Chahadhala

“ÖÖî²ÖßÃÖ ŸÖߣÖÔÓÛú¸ ¯Öã¸ÖÞÖ

†Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤

¯ÖΖÖÖÁÖ´ÖÞÖ †Ö“ÖÖµÖÔ ¤ê¾Ö®Ö×®¤

¯ÖÎê¸Ûú

ÁÖß 108 ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖ •ÖµÖ³Ö¦ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö

ÃÖ´¯ÖÖפÛúÖ

ÁÖß 105 †Ö×µÖÔÛúÖ ÃÖã´ÖÓÝÖ»ÖÖÁÖß ´ÖÖŸÖÖ•Öß

³ÖÖÂÖÖ®Öã¾ÖÖ¤

¯Ö®®ÖÖ»ÖÖ»Ö•Öß ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“ÖÖµÖÔ

¯ÖÎÛúÖ¿ÖÛú

ÁÖß ¯ÖΖÖÖÁÖ´ÖÞÖ ×¤ÝÖ´²Ö¸ •Öî®Ö ÃÖÓÃÛéú×ŸÖ ®µÖÖÃÖ

®ÖÖÝÖ¯Ö㸠(´ÖÆÖ.)

ÁÖß ¾ÖߟָÖÝÖÖµÖ ®Ö´Ö:

“ÖÖî²ÖßÃÖ ŸÖߣÖÓÔÛú¸ ¯Öã¸ÖÞÖ

³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÁÖß †Öפ®ÖÖ£Ö

ÃÖ ×¾ÖÀ¾Ö“ÖõÖã ¾ÖéÔÂÖ³ÖÖêsדÖÔŸÖ:ÃÖŸÖÖÓ ÃÖ´ÖÝÖÎ ×¾ÖªÖŸ´Ö¾Ö¯Öã ×®ÖÔ¸Ó•Ö®Ö : …

¯Öã®ÖÖŸÖæ “ÖêŸÖÖê ´Ö´Ö ®ÖÖ׳֮֮¤®ÖÖê ו֮Öê ×•ÖŸÖ õÖã»»ÖÛú ¾ÖÖפ¿ÖÖÃÖ®Ö :…

“ÃÖ²ÖÛúÖê ¤êÜÖ®Öê ¾ÖÖ»Öê, ÃÖ••ÖÖ®ÖÖêÓ ÃÖê ¯Öæו֟Ö, ÃÖ´ÖÃŸÖ ×¾ÖªÖ´ÖµÖ, ¯ÖÖ¯Ö ¸×ÆŸÖ ŸÖ£ÖÖ õÖ㦠¾ÖÖפµÖÖêÓ Ûê ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÓê

ÛúÖê •Öߟ֮Öê ¾ÖÖ»Öê ®ÖÖ׳֮֮¤®Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÁÖß ŠúÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö Æ´ÖÖ¸ê ǤµÖÛúÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö Ûú¸êÓ …

‡ÃÖ ´Ö¬µÖÖ»ÖÖêÛú ´ÖêÓ †ÃÖÓܵÖÖŸÖ «ß¯Ö ÃÖ´Öã¦ÖêÓ ÃÖê ×‘Ö¸Ö Æã†Ö , ‹Ûú »ÖÖÜÖ µÖÖê•Ö®Ö ×¾ÖßÖÖ¸ ¾ÖÖ»ÖÖ •Ö´²Öæ«ß¯Ö Æî … µÖÆ •Ö´²Öæ«ß¯Ö ÃÖ²Ö «ß¯ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¯ÖÆ»ÖÖ «ß¯Ö Æî †Öî¸ †¯Ö®Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ÃÖê ÃÖ²Ö ´ÖêÓ ×¿Ö¸´ÖÖî¸ Æî … ‡ÃÖß “ÖÖ¸ÖêêÓ †Öê¸ ÃÖê »Ö¾ÖÞÖ ÃÖ´Ö㦠‘Öê¸ê Æã‹ Æî … »Ö¾ÖÞÖ ÃÖ´Ö㦠Ûê ²Öß“Ö ÃÖ´Ö㦠´ÖêÓ µÖÆ •ÖÓ´²Öæ«ß¯Ö šßÛú Ûú´Ö»Ö Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ Æî , ŒµÖÖÓêÛúß Ûú´Ö»Ö Ûê ®Öß“Öê •ÖêîÃÖê ¯Öß»Öß Ûú×ÞÖÔÛúÖ ÆÖêŸÖß Æî ¾ÖîÃÖê Æß ‡ÃÖ¯Ö¸ ÃÖã¾ÖÞÖÔ´ÖµÖ ¯Öß»ÖÖ ´Öêºþþ ¯Ö¾ÖÔŸÖ Æî †Öî¸ Ûú»Ö´Ö Ûúß Ûú×ÞÖÔÛúÖ ¯Ö¸ וÖÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ÛúÖ»Öê ³ÖÖî¸ê ´ÖÓ›¸ÖŸÖê ¸ÆŸÖê – Æî ˆÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸ ´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß Ûú×ÞÖÔÛúÖ ¯Ö¸ ³Öß ÛúÖ»Öê ÛúÖ»Öê ´Öê‘Ö ´ÖÓ›¸ÖŸÖê ¸ÆŸÖê Æî … ×Æ´Ö¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ×Æ´Ö¾ÖÖ®Ö, ×®ÖÂÖ¬Ö ®Öß»Ö, ¹ýŒ´Öß †Öî¸ ×¿ÖÜÖ¸ß µÖê ”: Ûãú»ÖÖ“Ö»Ö •Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ²ÖœÍÖ ¸Æê Æî … µÖê ”ÆÖêÓ Ûãú»ÖÖ“Ö»Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖê ¯Ö׿“Ö´Ö ŸÖÛú »Ö´²Öê ÆîÓ … †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ¸Ÿ®ÖÖêÓ ÃÖê •Ö›ê Æã‹ Æî †Öî¸ †¯Ö®Öê ˆ¢ÖãÓÝÖ ×¿ÖÜÖ¸ÖÓê ÃÖê ÝÖÝÖ®Ö ÛúÖê “Öæ´ÖŸÖê Æî … ‡®Ö ”Æ †Ó“Ö»ÖÖêÓ Ûê ÛúÖ¸ÞÖ •Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûê ÃÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ †£ÖÖÔŸÖË õÖê¡Ö  ÆÖê ÝÖµÖê ÆîÓ … ˆ®ÖÛê ®ÖÖ´Ö µÖê Æî ³Ö¸ŸÖ, Æî´Ö¾ÖŸÖ,Æ׸,×¾Ö¤êÆ,¸´µÖÛú,Æî¸ÞµÖ¾ÖŸÖ †Öî¸ ‹ê¸Ö¾ÖŸÖ … ‡®ÆßÓ õÖê¡ÖÖêÓ ´ÖêÓ Æ´Öê¿ÖÖ »ÖƸ֟Öß Æã‡Ô ÝÖÓÝÖÖ,×ÃÖ®¬Öã †Öפ “ÖÖî¤Æ ´ÖÆÖ ®ÖפµÖÖÓ ²ÖÆÖ Ûú¸ŸÖß Æî … ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö ךÛú ²Öß“Ö ´ÖêÓ ‹Ûú »ÖÖÜÖ µÖÖê•Ö®Ö ‰Óú“ÖÖ ÃÖã¾ÖÔÞÖ´ÖµÖ ´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ Æî… ¾ÖÆ ¯Ö¾ÖÔŸÖ †¯Ö®Öß ˆ®®ÖŸÖ “Öæ×»ÖÛúÖ ÃÖê þÖÝÖÔ Ûê ×¾Ö´ÖÖ®ÖÖêÓ ÛúÖê ”æ®ÖÖ “ÖÖÆŸÖÖ Æî … ®ÖÓ¤®Ö, ÃÖÖî´Ö®ÖÃÖ, ³Ö¦¿ÖÖ»Ö †Öî¸ ¯ÖÖÞ›åÛú ²Ö®Ö ÃÖê ˆÃÖÛúß †¯Öæ¾ÖÔ ¿ÖÖê³ÖÖ ²ÖœÍ ¸Æß Æî … ו֮Öꮦ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö Ûê , •Ö®´ÖÖ׳ÖÂÖêÛú Ûê ÃÖã¸×³ÖŸÖ ÃÖ×»Ö»Ö ÃÖê ˆÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ÛúÖ ¯ÖΟµÖêÛú ¸•ÖÛúÞÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö Æî … ÃÖæµÖÔ, “Ö®¦´ÖÖ †Öפ ÃÖ´ÖÃŸÖ •µÖÖêןÖÂÖß ¤ê¾Ö ˆÃÖÛúß ¯ÖÎפõÖÞÖ ¤êŸÖê ¸ÆŸÖê Æî …

