Bakthaamara Stothram

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
கடவுள் வாழ்த்து
பக்தாமர-ப்ரணத-மெளலி-ப்ரபாணா
முத்யோதகம் தளித-பாப-தமோ-விதாநம்
ஸம்யக்-ப்ரணம்ய ஜிநபாதயுகம் யுகாதா-
வாலம்பநம் பவஜலே பததாம் ஜநாநாம் 1

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
ஆதிபகவனுக்கு வணக்கம்
ய: ஸம்ஸ்துத: ஸகல-வாங்மய தத்வ போதா-
துத்பூத-புத்தி-படுபி: ஸுரலோக-நாதை:
ஸ்தோத்ரைர்-ஜகத்த்ரிதய- சித்தஹரை-ருதாரை:
ஸ்தோஷ்யே கிலாஹமபி தம் ப்ரதமம் ஜிநேந்த்ரம் 2

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
தன்னடக்கம்
புத்ய விநாபி விபுதார்ச்சித-பாதபீட!
ஸ்தோதும் ஸ்முத்யத-மதிர் விகத-த்ரபோஹம்
பாலம் விஹாய ஜலஸம்ஸ்த்தித-மிந்துபிம்ப-
மந்ய: க இச்சதி ஜந: ஸஹஸா க்ரஹீதும் 3

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உமது குணங்கள் வருணிக்க முடியாதவை
வக்தும் குணாந் குணஸமுத்ர! ச’சா’ங்க காந்தான்
கஸ்தே க்ஷம: ஸுரகுரு-ப்ரதிமோபி புத்த்யா
கல்பாந்தகால-பவநோத்தத-நக்ர- சக்ரம்
கோ வா தரீது-மல-மம்புநிதிம் புஜாப்யாம் 4

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
பக்தியால் துதி செய்ய முயல்கிறேன்
ஸோஹம் ததாபி தவ பக்தி-வசாந் முநீச!
கர்த்தும் ஸ்தவம் விகத- ச’க்திரபி ப்ரவ்ருத்த:
ப்ரீத்யாத்ம வீர்ய-மவிசார்ய ம்ருகீ ம்ருகேந்த்ரம்
நாப்யேதி கிம் நிஜசி’சோ’: பரிபாலநார்த்தம் 5

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
பக்தியே துதிக்கத் தூண்டுகிறது
அல்பச்’ருதம் ச்ருதவதாம் பரிஹாஸதாம
த்வத்-பக்திரேவ முகரீகுருதே பலாந்மாம்
யத் கோகில: கில மதௌ மதுரம் விரௌதி
தச்சாரு- சூத-கலிகா-நிகரைக-ஹேது: 6

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உமது துதியின் மகிமை
த்வத் ஸம்ஸ்தவேந பவ-ஸந்ததி-ஸந்நிபந்தம்
பாபம் க்ஷணாத் க்ஷயமுபைதி சரீரபாஜாம்
ஆக்ராந்த லோக-மளிநீல-மசே’ஷமாசு’
ஸுர்யாம்சு’-பிந்நமிவ சா’ர்வர-மந்தகாரம் 7

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
நின் அருளால் துதிக்கின்றேன்
மத்வேதி நாத தவ ஸம்ஸ்தவநம் மயேத-
மாரப்யதே தநுதியாபி தவ ப்ரஸாதாத்
சேதோ ஹரிஷ்யதி ஸதாம் நளிநீ-தளேஷு
முக்தாபல-த்யுதி-முபைதி-நநூத-பிந்து: 8

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உம்மைப் பற்றிய துதி எதற்கு? பேச்சே போதுமே!
ஆஸ்தாம் தவ ஸ்தவந-மஸ்த-ஸமஸ்த-தோஷம்
த்வத்-ஸங்கதாபி ஜகதாம் துரிதாநி ஹந்தி
தூரே ஸஹஸ்ர-கிரண: குருதே ப்ரபைவ
பத்மாகரேஷு ஜலஜாநி விகாஸ-பாஞ்ஜி 9

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
குணங்களைக் கொண்டாடுவதன் பயன்
நாத்யத்புதம் புவந பூஷண! பூதநாத!
பூதைர் குணைர் புவி பவந்த மபிஷ்டுவந்த:
துல்யா பவந்தி பவதோ நநு தேந கிம் வா?
பூத்யாச்’ரிதம் ய இஹ நாத்மஸமம் கரோதி 10

