Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE  IV

TIRTHANKARA MAHAVIRA

Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici:

Nakon svog prvog Govora na Vipulaćali, Tirthankara Mahavira je započeo `Dharmaćakra-Pravartanu’ tj. pokretanje točka religije koji je nastavio da se okreće tokom dugog perioda od trideset godina sve do kraja njegovog života.U stvari, Tirthankara Mahavira je pridavao veliki značaj širenju religije i trasiranja pravog puta spasenja za obične ljude jer je to planirao još u ranoj mladosti.To je bila njegova životna misija , da vidi sve ljude koji bi svoju veru položili u temeljne principe religije i vodili svoje živote u skladu sa ciljevima religije.

Sa namerom da proširi poruku religije što je više moguće među običnim ljudima , Tirthan­kara Mahavira je koristio medijum Ardha-Magadhi jezika za svoje Govore i predavanja.To je naročito stvorilo blisku vezu između Tirthankara Mahavira i običnih ljudi , jer su lako mogli da shvate principe religije koje im je obrazlagao.Korišćenjem jednostavnog jezika Tirthankara Mahavira je postigao dalekosežan efekat na ljude jer je u potpunosti uklonio socijalne razlike između učitelja i učenika.

Dalje,ovaj jezik običnih ljudi, Tirthankara Mahavira je koristio da u svojim govorima objasni osnovne filozofske i etičke aspekte Đainske religije.U svojim filosofskim govorima, pokazaoje da điva , tj. živo i Ađiva, tj. ne-živo , su osnovni postulati univerzuma i da njihova međusobna interakcija stvara životne probleme.S tim u vezi,izložio je Šest Dravja, tj. Šest substanci i sedam Tattvi, tj. sedam principa i na njihovim osnovama je objasnio prirodu svih objekata i njihovih aktivnosti.U pogledu ovih osnovnih stvari,objasnio je teoriju Karme i ukazao na put oslobađanja Atmana, tj. sopstva ,slobodne od stega Karme. Uz filosofske govore, Mahavira je veliki naglasak stavljao na etičke aspekte koje su uključivale i praktičnu delatnost i navike.Dao je detaljno objašnjenje Grihastha-Dharme i Muni-Dharme, tj. pravila ponašanja za kućedomaćine i isposnike.U svojim etičkim govorima , Mahavira je veliku pažnju poklanjao poštovanju ne-nasilja u svakodnevnom životu kao i na striktno izbegavanje nasilnih postupaka poput žrtvovanja životinja, mesnu ishranu,ubijanje životinja iz sportskih i drugih razloga itd.

Šta više, Tirthankara Mahavira je veoma želeo da njegovi pogledi budu preneseni drugima na efektan način i to različitim kategorijama ljudi. Stoga je na nogama proputovao različite delove zemlje davajući govore ne samo urbanom i seoskom stanovništvu,već i plemenima koja su živela u najdaljim planinskim i šumskim predelima.S ovim u vezi,u svojoj  “Harivaša-Purani” , Aćarya Đinasena piše da ” kao što je Bhagavan Rišabhadeva obilazio različite delove zemlje ukazujući ljudima na put religije,tako je i Bhagavan Mahavira takođe posetio zemlje poput (a)  Kaši, Kaušala, Kaušalja, Kusandhya, Ašvaštha, Salva, Trigarta, Panćala, Bhadrakara, Pataććara, Mauka, Matsja, Kanija, Surasena i  Vrkarthaka u centralnom delu Indije; (b) Kalinga, Kurđangal, Kaikeja, Atreja, Kam­bođa, Valhika, Javanašruti, Sindhu, Gandhara, Sauvira, Sura, Bhiru, Dašeruka, Badavana, Bharadvađa i Kvathatoja  među obalskim delovim Indije , i (c)  Tarna, Karna, Praććhala itd. u Severnom delu Indije, šireći religijsku poruku među ljudima tih zemalja.’’