ˆÃÖß ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö ´ÖêÓ ´Öêºþþ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ÃÖê ¯Ö׿“Ö´Ö Ûúß †Öê¸ ‹Ûú ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö ¤ê¿Ö Æî … ¾ÖÆ ¤ê¿Ö ÜÖæ²Ö ƸÖ-³Ö¸Ö Æî … •ÖÆÓÖ ¯Ö¸ ¸Æ®Öê ¾ÖÖ»Öê »ÖÖêÝÖ ×ÛúÃÖß ³Öß ²ÖÖŸÖ ÃÖê ¤ãÜÖß ®ÖÆßÓ Æî … •ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ¬ÖÖ®µÖ Ûê ÜÖêŸÖÖêÓ ¸õÖÖ Ûú¸®Öê ¾ÖÖ»Öß ²ÖÖ×»ÖÛúÖ†ÖêÓ Ûê ÃÖ㮤¸ ÃÖÓÝÖßŸÖ ÃÖã®ÖÛú¸ Ƹ×ÞÖ ×“Ö¡Ö×»Ö×ÜÖŸÖ ÃÖê ×®Ö¿“Ö»Ö ÆÖê •ÖÖŸÖê Æî … •ÖÆÖÓ Ûê ´Ö®ÖÖêƸ ²ÖÝÖß“Öê ´ÖêÓ ¸ÃÖÖ»Ö †Öפ ¾ÖéõÖÖêÓ Ûúß ›Ö×»ÖµÖÖêÓ ¯Ö¸ ²Öîšê Æã‹ ÛúÖêµÖ»Ö, Ûú߸.ÛÎÖîÓ“Ö †Öפ ¯ÖõÖß ŸÖ¸Æ-ŸÖ¸Æ Ûê ¿Ö²¤ Ûú¸ŸÖê Æî … ˆÃÖ ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö ¤ê¿Ö ´ÖêÓ ‹Ûú ×¾Ö•ÖµÖÖ¬ÖÔ ¯Ö¾ÖÔŸÖ Æî … •ÖÖê †¯Ö®Öß ¬Ö¾Ö»Ö ÛúÖ×®ŸÖ ÃÖê ‹êÃÖÖ ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ Æî , ´ÖÖ®ÖÖê “ÖÖÓ¤ß ÃÖê ²Ö®ÖÖ Æã†Ö ÆÖê … ˆÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ †®ÖêÛú ÃÖ㮤¸ ˆªÖ®Ö ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö Æî … ˆªÖ®ÖÖêÓ Ûê »ÖŸÖÖ ÝÖéÆÖêÓ ´ÖêÓ ¤ê¾Ö ¤ê¾ÖÖÓÝÖ®ÖÖµÖêÓ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ †Öî¸ ×¾ÖªÖ¬Ö׸µÖÖÓ †®ÖêÛú ŸÖ¸ÆÛúß ÛÎß›Ö ×ÛúµÖÖ Ûú¸ŸÖß Æî … ˆÃÖÛúß ×¿ÖÜÖ¸êÓ “Ö®¦ÛúÖ®ŸÖ ´Ö×ÞÖµÖÖêÓ ÃÖê ÜÖ×“ÖŸÖ ÆîÓ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¸ÖŸÖÛê ÃÖ´ÖµÖ “Ö®¦´ÖÖ×Ûú ×Ûú¸ÞÖÖÓÓê ÛúÖ ÃÖ´¯ÖÛÔ ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ˆ®ÖÃÖê ÃÖ㮤¸ ×®Ö—ÖÔ¸

—Ö¸®Öê- »ÖÝÖŸÖê Æî … ˆÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß ŸÖ¸Ö‡Ô ´Öê †Ö´ÖÛê ‰Óú“Öê-‰Óú“Öê ¯Öê›Í »ÖÝÖê Æî …  Æ¾ÖÖ Ûê Æ»ÖÛê —ÖÖêÓÛê »ÖÝÖ®Öê- ÃÖê ˆ®ÖÃÖê ¯ÖÛê Æã‹ ±ú»Ö ™æ™-™æ™ Ûú¸ ®Öß“Öê ×ÝÖ¸ê •ÖÖŸÖê Æî †Öî¸ ˆ®ÖÛúÖ ´Ö¬Ö㸠¸ÃÖ ÃÖ²Ö †Öê¸ ±î»Ö •ÖÖŸÖÖ Æî …  ˆÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ˆ¢Ö¸ Ûúß ÁÖêÞÖß ´ÖêÓ †»ÖÛúÖ ®ÖÖ´ÖÛúß ÃÖ㮤¸ ®ÖÝÖ¸ß ÆîÓ …  ¾ÖÆÖ †»ÖÛúÖ ®ÖÝָߠ †ÝÖÖ¬Ö •Ö»Ö ÃÖê ³Ö¸ß Æã‡Ô ¯Ö׸ÜÖÖ ÃÖê ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö ÆîÓ … †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ¸Ÿ®ÖÖêÓ ÃÖê •Ö›ß Æã‡Ô Æî … ¾ÖÆÖÓÛúÖ ¯ÖÎÖÛúÖ¸ÛúÖê™ ‡ŸÖ®ÖÖ ‰Óú“Öß Æî ×Ûú ¸ÖŸÖ Ûê ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖÛúß ˆ®®ÖŸÖ ׿ÖÜÖ¸ÖêÓ ¯Ö¸ »ÖÝÖê Æã‹ ŸÖÖ¸ÖÝÖÞÖ ´Ö×ÞÖ´ÖµÖ ¤ß¯ÖÛúÖêÓ Ûúß ŸÖ¸Æ ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖê ÆîÓ … ¾ÖÆÖÓÛê ‰Óú“Öê ‰Óú“Öê ´ÖÛúÖ®Ö “Öæ®Öê ÃÖê ¯ÖãŸÖê Æã‹ Æî ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾Öê ¿Ö¸¤ ŠúŸÖã Ûê ²ÖÖ¤»Ö Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ Æî … ˆ®Ö ´ÖÛúÖ®ÖÖêÓ Ûúß ×¿ÖÜÖ¸ÖêÓ ´ÖêÓ †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ¸Ÿ®Ö »ÖÝÖê Æã‹ Æî •ÖÖê ²Ö¸ÃÖÖŸÖ Ûê ײ֮ÖÖ Æß ´Öê‘Ö ¸×ÆŸÖ †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ‡®¦ ¬Ö®ÖãÂÖÛúß ”™Ö ×”™ÛúÖŸÖê ¸ÆŸÖê Æî… ¾ÖÆÖÓ ÝÖÝÖ®Ö“Öã´²Öß ×•Ö®Ö ´Ö×®¤¸ÖêÓ ´ÖêÓ ®ÖÖ®ÖÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ Ûê ˆŸÃÖ¾Ö ÆÖêŸÖê ¸ÆŸÖê Æî … ÛúÆßÓ ŸÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓê ´ÖêÓ ±ãú»Öê Æã‹ Ûú´Ö»ÖÖêÓ ¯Ö¸ ³Öδָ ÝÖã••ÖÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æî … ÛúÆßÓ ²ÖÝÖß“ÖÖêÓ ´ÖêÓ ²Öê»ÖÖ,ÝÖã»ÖÖ²Ö “Ö´¯ÖÖ •ÖæÆß †ÖפÛúß †®Öã¯Ö´Ö ÃÖãÝÖ×®¬Ö ±î»Ö ¸Æß Æî … ÛúÆß ¿Ö¸¤ Ûê ´Öê‘Ö Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖ±ê¤ ´ÖÆÓ»ÖÖêÓ Ûúß ”ŸÖÖêÓ¯Ö¸ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ÖÓÝÖ®ÖÖµÖê ײֻ֕Öß •ÖîÃÖß ´ÖÖ»Öã´Ö ÆÖêŸÖß Æî … ÛúÆß ¯ÖÖš¿ÖÖ»Ö†ÖêÓ ´ÖêÓ ×¾ÖªÖ×£ÖÔµÖÖêÓ Ûúß †¬µÖµÖ®Ö ¬¾Ö×®Ö ÝÖÓæ•Ö ¸Æß Æî †Öî¸ ÛúÆßÓ ×¾Ö«Ö®ÖÖÓê ´ÖêÓ ÃÖ㮤¸ ŸÖŸ¾Ö “Ö“ÖÖÔ‹Ó ÆÖêŸÖß Æî … ÛúÆßÓ ³Öß ÛúÖê‡Ô ÜÖÖ®Öê ¯Öß®Öê Ûê ×»ÖµÖê ¤ãÜÖß ®ÖÆßÓ Æî ÃÖ³Öß ´Ö®Öã嵅 ÃÖ´¯Ö×¢Ö ÃÖê µÖãŒŸÖ Æîê †Öî¸ ²ÖÖ»Ö ²Ö““ÖÖêÓ ÃÖê ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ Æî †»ÖÛúÖ,†»ÖÛúÖ Æß Æî – ˆÃÖÛúÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö Ûú¸®ÖÖ »ÖêÜÖ®ÖßÃÖê ²ÖÖƸ Æî …