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உம்மைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் காணாவே
த்ருஷ்ட்வா பவந்த-மநிமேஷ விலோகநீயம்
நாந்யத்ர தோஷமுபயாதி ஜநஸ்ய சக்ஷு:
பீத்வா பய: ச’சி’கரத்யுதி துக்த ஸிந்தோ:
க்ஷாரம் ஜலம் ஜலநிதே-ரஸிதும் க இச்சேத் 11

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
பகவானின் திருமேனிப் பாங்கு
யை: சா’ந்த ராகருசிபி: பரமாணுபிஸ் த்வம்
நிர்மாபிதஸ் த்ரிபுவநைக -லலாம்பூத!
தாவந்த ஏவ கலு தேப்யணவ: ப்ருதிவ்யாம்
யத்தே ஸமாந-மபரம் ந ஹி ரூபமஸ்தி 12

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
திருமுகத்தின் அழகு
வக்த்ரம் க்வ தே ஸுரநரோரக-நேத்ரஹாரி
நிச்’சே’ஷ-நிர்ஜிதகத்-த்ரிதயோபமாநம்
பிம்பம் கலங்க-மலிநம் கவ நிசா’கரஸ்ய
யத்வாஸரே பவதி பாண்டு பலாச’-கல்பம் 13

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
திருமுகத்தின் அழகு
ஸம்பூர்ணமண்டல ச’சா’ங்க கலாகலாப-
சு’ப்ரா குணாஸ் த்ரிபுவநம் தவ லங்கயந்தி
யே ஸம்ச்ரிதாஸ் த்ரிஜகதீச்வர-நாதமேகம்
கஸ்தாந் நிவாரயதி ஸஞ்சரதோ யதேஷ்டம் 14

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
தேவமாதரும் கவரமுடியாத சீர்மை
சித்ரம் கிமத்ர யதி தே த்ரிதசா’ங்கநாபி:
நீதம் மநாகபி மநோ ந விகார மார்க்கம்
கலபாந்த-கால-மருதா சலிதாசலேந
கிம் மந்தராத்ரி- சிகரம் சலிதம் கதாசித் 15

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
ஒரு விசித்திர தீப ஒளியானவர் நீர்
நிர்த்தூம வர்த்தி-ரபவர்ஜித-தைலபூர:
க்ருத்ஸ்நம் ஜகத்-த்ரயமிதம் ப்ரகடீகரோஷி
கம்யோ ந ஜாது மருதாம் சலிதாசலாநாம்
தீபோபரஸ் த்வமஸி நாத! ஜகத்ப்ரகாச’: 16

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
சூரியனும் உமக்கு நிகராகான்
நாஸ்தம் கதாசி-துபயாஸி ந ராஹுகம்ய:
ஸ்பஷ்டீ-கரோஷி ஸஹஸா யுகபஜ்ஜகந்தி
நாம்போதரோதர நிருத்த-மஹாப்ரபாவ:
ஸுர்யாதிசாயி-மஹிமாஸி முநீந்தர லோகே 17

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
சந்திரனும் நின் திருமுகத்துக்கு நிகரில்லை
நித்யோதயம் தளித-மோஹ மஹாந்தகாரம்
கம்யம் ந ராஹுவதநஸ்ய ந வாரிதாநாம்
விப்ராஜதே தவ முகாப்ஜ-மநல்பகாந்தி
வித்யோதயஜ்-ஜகதபூர்வ- ச’சா’ங்க பிம்பம் 18

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
நின் திருமுகமிருக்க, ரவியும் மதியும் ஏன்?
கிம் ச’ர்வரீஷு ச’சிநாஹ்நி விவஸ்வதா வா
யுஷ்மந் முகேந்து தளிதேஷு தமஸ்ஸு நாத
நிஷ்பந்ந- சா’லிவந- சா’லிநி ஜீவலோகே
கார்யம் கியஜ்ஜலதரைர் ஜலபார-நம்ரை: 19

