¯ÖΕÖÖÛúÖê ÃÖã¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ²Ö®ÖÖ®Öê Ûê ×»Ö‹ ˆÃÖ´ÖêÓ õÖ×¡ÖµÖ ¾Öî¿µÖ †Öî¸ ¿Öæ¦ ¾ÖÞÖÔÛúÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ Ûú¸ פµÖÖ £ÖÖ … ŸÖ£ÖÖ ˆ®ÆêÓ ˆ®ÖÛê µÖÖêÝµÖ ÛúÖµÖÔ ³ÖÖ¸ ÃÖÖîÓ¯Ö ×¤µÖÖ £ÖÖ … »ÖÖêÝÖ ˆŒŸÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖÃÖê ÃÖãÜÖ´ÖµÖ •Öß¾Ö®Ö ×²ÖŸÖÖ®Öê »ÖÝÖê £Öê … ¯Ö¸ ÛúÖ»ÖÛê ¯ÖγÖÖ¾ÖÃÖê »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê ǤµÖ ˆ¢Ö¸Öê¢Ö¸ Ûãú×™»Ö ÆÖêŸÖê •ÖÖŸÖê £Öê ‡ÃÖ×»Ö‹ ÛúÖê‡Ô Ûú³Öß ¾ÖÞÖÔ – ¾µÖ¾ÖãÖÖ Ûê ÛδÖÛúÖ ˆ»»ÖÓ‘Ö®Ö ³Öß Ûú¸ ²ÖÖê £Öê … ¾ÖÆ ÛδÖÖê»»ÖÓ‘Ö®Ö †Öפ®ÖÖ£ÖÛúÖê ÃÖÊ ®ÖÆßÓ Æã†Ö ‡ÃÖ×»Ö‹ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ¦¾µÖ, õÖê¡Ö, ÛúÖ»Ö †Öî¸ ³ÖÖ¾ÖÛúÖ ÜµÖÖ»Ö ¸ÜÖŸÖêê ÆãµÖê †®ÖêÛú ŸÖ¸ÆÛê ¤Þ›-×¾Ö¬ÖÖ®Ö ×®ÖµÖãŒŸÖ ×ÛúµÖê £Öê …

          ˆ®ÆÖêÓ®Öê †¯Ö®Öê ×ÃÖ¾ÖÖµÖ ÃÖÖê´Ö¯ÖγÖ, Æ׸, †Ûú´¯Ö®Ö †Öî¸ ÛúÖ¿µÖ¯Ö ®ÖÖ´Ö Ûê “ÖÖ¸ ´ÖÆÖ ´ÖÖÞ›×»ÖÛú ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ÛúÖ ³Öß ¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖêÛú Ûú¸ÖµÖÖ £ÖÖ … ˆ®Ö “ÖÖ¸ÖêÓ ´ÖÖÞ›×»ÖÛú ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ´Öê ¯ÖΟµÖêÛú Ûê “ÖÖ¸ “ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ´ÖãÛãú™²Ö¬¤ ¸Ö•ÖÖ †Ö¬Öß®Ö £Öêê… †Öפ®ÖÖ£Ö ®Öê ‡®Ö ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓÛúÖê †®ÖêÛú ¯ÖÎÛúÖ¸Ûê ¤Þ›-×¾Ö¬ÖÖ®Ö ×ÃÖÜÖ»ÖÖÛú¸ ¸Ö•µÖ ÛúÖ ³ÖÖ¸ ÃÖÖîÓ¯Ö ÃÖÖê´Ö¯ÖÎ³Ö ÛúÖê Ûãúºþþ¸Ö•Ö ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖãÛúÖ¸Ö £ÖÖ †Öî¸ ˆ®ÖÛê ¾ÖÓ¿ÖÛúÖ ®ÖÖ´Ö Ûú¯Öºþþ¾ÖÓ¿Ö ¸ŒÜÖÖ £ÖÖ … †Ûú´¯Ö®Ö ÛúÖê ÁÖָ߬ ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖÎܵÖÖŸÖ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ˆ®ÖÛê ¾ÖÓ¿ÖÛúÖ ®ÖÖ´Ö ®ÖÖ£Ö¾ÖÓ¿Ö ¸ŒÜÖÖ £ÖÖ, ‹¾ÖÓ ÛúÖ¿µÖ¯Ö ÛúÖê ´Ö‘Ö¾ÖÖ ®ÖÖ´ÖÃÖê ¯ÖãÛúÖ¸Ö £ÖÖ †Öî¸ ˆ®ÖÛê ¾ÖÓ¿Ö ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ˆÝÖξÖÓ¿Ö ¸ÜµÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖÛê ×ÃÖ¾ÖÖµÖ Ûú“”, ´ÖÆÖÛú“” †Öפ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓÛúÖê ³Öß ¾ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ ®Öê †“”ê †“”ê ¤ê¿ÖÖê ÛúÖ ¸Ö•ÖÖ ²Ö®ÖÖ ×¤µÖÖ £ÖÖ … †¯Ö®Öê ¯Öã¡ÖÖêÓ ´ÖêÓ •µÖêš ¯Öã¡Ö ³Ö¸ŸÖ ÛúÖê µÖã¾Ö¸Ö•Ö ²Ö®ÖÖµÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¿ÖêÂÖ ¯Öã¡ÖÖê ÛúÖê ³Öß µÖÖêÝµÖ ¯Ö¤ÖêÓ¯Ö¸ ×®ÖµÖãŒŸÖ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ …

          ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ®Öê ÃÖ´ÖÃŸÖ ´Ö®ÖãµÖÖêÓ ÛúÖê ‡õÖã (‡ÔÜÖ)Ûê ¸ÃÖÛúÖ ÃÖÓÝÖÎÆ Ûú¸®Öê ÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö פµÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê »ÖÖêÝÖ ˆ®ÆêÓ ‡õ¾ÖÖÛãú ÛúÆ®Öê »ÖÝÖê £Öê … ˆ®ÆÖêÓ®Öê ¯ÖΕÖÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûê ˆ¯ÖÖµÖ ¯ÖΓÖ×»ÖŸÖ ×ÛúµÖê £Öê, ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆ®ÆêÓ »ÖÖêÝÖ ¯ÖΕÖÖׯ֟ÖÖ ÛúÆŸÖê »ÖÝÖê £ÖêÓ … ˆ®ÆÖêÓ®Öê †¯Ö®Öê ¾ÖÓ¿ÖÛãú»Ö ÛúÖ ˆ¬¤Ö¸ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê -»ÖÖêÝÖ ˆ®ÆêÓ Ûãú»Ö¬Ö¸ ÛúÆŸÖê £ÖêÓ … ¾Öê ÛúÖ¿µÖ †£ÖÖÔŸÖË ŸÖê•Ö Ûê †×¬Ö¯Ö×ŸÖ £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê »ÖÖêÝÖ ˆ®ÆêÓ ÛúÖ¿µÖ¯Ö ÛúÆŸÖê £Öê … ¾Öê ÛéúŸÖµÖãÝÖ Ûê ¯ÖÎÖ¸³³Ö ´ÖêÓ ÃÖ²ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê Æã‹ £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê »ÖÖêÝÖ ˆ®ÆêÓ †Öפ ²ÖÎÉÖ ®ÖÖ´ÖÃÖê-¯ÖãÛúÖ¸ŸÖê £Öê … †×¬ÖÛú ÛúÆÖ ŸÖÛú ÛúÆêÓ, ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ Ûúß ¯ÖΕÖÖ ®Öê ˆ®ÖÛê ÝÖãÞÖÖêÓ ÃÖê ×¾Ö´ÖãÝ¬Ö ÆÖêÛú¸ Ûú‡ÔŸÖ¸Æ Ûê ÃÖ㮤¸ ÃÖ㮤¸ ®ÖÖ´Ö ¸ÜÖ ×»ÖµÖê £Öê …

          ˆ®ÖÛê ¸Ö•µÖ ÛúÖ»Ö ´ÖêÓ Ûú³Öß ×ÛúÃÖß •ÖÝÖÆ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ´Öê ¯Ö¸Ã¯Ö¸ Ûú»ÖÆ ®ÖÆßÓ Æã‡Ô … ÃÖ²Ö ¤ê¿Ö ÜÖæ²Ö ÃÖ¯Ö®®Ö £Öê ÛúÆßÓ ³Öß ‡Ô×ŸÖ ³ÖßןÖÛúÖ ›¸ ®ÖÆßÓ £ÖÖ, ÃÖ³Öß »ÖÖêÝÖ ÃÖãÜÖß £Öê … ¾ÖÆÖÓÛúÖ ¯ÖΟµÖêÛú ¯ÖÎÖÞÖß ¸Ö•Ö ¸Ö•ÖêÀ¾Ö¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö Ûê ¸Ö•µÖÛúß ¯ÖοÖÓÃÖÖ ×ÛúµÖÖ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ˆ®ÆÖêÓ®Öê-ןָêÃÖš »ÖÖÜÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÂÖÔŸÖÛú ¸Ö•µÖ ×ÛúµÖÖ … ÃÖÖê ˆ®ÖÛúÖ ¾ÖÆ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖ´ÖµÖ ¯Öã¡Ö ¯ÖÖî¡Ö †ÖפÛúÖ ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê ÃÖÆ•Ö Æß  ´ÖêÓ ¾µÖŸÖßŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ …

          ‹Ûú פ®Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ¸Ö•ÖÃÖ³ÖÖ´ÖêÓ ÃÖã¾ÖÞÖÔ ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ¯Ö¸ ²Öîšê Æã‹ £Öê … ˆ®ÖÛê †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖêÓ †Öî¸ ³Öß †®ÖêÛú ¸Ö•ÖÖ, ÃÖÖ´Ö®ŸÖ, ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ ´Ö®¡Öß †Öפ ²Öîšî Æã‹ £Öê … ‡ŸÖ®Öê´ÖêÓ ˆ¯ÖÖÃÖ®ÖÖ Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê †®ÖêÛú ¤ê¾Ö ¤ê×¾ÖµÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖÝÖÔÛúÖ ‡®¦ †ÖµÖÖ … †ÖŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ‡®¦,ÃÖÖê“ÖŸÖÖ †ÖŸÖÖ £ÖÖ ×Ûú ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö †²ÖŸÖÛú ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ´Ö®ÖãµÖÖêÓÛúß ³ÖÖÓ×ŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ-¾ÖÖÃÖ®ÖÖ´ÖêÓ ±ÓÃÖê Æã‹ ÆîÓ … •Ö²ÖŸÖÛú ¾Öê ×¾ÖÂÖµÖ-¾ÖÖÃÖ®ÖÖ ÃÖê, Æ™Ûú¸ ´Öã×®Ö´ÖÖÝÖÔ ´ÖêÓ ¯Ö¤Ö¯ÖÔÞÖ ®ÖÆßÓ Ûú¸êÝÖê ŸÖ²Ö ŸÖÛú ÃÖÓÃÖÖ¸ ÛúÖ Ûú»µÖÖÞÖ ÆÖê®ÖÖ ´Öã׿Ûú»Ö Æî … ‡ÃÖ×»ÖµÖê ×ÛúÃÖß ”»ÖÃÖê †Ö•Ö ‡®ÆêÓ ×¾ÖÂÖµÖ-³ÖÖêÓÝÖÖêÓÃÖê ×¾Ö¸ŒŸÖ ²Ö®ÖÖ ¤ê®Öê ÛúÖ ˆªÖêÝÖ Ûú¸®ÖÖ “ÖÖ×ƵÖê … µÖÆ ÃÖÖê“ÖÛú¸ ˆÃÖ®Öê, ¸Ö•ÖÃÖ³ÖÖ ´ÖêÓ ‹Ûú ®Öß»ÖÖ˜•Ö®ÖÖ ®ÖÖ´ÖÛú †¯ÃÖ¸Ö ÛúÖê וÖÃÖÛúß †ÖµÖã †ŸµÖ®ŸÖ †»¯Ö ¸Æ ÝÖ‡Ô £Öß ®ÖéŸµÖ Ûú¸®Öê Ûê, ×»ÖµÖê ÜÖ›ÍÖ ×ÛúµÖÖ … ŸÖ²Ö ®Öß»ÖÖ˜•Ö®ÖÖ ®ÖéŸµÖ Ûú¸ŸÖê-Ûú¸ŸÖê õÖÞÖ ‹Ûú ´ÖêÓ ×²Ö•Ö»Öß Ûúß ³ÖÖÓ×ŸÖ ×¾Ö»Öß®Ö ÆÖê ÝÖ‡Ô ŸÖ²Ö ‡®¦®Öê ¸ÃÖ´ÖêÓ ³ÖÓÝÖ ®Ö ÆÖê ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆÃÖßÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ºþþ¯Ö †Öêêêî¸ ¾ÖêÂÖ-³ÖæÂÖÖ¾ÖÖ»Öß ¤æÃÖ¸ß †¯ÃÖ¸Ö ®Ö韵Ö-Ã£Ö»Ö ´ÖêÓ ÜÖ›Íß Ûú¸ ¤ß … ¾ÖÆ ³Öß ®Öß»ÖÖ˜•Ö®ÖÖ Ûúß ŸÖ¸Æ ÆÖ¾Ö-³ÖÖ¾Ö¯Öæ¾ÖÔÛú ´Ö®ÖÖêƸ †×³Ö®ÖµÖ פÜÖÖ®Öê, »ÖÝÖß … ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ •Ö®ÖŸÖÖ ÛúÖê ‡ÃÖ ÃÖ²Ö ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ®Ö ÛúÖ Ûãú” ³Öß ¯ÖŸÖÖ ®ÖÆßÓ »ÖÝÖÖ ¯Ö¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË Ûúß ×¤¾µÖ ¤é×™ÃÖê µÖÆ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ ×”¯ÖÖ ®Ö ¸ÆÖ …

          ¾Öê ®Öß»ÖÖ˜•Ö®ÖÖ Ûê †¤é嵅 ÆÖêŸÖê Æß ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖê ‹Ûú¤´Ö ˆ¤ÖÃÖ ÆÖê ÝÖµÖê… ‡Ô®¦®Öê †¯Ö®Öß “ÖŸÖã¸Ö‡Ô ÃÖê •ÖÖê ¤æÃÖ¸ß †¯ÃÖ¸Ö ÜÖ›Íß Ûúß £Öß ˆÃÖÛúÖ ˆ®Ö¯Ö¸ Ûãú” ³Öß †ÃÖ¸ ®ÖÆßÓ Æã†Ö … ¾Öê ÃÖÖê“Ö®Öê »ÖÝÖê ×ÛúµÖÆ ¿Ö¸ß¸ ƾÖÖ Ûê ¾ÖêÝÖ ÃÖê Ûú×´¯ÖŸÖ ¤ß¯Ö-׿ÖÛúÖ¸ Ûúß ®ÖÖÓ‡Ô ®ÖÀ¾Ö¸ Æî, µÖÆ »Öõ´Öß ×²Ö•Ö»Öß Ûúß “Ö´ÖÛú Ûúß ŸÖ¸Æ õÖÞÖ³ÖÓÝÖ㸠Æî, µÖÖî¾Ö®Ö ÃÖÓ¬µÖÖ Ûúß »ÖÖ»Öß Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ¤êÜÖŸÖê ¤êÜÖŸÖê ®Ö™ ÆÖê •ÖÖŸÖÖ Æî †Öî¸ µÖÆ ×¾ÖÂÖµÖ-ÃÖãÜÖ ÃÖ´Ö㦠Ûúß »ÖƸÖêÓÛê ÃÖÖ´Ö®Ö “ÖÓ“Ö»ÖÆî … ‡®¦ Ûúß †Ö–ÖÖ ÃÖê ®ÖéŸµÖ Ûú¸ŸÖß Æã‡Ô µÖÆ Ûú´Ö»Ö®ÖµÖ®Öß ¤ê¾Öß ³Öß •Ö²Ö †ÖµÖã õÖßÞÖ ÆÖê •ÖÖ®Öê¯Ö¸ ‡ÃÖ †¾ÖãÖÖ ´Ö韵Öã ÛúÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‡Ô Æî ŸÖ²Ö ÛúÖî®Ö ¤æÃÖ¸Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ ´ÖêÓ †´Ö¸ ÆÖêÝÖÖ ? ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ´Ö®ÖãµÖÖêÓ Ûúß †ÖµÖã Æß ×ÛúŸÖ®Öß Æî ? µÖÆ »Öõ´Öß ×¾ÖÂÖ¸Ö׿Ö-ÃÖ´Ö㦠ÃÖê ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‡Ô Æî ŸÖ²Ö ³Öß »ÖÖêÝÖ ‡ÃÖê †´ÖéŸÖ ÃÖÖÝÖ¸ ÃÖê ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‡Ô ²ÖŸÖ»ÖÖŸÖê – ÆîÓ… •ÖÖê ¿Ö¸ß¸ ‡ÃÖ †ÖŸ´ÖÖ Ûê ÃÖÖ£Ö ¤æ¬Ö †Öî¸ ¯ÖÖ®Öß Ûúß ŸÖ¸Æ ×´Ö»ÖÖ Æã†Ö Æî-ÃÖãÜÖ ¤ã:ÜÖ ´ÖêÓ ÃÖÖ£Ö ¤êŸÖÖ Æî ¾ÖÆ ³Öß •Ö²Ö ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖÖÛú¸ †ÖŸ´ÖÖ ÃÖê ®µÖÖ¸Ö ÆÖê •ÖÖŸÖÖ Æî •Ö²Ö ×²Ö»ÖÛãú»Ö ®µÖÖ¸ê ¸Æ®Öê¾ÖÖ»Öê áÖß, ¯Öã¡Öß, ¯Öã¡Ö ¬Ö®Ö ÃÖ´¯Ö×¢Ö ¾ÖÝÖî¸Æ ´ÖêÓ ÛîÃÖê ×ãָ ²Öã׬¤ Ûúß •ÖÖ ÃÖÛúŸÖß Æî ? µÖÆ ¯ÖÎÖÞÖß ¯ÖÖ¯Ö Ûê ¾Ö¿Ö ®Ö¸ÛúÝÖ×ŸÖ ´ÖêÓ •ÖÖŸÖÖ Æî, ¾ÖÆÖÓ ÃÖÖÝÖ¸ÖêÓ ¾ÖÂÖÔ ¯ÖµÖÔ®ŸÖ †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ¤ãÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖÖ Æî ¾ÖÆÖÓÃÖê, ×®ÖÛú»Ö ןֵÖÕ“ÖÝÖ×ŸÖ ´Öê¿ÖߟÖ-ˆÂÞÖ ³ÖæÜÖ-¯µÖÖÃÖ †Öפ Ûê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤ã:ÜÖ ˆšÖŸÖÖ Æî … Ûú¤Öד֟ÖË ÃÖÖî³ÖÖÝµÖ ÃÖê, ´Ö®Öã嵅 ³Öß Æã†Ö ŸÖÖê ¤×¸¦ŸÖÖ ¸ÖêÝÖ †ÖפÃÖê ¤ã:ÜÖß ÆÖêÛú¸ Æ´Öê¿ÖÖ ÃÖÓŒ»Öê¿Ö ÛúÖ †®Öã³Ö¾Ö Ûú¸ŸÖÖ Æî †Öî¸ Ûú³Öß Ûãú” ¯ÖãÞµÖÖê¤µÖ ÃÖê ¤ê¾Ö ³Öß Æã†Ö ŸÖÖê ¾ÖÆÖÓ ³Öß †®ÖêÛú ´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ¤ã:ÜÖÖêÓÃÖê ¤ã:ÜÖß ÆÖêŸÖÖ ¸ÆŸÖÖ Æî … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ “ÖÖ¸Öê ÝÖןֵÖÖêÓ ´ÖêÓ ÛúÆÖÓ ³Öß ÃÖãÜÖÛúÖ ×šÛúÖ®ÖÖ ®ÖÆßÓ Æî … ‡ÃÖ ´Ö®Öã嵅 ¯ÖµÖÖÔµÖ ÛúÖê ¯ÖÖÛú¸ ´Öפ ´Öî®Öê †ÖŸ´Ö-Ûú»µÖÖÞÖ Ûê ×»ÖµÖê ¯Öε֟®Ö ®ÖÆßÓ ×ÛúµÖÖ ŸÖ²Ö ´Öã—Ö ÃÖê ´ÖæÜÖÔ †Öî¸ ÛúÖê®Ö ÆÖêÝÖÖ ? ‡¬Ö¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö †¯Ö®Öê ǤµÖ ´ÖêÓ ‹êÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ ¸Æê £Öê ˆ¬Ö¸ ²ÖÎÉ»ÖÖêÛú ¯ÖÖÓ“Ö¾ÖêÓ Ã¾ÖÝÖÔ ´ÖêÓ ¸Æ®Öê¾ÖÖ»Öê -»ÖÖîÛúÖ×®ŸÖÛú ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê †ÖÃÖ®Ö Ûú´¯ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö Æ㋠וÖÃÖÃÖê ¾Öê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö †Öפ®ÖÖ£Ö ÛúÖ Ç¤µÖ ×¾ÖÂÖµÖÖêÓ ÃÖê ×¾Ö¸ŒŸÖ ÃÖ´Ö—Ö ¿Öß‘ÖÎ Æß ˆ®ÖÛê ¯ÖÖÃÖ †ÖµÖê †Öî¸ ŸÖ¸Æ ŸÖ¸Æ Ûê ¾Ö“Ö®ÖÖê ÃÖêÓ ÃŸÖã×ŸÖ Ûú¸ ˆ®ÖÛê ×¾Ö“ÖÖ¸Öê ÛúÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê ¾Ö“Ö®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ˆ®ÖÛúß ¾Öî¸ÖݵÖ-¬ÖÖ¸Ö †ŸµÖ®ŸÖ ¾ÖêÝÖ¾ÖŸÖß ÆÖê ÝÖ‡Ô … †²Ö ˆ®ÆêÓ ¸Ö•µÖ ÃÖ³ÖÖ ´ÖêÓ, ÝÖÝÖ®Ö-“Öã´²Öß ´ÖÆ»ÖÖêÓ ´ÖêÓ, þÖÝÖÔ¯Öã¸ß ÛúÖê •Öߟ֮Öê¾ÖÖ»Öß †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß ´ÖêÓ †Öî¸ Ã¡Öß, ¯Öã¡Ö,¬Ö®Ö ¬ÖÖ®µÖ †Öפ ´ÖêÓ £ÖÖêÓ›Ö ³Öß †Ö®Ö®¤ ®ÖÆßÓ †ÖŸÖÖ £ÖÖ … •Ö²Ö »ÖÖîÛúÖ×®ŸÖÛú ¤ê¾Ö †¯Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Ûú¸ ÆÓÃÖÖêÓ Ûúß ®ÖÖÓ‡Ô †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ˆ›Í ÝÖµÖê ŸÖ²Ö ‡®¦ ¯ÖΟÖß®¦ †Öפ “ÖÖ¸ÖêÓ ×®ÖÛúÖµÖ Ûê ¤ê¾ÖÖêÓ®Öê †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß †ÖÛú¸ •ÖµÖ •ÖµÖ ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ Ûê ÃÖÖ£Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ÛúÖ õÖ߸ÃÖÖÝÖ¸ Ûê •Ö»ÖÃÖê †×³ÖÂÖêÛú ×ÛúµÖÖ … †×³ÖÂÖêêÛú Ûê ²ÖÖ¤ ´ÖêÓ ŸÖ¯Ö Ûú»µÖÖÞÖ Ûúß ×¾Ö×¬Ö ¯ÖÎÖ¸³³Ö Ûúß … ‡ÃÖß ²Öß“Ö´ÖêÓ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ®Öê •µÖêš ¯Öã¡Ö ³Ö¸ŸÖÛê ×»ÖµÖê ¸Ö•µÖÝÖ§ß ¤êÛú¸ ²ÖÖÆã²Ö»Öß ÛúÖê µÖã¾Ö¸Ö•Ö ²Ö®ÖÖ ×¤µÖÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾Öê ¸Ö•µÖ ÛúÖµÖÔ Ûúß †Öê¸ÃÖê ײֻÖÛãú»Ö ×®Ö¸ÖÛãú»Ö ÆÖêÝÖµÖê £Öê … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ŸÖ¯Ö Ûú»µÖÖÞÖÛú †Öî¸ ¸Ö•µÖ׳ÖÂÖêÛú ‡®Ö ¤Öê ´ÖÆÖ®ÖË ˆŸÃÖ¾ÖÖêÓÃÖê ®Ö¸-®ÖÖ׸µÖÖêÓ †Öî¸ ¤ê¾Ö-¤ê×¾ÖµÖÖêÓ Ûê Æß ŒµÖÖ ¯ÖÎÖÞÖß ´ÖÖ¡ÖÛê ǤµÖÖêÓê ´ÖêÓ †Ö®Ö®¤ ÃÖÖÝÖ¸ »ÖÆ¸Ö ¸ÆÖ £ÖÖ … סֳÖã¾Ö®Ö¯Ö×ŸÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö,´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ×³Ö¸Ö•Ö †Öî¸ ´ÖÆÖ¸Ö®Öß ´Öºþþ¤ê¾Öß †Öפ ÃÖê †Ö–ÖÖ »ÖêÛú¸ ²Ö®Ö ´ÖêÓ •ÖÖ®Öê Ûê ×»ÖµÖê ¤ê¾Ö-×®Ö×´ÖÔŸÖ ¯ÖÖ»ÖÛúָ߯ ÃÖ¾ÖÖ¸ Æã‹… ¾ÖÆ ¯ÖÖ»ÖÛúß ÜÖæ²Ö ÃÖ•ÖÖ‡Ô ÝÖ‡Ô £Öß ˆÃÖÛê ‰ú¯Ö¸ Ûú‡Ô ¸ÓÝÖÖêÓÛúß ¯ÖŸÖÖÛúÖ‹Ó »ÖÝÖß Æã‡Ô ´Ö×ÞÖµÖÖêÓ Ûúß ”Öê™ß ”Öê™ß ‘ÖÓ×™µÖÖÓ ºþþÞÖ-—ÖãÞÖ ¿Ö²¤ Ûú¸ŸÖß £ÖßÓ … ÃÖ²ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê ²Ö›ÍêÓ-²Ö›ÍêÓ ³Öæ×´ÖÝÖÖê“Ö¸ß ¸Ö•ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÛúß ÛúÖê – †¯Ö®Öê ÛÓ¬ÖÖêÓ¯Ö¸ ¸ÜÖÛú¸ •Ö´Öß®Ö ´ÖêÓ ÃÖÖŸÖ Ûú¤´Ö “Ö»Öê ×±ú¸ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ¸Ö•ÖÖ Ûú®¬ÖÖêÓ¯Ö¸ ¸ÜÖÛú¸ ÃÖÖŸÖ Ûú¤´Ö- †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ “Ö»Öê ‡ÃÖÛê †®Ö®ŸÖ¸ ¯ÖÎê´ÖÃÖê ³Ö¸ê Æã‹ ÃÖ㸠†ÃÖ㸠ˆÃÖ ¯ÖÖ»ÖÛúß ÛúÖê †¯Ö®Öê Ûú®¬ÖêÓ¯Ö¸ ¸ÜÖÛú¸ †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖÖÝÖÔÃÖê “Ö»Öê…

          ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¤ê¾Ö-¤ê¾Öꮦ •ÖµÖ •ÖµÖ ¿Ö¾¤ ²ÖÖê»ÖŸÖê †Öî¸ Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÛê ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ ±æú»ÖÖêÓ Ûúß ¾ÖÂÖÖÔ Ûú¸ŸÖê •ÖÖŸÖê £ÖêÓ … †ÃÖÓÜµÖ ¤ê¾Ö-¤ê×¾ÖµÖÖÓ †Öî¸ ®Ö¸-®ÖÖ¸ßÛúÖ ÃÖ´ÖæÆ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö Ûê ¯Öß”ê •ÖÖ ¸ÆÖ £ÖÖ … ¿ÖÖêÛúÃÖê ×¾Ö¾Æ»Ö ´ÖÖŸÖÖ ´Öºþþ¤ê¾Öß, ´ÖÆÖ¤ê¾Öß, µÖ¿Öþ֟Öß †Öî¸ ÃÖã®Ö®¤Ö †Öפ †ÓŸÖ:¯Öã¸Ûúß ®ÖÖ׸µÖÖÓ ŸÖ£ÖÖ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ®ÖÖ׳ָ֕Ö, ³Ö¸ŸÖêÀ¾Ö¸, ²ÖÖÆã²Ö»Öß, Ûú“”, ´ÖÆÖÛú“”, †Öפ ¯ÖάÖÖ®Ö ¯ÖάÖÖ®Ö ¸Ö•ÖÖ †ŸµÖ®ŸÖ ˆŸÛú×ÞšŸÖ ³ÖÖ¾Ö ÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö Ûê ŸÖ¯Ö Ûú»µÖÖÞÖÛú Ûúß ´Ö×Æ´ÖÖ ¤êÜÖ ¸Æê £Öê … ¤ê¾Ö »ÖÖêÝÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË Ûúß ¯ÖÖ»ÖÛúß †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß Ûê ÃÖ´Ö߯־֟ÖßÔ ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ®ÖÖ´ÖÛú ²Ö®Ö ´ÖêÓ »Öê ÝÖµÖê … ¾ÖÆ ²Ö®Ö “ÖÖ¸Öê †Öê¸ÃÖê ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ ±æú»ÖÖêÓ Ûúß ÃÖã¾ÖÖÃÖ®Öê ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ ÆÖê ¸ÆÖ … ¾ÖÆÖÓ “ÖŸÖ㸠¤ê¾ÖÖÓÝÖ®ÖÖ†ÖêÓ®Öê Ûú‡Ô ŸÖ¸Æ Ûê “ÖÖîÛú ¯Öæ¸ ¸ŒÜÖê £Öê … ¤ê¾ÖÖêÓ ®Öê ‹Ûú ÃÖ㮤¸ ¯Ö™´ÖÞ›¯Ö ²Ö®Ö¾ÖÖµÖÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖ´ÖêÓ ¤ê¾ÖÖÓÝÖ®ÖÖ†ÖêÓ ÛúÖ ´Ö®ÖÖêƸ †×³Ö®ÖµÖ-®ÖéŸµÖ ÆÖê ¸ÆÖ £ÖÖ … ¾ÖÆ ²Ö®Ö ÝÖ®¬Ö¾ÖÔ ×Ûú®®Ö¸ÖêÓ Ûê ÃÖã¸ß»Öê ÃÖÓÝÖßŸÖ ÃÖê ÝÖæÓ•Ö ¸ÆÖ £ÖÖ … ²Ö®Ö Ûê ´Ö¬µÖ ³ÖÖÝÖ ´ÖêÓ ‹Ûú “Ö®¦ÛúÖ®ŸÖ ´Ö×ÞÖÛúß ×¿Ö»ÖÖ ¯Ö›Íß £Öß … ¯ÖÖ»ÖÛúß ÃÖê ˆŸÖ¸ Ûú¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ˆÃÖß ×¿Ö»ÖÖ¯Ö¸ ²Öîš ÝÖµÖê … ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÆÖêÓ®Öê, õÖÞÖ ³Ö¸ šÆ¸ Ûú¸ ÃÖ²ÖÛúß †Öê¸ ´Ö¬Ö㸠¤é×™ ÃÖê ¤êÜÖÖ †Öî¸ ×±ú¸ ¤ê¾Ö,¤ê¾Öꮦ ŸÖ£ÖÖ Ûãú™ã´²Öß -•Ö®ÖÖêÓÃÖê, ¯Öæ”Ûú¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¾ÖáÖÖ³ÖæÂÖÞÖ ˆŸÖÖ¸Ûú¸ ±êÓúÛú פµÖê … ¯ÖÓ“Ö-´Öã×™µÖÖêÓ ÃÖê ÛêÃÖ ˆÜÖÖ›Í ›Ö»Öê ŸÖ£ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ×¤¿ÖÖÛúß †Ö긠´ÖãÓÆÛú¸ ÜÖ›Íê ÆÖê ×ÃÖ¬¤ ¯Ö¸´Öêך ÛúÖê ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ‡®¦, ×ÃÖ¬¤, †Öî¸ †ÖŸ´ÖÖ Ûúß ÃÖÖõÖß ¯Öæ¾ÖÔÛú ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Ö׸ÝÖÎÆÖêÓ ÛúÖ ŸµÖÖÝÖ Ûú¸×¤µÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †Öפ®ÖÖ£Ö ®Öê “Öî¡Ö²Ö¤ß ®Ö¾Ö´Öß Ûê, פ®Ö ÃÖÖµÖÓÛúÖ»Ö ÃÖê ÃÖ´ÖµÖ ˆ¢Ö¸ÖÂÖÖœÍ ®ÖõÖ¡Ö ´ÖêÓ ×•Ö®Ö-¤ßõÖÖ ÝÖÎÆÞÖ Ûúß £Öß … ‡®ÆêÓ ¤ßõÖÖ »ÖêŸÖê ÃÖ´ÖµÖ Æß ´Ö®Ö:¯ÖµÖÔµÖ –ÖÖ®Ö †Öî¸ †®ÖêÛú Šéú׬¤µÖÖÓ ¯ÖίŸÖ ÆÖê ÝÖ‡Ô £ÖßÓ … ‡®ÖÛê-ÃÖÖ£Ö ´ÖêÓ Ûú“” ´ÖÆÖÛú“” †Öפ “ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ®Öê ³Öß ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ ÝÖÎÆÞÖ Ûúß £Öß … “ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ´Öã×®ÖµÖÖêÓ ÃÖê בָê Æã‹ †Ö¤ßÀ¾Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö, ŸÖÖ¸Ö ¯Ö׸¾Öé¢Ö “Ö®¦´ÖÖ Ûúß ŸÖ¸Æ ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö ÆÖêŸÖê £Öê … ¤ßõÖÖ »ÖêŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ®Öê •ÖÖê Ûê¿Ö ˆÜÖÖÓÓ› Ûú¸ ±êÓúÛú פµÖê £Öê ‡®¦ ‡®ÆêÓ ¸Ÿ®Ö´ÖµÖß ×¯Ö™Ö¸ß ´ÖêÓ ¸ÜÖÛú¸ õÖ߸ÃÖÖÝÖ¸ »Öê ÝÖµÖÖ †Öê¸ ˆÃÖÛúß ŸÖ¸»Ö ŸÖ¸ÓÝÖÖêÓ ´ÖêÓ, ×¾Ö®ÖµÖ-¯Öæ¾ÖÔÛú ”ÖêÓ›Í †ÖµÖÖ £ÖÖ … ו֮Öꮦ Ûê ®ÖµÖÖ Ûú»µÖÖÞÖÛú ÛúÖ ˆŸÃÖ¾Ö ¯Öæ¸ÖÛú¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ê¾Ö ¤ê¾Öꮦ †¯Ö®Öê, ãÖÖ®Ö ¯Ö¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê … ²ÖÖÆã²Ö»Öß †Öפ ¸Ö•Ö¯Öã¡Ö ³Öß ×¯ÖŸÖé ×¾ÖµÖÖêÝÖ ÃÖê Ûãú” ×ÜÖ®®Ö ÆÖêŸÖê Æã‹ †µÖÖꬵÖÖ¯Öã¸ß ÛúÖê »ÖÖî™ †ÖµÖê …

          ²Ö®Ö ´ÖêÓ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖËË †Öפ®ÖÖ£Ö ”Æ ´ÖÆß®ÖÖê ÛúÖ †®Ö¿Ö®Ö ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ‹Ûú †ÖÃÖ®Ö ¯ÖêÓ ²Öîšê, Æã‹ £Öê … ¬Öæ¯Ö, ¾ÖÂÖÖÔ, ¿ÖßŸÖ †ÖפÛúß ²ÖÖ¬Ö‹Ó ˆ®ÆêÓ ¸ÓÝÖ-´ÖÖ¡Ö ³Öß ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ®ÖÆßÓ Ûú¸ ÃÖÛúßÓ £ÖßÓ … ¾Öê ´Öêºþþ Ûê ÃÖÖ´Ö®Ö †“Ö»Ö £Öê ²ÖÖ»ÖÛú Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ×®Ö×¾ÖÔÛúÖ¸ £Öê, ×®Ö´ÖêÔ‘Ö †ÖÛúÖ¿Ö Ûúß ŸÖ¸Æ ¿Ö㬤 £Öê, ÃÖÖõÖÖŸÖË ¿Ö¸ß¸¬ÖÖ¸ß ¿ÖÖ´ÖÖ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖê £Öê … ˆ®ÖÛúß ¤é×™ ®ÖÖÃÖÖ Ûê †ÝÖÎ ³ÖÖÝÖ ¯Ö¸ »ÖÝÖß Ææ‡Ô, ÆÖ£Ö ®Öß“Öê ÛúÖê »Ö™Ûú ¸Æê £Öê, †Öî¸ ´ÖãÆ Ûê ³Öߟָ †®µÖ¡Ö ºþþ¯ÖÃÖê Ûãú” ´Ö®¡ÖÖõÖ¸ÖêÓ ÛúÖ ˆ““ÖÖ¸ÞÖ ÆÖê ¸ÆÖ £ÖÖ … ÛúÆ®Öê ÛúÖ ´ÖŸÖ»Ö²Ö µÖÆ Æî ×Ûú ¾Öê ÃÖ´ÖÃŸÖ ‡ÓצµÖÖêÓ ÛúÖê ²ÖÖÊ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ ÃÖê Æ™ÖÛú¸ †¬µÖÖŸ´Ö Ûúß †Öê¸ »ÖÝÖÖ “ÖãÛê £Öê … †¯Ö®Öê †Ö¯Ö ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‹ †»ÖÖî×ÛúÛú †ÖŸ´ÖÖ®Ö®¤ ÛúÖ †®Öã³Ö¾Ö Ûú¸ ¸Æê £Öê … ®Ö ˆ®ÆêÓ ³ÖæÜÖÛúÖ ¤ã:ÜÖ £ÖÖ, ®Ö ¯µÖÖÃÖ ÛúÖ Ûú™ £ÖÖ, †Öî¸ ®Ö ¸Ö•µÖ Ûúß Æß Ûãú” ד֮ŸÖÖ £Öß …