וÖÃÖ ÃÖ´ÖµÖÛúß Ûú£ÖÖ ×»Ö×ÜÖ •ÖÖŸÖß Æî ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ †»ÖÛúÖ ÛúÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÃÖæ¡Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö †×ŸÖ²Ö»Ö Ûê ÆÖ£Ö ´ÖÓê £ÖÖ… ˆÃÖ ¾ÖŒŸÖ Ûúß †×ŸÖ²Ö»Ö •ÖîÃÖê ¾Ö߸, ¯Ö¸ÖÛδÖß, µÖ¿ÖþÖß,¤µÖÖ»Öã †Öê¸ ®ÖßןÖ×®Ö¯ÖãÞÖ ¸Ö•ÖÖ ¯Ö飾ÖßŸÖ»Ö ¯Ö¸ †×¬ÖÛú ®ÖÆßÓ £Öê … ˆ®Ö Ûúß ®ÖߟÖß ×®Ö¯ÖãÞÖŸÖÖ †Öî¸ ¯ÖΕÖÖ¾ÖŸÃÖ»ÖŸÖÖ ÃÖ²Ö †Öî¸ ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ £Öß …  ¾Öê Ûú³Öß ÃÖæµÖÔ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö †ŸµÖ®ŸÖ ŸÖê•ÖþÖß ÆÖêÛú¸ ¿Öã¡Ö†ÖêÓ ÛúÖê ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ¯ÖÆãÓ“ÖÖŸÖê £Öê †Öî¸ Ûú³Öß “Ö®¦´ÖÖ Ûúß ³ÖÖÓ×ŸÖ ¿ÖÖ®ŸÖ ¾Öé×¢Ö ÃÖê ¯ÖΕÖÖ ÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸ŸÖê £Öê …  ˆ®ÖÛúß ×®Ö´ÖÔ»Ö ÛúߟÖßÔ “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ ±î»Ö ¸Æß £Öß… †×ŸÖ²Ö»Ö Ûê ¾µÖ׌ŸÖŸ¾Ö Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ÃÖ³Öß ×¾ÖªÖ¸ ®Ö¸ê¿Ö †¯Ö®ÖÖ ´ÖÖ£ÖÖ —ÖãÛúÖ ¤êŸÖê £Öê … ¾Öê ÃÖ´Ö㦠ÃÖê ÝÖ´³Ö߸ £Öê , ´Öê¹ý ÃÖê ×ãָ, ²ÖéÆïÖ×ŸÖ ÃÖê ×¾Ö«Ö®Ö £Öê , †Öî¸ £Öê, ÃÖæµÖÔÃÖê ³Öß †×¬ÖÛú ŸÖê•ÖþÖß … ´ÖÆÖ¸Ö•Ö †×ŸÖ²Ö»Ö Ûúß Ã¡ÖßÛúÖ ®ÖÖ´Ö ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö £ÖÖ … ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö ÛúÖ •ÖîÃÖÖ ®ÖÖ´Ö £ÖÖ ¾ÖîÃÖÖ Æß ˆÃÖÛúÖ ¹ý¯Ö ³Öß … ˆÃÖÛê ¯ÖÖ¾ÖÓ Ûú´Ö»Ö Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ÃÖ㮤¸ £Öê †Öî¸ ®ÖÖÜÖæ®Ö ´ÖÖêןֵÖÖê ÃÖê “Ö´ÖÛúŸÖê £Öê … •ÖÓ‘ÖÖµÖêÓ ÛúÖ´Ö¤ê¾Ö Ûúß ŸÖ¸ÛúÃÖ Ûê ÃÖ¤é¿Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß £Öß †Öî¸ Ã£Öæ»Ö ‰ú¹ý Ûê»Öê Ûê ãִ³Ö ÃÖê ³Öß ³Ö»Öß £Öß … ˆÃÖÛúÖ ×¾ÖßÖéŸÖ ×®ÖŸÖ´²ÖÃ£Ö»Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ´Ö®ÖÖêƸ £ÖÖ … ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö Ûúß ÝÖ´³Ö߸ ®ÖÖ×³Ö ¿µÖÖ´Ö»ÖÖ ¸Öê´Ö ¸Ö×•Ö †Öî¸ Ûéú¿Ö Ûú´Ö¸ †¯Ö®Öß ¿ÖÖ®Öß ®ÖÆßÓ ¸ÜÖŸÖß £ÖßÓ … ˆÃÖÛê ¤Öê®ÖÖÓê ÃŸÖ®Ö ÁÖé›ÒÖ¸ ÃÖã¬ÖÖÃÖê ³Ö¸ê ÆãµÖê ÃÖã¾ÖÔÞÖ Ûú»Ö¿ÖÛúß ®ÖÖÓ‡Ô ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖê £Öê … ³Öã•ÖÖµÖêÓ Ûú´Ö×»Ö®Öß Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ´Ö®ÖÖêƸ £Öß †Öî¸ ÆÖ£Ö Ûú´Ö»ÖÖÓê Ûúß ¿ÖÖê³ÖÖ ÛúÖê •Öߟ֟Öê £Öê … ˆÃÖÛúÖ ÛÓš ¿ÖÓÜÖ ÃÖÖ ÃÖ㮤¸ £ÖÖ … †Öêš ¯ÖξÖÖ»Ö ÃÖê †Öî¸ ¤ÖÓŸÖ ´ÖÖêŸÖß ÃÖê »ÖÝÖŸÖê £Öê … ˆÃÖÛúß ²ÖÖê»Öß ÃÖÖ´Ö®Öê ÛúÖêµÖ»Ö ³Öß »Ö•ÖÖ •ÖÖŸÖß £Öß… ןֻÖÛú ¯ÖãÂ¯Ö ˆÃÖÛúß ®ÖÖÛú Ûúß ²Ö¸Ö²Ö¸ß ®ÖÆßÓ Ûú¸ ÃÖÛúŸÖÖ £ÖÖ … ¾ÖÆ †¯Ö®Öß “ÖÓ“Ö»Ö †Öî¸ ²Ö›ß †ÖÓÜÖÖêÓ ÃÖê Æ׸×ÞÖµÖÖÓê ÛúÖê •Öߟ֟Öß £Öß … ˆÃÖÛúß ³ÖÖîÓÆêÓ ÛúÖ´Ö Ûê ¬Ö®ÖãÂÖÛê ÃÖ´ÖÖ®Ö £Öß … Ûãú´Ûãú´Ö Ûê ןֻÖÛú ÃÖê ˆÃÖÛê »Ö»ÖÖ™ Ûúß †®Öæšß Æß ¿ÖÖê³ÖÖ ²Ö›ß  Æß ×¾Ö×“Ö¡Ö £Öß … ´Ö®ÖÖêÆÖ¸ Ûê ´ÖãÓÆ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ¯Öæ×ÞÖÔ´ÖÖ Ûê “Ö®¦´ÖÖ ÛúÖê ³Öß ´ÖãÓÆÛúß ÜÖÖ®Öß ¯Ö›ßÍ £Öß … ˆÃÖÛúÖ ÃÖÖ¸Ö ¿Ö¸ß¸ ŸÖÖµÖê ÆãµÖê ÃÖã¾ÖÔÞÖ Ûúß ŸÖ¸Æ “Ö´ÖÛúŸÖÖ £ÖÖ … ÛúÖê‡Ô ˆÃÖê ‹ÛúÖ‹Ûú ¤êÜÖÛú¸ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ß ÛúÆ®Öê ÛúÖ ÃÖÖÆÃÖ ®ÖÆßÓ Ûú¸ ¯ÖÖŸÖÖ £ÖÖ … ÃÖ“Ö´Öã“Ö ¾ÖÆ ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö †×«ŸÖßµÖ ÃÖ㮤¸ß £Öß … ¸Ö•ÖÖ †×ŸÖ²Ö»Ö ¸Ö®Öß ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö Ûê ÃÖÖ£Ö ŸÖ¸Æ Ûê ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê ÆãµÖê ÃÖãÜÖ ÃÖê ÃÖ´ÖµÖ ×²ÖŸÖÖŸÖê £Öê …

Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö Ûúß Ûãú×õÖ ÃÖê ‹Ûú ²ÖÖ»ÖÛú ˆŸ¯Ö®®Ö Æã†Ö … ²ÖÖ»ÖÛú Ûê •Ö®´ÖÛúÖ»Ö ´ÖêÓ †®ÖêÛú ¿Öã³Ö ¿ÖÛãú®Ö ÆãµÖê … ¸Ö•ÖÖ®Öê ¤ß®Ö ¤×¸¦ÖÓê Ûê ×»ÖµÖê ×Ûú×´Ö“”Ûú ¤Ö®Ö פµÖÖ †Öî¸ ¯ÖΕÖÖ ®Öê †®ÖêÛú ˆŸÃÖ¾Ö ´Ö®ÖÖµÖê … ²ÖÖ»ÖÛú Ûúß ¾Ö߸ “Öê™ֵÖêÓê ¤êÜÖÛú¸ ¸Ö•ÖÖ ®Öê ˆÃÖÛúÖ ®ÖÖ´Ö ´ÖÆÖ²Ö»Ö ¸ÜÖ ×¤µÖÖ … ²ÖÖ»ÖÛú ´ÖÆÖ²Ö»Ö ×«×ŸÖµÖ Ûê “Ö®¦´ÖÖ Ûúß ŸÖ¸Æ ¯ÖÎןÖפ®Ö ²ÖœÍ®Öê »ÖÝÖÖ … ˆÃÖÛúß †¤Ë³ÖãŸÖ »Öß»ÖÖµÖêÓ †Öî¸ ´Ößšß ²ÖÖê»Öß ÃÖã®ÖÛú¸ ´ÖÖÓ ÛúÖ Ç¤µÖ ±æú»ÖÖ ®Ö ÃÖ´ÖÖŸÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖÛúß ²Öã¬¤ß ²Ö›Íß ŸÖßõÞÖ £Öß … ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆÃÖ®Öê †»¯Ö ¾ÖµÖ´ÖêÓ Æß ÃÖ´ÖÃŸÖ ×¾ÖªÖµÖêÓ ÃÖßÜÖ »Öß … ¯Öã¡Ö Ûúß “ÖŸÖã¸Ö‡Ô †Öî¸ ®Öß×ŸÖ ×®Ö¯ÖãÞÖŸÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ¸Ö•ÖÖ †×ŸÖ²Ö»Ö ®Öê ˆÃÖê µÖã¾Ö¸Ö•Ö ²Ö®ÖÖ ×¤µÖÖ †Öî¸ †Ö¯Ö ²ÖÆãŸÖß Ûãú” ×®Ö׿“Ö®ŸÖ ÆÖêÛú¸ ¬Ö´ÖÔ ¬µÖÖ®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê …

‹Ûú פ®Ö ÛúÖ¸ÞÖ ¯ÖÖÛú¸ †×ŸÖ²Ö»Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ÛúÖ Ç¤µÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖê ×¾Ö¸ŒŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ … ˆ®ÆêÓ ¯ÖÓ“Ö ‡×®¦µÖÖêÓ Ûê ×¾ÖÂÖµÖ õÖÞÖ³ÖÓÝÖ㸠†Öî¸ ¤ã:ÜÖ¤Ö‡Ô ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖê … ²ÖÖ¸Æ ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ†ÖêÓ ÛúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ו֤֮ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸®Ö ÛúÖ ¤éœÍ ×®Ö¿“ÖµÖ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ … ×±ú¸ ´ÖÓ¡Öß ÃÖÖ´Ö®ŸÖ †ÖפÛê ÃÖÖ´Ö®Öê †¯Ö®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ ¯ÖÎÝÖ™ Ûú¸Ûê µÖã¾Ö¸Ö•Ö ´ÖÆÖ²Ö»Ö ÛúÖê ¸Ö•µÖ ŸÖ£ÖÖ †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ¬ÖÖ×´ÖÔÛú †Öî¸ ®ÖîןÖÛú ˆ¯Ö¤ê¿Ö ¤êÛú¸ ×ÛúÃÖß ×®Ö•ÖÔ®Ö ²Ö®Ö ´ÖêÓ ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ »Öß £Öß … ‡®ÖÛê ÃÖÖ£Ö ´ÖêÓ †®ÖêÛú ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ®Öê ³Öß ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ »Öß £Öß … ˆ¬Ö¸ †ÖŸ´Ö¿Öã¬¤ß Ûê ×»ÖµÖê †×ŸÖ²Ö»Ö  ´ÖÆÖ¸Ö•Ö Ûúך®Ö ÃÖê Ûúך®Ö ŸÖ¯Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê †Öî¸ ‡¬Ö¸ ´ÖÆÖ²Ö»Ö ³Öß ®Öß×ŸÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖΕÖÖ ÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖÖ … ´ÖÆÖ²Ö»Ö Ûúß ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯ÖÎÞÖÖ»Öß ¯Ö¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯ÖΕÖÖ ´ÖãݬÖ×“Ö¢Ö £Öß …  ¬Öß¸ê ¬Öß¸ê ´ÖÆÖ²Ö»Ö ÛúÖ µÖÖî¾Ö®Ö ˆÃÖÛúÖ ÃÖ㮤¸ ¹ý¯Ö ¤êÜÖÛú¸ ×áֵÖÖêÓ ÛúÖ ´Ö®Ö ÛúÖ´Ö ÃÖê †ÖÛãú»Ö ÆÖê ˆšŸÖÖ £ÖÖ … ×®Ö¤Ö®Ö, ´Ö®¡Öß †Öפ Ûúß ÃÖ»ÖÖÆÃÖê µÖÖêÝµÖ Ûãú»Öß®Ö ×¾ÖªÖ¬Ö¸ Ûú®µÖÖ†ÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ˆÃÖÛúÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ ÆÖê ÝÖµÖÖ †²Ö ¸Ö•ÖÖ ´ÖÆÖ²Ö»Ö ¬Ö´ÖÔ,†£ÖÔ †Öî¸ ÛúÖ´Ö ÛúÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö ¹ý¯Ö ÃÖê ÃÖê¾Ö®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖÖ … ‡ÃÖÛê ´ÖÆÖ´ÖןÖ, ÃÖÓ׳֮®Ö´ÖןÖ, ¿ÖŸÖ´Ö×ŸÖ †Öî¸ Ã¾ÖµÖÓ²Ö㬤 ®ÖÖ´ÖÛê “ÖÖ¸ ´Ö®¡Öß £Öê … µÖê “ÖÖ¸ÖÓê ´Ö®¡Öß ¸Ö•µÖ ÛúÖµÖÔ´ÖÓê ²ÖÆãŸÖ Æß “ÖŸÖ㸠£Öê ¸Ö•ÖÖ •ÖÖê ³Öß ÛúÖµÖÔ  Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ ¾ÖÆ ´Ö×®¡ÖµÖÖêÓÛúß ÃÖ»ÖÖÆ ÃÖêÆß Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ×»Ö‹ ˆÃÖÛê ¸Ö•µÖ´ÖêÓ ×ÛúÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸Ûúß ²ÖÖ¬ÖÖµÖêÓ ®ÖÆßÓ †Ö®Öê ¯ÖÖŸÖß £Öß … ‰ú¯Ö¸ ×•Ö®Ö “ÖÖ¸ ´Ö×®¡ÖµÖÖêÓ ÛúÖ Ûú£Ö®Ö ×ÛúµÖÖ Æî ˆÃÖ´ÖêÓ -þֵÖÓ²Ö㬤 ÛúÖê ”Öê› Ûú¸ ²ÖÖÛúß ŸÖß®Ö ´Ö®¡Öß ´ÖÆÖ ×´Ö£µÖÖ¤é×™ £Öê ‡ÃÖ×»Ö‹ ¾Öê ´ÖÆÖ²Ö»Ö ŸÖ£ÖÖ Ã¾ÖÓµÖ²Ö㬤 †ÖפÛê ÃÖÖ£Ö ¬ÖÖ×´ÖÔÛú ×¾ÖÂÖµÖÖêÓÓ´ÖêÓ ×¾Ö«êÂÖ ¸ÜÖÖ Ûú¸ŸÖê £Öê … ¯Ö¸ ´ÖÆÖ²Ö»Ö ÛúÖê ¸Ö•Ö®Öß×ŸÖ ´ÖêÓ ˆ®ÖÃÖê ÛúÖê‡Ô ²ÖÖ¬ÖÖ ®ÖÆßÓ †ÖŸÖß £Öß … þֵÖÓ²Ö㬤 ´Ö®¡Öß ÃÖ““ÖÖ ×•Ö®Ö³ÖŒŸÖ £ÖÖ ¾ÖÆ Æ´Öê¿ÖÖ ´ÖÆÖ²Ö»Ö Ûê ×ÆŸÖ ×“ÖÓŸÖ®Ö ´ÖêÓ »ÖÝÖÖ ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ …
×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ †»ÖÛúÖ¯Öã¸ß ´ÖêÓ ¸Ö•ÖÖ ´ÖÆÖ²Ö»Ö Ûúß ¾ÖÂÖÔ ÝÖÖÓšÛúÖ ˆŸÃÖ¾Ö ´Ö®ÖÖµÖÖ •ÖÖ ¸ÆÖ £ÖÖ … ²ÖÖ•ÖÖêÓ Ûê ¿Ö²¤ÖêÓ ÃÖê †ÖÛúÖ¿Ö ÝÖæÓ•Ö ¸ÆÖ £ÖÖ †Öî¸ “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ ×áֵÖÖêÓ Ûê ÃÖ㮤¸ ÃÖÓÝÖßŸÖ ÃÖã®ÖÖ‡Ô ¯Ö›Í ¸Æê- £Öê … ‹Ûú ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖ³ÖÖ´ÖÞ›¯Ö ²Ö®Ö¾ÖÖµÖÖ ÝÖµÖÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖÛúß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ‡®¦³Ö¾Ö®Ö Ûúß ³Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ ±úßÛúß »ÖÝÖŸÖß £Öß… ˆÃÖ ´ÖÞ›¯Ö ´ÖêÓ ÃÖÖê®Öê Ûê ‹Ûú ‰Óú“Öê ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ¯Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ´ÖÆÖ²Ö»Ö ²Öîšê Æã‹ £Öê … ˆ®ÆßÓ Ûê †ÖÃÖ ¯ÖÖÃÖ ´Ö®¡Öß »ÖÖêÝÖ ³Öß ²Öîšê £Öê … †Öî¸ ´ÖÞ›¯Ö Ûúß ¿ÖêÂÖ •ÖÝÖÆ ¤¿ÖÔÛúÖêÓ ÃÖê ÜÖ“ÖÖÜÖ“Ö ³Ö¸ß Æã‡Ô £Öß … »ÖÖêÓÝÖÖê Ûê ǤµÖ †Ö®Ö®¤ ÃÖê ˆ´Ö›Í ¸Æê £Öê … ×¾Ö«Ö®ÖÖêÓ Ûê ¾µÖÖܵÖÖ®Ö †Öî¸ ŸÖŸ¾Ö “Ö“ÖÖÔ†ÖêÓ ÃÖê ¾ÖÆ ÃÖ³ÖÖ ²ÖÆãŸÖ Æß ³Ö»Öß ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß Æî… ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖÖÛú¸ ´ÖÆÖ´ÖןÖ, ÃÖÓ׳֮®Ö´Ö×ŸÖ †Öî¸ ¿ÖŸÖ´Ö×ŸÖ ´Ö×®¡ÖµÖÖêÓ ®Öê †®ÖêÛú Ûú×»¯ÖŸÖ µÖã׌ŸÖµÖÖêÓ ÃÖê •Öß¾Ö, †•Öß¾ÖÛú ÜÖÞ›®Ö Ûú¸ פµÖÖ , þÖÝÖÔ´ÖÖêõÖ ÛúÖ †³ÖÖ¾Ö ²ÖŸÖ»ÖÖµÖÖ ŸÖ£ÖÖ ×´Ö£µÖÖŸ¾Ö ÛúÖê ²ÖœÓÖ®Öê¾ÖÖ»Öß †®ÖêÛú ×¾Ö¯Ö¸ßêŸÖ ×ÛεÖÖ†ÖêÓ ÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö פµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ÃÖ´ÖÃŸÖ ÃÖ²ÖÖ ´ÖêÓ õÖÖê³Ö ´Ö“Ö ÝÖµÖÖ †Öî¸ »ÖÖêÝÖ †Ö¯ÖÃÖ ´ÖêÓ ÛúÖ®ÖÖ ±ãÓúÃÖß Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … µÖÆ ¤êÜÖ ¸Ö•ÖÖ ÃÖê †Ö–ÖÖ »ÖêÛú¸ þֵÖÓ²Ö㬤 ´Ö®¡Öß ÜÖ›ê Æã‹ … þֵÖÓ²Ö㬤 ®Öê †®ÖêÛú µÖã׌ŸÖµÖÖêêÓ ÃÖê ÃÖ²Ö »ÖÖêÛú ´ÖÖê×ÆŸÖ ÆÖê ÝÖ‹ †Öî¸ ¬Ö®µÖ ¬Ö®µÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … ‡ÃÖß ÃÖ´ÖµÖ Ã¾ÖµÖÓ²Öã¬¤ß ¯ÖÖ¯Ö †Öî¸ ¬Ö´ÖÔÛúÖ ±ú»Ö ²ÖŸÖÖŸÖê Æã‹ ¸Ö•ÖÖ ´ÖÆÖ²Ö»Ö ÛúÖê »ÖõµÖ Ûú¸ “ÖÖ¸ Ûú£ÖÖµÖêÓ ÛúÆßÓ £Öß •ÖÖê ÃÖÓõÖê¯Ö ´ÖêÓ ®Öß“Öê ×»ÖÜÖß •ÖÖŸÖß Æî …