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உமது ஞானம் மற்றோர்க்குண்டோ?
ஜ்ஞாநம் யதா த்வயி விபாதி க்ருதாவகாசம்
நைவம் ததா ஹரிஹராதிஷுநாயகேஷு
தேஜோ மஹாமணிஷு யாதி யதா மஹத்வம்
நைவம் து காச- ச’கலே கிரணாகுலேபி 20

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
நிந்தாஸ்துதி
மந்யே வரம் ஹரிஹராதய ஏவ த்ருஷ்டா:
த்ருஷ்டேஷு யேஷு ஹ்ருதயம் த்வயி தோஷுமேதி
கிம் வீக்ஷிதேந பவதா புவி யேந நாந்ய:
கச்’சிந் மநோ ஹரதி நாத! பவாந்தரேபி 21

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உம்மைப் பெற்ற தாய் என்னோற்றாளோ?
ஸ்த்ரீணாம் ச’தாநி ச’தசோ’ ஜநயந்தி புத்ராந்
நாந்யா ஸுதம் த்வநுபமம் ஜநநீ ப்ரஸுதா
ஸர்வா திசோ’ தததி பாநி ஸஹஸ்ரரச்’மிம்
ப்ராச்யேவ திக்ஜநயதி ஸ்ப்புர-தம்சு’ஜாலம் 22

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
பரம புருஷன் நீயேயன்றோ!
த்வா-மாமநந்தி: பரமம் பவித்ர-
மாதித்ய-வர்ண-மமலம் தமஸ: பரஸ்தாத்
த்வாமேவ ஸம்யகுபலப்ய ஜயந்தி ம்ருத்யும்
நாந்ய: சி’வ: சி’வபதஸ்ய முநீந்த்ர! பந்தா 23

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
நீரே எல்லாத் தேவர்களுமானவர்
த்வா-மவ்யயம் விபு-மசிந்த்ய-மஸங்க்ய-மாத்யம்
ப்ரஹ்மாண-மீச்’வர-மநந்த-மநங்க-கேதும்
யோகீச்’வரம் விதித-யோக-மநேக-மேகம்
ஜ்ஞாந-ஸ்வரூப-மமலம் ப்ரவதந்தி ஸந்த: 24

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
மும் மூர்த்திகளும் புத்தரும் நீரே
புத்தஸ்-த்வமேவ விபுதார்ச்சித-புத்திபோதாத்
த்வம் ச’ங்கரோஸி புவநத்ரய- சங்கரத்வாத்
தாதாஸி தீர! சி’வமார்க-விதேர் விதாநாத்
வ்யக்தம் த்வமேவ பகவந்! புருஷோத்தமோஸி 25

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
ஜினபகவானே! வணக்கம்
துப்யம் நமஸ் த்ரிபுவநார்த்தி-ஹராய நாத’
துப்யம் நம: க்ஷிதி-தலாமல-பூஷணாய !
துப்யம் நமஸ் த்ரிஜகத: பரமேச்’வராய
துப்யம் நமோ ஜிந! பவோததி- சோ’ஷணாய 26

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
குற்றமேயில்லாத குணக்கடல் நீ
கோ விஸ்மயோத்ர யதி நாமகுணை-ரசே’ஷை:
த்வம் ஸம்ச்’ரிதோ நிரவகாச’தயா முநீச’!
தோஷைருபாத்த-விபுதாச்’ரய ஜாதகர்வை:
ஸ்வப்நாந்தரேபி ந கதாசி-தபீக்ஷிதோஸி 27

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
1. அசோகத்தருவின் அடியில் விளங்குகிறீர்
உச்சை-ரசோ’கதரு-ஸம்ச்! ரித-முந்மயூக-
மாபாதி ரூப-மமலம் பவதோ நிதாந்தம்
ஸ்பஷ்டோல்லஸத்-கிரன மஸ்த தமோ-விதாநம்
பிம்பம் ரவேரிவ பயோதர-பார்ச்’வவர்த்தி 28

[/toogle]

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
2. சிங்காதனத்தில் திருமேனிச் சிறப்பு
ஸிம்ஹாஸநே மணிமயூக சி’கா-விசித்ரே
விப்ராஜதே தவ வபு: கநகாவதாதம்
பிம்பம் வியத்-விலஸ-தம்சு-லதாவிதாநம்
துங்கோதயாத்ரிஸி’ரஸீவ ஸஹஸ்ர-ரச்’மே: 29

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
3. சாமரங்களால் விளங்கும் திருமேனி
குந்தாவதாத- சலசாமர- சாருசோ’பம்
விப்ராஜதே தவ வபு: கலதெளத-காந்தம்
உத்யச்சாங்க- சுசி-நிர்ஜர-வாரிதார-
முச்சைஸ்தடம் ஸுரகிரேரிவ சா’தகௌம்பம் 30

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
4. முக்குடையின் சிறப்பு
சத்ர-த்ரயம் தவ விபாதி ச’சா’ங்க-காந்த-
முச்சை: ஸ்திதம் ஸ்தகித-பாநுகர-ப்ரதாபம்
முக்தாபல ப்ரகரஜால-விவ்ருத்த சோ’பம்
ப்ரக்யாபயத் த்ரிஜகத: பரமேச்வரத்வம் 31

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
5. துந்துபி பரப்பும் நின் புகழ்
கம்பீர-தாரரவ-பூரித-திக்விபாகஸ்-
த்ரைலோக்ய-லோக- சு’ப-ஸங்கம பூதிதக்ஷ:
ஸ்த்தர்மராஜ ஜயகோஷண கோஷக: ஸந்
கே துந்துபிர் த்வநதி தே யச’ஸ: ப்ரவாதீ 32

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
6. மந்தாரம் முதலிய தேவ விருக்ஷங்கள்
மந்தார-ஸுந்தர நமேரு-ஸுபாரிஜாத
ஸந்தாநகாதி-குஸுமோத்கர-வ்ருஷ்டிருத்தா
கந்தோத-பிந்துஸு’ப-மந்த-மருத்-ப்ரபாதா
திவ்யா திவ: பததி தே வசஸாம் ததிர் வா 33

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
7. திருமேனியைச் சுற்றிலும் பிரபையொளி
சு’ம்பத்-ப்ரபா வலய-பூரி-விபா விபோஸ் தே
லோகத்ரயே த்யுதிமதாம் த்யுதி-மாக்ஷிபந்தீ
ப்ரோத்யத்-திவாகர-நிரந்தர-பூரிஸங்க்யா-
தீப்த்யா ஜயத்யபி நிசா’மபி ஸோமஸௌம்யாம் 34

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்
8. உமது குரலின் பெருமை
ஸ்வர்கா-பவர்க-கம மார்க-விமார்கணேஷ்ட:
ஸத்தர்ம-தத்வ-கதநைக-படுஸ்-த்ரிலோக்யா:
திவ்ய-த்வநிர் பவதி தே விச’தார்த்த-ஸர்வ
பாஷா-ஸ்வபாவ-பரிணாம-குண-ப்ரயோஜ்ய: 35

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
திருவடி யடிதோறும் தாமரைமலர்
உந்நித்ர-ஹேம-நவ-பங்கஜ-புஞ்ஜ-காந்தி-
பர்யுல்லஸந்-நகமயூக- சி’காபிராமௌ
பாதௌ பதாநி தவ யத்ர ஜிநேந்த்ர! தத்த:
பத்மாநி தத்ர விபுதா: பரிகல்பயந்தி 36

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உமது பெருமையின் சிறப்பு
இத்தம் யதா தவ விபூதி-ரபூஜ்-ஜிநேந்த்ர
தர்மோபதேச’ந-விதௌ ந ததா பரஸ்ய
யாத்ருக் ப்ரபா திநக்ருத: ப்ரஹதாந்தகாரா
தாத்ருக் குதோ க்ரஹகணஸ்ய விகாஸிநோபி 37

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
1. மதயானையைக் கண்டு அஞ்சோம்
ச்’ச்யோதந்-மதாவில-விலோல-கபோலமூல-
மத்தப்ரமத்-ப்ரமரநாத-விவ்ருத்த கோபம்
ஐராவதாப-மிப-முத்தத-மாபதந்தம்
த்ருஷ்ட்வா பயம் பவதி நோ பவதாச்’ரிதாநாம் 38

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
2. சிங்கத்திற்கு பயப்படோம்
பிந்நேப-கும்ப-களதுஜ்ஜ்வல- சோ’ணிதாக்த-
முக்தாபல-ப்ரகர-பூஷித-பூமிபாக:
பத்தக்ரம: க்ரமகதம் ஹரிணாதிபோபி
நாக்ராமதி க்ரம-யுகாசல ஸம்ச்’ரிதம் தே 39

