Arahat Vandana


24JainTirthankara’s

占쏙옙

占싱몌옙

占싣뱄옙占쏙옙

占쏙옙鍛占�

占쏙옙占쏙옙占� 占쏙옙占�

占쏙옙징

1 Rsabha占실댐옙Adinatha Nabhiraja Marudevi Ayodhya Bull
2 Ajitanatha Jitasatru Vijayadevi Ayodhya Elephent
3 Sambhavanatha Jitari Sena Sarvasti 占쏙옙
4 Abhinandananatha Samvara Siddhartha Ayodhaya 占쏙옙占쏙옙占쏙옙
5 Sumatinatha Meghaprahba Sumangala(Mangala) Ayodhaya Curlew(Kraunea)
6 Padmaprabha Dharana(Sridhara) Surima Kausambi 占쏙옙占쏙옙 占쏙옙占싶쏙옙
7 Suparsvanatha Supratishtha(Pratistha) Prithivi Kasi Svastika
8 Chandraprabha mahasena Laksmana Chandrapuri Cresent
9 Puspadanta Sugriva Rama Kakandi 占실억옙 (makara)
10 Sitalanatha Drdharatha Sunanda(Nanada) Bhadrikapuri(Bhadrilla) 占쏙옙占쏙옙 (Srivasta)占쏙옙 占쌕띰옙
11 Sreyamsanatha Vishnu Visnudri(Visna) Simhapuri Rhinoceros
12 Vasupujya Vasupujya Vijaya(Jaya) Chmapapuri 占쏙옙占싫뤄옙
13 Vimalanatha Krtavarman Suramya(Syama) Kampilya 占쏙옙占쏙옙占�
14 Anantanatha Simhasena Sarvayasa Ayodhya 占쏙옙 (占쌜곤옙占�)
15 Dharmanatha Bhanu Suvrata Ratnapuri 占쏙옙占쏙옙占쏙옙크 占싱뀐옙 占쏙옙占� (Vajradanda)
16 Santinatha Visvasena Acira Hastinapura 占썹슴
17 Kunthunatha Surya(Sura) Sridevi Hastinapura 占쏙옙 占쏙옙占�
18 Aranatha Sudarsana Mitra-(Devi) Hastinapura 占쏙옙占쏙옙占�
19 Mallinatha Kumbha Raksita(Prabhavati) Mithilapuri(Mathura) Waterpot
20 Munisuvrata Sumitra Padmavathi Kusagranagra占실댐옙Rajagrha 占신븝옙
21 Naminatha Vijaya Vapra(Vipra) Mithilapuri占실댐옙Mathura 占식띰옙 占쏙옙占싶쏙옙
22 Neminatha Samudravijaya Siva-devi Sauripura占실댐옙Dvaraka Conch
23 Parsvanatha Asvasena Brahmi Kasi 占쏙옙占쏙옙
24 Mahavira占실댐옙Vardhamana Siddhartha Priyakarini(Trisla) Kundapura 占쏙옙占쏙옙

Anjaymohnot占쏙옙 占쏙옙占싹울옙 占쏙옙占쏙옙占싹댐옙