¸Ö•Ö®ÖË ! Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖÆ»Öê †Ö¯Ö Ûê ×®Ö´ÖÔ»Ö ¾ÖÓ¿Ö ´ÖêÓ ‹Ûú †¸×¾Ö®¤ ®ÖÖ´Ö Ûê ¸Ö•ÖÖ ÆÖê ÝÖµÖê Æî … ˆ®ÖÛúß Ã¡Öß ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ×¾Ö•ÖµÖÖ ¤ê¾Öß £ÖÖ … ×¾Ö•ÖµÖÖ Ûê ¤Öê ¯Öã¡Ö £Öê ¯ÖÆ»ÖÖ Æ׸¿“ÖÓ®¦ †Öî ¤æÃÖ¸Ö Ûãú¹ý×¾Ö®¤ µÖê ¤Öê®ÖÖêÓ ¯Öã¡Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ×¾Ö«Ö®Ö £Öê … ¸Ö•ÖÖ †¸×¾Ö®¤ ¤ß‘ÖÔÃÖÓÃÖÖ¸ß •Öß¾Ö £Öê … ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆ®ÖÛúÖ ×“Ö¢Ö  Æ´Öê¿ÖÖ ¯ÖÖ¯Ö Ûú´ÖÖÔê ´ÖêÓ Æß »ÖÝÖÖ ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ †Öî ‡ÃÖßÛê ±ú»Öþֹý¯Ö ¾Öê ®Ö¸Ûú †ÖµÖã ÛúÖ ²ÖÓ¬Ö Ûú¸ “ÖãÛê £Öê … †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ ÃÖ´ÖµÖ †¸×¾ÖÓ¤ ÛúÖê ¤ÖÆ•¾Ö¸ ÆÖê ÝÖµÖÖ ×•ÖÃÖÛúß ¤ÖÆ ÃÖê ¾Öê ²ÖÆãŸÖ ¾µÖÖÛãú»Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖê … ¸ÖêÝÖ Ûúß ²ÖÆãŸÖ Ûãú” דÖ×ÛúŸÃÖÖµÖÓÓÓê Ûúß ÝÖ‡Ô ¯Ö¸ ˆ®ÆêÓ †Ö¸Ö´Ö ®ÖÆßÓ Æã†Ö … ¯ÖÖ¯Ö Ûê ˆ¤µÖ ÃÖê ˆ®ÖÛúß ÃÖ´ÖÃŸÖ ×¾ÖªÖµÖêÓ ³Öß ®Ö™ ÆÖê ÝÖµÖß £Öß … ˆ®ÆÖêÓ®Öê ˆ¢Ö¸ Ûãú¹ýõÖê¡Ö Ûê ÃÖãÆÖ¾Ö®Öê ²ÖÝÖß“Öê´ÖêÓ ‘Öæ´Ö®ÖÖ “ÖÖÆÖ ¯Ö¸®ŸÖã †ÖÛúÖ¿ÖÝÖÖ×´Ö®Öß ×¾ÖªÖ Ûê ®Ö™ ÆÖê •ÖÖ®Öê ÃÖê ˆ®ÆêÓ »ÖÖ“ÖÖ¸ ÆÖê ¹ýÛú •ÖÖ®ÖÖ ¯Ö›Ö … ²Ö›ê ¯Öã¡Ö Æ׸¿“Ö®¦ ®Öê †¯Ö®Öß ×¾ÖªÖ ÃÖê ˆ®ÆÓê ˆ¢Ö¸ Ûãú¹ý ³Öê•Ö®ÖÖ “ÖÖÆÖ ¯Ö¸ •Ö²Ö ˆÃÖÛúß ³Öß ×¾ÖªÖ ÃÖ±ú»Ö ®ÖÆßÓ Æã‡Ô ŸÖ²Ö ¸Ö•ÖÖ ÆŸÖÖ¿Ö ÆÖê ¿ÖµµÖÖ¯Ö¸ ¯Ö›ÍÖ ¸ÆÖ …

