Les initiateurs des Tirthankars

Les vies authentiques des vingt-quatre Tirthankars

Appendice 9

Les initiateurs des Tirthankars

Le Tirthankar est une personne qui s’illumine elle-même. Il est aussi son propre initiateur, mais il est une tradition que le Guru de la naissance durant laquelle il acquiert le Tirthankar-nam-karma soit appelé le « Diksha Guru » (l’initiateur). Les noms des initiateurs des vingt-quatre Tirthankars de l’ère présente sont les suivants :

  1. Rishabhdev Tirthankar Vajrasen, 2. Ajitnath Acharya Aridaman, 3. Sambhavnath Acharya Svayamprabh, 4.Abhinandan Acharya Vimal Chandra, 5. Sumatinath Acharya Vinayanandan, 6. Padmaprabh Muni Pihitashrav, 7. Suparshvanath Muni Aridaman, 8. Chandraprabh Muni Yugandhar, 9.Suvidhinath Muni Jagannand, 10. Sheetalnath Acharya Srastagh, 11. Shreyansnath Muni Vajradant, 12. Vasupujya Acharya Vajranabh, 13. Vimalnath Acharya Sarvagupta, 14. Anantnath Muni Chittaraksha, 15. Dharmnath Sthavir Vimalvahan, 16. Shantinath Rajarshi Dhanrath, 17. Kunthunath Acharya Samvar, 18. Arnath Muni Samvar, 19. Mallinath Acharya Dharmghosh, 20. Munisuvrat Muni Nandan, 21. Naminath Muni Sudarshan, 22. Arishtanemi Acharya Shrishen, 23. Parshvanath Tirthankar Jagannath, 24.  Mahavir Acharya Pottil.