Zaista je veoma teško identifikovati imena tih država sa današnjim regionima u Indiji .Ali iz drugih književnih izvora možemo videti ista imena država, gradova i meta posećenih od strane Mahavire kao i imena određenih kraljeva, kraljica, trgovaca, oficira itd. koji su bili ili Mahavirini sledbenici ili njegovi pokrovitelji , kao na primer:

 1. Rađagraha, glavni grad Magadhe,je bio više puta posećen od strane Mahavire .Šrenili ili Bimbisara , Imperator Magadhe i njegova kraljica Ćelanadevi su bili verni Mahavirini sledbenici.Kraljica Ćelana je bila povezana sa Mahavirom u smislu da je ona bila kćerka Kralja Ćetake iz Vasalija,ten a taj način Mahavirina tetka. Mnogi stanovnici Magadhe su takođe sledili primer kralja I kraljice u tom smislu.
 2. Kao rezultat Mahavirine posete Šravasti u južnom regionu  Himalaja , uticaj škole Ađivika je počeo da opada .Kralj Šravasti Prasenađita ( alias Agnidatta ) je ukazao poštovanje Tirthankara Mahaviri a kraljica Mallika je uredila da se izgradi prijemna zgrada za održavanje religijskih diskusija između Đaina, Brahmana I drugih.
 3. Kralj Viđajasena iz Palašapura , sa severa Indije ,  poštovanjem je dočekao Tirthankara Mahaviru u svoju zemlju a njegov sin , princ Aimatta, je prihvatio isposničku inicijaciju direktno od Tirthankara Mahavire .
 4. Mnogi stanovnici kraljevine Anga su se ponosoli što u postali sledbenici Tirthankara Mahavire a njihov General Kunika je poželeo veliku dobrodošlicu Tirthankara Mahaviri u gradu Ćampa.
 5. Kralj Šatanika iz Kaušambija, bivajući veoma impresioniran učenjem Tirthankara Mahavire , priohvatio je isposnički red Mahavire tokom Mahavirine posete Kaušambiju. Kralj Šatanika , preko svoje supruge Mrugavati , bio je u vezi sa Mahavirom jer je Mrugavati bila mlađa sestra Trišale, Mahavirine majke.
 6. Kralj Đitašatru iz Benaresa,je ukazao veliko poštovanje Tirthankara Mahaviri a pinceza Mundika i mnogi stanovnici Benaresa poput Ćulastiprije i Suradeve su primili Đainizam.
 7. Kiralj Đitašatru kraljevstva Kalinga je bio muž Mahavirine strine ( tj. Siddhartina sestra ) i proslavljao je posetu Tirthankara Mahavire gradu Kalinga.Kralj je kasnije postao Nirgrantha Muni, tj.goli isposnik.
 8. Stanovnici Pundre, Bange, Tamralintija i drugih država koji su se graničili sa Kalingom , su takođe postali sledbenici Tirthankara Mahavire tokom njegovih poseta tim državama.
 9. Kada je Tirthankara Mahavira posetio Rađapur , glavni grad države Hemanga ( u blizini države Misor ), južna Indija, njen hrabri kralj Đivandhara je postao Nirgrantha Muni, goli isposnik,prihvatio isposnički red Tirthan­kara Mahavire i otišao na sever u društvo Mahavirine `Sanghe’ .
 10. Tokom Tirthankara Mahavirine posete državi Uđđain u centralnoj Indiji, njen kralj Ćanda-Pradjota je postao sledbenik Mahavire i prihvatio Mahavirin isposnički red postavši Nirgrantha Muni, goli isposnik.
 11. Kralj i građani države Dašarna , blizu Uđđaina,u centralnoj Indiji, veoma su toplo pozdravili Tirthankara Mahaviru.
 12. Kralj Udajana iz države Sindhu Sauvira , priao je isposničkom redu Tirthankara Mahavire tokom Mahavirine posete njegovoj zemlji.
 13. Tokom posete Tirthankara Mahavire Mathuri, glavnom gradu države Saura u severnoj Indiji , njen kralj Uditodaja je pružio toplu dobrodošlicu Tirthanakara Mahaviri.
 14. Kada je Tirthankara Mahavira posetio Kampilu ili Kampilja,glavni grad države Panćala u severnoj Indiji,njen kralj poi menu Đaja je postao Nirgrantha Muni, tj. goli isposnik.