‹Ûú פ®Ö ¤ß¾ÖÖ»Ö ¯Ö¸ ¤Öê ×”¯ÖÛãú»Öß »Ö›Í ¸Æß £Öß … »Ö›ÍŸÖê »Ö›ÍŸÖê ˆ®Ö´ÖêÓ ÃÖê ‹ÛúÛúß ¯ÖÓæ” ™æ™ ÝÖ‡Ô ×•ÖÃÖ ÃÖê ÜÖæ®ÖÛúß ¤Öê “ÖÖ¸ ²Öæ¤êÓ ¸Ö•ÖÖ Ûê ¿Ö¸ß¸ ¯Ö¸ ¯Ö›Íß … ÜÖæ®Öß Ûúß ²ÖæÓ¤Öê Ûê ¯Ö›ŸÖê Æß ¸Ö•ÖÖ ÛúÖê Ûãú” ¿ÖÖ×®ŸÖ ´ÖÖ»Öæ´Ö Æã‡Ô … ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆÃÖ®Öê ÃÖ´Ö—ÖÖ ×Ûú µÖפ Æ´Ö ÜÖæ®Ö Ûúß ²ÖÖ¾Ö›Íß ´ÖêÓ ®ÖÆÖ¾ÖêÓ ŸÖÖê Æ´ÖÖ¸Ö ¸ÖêÝÖ ¤æ¸ ÆÖê ÃÖÛúŸÖÖ Æî … µÖÆ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ »Ö‘Öã ¯Öã¡Ö Ûãú¹ý×¾Ö®¤ ÃÖê ÜÖæ®ÖÛúß ²ÖÖ¾Ö›ß ²Ö®Ö¾ÖÖ®Öê Ûê ×»ÖµÖê- ÛúÆÖ … Ûãú¹ý×¾Ö®¤, ׯ֟ÖÖÛúÖ ×•ÖŸÖ®ÖÖ †Ö–ÖÖÛúÖ¸ß £ÖÖ ˆÃÖÃÖê ÛúÆßÓ †×¬ÖÛú ¬Ö´ÖÖÔŸ´ÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ×»Ö‹ ˆÃÖ®Öê ׯ֟ÖÖÛúß †Ö–ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ ‹Ûú ²ÖÖ¾Ö›Íß ²Ö®Ö¾ÖÖ‡Ô ˆÃÖÃÖê ÛúÆß †×¬Ö ¬Ö´ÖÖÔŸ´ÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ×»Ö‹ ˆÃÖ®Öê ׯ֟ÖÖÛúß †Ö–ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ ‹Ûú ²ÖÖ¾Ö›Íß ²Ö®Ö¾ÖÖ‡Ô ¯Ö¸ ˆÃÖê ÜÖæ®Ö ÃÖê ®Ö ³Ö¸ Ûú¸ »ÖÖÜÖÛê »ÖÖ»Ö ¸ÓÝÖ ÃÖê ³Ö¸¾ÖÖ ×¤µÖÖ , †Öî¸ ×¯ÖŸÖÖ ÃÖê, •ÖÖÛú¸ ÛúÆ ×¤µÖÖ ×Ûú †Ö¯Ö Ûê ÛúÆê †®ÖãÃÖÖ¸ ²ÖÖ¾Ö›Íß ŸÖîµÖÖ¸ Æî … ÜÖæ®Ö Ûúß ²ÖÖ¾Ö›Íß ¤êÜÖÛú¸ ¸Ö•ÖÖ †¸×¾Ö®¤ ²ÖÆãŸÖ Æß Æ×ÂÖÔŸÖ Æã‹ †Öî¸ ®ÖÆÖ®Öê Ûê ×»Ö‹ ˆÃÖ´ÖêÓ Ûæú¤ ¯Ö›Íê … ¯Ö¸ •µÖÖêÓÆß ˆ®ÆÖêÓ®Öê Ûãú»»ÖÖ ×ÛúµÖÖ ŸµÖÖêÆß ˆ®ÆêÓ ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ ×Ûú ¾ÖÆ ÜÖæ®Ö ®ÖÆßÓ ×Ûú®ŸÖã »ÖÖÜÖÛúÖ ¸ÓÝÖ Æî … Ûãúºþþ×¾Ö®¤ Ûê ‡ÃÖ ÛúÖµÖÔ ¯Ö¸ ˆ®ÆÓ ‡ŸÖ®ÖÖ ÛÎÖê¬Ö †ÖµÖÖ ×Ûú ¾Öê ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸  »ÖêÛú¸ ˆÃÖê ´ÖÖ¸®Öê Ûê ×»Ö‹ ¤Öî›ê ¯Ö¸ ²Öß´ÖÖ¸ß Ûê ÛúÖ¸ÞÖ †×¬ÖÛú ®ÖÆßÓ ¤Öî›Í ÃÖÛê ‡ÃÖ×»Ö‹ ²Öß“Ö ´ÖêÓ Æß †¯Ö®Öß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸¯Ö¸ ×ÝÖ¸ê ¯Ö›Íê … ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ Ûúß ¬ÖÖ¸ ÃÖê ¸Ö•ÖÖ ÛúÖ ˆ¤¸ ×¾ÖפÔÞÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾Öê ´Ö¸Ûú¸ ®Ö¸ÛúÝÖ×ŸÖ ´ÖêÓ •ÖÖ ¯ÖÆÓã“Öê … ÃÖ“Ö Æî, ´Ö¸ŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖÓê Ûê •ÖîÃÖê †“”ê ²Öã¸ê ³ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖê Æî ¾Öê ¾ÖîÃÖß Æß ÝÖ×ŸÖ ÛúÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖêŸÖê ÆîÓ …

( 2 )

®Ö¸ê®¦ ! Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖÆ»Öê †Ö¯Ö Ûê ‡ÃÖß ¾ÖÓ¿Ö ´Öê ‹Ûú ¤Þ› ®ÖÖ´Ö Ûê ¸Ö•ÖÖ ÆÖê ÝÖµÖê Æî ו֮ÆÖêÓ®Öê †¯Ö®Öê ¯ÖΓÖÞ› ¯Ö¸ÖÛ뫅 ÃÖê ÃÖ´ÖÃŸÖ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ÖêÓ ÛúÖê ¾Ö¿Ö´ÖêÓ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ … µÖª×¯Ö ¸Ö•ÖÖ ¤Þ› ¿Ö¸ß¸ ÃÖê ²Öæœê ÆÖê ÝÖµÖê £Öê … ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ˆ®ÖÛúÖ ´Ö®Ö ²ÖæœÍÖ ®ÖÆßÓ £ÖÖ … ¾Öê ¸ÖŸÖ ×¤®Ö ×¾ÖÂÖµÖÖêÓ Ûúß “ÖÖÆ ´ÖêÓ- »ÖÝÖê ¸ÆŸÖê £Öê … ˆ®ÖÛê ‹Ûú ´Ö×ÞÖ´ÖÖ»Öß ®ÖÖ´ÖÛúÖ †Ö–ÖÖÛúÖ¸ß ¯Öã¡Ö £ÖÖ … •Öß¾Ö®Ö Ûê ¿ÖêÂÖ ÃÖ´ÖµÖ ´ÖêÓ ¸Ö•µÖÛúÖ ³ÖÖ¸ ´Ö×ÞÖ´ÖÖ»Öß ÛúÖê ÃÖÖî¯Ö Ûú¸ †Ö¯Ö †ÓŸÖ:¯Ö㸠´ÖêÓ ¸Æ®Öê »ÖÝÖê †Öî¸ †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ Ûê ³ÖÖêÝÖ ³ÖÖêÝÖ®Öê »ÖÝÖê … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ŸÖß¾ÖÎ ÃÖÓŒ»Öê¿Ö ³ÖÖ¾ÖÃÖê ¸Ö•ÖÖ ¤Þ› ÛúÖ ´Ö¸ÞÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ … ´Ö¸Ûú¸ ¾Öê †¯Ö®Öê ³ÖÞ›Ö¸ ´ÖêÓ ×¾Ö¿ÖÖ»ÖÛúÖµÖ †•ÖÝÖ¸ Æã‹ … ¾ÖÆÖ †•ÖÝÖ¸ ´Ö×ÞÖ´ÖÖ»Öß ®Öê ‡ÃÖ †•ÖÝÖ¸ ÛúÖ ÆÖ»Ö ×ÛúÃÖß ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ÃÖê ÛúÆÖ … ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ®Öê †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö ÃÖê •ÖÖ®ÖÛú¸ ÛúÆÖ ×Ûú µÖÆ †•ÖÝÖ¸ †Ö¯Ö Ûê ׯ֟ÖÖ ¤Þ› ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ÛúÖ •Öß¾Ö Æî … †ÖŸÖÔ¬µÖÖ®Ö Ûê ÛúÖ¸ÞÖ ˆ®ÆêÓ ÛãúµÖÖê×®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‡Ô Æî … µÖÆ ÃÖã®ÖÛú¸ ´Ö×ÞÖ´ÖÖ»Öß —Ö™ ÃÖê ³ÖÞ›Ö¸ ´ÖêÓ ÝÖµÖÖ †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ †•ÖÝÖ¸ Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ²ÖîšÛú¸ ˆÃÖê ‹êÃÖê œÓÝÖ ÃÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ®Öê »ÖÝÖÖ ×Ûú ˆÃÖê †¯Ö®Öê ¯Öæ¾ÖÔ ³Ö¾ÖÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ †Öî¸ ×¾ÖÂÖµÖÖêÓ Ûúß »ÖÖ»ÖÃÖÖ ”æ™ ÝÖ‡Ô … ¯Öã¡Ö Ûê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖê ˆÃÖ®Öê ÃÖ²Ö ²ÖÖÖ¾Ö ”Öê› ×¤µÖÖ ŸÖ£ÖÖ †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ ´ÖêÓ ÃÖ®µÖÖÃÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ´Ö¸ÞÖ Ûú¸ ¤ê¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ¯ÖÖ‡Ô … þÖÝÖÔ ÃÖê †ÖÛú¸ ¤ê¾Ö ®Öê ´Ö×ÞÖ´ÖÖ»Öß Ûê ÝÖ»Öê ´ÖêÓ ´Ö×ÞÖµÖÖêÓÛúÖ ‹Ûú ÃÖ㮤¸ ÆÖ¸ ¯Ö×Æ®ÖÖµÖÖ £ÖÖ •ÖÖê ×Ûú †Ö•Ö ³Öß †Ö¯ÖÛê ÝÖ»Öê ´Öê ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö Æî … ÃÖ“Ö Æî- ×¾ÖÂÖµÖÖêÓ Ûúß †×³Ö»ÖÖÂÖß ÃÖê ´Ö®Öã嵅 †®ÖêÛú ŸÖƸ Ûê Ûú™ ˆšÖŸÖê – Æî †Öî¸ ×¾ÖÂÖµÖÖêÓ Ûê ŸµÖÖÝÖ ÃÖê þÖÝÖÔ †Öפ ÛúÖ ÃÖãÜÖ ¯ÖÖŸÖê Æî …

