Pancha (Namokar) Mantram

பஞ்ச மந்திரம்

ஓம் நமோ அரிஹந்தாணம்
ஓம் நமோ ஸித்தாணம்
ஓம் நமோ ஆயிரியாணம்
ஓம் நமோ உவஜ்ஜாயாணம்
ஓம் நமோ லோயே ஸவ்வஸாஹூணம்

ஏசோ பஞ்ச நமோக்காரோ
சவ்வ பாவ பனாஸனோ
மங்களானம்ச சவ்வேஸிம்
பதமம் ஹவயி மங்களம்

சத்தாரி மங்களம்
அரிஹந்தா மங்களம்
ஸித்தா மங்களம்
சாஹூ மங்களம்
கேவலி பண்ணத்தோ தம்மோ மங்களம்

சத்தாரி லோகுத்தமா
அரிஹந்தா லோகுத்தமா
ஸித்தா லோகுத்தமா
சாஹூ லோகுத்தமா
கேவலி பண்ணத்தோ தம்மோ லோகுத்தமா

சத்தாரி சரணம் பவ்வஜ்ஜாமி
அரிஹந்தா சரணம் பவ்வஜ்ஜாமி
ஸித்தா சரணம் பவ்வஜ்ஜாமி
சாஹூ சரணம் பவ்வஜ்ஜாமி
கேவலி பண்ணத்தோ தம்மோ சரணம் பவ்வஜ்ஜாமி