Tako je Tirthankara Mahavira posetio različite delove Indije i njene naročito važne centre na istoku i severu.Njegove posete i propovedi su ostavili dubok utisak na umove ljudi da su oni, dobrovoljno, postali njegovi sledbenici.Različiti ljudi poput kraljeva,princeza, Brahmana, Kšatrija, Vaišja, Šudra itd.,brzo su primili Đainizam bilo kao isposnici bilo kao laički sledbenici.Čak su ni dame nisu zaostajale u postajanju Mahavirinim sledbenicima jer su imale iste mogućnosti kao i muškarci u praktikovanju religije. Tako su muškarci i žene svih kasta i klasa postajali sledbenici Tirthankara Mahavire i bili primani u njegovu ‘Sanghu’,tj, društvo .Činjenica je da su mnogi kraljevi poput Ćetake, Udajane, Šatanike ,zatim princeze poput  Abhajakumare, Varišene,itd i Brahmanskih učenjaka poput Indrabhutija, Vajubhutija, Agnibhutija itd. postali Nirgrantha Muniji, tj. goli isposnici, te da su mnoge princeze poput Đyešthe, Ćandana itd. postale “Sadhvis’ tj. isposnice, pokazuje neobičan efekat koji je Tirthankara Mahavirino propovedanje ostavljalo na ljude.

Dalje,      sa ciljem da ujedini svoje različite sledbenike i da ih drži zajedno,Tirthankara Mahavira je za njih formirao ‘Sanghu’ , tj, organizaciju .U stvari , postojala je tradicija među ranijim Tirthankarama da osnuju `Ćaturvidha Đaina Sanghu’, tj., četvorostruku organizaciju , sledbenika đainske religije. Tirthankara Mahavira je nastavio istu tradiciju i podelio svoje sledbenike u četiri kategorije zavisno od pola i striktnosti kojom neki čćlan pooštuje pravila data od strane đainske religije :

 1. Sadhui, . muškarci isposnici ,
 2. Sadhvije, žene isposnice,
 3. Šravake, muškarci svetovnjaci,
 4. Šravike, žene svetovnjaci

Aćarya Gurabhadra u njegovoj “Uttara-Purani” navodi da je u Tirthankara Mahavirinoj ‘Sanghi’ bilo oko

          14,000 Sadhua,

          36,000 Sadhvija,

         100,000 Šravaka i

         300,000 Šravika.

       Aćarya Gunabhadra dalj pominje da `Sadhui’ tj. muškarci isposnici , nisu bili jednog tipa već su pripadali različitim kategorijama zavisno od nivoa njihovog duhovnog napretka I to :

  11-Ganadhare, tj. Glavni Učenici

  311-isposnika dobro upućenih u ‘Ange’

400—isposnika poznatih kao `Armttaravadiji’.

500-isposnika koji su posedovali ‘Manahparjaja-Gjanu, tj.,moć čitanja misli i osećanja drugih .

700-isposnika koji su posedovali moć zvanu `Vikrija’.

 1300-isposnika je posedovalo `Avadhi-Gjanu’, tj.,znanje o dalekoj prošlosti i

9900-isposnika koji su bili podučavali.

Tirthankara Mahavira je postavio različita pravila i propise ponašanja i one koji su nadgledali njihovo poštovanje od strane četiri reda I naročito od strane  prva dva reda `Sadhua’ i `Sadhvija’.  U `Sanghi’  od `Sadhua’, bilo je  11 Ganadhara, tj., Glavnih učenika a prvi među njima,Indrabhuti-Gotama,je delovao kao starešina Sadhua. Slično njemu, Ćandana,dobro poznata isposnica i Mahavirina tetka , je bila starešina  Sadhvijama. Njihova dužnost je bila da paze na poštovanje detaljnih pravila isposničkog života od strane isposnika.     Od  isposnika se nije samo tražilo da napreduju u svojim duhovnim dostignućima već se očekivalo da održavaju konstantan i blizak odnos sa dva reda svetovnih sledbenika,nadgledaju da ovi prate uputstva religije koja su im prepisana, da ih podučavaju moralu i religiji i da nastoje da uvećaju njihovu brojčanu snagu ohrabrujući opštu populaciju da prihvati đainsku religiju kakvu je propovedao Tirthankara Mahavira. `Šravake’ i  `Šravike’ sa svoje strane,su takođe pokazivali svoju predanost praktikovanju religije,sa nadom da će jednom otiči u isposnik i preuzeti velike teškoće u zaštiti dva isposnička reda kako bi ovi obavljali svoje isposničke aktivnosti u miru i odgovarajućoj atmosferi.   Na taj način su,dva isposnička reda i dva svetovnjačka reda , bili suplementarni jedan drugom a zajedno su činili jedinstvenu i aktivnu organizaciju. Sa ovim u vezi može se reči da je temelj čeriri reda đainske zajednice sa njihovim vođama koji su pazili i nadzirali ponašanje članstva , pokazuje da je upravljanje i organizovanje od samog početka prilično dobro funkcionisalo u đainskoj zajednici.