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
3. தீ என்ன செய்யும்
கல்பந்தகால-பவநோத்தத-வஹ்நி-கல்பம்
தாவாநலம் ஜ்வலித- முஜ்ஜ்வல-முத்ஸ்ப்புலிங்கம்
விச்’வம் ஜிகத்ஸுமிவ ஸம்முக மாபதந்தம்
த்வந்நாம கீர்த்தந-ஜலம் ச’மயத்யசேஷம் 40

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
4. சர்ப்ப பயமும் இல்லை
ரக்தேக்ஷணம் ஸமத கோகில கண்ட-நீலம்
க்ரோதோத்ததம் பணிந-முத்பண-மாபதந்தம்
ஆக்ராமதி க்ரமயுகேந நிரஸ்தஸ’ங்கஸ்
த்வந்நாம நாக-தமநீ ஹ்ரிதி யஸ்ய பும்ஸ: 41

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
5.1 போர் பயமுமில்லை
வல்கத்-துரங்க-கஜ கர்ஜித-பீம-நாத-
மாஜௌ பலம் பலவதாமபி பூபதீநாம்
உத்யத்-திவாகர-மயூகஸிகாபவித்தம்
த்வத்கீர்த்தநாத் தம இவாசு’ பிதாமுபைதி 42

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
5.2 போரில் வெற்றி கொள்வர்
குந்தாக்ர-பிந்ந-கஜஸோ’ணித-வாரிவாஹ-
வேகாவதார-தரணாதுர-யோத-பீமே
யுத்தே ஜயம் விஜித-துர்ஜய-ஜேய-பக்ஷாஸ்
த்வத்பாத-பங்கஜ-வநாச்’ரயிணோ லபந்தே 43

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
6. கடலினின்றும் பயமில்லை
அம்போநிதௌ க்ஷுபித-பீஷண-நக்ரசக்ர-
பாடீந-பீட-பயதோல்பண-வாடவாக்நௌ
ரங்கத்-தரங்க- சி’கரஸ்த்தித-யாந பாத்ராஸ்
த்ராஸம் விஹாய பவத: ஸ்மரணாத் வ்ரஜந்தி 44

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
7. ரோக பயமும் கிடையாது
உத்பூத-பீஷண-ஜலோதர-பார-புக்நா:
சோ’ச்யாம் தசா’-முபகதாச்’- ச்யுத-ஜீவிதாசா’:
த்வ்த்பாத-பங்கஜ-ரஜோம்ருத-திக்த-தேஹா:
மர்த்யா பவந்தி மகரத்வஜ-துல்யரூபா: 45

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
8. சிறைவாச பயமும் இல்லை
ஆபாத-கண்ட-முருச்’ருங்கல வேஷ்டிதாங்கா
காடம் ப்ருஹந்நிகட-கோடி-நிக்ருஷ்ட-ஜங்கா:
த்வந்நாம மந்த்ர மநிச’ம் மநுஜா: ஸ்மரந்த:
ஸத்ய: ஸ்வயம் விகத-பந்த-பயா பவந்தி 46

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
எண்வகை அச்சங்களும் நீங்கும்
மத்த-த்விபேந்த்ர-ம்ருகராஜ-தவாநலாஹி
ஸங்க்ராம-வாரிதி-மஹோதர-பந்தநோத்தம்
தஸ்யாசு’ நாச்’ முபயாதி பயம் பியேவ
யஸ்தாவகம் ஸ்தவ மிமம் மதிமாநதீதே 47

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
துதியின் பெரும் பயன்
ஸ்தோத்ர ஸ்ரஜம் தவ ஜிநேந்த்ர! குணைர் நிபத்தாம்
பக்த்யா மயா ருசிவர்ண-விசித்ர-புஷ்பாம்
தத்தே ஜநோ ய இஹ கண்டகதா-மஜஸ்ரம்
தம் மாநதுங்க-மவசா’ ஸமுபைதி லக்ஷ்மீ: 48

****** பக்தாமர ஸ்தோத்ரம் முற்றிற்று******