(3 )

¸Ö•Ö®ÖË ! †Ö¯Ö Ûê ²ÖÖ²ÖÖ ¿ÖŸÖ²Ö»Ö ³Öß ×“Ö¸ÛúÖ»Ö ŸÖÛú ¸Ö•µÖ -ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ †Ö¯ÖÛê ׯ֟ÖÖ †×ŸÖ²Ö»Ö Ûê ×»ÖµÖê ¸Ö•µÖ ¤êÛú¸ ¬Ö´ÖÔ¬µÖÖ®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê £Öê †Öî¸ †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ ´ÖêÓ ÃÖ´ÖÖ×¬Ö ¯Öæ¾ÖÔÛú ¿Ö¸ß¸ ”Öê›Í Ûú¸ ´ÖÆꮦ þÖÝÖÔ ´ÖêÓ ¤ê¾Ö Æã‹ £Öê … †Ö¯ÖÛúÖê ³Öß ÜµÖÖ»Ö ÆÖêÝÖÖ •Ö²Ö Æ´Ö ¤Öê®ÖÖêÓ ´Öêºþþ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ ®Ö®¤®Ö ²Ö®Ö ´ÖêÓ ÜÖê»Ö ¸Æê £Öê , ŸÖ²Ö ¤ê¾Ö ¿Ö¸ß¸¬ÖÖ¸ß †Ö¯ÖÛê ²ÖÖ²ÖÖ ®Öê ÛúÆÖ £ÖÖ ×Ûú “ •Öî®Ö ¬Ö´ÖÔÛúÖê Ûú³Öß ®ÖÆßÓ ³Öæ»Ö®ÖÖ µÖÆß ÃÖ²Ö ÃÖãÜÖÖêÓ ÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ Æî … ”

( 4 )

‡ÃÖß ŸÖ¸Æ †Ö¯Ö Ûê ׯ֟ÖÖ †×ŸÖ²Ö»Ö Ûê ²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÆÄÖ²Ö»Ö ³Öß ¿ÖŸÖ²Ö»Ö Ûê ×»ÖµÖê ¸Ö•µÖ ®ÖÝ®Ö ×¤ÝÖ´²Ö¸ ÆÖê ÝÖµÖê †Öî¸ Ûúך®Ö ŸÖ¯ÖõÖÖ†ÖêÓ ÃÖê †ÖŸ´Ö -¿Öã¬¤ß Ûú¸ ¿ÖãŒ»Ö ¬µÖÖ®Ö Ûê- ¯ÖΟÖÖ¯Ö ÃÖê ¯Ö¸´Ö¬ÖÖ´Ö ´ÖÖêõÖÃÖË£ÖÖ®Ö ÛúÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‹ £Öê … µÖê Ûú£ÖÖ‹Ó ¯ÖÎÖµÖ: ÃÖ³Öß »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê ¯Ö×¸×“ÖŸÖ †Öî¸ †®Öã³ÖæŸÖ £ÖßÓ ‡ÃÖ×»ÖµÖê þֵÖÓ²Öã¬¤ß ´Ö®¡Öß Ûúß †Öê¸ ×ÛúÃÖß ÛúÖê †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ®ÖÆßÓ Æã†Ö … ¸Ö•ÖÖ †Öî¸ ¯ÖΕÖÖ ®Öê þֵÖÓ²Öã¬¤ß ÛúÖ ÜÖæ²Ö ÃÖŸÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ … ´ÖÆÖ´Ö×ŸÖ †Öפ ŸÖß®Ö ´Ö®¡Öß Ûê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖê •ÖÖê Ûãú” ×¾Ö³Ö뫅 ±î»Ö ÝÖµÖÖ £ÖÖ ¾ÖÆ Ã¾ÖµÖÓ²Ö㬤 Ûê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖê ¤æ¸ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ¸Ö•ÖÖ ´ÖÆÖ»Ö²Ö Ûúß ¾ÖÂÖÔÝÖÖÓš ÛúÖ ˆŸÃÖ¾Ö ÆÂÖÔ¾Ö¬¾Ö®Öß Ûê ÃÖÖ£Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Æã†Ö …

‹Ûú פ®Ö þֵÖÓ²Ö㬤 ´Ö®¡Öß †Ûéú×¡Ö´Ö “ÖÖÖ»ÖµÖÖêÓ Ûúß ²Ö®¤®ÖÖ Ûú¸®Öê Ûê ×»ÖµÖê ´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ ÝÖµÖê †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ÃÖ´ÖÃÖŸÖ “ÖÖÖ»ÖµÖÖêÓ Ûê ¤¿ÖÔ®Ö¯Ö¸ †¯Ö®Öê †Ö¯ÖÛúÖê ÃÖ±ú»Ö ³ÖÖÝµÖ ´ÖÖ®ÖŸÖê Æã‹ ÃÖÖî´Ö®ÖÃÖ ²Ö®Ö ´ÖêÓ ²Öîš Æß £Öê ×Ûú ‡ŸÖ®Öê ´ÖêÓ ˆ®ÆêÓ ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö Ûê †®ŸÖÝÖÔŸÖ Ûú“” ¤ê¿Ö Ûê †×®Ö™ ®ÖÖ´ÖÛú ®ÖÝÖ¸ ÃÖê †ÖµÖê Æã‹ ¤Öê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×¤ÜÖÖ‡Ô ¯Ö›Íê … ˆ®Ö ´Öã×®ÖµÖÖêÓ ´ÖêÓ ‹Ûú ÛúÖ ®ÖÖ´Ö †ÖפŸµÖ´Ö×ŸÖ †Öî¸ ¤æÃÖ¸êÛúÖ †×¸Ó•ÖµÖ £ÖÖ … þֵÖÓ²Öã¬¤ß ®Öê ÜÖ›Íê ÆÖêÛú¸ ¤Öê®ÖÖêÓ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ŸÖŸ¾ÖÖêÓ ÛúÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ÛúÆ “ÖãÛê ŸÖ²Ö ´Ö®¡Öß®Öê ˆ®ÖÃÖê ¯Öæ”Ö-