          ˆ¬Ö¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ÆÖê ¸Æê £Öê †Öî¸ ‡¬Ö¸ Ûú“” ´ÖÆÖÛú“” †Öפ “ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ¸Ö•ÖÖ  •ÖÖê ×Ûú ¤êÜÖÖê¤êÜÖß Æß ´Öã×®Ö ²Ö®Ö ²Öîšê £Öê – ´Öã×®Ö ´ÖÖÝÖÔ ÛúÖ Ûãú” ¸ÆÃµÖ ´ÖÆß ÃÖ´Ö—Ö ÃÖÛê Ûãú” פ®ÖÖêÓ ´ÖêÓ Æß ³ÖæÜÖ ¯µÖÖÃÖ Ûúß ²ÖÖ¬ÖÖ†ÖêÓ ÃÖê ןֻÖ×´Ö»ÖÖ ˆšê … ¾Öê ÃÖ²Ö †Ö¯ÖÃÖ ´ÖêÓ ÃÖ»ÖÖÆ Ûú¸®Öê-»ÖÝÖê ×Ûú ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ®Öê •ÖÖ®Öê ×ÛúÃÖ ×»ÖµÖê ®ÖÝ®Ö ×¤ÝÖ´²Ö¸ ÆÖê ²Öîšê ÆîÓ … µÖê Æ´Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ ÃÖê Ûãú”-ÛúÆŸÖê Æß ®ÖÆßÓ Æî … ®Ö ˆ®ÆêÓ ³ÖæÜÖ ¯µÖÖÃÖ Ûúß ²ÖÖ¬ÖÖ ÃÖŸÖÖŸÖß Æî, ®Ö ¬Öæ¯Ö, ¾ÖÂÖÖÔ ÃÖ¤ßÔÃÖê Æß ¤ã:ÜÖß ÆÖêŸÖê-ÆîÓ … ¯Ö¸ Æ´Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ ÛúÖ ÆÖ»Ö ŸÖÖê ‡®ÖÃÖê ײֻÛãú»Ö ˆ»™Ö ÆÖê ¸ÆÖ Æî … †²Ö Æ´Ö  ÃÖê ³ÖæÜÖ ¯µÖÖÃÖ Ûúß ²ÖÖ¬ÖÖ ®ÖÆßÓ ÃÖÆß •ÖÖŸÖß … Æ´Ö®Öê ÃÖÖê“ÖÖ £ÖÖ ×Ûú ‡®ÆÖêÓ®Öê Ûãú” פ®ÖÖêÓÛê ×»ÖµÖê Æß µÖÆ ¾ÖêÂÖ ¸“ÖÖ Æî, ¯Ö¸ †²Ö ŸÖÖê ¤Öê ´ÖÖÆ ÆÖê ÝÖµÖê ×±ú¸ ³Öß ‡®ÖÛê ¸ÆÃµÖ ÛúÖ ¯ÖŸÖÖ ®ÖÆßÓ “Ö»ÖŸÖÖ •ÖÖê ³Öß ÆÖê, ¿Ö¸ß¸ Ûúß ¸õÖÖ ŸÖÖê Æ´Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ ÛúÖê †¾Ö¿µÖ Ûú¸®Öß “ÖÖ×ƵÖê †Öî¸ †²Ö ‡ÃÖÛúÖ ˆ¯ÖÖµÖ ŒµÖÖ ÆîÓ ? “Ö»ÖÛú¸ ˆ®ÆßÃÖê ¯Öæ”®ÖÖ “ÖÖ×ƵÖê, ‹êÃÖß ÃÖ»ÖÖÆ Ûú¸ ÃÖ²Ö ¸Ö•Ö´Öã×®Ö, ´Öã×®Ö®ÖÖ£Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö Ûê-¯ÖÖÃÖ •ÖÖÛú¸ ŸÖ¸Æ ŸÖ¸ÆÛê ¿Ö²¤ÖêÓ´Öê, ˆ®ÖÛúß ÃŸÖã×ŸÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê-ˆ®ÖÛúß ¬Ö߸ŸÖÖ Ûúß ¯ÖοÖÓÃÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … ßÖã×ŸÖ Ûú¸ “ÖãÛú®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ˆ®ÆÖêÓ®Öê,´Öã×®Ö¾ÖêÂÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸®Öê ÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ ¯Öæ”Ö, ˆÃÖÛúß †¾Ö×¬Ö ¯Öæ”ß †Öî¸ Æ´Ö ³ÖæÜÖ ¯µÖÖÃÖ ÛúÖ ¤ã:ÜÖ ®ÖÆßÓ ÃÖÆ ÃÖÛúŸÖê, µÖÆ ¯ÖÎÛú™ Ûú¸ ˆÃÖ Ûê ¤æ¸ Ûú¸®Öê ÛúÖ ˆ¯ÖÖµÖ ¯Öæ”Ö … ¯Ö¸ ¾Öê ŸÖÖê ´ÖÖî®Ö ¾ÖÎŸÖ Ûê ×»ÖµÖê Æã‹ £Öê †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ ´ÖÃŸÖ £ÖêÓ, ˆ®ÖÛúß ¤é×™ ²ÖÖÊ ¯Ö¤Ö£ÖÖêÔÃÖê ÃÖ¾ÖÔ£ÖÖ Æ™ ÝÖ‡Ô £Öß-¾Öê Ûãú” ®Ö ²ÖÖê»Öê •Ö²Ö ˆ®ÆêÓ ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö Ûúß †Öê¸ÃÖê Ûãú” ³Öß ˆ¢Ö¸ ®ÖÆßÓ ×´Ö»ÖÖ ˆ®ÆÖê®ÖêÓ-†ÖÓÜÖ ˆšÖÛú¸ ³Öß ˆ®Ö »ÖÖêÝÖÖêÓÛúß †Öê¸ ®ÖÆßÓ ¤êÜÖÖ ŸÖ²Ö ¾Öê ²ÖÆãŸÖ ‘Ö²Ö›ÍÖµÖê †Öî¸ ´Öã×®Ö ´ÖÖÝÖÔ ÃÖê ³ÖΙ ÆÖêÛú¸ •ÖÓÝÖ»ÖÖêÓ ´ÖêÓ “Ö»Öê ÝÖµÖê ˆ®ÆÖêÓ®ÖêÓ, ÃÖÖê“ÖÖ £ÖÖ ×Ûú µÖפ Æ´Ö †¯Ö®Öê †¯Ö®Öê ‘Ö¸ ¾ÖÖׯÖÃÖ •ÖÖŸÖê ÆîÓ ŸÖÖê- ¸Ö•ÖÖ ’û¸ŸÖ Æ´ÖÛúÖê ¤×Þ›ŸÖ Ûú¸êÝÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ‡®ÆßÓ ÃÖ‘Ö®Ö ²Ö®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¸Æ®ÖÖ †“”Ö ÆîÓ … µÖÆÖÓ ¾ÖéõÖÖêÓ Ûê Ûú®¤, ´Öæ»Ö ±ú»Ö ÜÖÖÛú¸ ®Ö¤ß ŸÖÖ»ÖÖ²Ö, †ÖפÛúÖ ´ÖßšÖ ¯ÖÖ®Öß ¯Öß¾ÖêÓÝÖê †Öî¸ ¯Ö¾ÖÖÔŸÖÖêÓ Ûúß ÝÖã±úÖ†ÖêÓ´ÖêÓ-¸ÆêÓÝÖê … †²Ö µÖê ¿Öê¸, “ÖߟÖê ¾ÖÝÖ¸Æ Æß Æ´Ö, »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê ¯Ö׸¾ÖÖ¸ ÆÖêÓÝÖê, ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ³ÖΙ ÆÖêÛú¸ ¾Öê “ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ¦¾µÖ×»ÖÓÝÖß ´Öã×®Ö •µÖÖêÓÆß ŸÖÖ»ÖÖ²Ö ´ÖêÓ ¯ÖÖ®Öß ¯Öß®ÖêÛê ×»ÖµÖê ‘ÖãÃÖê ŸµÖÖêÆß ˆ®Ö ¤ê¾ÖŸÖÖ†ÖêÓ®Öê ¯ÖÎÛú™ ÆÖêÛú¸ ÛúÆÖ ×Ûú µÖפ ŸÖã´Ö פÝÖ´²Ö¸ ´Öã¦Ö ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ‹êÃÖÖ †®µÖÖµÖ Ûú¸ÖêÝÖê ŸÖÖê Æ´Ö ŸÖã´ÆêÓ ¤×Þ›ŸÖ Ûú¸êÓÓÝÖê … µÖÆ ÃÖã®ÖÛú¸ ×Ûú®Æß®Öê ¾ÖéõÖÖêÓ Ûê ¯Ö¢Öê ¾Ö ²ÖŒÛú»Ö ¯Ö×Æ®ÖÛú¸ ÆÖ£Ö´ÖêÓ ¯Ö»ÖÖ¿Ö ¾ÖéõÖ Ûê ¤Þ› Ûê ×»ÖµÖê … ×Ûú®ÆßÓ®Öê ¿Ö¸ß¸ ´ÖêÓ ³ÖÃ´Ö ¸´ÖÖ»Öß †Öî¸ ×Ûú®ÆßÓ®Öê •Ö™ÖµÖêÓ ²ÖœÍÖ»Öß … ÛúÆ®Öê ÛúÖ ´ÖŸÖ»Ö²Ö µÖÆ Æî ×Ûú ˆ®ÆêÓ ×•ÖÃÖ´ÖêÓ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¤ÜÖß ¾ÖÆß ¾ÖêÂÖ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ … ‡ŸÖ®ÖÖ ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ³Öß ¾Öê ÃÖ²Ö »ÖÖêÝÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖËË †Öפ®ÖÖ£Ö Ûê ×»ÖµÖê Æß †¯Ö®ÖÖ ‡Â™ ¤ê¾Ö ÃÖ´Ö—ÖŸÖê, £Öê, ˆ®ÆêÓ ×ÃÖÓÆ †¯Ö®ÖêÛúÖê ×ÃÖµÖÖ¸ ÃÖ´Ö—ÖŸÖê- £Öê ¾Öê »ÖÖêÝÖ ¯ÖÎןÖפ®Ö ŸÖÖ»ÖÖ²ÖÖê´Öê ÃÖê Ûú´Ö»Ö Ûê ±æú»Ö ŸÖÖê›ÍÛú¸ »ÖÖŸÖê , £Öê †Öî¸ ˆ®ÖÃÖê ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË Ûúß ¯Öæ•ÖÖ ×ÛúµÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê …

          ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ÛúÖê ²ÖÖÊ •ÖÝÖŸÖ ÛúÖê Ûãú” ¬µÖÖ®Ö ®ÖÆßÓ £ÖÖ … ¾Öê ÃÖ´ÖŸÖÖ³ÖÖ¾ÖÖêÓ ÃÖê õÖã¬ÖÖ ŸÖéÂÖÖ Ûúß ²ÖÖ¬ÖÖ ÃÖÆŸÖê Æã‹ †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ¸ÆŸÖê £Öê … וÖÃÖ ²Ö®Ö´ÖêÓ ´ÖÆÖ´Öã×®Ö ¾ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ ¬µÖÖ®Ö Ûú¸ ¸Æê £Öê ˆÃÖ ²Ö®Ö ´ÖêÓ, •®Ö´Ö×¾Ö¸Öê¬Öß •Öß¾ÖÖêÓ ®Öê ³Öß ¯Ö¸Ã¯Ö¸ ÛúÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ”Öê›Í פµÖÖ £ÖÖ-×ÃÖÓÆ®Öß ÝÖÖµÖÛê ²Ö““Öê ÛúÖê ¯µÖÖ¸ÃÖê-¤æ¬Ö ׯֻÖÖŸÖß £Öß †Öî¸ ÝÖÖµÖ ×ÃÖÓÆ®Öß Ûê ²Ö““Öê ÛúÖê ¯ÖÎê´Ö ÃÖê ¯Öã“ÖÛúÖ¸ŸÖß £Öß, ´ÖéÝÖ †Öî¸ ×ÃÖÓÆ ¯Ö¸Ã¯Ö¸ ´ÖêÓ ÜÖê»ÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê, ÃÖ¯ÖÔ, ®Öê¾Ö»ÖÖ, ´ÖÖê¸ †Öפ ×¾Ö¸Öê¬Öß •Öß¾Ö ‹Ûú ¤æÃÖ¸ê Ûê ÃÖÖ£Ö ÛÎß›ÍÖ ×ÛúµÖÖ Ûú¸ŸÖê- £Öê, ÆÖ×£ÖµÖÖêÓ Ûê ²Ö““Öê »Ö›ÍêÍ ´ÖéÝÖ¸Ö•ÖÖêÓ Ûúß †µÖÖ»ÖÖêÓ ÝÖ¤Ô®Ö Ûê ²ÖÖ»ÖÖêÓ ÛúÖê ®ÖÖê“ÖŸÖê £Öê … ÃÖ“Ö Æê-×¾Ö¿Ö㬤 †ÖŸ´ÖÖ ÛúÖ †ÃÖ¸ ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖêÓ, ¯Ö¸ Æß ŒµÖÖ †“ÖêŸÖ®Ö ¾ÖßÖã†ÖêÓ ¯Ö¸ ³Öß ¯Ö›Í ÃÖÛúŸÖÖ Æî …

          ‹Ûú פ®Ö Ûú“” †Öî¸ ´ÖÆÖÛú“” ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ Ûê »Ö›ÍÛê ®Ö×´Ö †Öî¸ ×¾Ö®Ö×´Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖËË Ûê “Ö¸ÞÖ Ûú´Ö»ÖÖê Ûê ¯ÖÖÃÖ †ÖÛú¸ ˆ®ÖÃÖê ¯ÖÎÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê Ûúß Æê סֳÖã¾Ö®Ö ®ÖÖµÖÛú ! †Ö¯Ö †¯Ö®Öê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Öã¡ÖÖêÓ ŸÖ£ÖÖ ‡ŸÖ¸ ¸Ö•Ö Ûãú´ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÖê   ÛúÖê ¸Ö•µÖ ¤êÛú¸ ÃÖãÜÖß Ûú¸ †ÖµÖê ¯Ö¸ Æ´Ö ¤ÖêÓ®ÖÖêÓÛúÖê †Ö¯Ö®Öê Ûãú” ³Öß ®ÖÆßÓ ×¤µÖÖ … ³ÖÝÖ¾Ö®ÖË ! †Ö¯Ö ŸÖß®ÖÖêÓ »ÖÖêÛúÖêÓ Ûê †¬ÖßÀ¾Ö¸ ÆîÓ ÃÖ´Ö£ÖÔ Æî, ¤µÖÖ»Öã Æî, ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¸Ö•µÖ ¤êÛú¸ Æ´ÖÛúÖê ÃÖãÜÖß Ûúßו֋ÝÖÖ’û … ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö †ÖŸ´Ö¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ÆÖê ¸Æê £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê µÖª×¯Ö ®Ö×´Ö ×¾Ö®Ö×´ÖÛúÖê ˆ®ÖÛúß †Öê¸ÃÖê Ûãú” ³Öß ˆ¢Ö¸ ®ÖÆßÓ ×´Ö»ÖÖ ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¾Öê †¯Ö®Öß ¯ÖÎÖ£ÖÔ®ÖÖ •ÖÖ¸ß Æß ×ÛúµÖê ÝÖµÖê … ‡ÃÖ ‘Ö™®ÖÖ ÃÖê ‹Ûú ¬Ö¸ÞÖꮦ ÛúÖ †ÖÃÖ®Ö ÛÓ¯ÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö Ûê ¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ Ûãú” ²ÖÖ¬ÖÖ ÃÖ´Ö—ÖÛú¸ ¿Öß‘ÖÎ Æß ˆ®ÖÛê ¯ÖÖÃÖ †ÖµÖÖ … †ÖÛú¸ •Ö²Ö ¾ÖÆ ¤êÜÖŸÖÖ Æî, ×Ûê  Æã‹ ¤Öê®ÖÖêÓ †Öê¸ ÜÖ›ê ÆãµÖê ®Ö×´Ö ×¾Ö®Ö×´Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÃÖê ¸Ö•µÖ Ûúß µÖÖ“Ö®ÖÖ Ûú¸ ¸Æê Æî, ŸÖ²Ö ¬Ö¸ÞÖꮦ®Öê †¯Ö®ÖÖ ¾ÖêÂÖ ²Ö¤»ÖÛú¸ ¤Öê®ÖÖê ¸Ö•ÖÛú´ÖÖ¸ÖêÓ ÃÖê ÛúÆÖ ×Ûú †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖ ¸Ö•ÖÖ ³Ö¸ŸÖ ÃÖê ¸Ö•µÖ Ûúß µÖÖ“Ö®ÖÖ ÛúßוֵÖêÝÖÖ •ÖÖê †Ö¯ÖÛúß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ†ÖêÓ ÛúÖê ¯ÖæÞÖÔ Ûú¸®Öê- ´ÖêÓ ÃÖ´Ö£ÖÔ Æî … ‡®ÖÛê ¯ÖÖÃÖ ŒµÖÖ ¸ŒÜÖÖ Æî וÖÃÖê, ¤êÛú¸ µÖê †Ö¯ÖÛúß ¸Ö•µÖ ×»Ö¯ÃÖÖ ÛúÖê ¯ÖæÞÖÔ Ûú¸êÓ ! †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖ ¸Ö•ÖÛãú´ÖÖ¸ ‡ŸÖ®ÖÖ ³Öß ®ÖÆßÓ ÃÖ´Ö—Ö ÃÖÛê ×Ûú וÖÃÖÛê ¯ÖÖÃÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ¾ÖÆß ×ÛúÃÖßÛúÖê Ûãú” ¤ê ÃÖÛúŸÖÖ Æî … ¬Ö¸ÞÖꮦ Ûúß ²ÖÖŸÖêÓ ÃÖã®ÖÛú¸ ˆ®Ö ¤Öê®ÖÖêÓ®Öê ÛúÆÖ ×Ûú ´ÖÆÖ¿ÖµÖ ! †Ö¯Ö ²Ö›Íê ²Öã׬¤´ÖÖ®Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖê ÆîÓ ²ÖÖê»Ö®ÖêÓ †Ö¯Ö ²ÖÆãŸÖ Æß “ÖŸÖ㸠ÆÖêŸÖê ÆîÓ †Ö¯ÖÛúÖ ¾ÖêÂÖ ³Öß ×¾ÖÀ¾ÖÃÖ®ÖßµÖ ÆîÓ ¯Ö¸ ´Öê¸ß ÃÖ´Ö—Ö ´ÖêÓ ®ÖÆßÓ †ÖŸÖÖ ×Ûú †Ö¯Ö ײ֮ÖÖ ¯ÖæÓ”ê Æß Æ´Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê ²Öß“Ö´ÖêÓ ŒµÖÖêÓ ²ÖÖê»Ö®Öê »ÖÝÖê ? ŸÖß®ÖÖêÓ »ÖÖêÛúÖêÓ Ûê-‹Ûú ´ÖÖ¡Ö †Ö¬ÖßÀ¾Ö¸ ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö Ûúß “Ö¸ÞÖ”ÖµÖÖ ÛúÖê ”Ö›ÍÛú¸ ³Ö¸ŸÖ ÃÖê ¸Ö•µÖÛúß µÖÖ“Ö®ÖÖ ÛúºþÓþ ? •ÖÖê ²Öê“ÖÖ¸Ö ÜÖ㤠•Ö¸Ö ÃÖß •Ö´Öß®Ö ¸Ö ¸Ö•ÖÖ Æî … Ûú×ƵÖê ´ÖÆÖ¿ÖµÖ •ÖÖê Ûú´ÖÞ›»Öã ´ÖÆÖÃÖÖÝÖ¸ Ûê •Ö»ÖÃÖê ®ÖÆßÓ ³Ö¸Ö ŒµÖÖ ÝÖÖê¯֤ Ûê •Ö»Ö ÃÖê ³Ö¸Ö •ÖÖ¾ÖêÝÖÖ ? ŒµÖÖ †®ÖÖêÜÖÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö Æîî †Ö¯Ö ÛúÖ ? ¸Ö•ÖÛãú´ÖÖ¸ÖêÓ Ûúß ˆ×ŒŸÖ ¯ÖΟµÖã׌ŸÖ ÃÖê ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖêÛú¸ ¬Ö¸ÞÖꮦ®Öê †¯Ö®ÖÖ Ûéúסִ֠¾ÖêÂÖ ”Öê›Í פµÖÖ †Öî¸ ¯ÖÎÛéú×ŸÖ ¾ÖêÂÖ ´ÖêÓ ¯ÖÎÛú™ ÆÖêÛú¸ ˆÃÖ®Öê ®Ö×´Ö ×¾Ö®Ö×´ÖÃÖê ÛúÆÖ-¸Ö•Ö¯Öã¡ÖÖê ! ¸Ö•µÖ ÛúÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ Ûú¸ŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ! ¾ÖéÂÖ³ÖêÀ¾Ö¸ †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖÖêÓÛúÖ ¸Ö•µÖ ´Öã—Öê ²ÖŸÖ»ÖÖ ÝÖµÖê ÆîÓ ÃÖÖê “Ö×»ÖµÖê ´ÖîÓ “Ö»ÖÛú¸ †Ö¯ÖÛúÖ ¸Ö•µÖ †Ö¯ÖÛúÖê ¤ê ¤æÓ ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾Öê ¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö Æî ‡®ÖÛê ´ÖãÜÖ ÃÖê †Ö¯ÖÛúÖê Ûãú” ³Öß ˆ¢Ö¸ ®ÖÆßÓ ×´Ö»ÖêÝÖÖ ‡ŸµÖÖפ ¯ÖÎÛúÖ¸ ÃÖê ÃÖ´Ö—ÖÖÛú¸ ¾ÖÆ ¬Ö¸ÞÖꮦ ˆ®ÆêÓ ×¾Ö´ÖÖ®Ö¯Ö¸ ²ÖîšÖÛú¸ ×¾Ö•ÖµÖÖ¬ÖÔ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ »Öê ÝÖµÖÖ … ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß †»ÖÖî×ÛúÛú ¿ÖÖî³ÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ¤Öê®ÖÖêÓ ¸Ö•Ö¯Öã¡Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆãµÖê … ˆÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß ¤Öê ÁÖê×ÞÖµÖÖÓ Æî ‹Ûú ¤×õÖÞÖ ÁÖêÞÖß †Öî¸ ¤æÃÖ¸ß ˆ¢Ö¸ ÁÖê×ÞÖ … ‡®Ö  ¤Öê®ÖÖêÓ ÁÖê×ÞÖµÖÖêÓ¯Ö¸ ÃÖ㮤¸ ÃÖ㮤¸ ®ÖÝÖ¸ÖêÓ Ûúß ¸“Ö®ÖÖ Æî וÖÃÖ ´ÖêÓ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ »ÖÖêÝÖ ¸ÆÖ Ûú¸ŸÖê ÆîÓ … ¾ÖÆÖÓ ¯ÖÆãÓ“ÖÛú¸ ¬Ö¸ÞÖꮦ ÛúÆÖ ×Ûú ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ ÛúÖê µÖÆß ¸Ö•µÖ ¤ê®ÖÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ Ûú¸ “ÖãÛê ÆîÓ ÃÖÖê †Ö¯Ö µÖÆÖÓ ÛúÖ ¸Ö•µÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¸ ¤ê¾Ö¸Ö•Ö Ûúß ŸÖ¸Æ †®ÖêÛú ³ÖÖêÝÖÖêÓ ÛúÖê ³ÖÖêÝÖÖê †Öî¸ ‡®Ö ×¾ÖªÖ¬Ö¸ÖêÓ ÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸Öê … ‹êÃÖÖ ÛúÆÛú¸ ˆÃÖ®Öê ¤×õÖÞÖ ÁÖê×ÞÖ Ûê ÃÖÖ´ÖÎÖ•µÖ ´ÖêÓ ®Ö×´ÖÛúÖ †Öî¸ ˆ¢Ö¸ ÁÖê×ÞÖ Ûê ÃÖÖ´ÖÎÖ•µÖ ´ÖêÓ ×¾Ö®Ö×´Ö ÛúÖ †×³ÖÂÖêÛú ×ÛúµÖÖ … ˆ®ÆêÓ Ûú‡Ô ¯ÖÎÛúÖ¸ Ûúß ×¾ÖªÖµÖêÓ ¤ßÓ ŸÖ£ÖÖ •Ö®ÖŸÖÖ ÃÖê ˆ®ÖÛúÖ ¯Ö׸“ÖµÖ Ûú¸ÖµÖÖ … ®Ö×´Ö ×¾Ö®Ö×´Ö ×¾ÖªÖ¬Ö¸ÖêÓ ÛúÖ ¸Ö•µÖ ¯ÖÖÛú¸ ²ÖÆãŸÖ ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆãµÖê … ¬Ö¸ÞÖꮦ ÛúŸÖÔ¾µÖ ¯Öæ¸Ö Ûú¸ †¯Ö®Öê ãÖÖ®ÖÛúÖê- ¾ÖÖׯÖÃÖ, “Ö»ÖÖ ÝÖµÖÖ …

          ¬µÖÖ®Ö Ûú¸ŸÖê Ûú¸ŸÖê •Ö²Ö ”Æ ´ÖÖÆ ¾µÖŸÖßŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê ŸÖ²Ö ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö ®Öê †¯Ö®Öß ´Öã¦Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Ûú¸ †ÖÆÖ¸ »Öê®Öê ÛúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ×ÛúµÖÖ … µÖª×¯Ö ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß¸ ´ÖêÓ •Ö®´Ö ÃÖê Æß †ŸÖã»µÖ ²Ö»Ö £ÖÖ ¾Öê †ÖÆÖ¸ ®Ö ³Öß Ûú¸ŸÖê ŸÖ²Ö ³Öß ˆ®ÖÛê ¿Ö¸ß ´Öê Ûãú” ׿Ö×£Ö»ÖŸÖÖ ®Ö †ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´Öã×®Ö ´ÖÖÝÖÔ “Ö»ÖÖ®Öê- ÛúÖ ÜµÖÖ»Ö Ûú¸ŸÖê ÆãµÖê ˆ®ÆÖêÓ®Öê †ÖÆÖ¸ Ûú¸®Öê ÛúÖ ×®Ö׿“ÖµÖ Ûú¸ ÝÖÖ¾ÖÖêÓ ´Öê ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸®ÖÖ ¿Öãºþþ Ûú¸ פµÖÖ … ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ¾Öê “ÖÖ¸ ÆÖ£Ö •Ö´Öß®Ö ¤êÜÖÛú¸ “Ö»ÖŸÖê £Öê †Öî¸ ×ÛúÃÖßÃÖê Ûãú” ²ÖÖê»ÖŸÖê ®Ö £Öê … µÖÆ Æ´Ö ¯ÖÆ»Öê ×»ÖÜÖ “ÖãÛê ÆîÓ ×Ûú ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖÛê »ÖÖêÝÖ ‡ŸµÖ®ŸÖ ³ÖÖê»Öê £Öê … †Öפ®ÖÖ£Ö Ûê ¯ÖÆ»Öê ¾ÖÆÖÓ ÛúÖê‡Ô ´Öã×®Ö Æã†Ö Æß ®ÖÆßÓ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾Öê »ÖÖêÝÖ´Öã×®Ö ´ÖÖÝÖÔ ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ£ÖÖ †¯Ö×¸×“ÖŸÖ £Öê … ¾Öê µÖÆ ®ÖÆßÓ ÃÖ´Ö—ÖŸÖê £Öê ×Ûú ´Öã×®ÖµÖÖêÓ Ûê ×»ÖµÖê †ÖÆÖ¸ ÛîÃÖê פµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æî … ´ÖÆÖ´Öã×®Ö †Öפ®ÖÖ£Ö ×ÛúÃÖß ÛúÖê Ûãú” ²ÖŸÖ»ÖÖŸÖê, ®Ö £Öê ŒµÖÖêÓ×Ûú µÖÆ ×®ÖµÖ´Ö Æî ×Ûú ¤ßõÖÖ »Öê®Öê Ûê ²ÖÖ¤ •Ö²Ö ŸÖÛú Ûê¾Ö»Ö–ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ®ÖÆßÓ ÆÖê •ÖÖŸÖÖ ŸÖ²Ö ŸÖÛú ŸÖߣÖÔÛú¸ ´ÖÖî®Ö ÆÖêÛú¸ ¸ÆŸÖê ÆîÓ ×ÛúÃÖß ÃÖê Ûãú” ®ÖÆßÓ ÛúÆŸÖê … ‡ÃÖ×»Ö‹ê •Ö²Ö ¾Öê †ÖƸÛê ×»Ö‹ ®ÖÝÖ¸ÖêÓ ´ÖêÓ ¯ÖÆãÓ“ÖŸÖê ŸÖ²Ö ÛúÖê‡Ô »ÖÖêÝÖ ÛúÆ®Öê »ÖÝÖŸÖê £Öê ×Ûú Æê ¤ê¾Ö ! ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖê†Öê, Ûú×ƵÖê ÛîÃÖê †ÖÝÖ´Ö®Ö Æã†Ö ? ÛúÖê‡Ô ´ÖÆÖ´Öæ»µÖ ¸Ÿ®Ö ÃÖÖ´Ö®Öê ¸ÜÖÛú¸ ÝÖÎÆÞÖ Ûú¸®Öê Ûúß ¯ÖÎÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê, ÛúÖê‡Ô ÆÖ£Öß ‘ÖÖê›ÍÖ †Öפ ÃÖ¾ÖÖ׸µÖÖÓ ÃÖ´Ö¯ÖÔÞÖ Ûú¸ ˆ®ÆêÓ ¯ÖÎÃÖ®®Ö Ûú¸®ÖÖ “ÖÖÆŸÖê £Öê, ÛúÖê‡Ô ÃÖ¾ÖÖÔ›Ë. ÃÖ㮤¸ß Ûú®µÖÖµÖêÓ  »Öê •ÖÖÛú¸ ˆ®ÆêÓ Ã¾ÖßÛúÖ¸ Ûú¸®Öê ÛúÖ †ÖÝÖÎÆ Ûú¸ŸÖê £Öê … †Öî¸ ÛúÖê‡Ô ÃÖÖê®Öê Ûúß £ÖÖ»ÖßµÖÖêÓ ´Öê ˆ¢Ö´ÖÖêˆ¢Ö´Ö ³ÖÖê•Ö®Ö »Öê, •ÖÖÛú¸ ÝÖÎÆÞÖ Ûú¸®Öê Ûúß ¯ÖÎÖ£ÖÖÔ®Ö Ûú¸ŸÖê £Öê … ¯Ö¸ ¾Öê ×¾Ö׬֯Öæ¾ÖÔÛú ®Ö ×´Ö»Ö®Öê Ûê ÛúÖ¸ÞÖ ×²Ö®ÖÖ †ÖÆÖ¸ ×»Ö‹ Æß ®ÖÝÖ¸Öê ÃÖê ¾ÖÖׯÖÃÖ “Ö»Öê •ÖÖŸÖê £Öê … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ •ÖÝÖÆ •ÖÝÖÆ‘Öæ´ÖŸÖê Æã‹ ˆ®ÆêÓ ‹Ûú ´ÖÖÆ †Öî¸ ×²ÖŸÖ ÝÖµÖÖ ¯Ö¸ ÛúÆß ×¾Ö׬֯Öæ¾ÖÔÛú ˆ¢Ö´Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÖÆÖ¸ ®ÖÆßÓ ×´Ö»ÖÖ … ÜÖê¤ Ûê ÃÖÖ£Ö ×»ÖÜÖ®ÖÖ ¯Ö›ÍŸÖÖ Æî ×Ûú ו֮ÖÛê ÝÖ³ÖÔ´ÖêÓ †Ö®ÖêÛê ”Æ ´ÖÖÆ ¯ÖÆ»Öê ‡®¦ ×ÛÓÛú¸ Ûúß ŸÖ¸Æ ÆÖ£Ö •ÖÖê›ÍÛú¸ †Ö–ÖÖ Ûúß ¯ÖÎןÖõÖÖ Ûú¸ŸÖÖ ¸ÆÖ, ÃÖ´ÖÎÖ™ ³Ö¸ŸÖ ו֮ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö £ÖÖ, †Öî¸ •ÖÖê þֵÖÓ ŸÖß®ÖÖêÓ »ÖÖêÛúÖêÓ Ûê †×¬Ö¯Ö×ŸÖ ÛúÆ»ÖÖŸÖê, £Öê ¾Öê ³Öß ®ÖÖ Ûãú” †ÖÆÖ¸ Ûê ×»ÖµÖê ×®Ö¸®ŸÖ¸ ”Æ ´ÖÖÆ ŸÖÛú ‹Ûú-¤Öê ®ÖÆßÓ Ûú‡Ô-®ÖÝÖ¸ÖêÓ ´ÖêÓ ‘Öæ´ÖŸÖê ¸Æê, ¯Ö¸ †ÖÆÖ¸ ®Ö ×´Ö»ÖÖ … ×ÛúŸÖ®ÖÖ ×¾ÖÂÖ´Ö Æî Ûú´ÖÖêÔÛúÖÓ ÛúÖ ˆ¤µÖ ?

          ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö †Öפ®ÖÖÂÖ ®Öê ‹Ûú ¾ÖÂÖÔ ŸÖÛú Ûãú” ³Öß ®ÖÆßÓ ÜÖÖµÖÖ ×¯ÖµÖÖ £ÖÖ ŸÖÖê-³Öß ˆ®ÖÛê ×“Ö¢Ö ¾Ö ¿Ö¸ß¸ ´ÖêÓ ×ÛúÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸ Ûúß ×¾ÖÛéú×ŸÖ †Öî¸ ×¿Ö×£Ö»ÖŸÖÖ ®ÖÆßÓ ¤ßÜÖ ¯Ö›ÍŸÖß £Öß … †²Ö Æ´Ö Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ Ûê ×»ÖµÖê ¯ÖÖšÛúÖêÓ ÛúÖ ×“Ö¢Ö ¾ÖÆÖÓ »Öê •ÖÖŸÖê Æî “ÖÆÖÓ¯Ö¸ ´ÖÆÖ´Öã×®Ö Ûê ×»ÖµÖê †ÛúôÖÖŸÖË †ÖÆÖ¸ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖêÝÖÖ …

          ×•ÖÃÖ ÃÖ´ÖµÖ Ûúß µÖÆ ²ÖÖŸÖ Æî ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ Ûãúºþþ•ÖÖÓÝÖ»Ö ¤ê¿Ö Ûê Æ×ß֮ÖÖ¯Ö㸠´ÖêÓ ‹Ûú ÃÖÖê´Ö¯ÖÎ³Ö ¸Ö•ÖÖ ¸Ö•µÖ Ûú¸ŸÖê £Öê, ¾Öê ²Ö›ÍêÓ Æß ¬Ö´ÖÖÔŸ´ÖÖ £Öê, ˆ®ÖÛê ”Öê™ê ³ÖÖ‡Ô ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ÁÖêµÖÖÓÃÖÛãú´ÖÖ¸ £ÖÖ, µÖÆ ÁÖêµÖÖÃÖÛãú´ÖÖ¸ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †Öפ®ÖÖ£Ö Ûê ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Ö¾Ö´ÖêÓ ÁÖß´ÖŸÖß Ã¡ÖßÛúÖ •Öß¾Ö £ÖÖ •ÖÖê Û뫅 ÛδÖÃÖê †ÖµÖÖÔ, þֵÖÓ¯ÖÎ³Ö ¤ê¾Ö, Ûê¿Ö¾Ö, †“µÖãŸÖ ¯ÖΟÖß®¦ ¬Ö®Ö¤ê¾Ö †Öפ ÆÖêÛú¸ ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖ׬¤ ´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ Æã†Ö £ÖÖ †Öî¸ ¾ÖÆÖÓÃÖê “ÖµÖÛú¸ ÁÖêµÖÖÓÃÖÛãú´ÖÖ¸ Æã†Ö £ÖÖ … ‹Ûú פ®Ö ¸Ö×¡Ö Ûê ׯ֔»Öê ¯ÖÎƸ´ÖêÓ ÁÖêµÖÖÓÃÖÛãú´ÖÖ¸ ®Öê †ŸµÖ®ŸÖ ‰Óú“ÖÖ ´Öêºþþ¯Ö¾ÖÔŸÖ, ¿ÖÖÜÖÖ†ÖêÓ ´ÖêÓ »Ö™ÛúŸÖê Æã‹ ³ÖæÂÖÞÖÖêÓ ÃÖê ÃÖ㮤¸ Ûú»¯Ö¾ÖéõÖ, ´ÖæÓÝÖÖêÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö »ÖÖ»Ö »ÖÖ»Ö †µÖÖ»Ö ÃÖê ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö ×ÃÖÓÆ, וÖÃÖÛê ÃÖßÝÖÖêÓ¯Ö¸ ×´Ö¼ß »ÖÝÖß Æã‡Ô Æî ‹êÃÖÖ ²Öî»Ö, “Ö´ÖÛúŸÖê Æã‹ ÃÖæµÖÔ “Ö®¦´ÖÖ, »ÖƸ֟ÖÖ Æã†Ö ÃÖ´Ö㦠†Öî¸ †Â™ ´ÖÓÝÖ»Ö ¦¾µÖÖêÓÛúÖê ×»ÖµÖê Æã‹ ¾µÖ®ŸÖ¸ ¤ê¾Ö þ֯®Ö´ÖêÓ ¤êÜÖê ÃÖ¾Öê¸Ö ÆÖêŸÖê Æß ˆÃÖ®Öê †¯Ö®Öê ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ ÃÖê ‰ú¯Ö¸ê ÛúÆê Æ㋠þ֯®ÖÖêÓ ÛúÖ  ±ú»Ö ¯Öæ”Ö … ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ®Öê ×®Ö×´Ö¢Ö –ÖÖ®Ö ÃÖê ÃÖÖê“ÖÛú¸ ÛúÆÖ ×Ûú ´Öê¹ý¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûê ¤êÜÖ®ÖêÃÖê ˆÃÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö ˆ®®ÖŸÖ ÛúÖê‡Ô ´ÖÆÖ¯ÖãºþþÂÖ †¯Ö®Öê ¿Öã³ÖÖÝÖ´Ö®Ö ÃÖê-†Ö¯ÖÛê ³Ö¾Ö®ÖÛúÖê, †®ÖãÛéúŸÖ Ûú¸êÝÖÖ †Öî¸ ²ÖÖÛúß Ã¾Ö¯®Ö ˆ®ÆßÓ ´ÖÆÖ¯ÖãºþþÂÖÛê ÝÖãÞÖÖêÓÛúß ˆ®®Ö×ŸÖ ²ÖŸÖ»ÖÖ ¸Æê ÆîÓ …

          ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ ´ÖãÜÖÃÖê þ֯®ÖÖêÓ ÛúÖ ±ú»Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ÃÖÖê´Ö¯ÖÎ³Ö †Öî¸ ÁÖêµÖÖ®ÃÖ ¤Öê®ÖÖêÓ ³ÖÖ‡Ô ÆÂÖÔ Ûê ´ÖÖ¸ê, ±æú»Öê ®Ö ÃÖ´ÖÖŸÖê £Öê … ¯ÖΟÖ: ÛúÖ»ÖÛê ÃÖ´ÖµÖ ¤êÜÖê ÝÖµÖê þ֯®Ö ¿Öß‘ÖÎ Æß ±ú»Ö ¤êŸÖê ÆîÓ … ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ Ûê, ‡®Ö ¾Ö“Ö®ÖÖê®Öê ŸÖÖê ˆ®ÆêÓ †Öî¸ ³Öß †×¬ÖÛú Æ×ÂÖÔŸÖ ²Ö®ÖÖ ×¤µÖÖ £ÖÖ … ¸Ö•Ö ³Ö¾Ö®Ö ´ÖêÓ ²Öîšê Æã‹ ¤Öê®ÖÖêÓ ³ÖÖ‡Ô ˆ®Ö ´ÖÆÖ¯ÖãºþþÂÖ Ûúß ¯ÖΟÖßõÖÖ Ûú¸ Æß ¸Æê £Öê ×Ûú ‡ŸÖ®Öê ´ÖêÓ ´ÖÆÖ¯ÖãºþþÂÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË †Öפ®ÖÖ£Ö ‡ÔµÖÖÔ ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÃÖê ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ Æ×ß֮ÖÖ¯Ö㸠•ÖÖ ¯ÖÆãÓ“Öê … •Ö²Ö ¾Öê ¸Ö•Ö ³Ö¾Ö®Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ †ÖµÖê ŸÖ²Ö ×ÃÖ¬¤Ö£ÖÔ ®ÖÖ´ÖÛú ¾¤Ö¸¯ÖÖ»Ö®Öê ¸Ö•ÖÖ ÃÖÖê´Ö¯ÖÎ³Ö †Öî¸ µÖã¾Ö¸Ö•Ö ÁÖêµÖÖÃÖÛãú´ÖÖ¸ ÛúÖê ˆ®ÖÛê †Ö®ÖêÛúß ÜÖ²Ö¸ ¤ß …