“Æê ®ÖÖ£Ö ! Æ´ÖÖ¸ß †»ÖÛúÖ ®ÖÝÖ¸ß ´ÖêÓ ÃÖ²Ö ×¾ÖªÖ¬Ö¸ÖêÓ ÛúÖ †×¬Ö¯Ö×ŸÖ •ÖÖê ´ÖÆÖ²Ö»Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¸Ö•ÖÖ ¸Ö•µÖ Ûú¸ŸÖÖ Æî ¾ÖÆ ³Ö¾µÖ Æî µÖÖ †³Ö¾µÖ ? ” ´Ö®¡Öß ÛúÖ ¯Öο®Ö ÃÖã®ÖÛú¸ †×¤ŸµÖ´Ö×ŸÖ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ®Öê ÛúÆÖ ×Ûú Æê ÃÖ×“Ö¾Ö !  ¸Ö•ÖÖ ´ÖÆÖ²Ö»Ö ³Ö¾µÖ Æî ŒµÖÖêÓ×Ûú ³Ö¾µÖ Æß ŸÖã´ÆÖ¸ê ¾Ö“Ö®ÖÖêÓ ´ÖêÓ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Ûú¸ ÃÖÛúŸÖÖ Æî … ŸÖã´Æê ´ÖÆÖ²Ö»Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ÁÖ¬¤Ö Ûúß ¤é媧 ÃÖê ¤êÜÖŸÖÖ Æî … ¾ÖÆ ¤¿Ö¾ÖÓêÓ ³Ö¾Ö ´ÖêÓ •Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûê ³Ö¸ŸÖ õÖê¡Ö ´ÖêÓ µÖãÝÖÛúÖ ¯ÖÎÖ¸´³Ö ÆÖê®Öê ¯Ö¸ ŠúÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ¯ÖÆ»ÖÖ ŸÖߣÖÔÛú¸ ÆÖêÝÖÖ … ÃÖÛú»Ö ÃÖã¸ê®¦ ˆÃÖÛúß ÃÖê¾ÖÖ Ûú¸êÓÝÖê †Öî¸ ¾ÖÆ †¯Ö®Öê פ¾µÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖêÓ ÛúÖ Ûú»µÖÖÞÖ Ûú¸êÝÖÖ …  ¾ÖÆß ˆÃÖÛê ´ÖãŒŸÖ ÆÖê®ÖêÛúÖ ÃÖ´ÖµÖ Æî … †²Ö ´Öî ´ÖÆÖ²Ö»Ö Ûê ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö ÛúÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö Ûú¸ŸÖÖ ÆæÓ ×•ÖÃÖ´ÖêÓ ×Ûú ‡ÃÖ®Ö ÃÖãÜÖ  ³ÖÖêÝÖ®Öê Ûúß ‡“”Ö ÃÖê ¬Ö´ÖÔÛúÖ ²Öß•Ö ²ÖÖêµÖÖ £ÖÖ … ÃÖã×®ÖµÖê ¯Ö׿“Ö´Ö ×¾Ö¤êÆ ´ÖêÓ ÁÖß ÝÖ×®¬Ö»Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¿Ö Æî †Öî¸ ˆÃÖ´ÖêÓ ×ÃÖÓƯÖæ¸ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ‹Ûú ÃÖ㮤¸ ®ÖÝÖ¸ Æî … ¾ÖÆÖÓ ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ÁÖßÂÖêÞÖ ¸Ö•ÖÖ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¸Ö•µÖ Ûú¸ŸÖê £Öê ˆ®ÖÛúß Ã¡Öß ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ÃÖ㮤¸ß £Öß … ÁÖßÂÖêÞÖ Ûê •ÖµÖ¾Ö´ÖÖÔ †Öê¸ ÁÖß¾Ö´ÖÖÔ ®ÖÖ´Ö Ûê ¤Öê ¯Öã¡Ö £Öê …

ˆ®Ö´ÖêÓ ÁÖß¾Ö´ÖÖÔ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ”Öê™Ö ¯Öæ¡Ö ÃÖ³Öß ÛúÖê ¯µÖÖ¸Ö £ÖÖ … ¸Ö•ÖÖ ®Öê ¯ÖΕÖÖ Ûê †ÖÝÖÎÆ ÃÖê »Ö‘Öã ¯Öã¡Ö ÁÖß¾Ö´ÖÖÔÛê ×»ÖµÖê ¸Ö•µÖ ¤ê פµÖÖ †Öî¸ †Ö¯Ö ¬Ö´ÖÔ¬µÖÖ®Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ÆÖê ÝÖµÖê … •µÖêš ¯Öã¡Ö •ÖµÖ¾Ö´ÖÖÔ ÃÖê †¯Ö®ÖÖ µÖÆ ³ÖÖ¸ß †¯Ö´ÖÖ®Ö ®ÖÆßÓ ÃÖÆÖ ÝÖµÖÖ ‡ÃÖ×»Ö‹ ¾ÖÆÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖê ˆ¤ÖÃÖ ÆÖêÛú¸ ×ÛúÃÖß ²Ö®Ö ´ÖêÓ ×¤ÝÖ´²Ö¸ ´Öã×®Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ †Öî¸ ×¾ÖÂÖµÖ ³ÖÖêÝÖÖêÓ ÃÖê ×¾Ö¸ŒŸÖ ÆÖêÛú¸ ˆÝÖÎ ŸÖ¯Ö ŸÖ¯Ö®Öê »ÖÝÖÖ … ‹Ûú פ®Ö •ÖÆÖÓ ¯Ö¸ •ÖµÖ¾Ö´ÖÖÔ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ¬µÖÖ®Ö »ÖÝÖÖµÖê Æã‹ ²Öîšê £Öê, ¾ÖÆßÓ ÃÖêî †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖÖ Æã†Ö ÛúÖê‡Ô ×¾ÖªÖ¬Ö¸ÖêÓ ÛúÖ ¸Ö•ÖÖ †Ö ×®ÖÛú»ÖÖ … •µÖÖêÓÆß •ÖµÖ¾Ö´ÖÖÔ Ûúß ¤é媧 ˆÃÖ¯Ö¸ ¯Ö›Íß ŸµÖÖêÓÆß ˆÃÖê ¸Ö•ÖÖ ²Ö®Ö®Öê Ûúß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ®Öê ×±ú¸ ¬Ö¸ ¤²ÖÖµÖÖ … ˆ¬Ö¸ •ÖµÖ¾Ö´ÖÖÔ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ¸Ö•ÖÖ Ûê ³ÖÖêÝÖÖêÓ Ûúß ¯ÖÎÖׯŸÖ ´ÖêÓ ´Ö®Ö »ÖÝÖÖ ¸Æê £Öê ‡¬Ö¸ ¾ÖÖ´Öß ÃÖê ×®ÖÛú»Öê Æã‹ ‹Ûú ÃÖÖÓ¯Ö®Öê ˆ®ÆÓê ›ÃÖ ×»ÖµÖÖ … וÖÃÖ´ÖêÓ ¾Öê ´Ö¸Ûú¸ ´ÖÆÖ²Ö»Ö Æã‹ Æî … ¯Öã¾ÖÔ³Ö¾Ö Ûúß ¾ÖÖÃÖ®ÖÖ ÃÖê ´ÖÆÖ²Ö»Ö †²Ö ³Öß ¸ÖŸÖ פ®Ö ³ÖÖêÝÖÖêÓ ´ÖêÓ »Öß®Ö ¸ÆÖ Ûú¸ŸÖÖ Æî …

( 4 )

‡ÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö ÃÖã®ÖÖ®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö †ÖפŸµÖ´Ö×ŸÖ ®Öê þֵÖÓ²Ö㬤 ´ÖÓ¡Öß ÃÖê ÛúÆÖ ×Ûú †Ö•Ö ¸Ö•ÖÖ ´ÖÆÖ²Ö»Ö ®Öê þ֯®Ö ¤êÜÖê Æî ×Ûú ´Öã—Öê ÃÖ׳֮®Ö ´Ö×ŸÖ †Öפ ´ÖÓ×®¡ÖµÖÖÓê ®Öê •Ö²Ö¸¤ÃŸÖß Ûúߓ֛ʹÖê ×ÝÖ¸Ö ×¤µÖÖ Æî ×±ú¸ þֵÖÓ²Ö㬤 ´Ö®¡Öß ®Öê ˆ®Ö ¤é™ÖêÓ Ûúß ¬Ö´ÖÛúÖÛú¸ ´Öã—Öê Ûúß“Ö›Í ÃÖê ×®ÖÛúÖ»ÖÖ †Öî¸ ÃÖÖê®ÖêÛê ×ÃÖÓÆÖÃÖ®Ö ¯Ö¸ ²ÖîšÖÛú¸ ×®Ö´ÖÔ»ÖÖ •Ö»Ö ÃÖê ®ÖÆ»ÖÖµÖÖ Æî,  ŸÖ£ÖÖ ‹Ûú ¤ß¯ÖÛú Ûúß •¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎןÖõÖÞÖ õÖßÞÖ ÆÖêŸÖß  •ÖÖ ¸Æß Æî … ´ÖÆÖ²Ö»Ö ‡®Ö þ֯®ÖÖÓÓê ÛúÖ ±ú»Ö ŸÖã´Ö ÃÖê †¾Ö¿µÖ ¯Öæ”êÝÖÖ ÃÖÖê ŸÖã´Ö •ÖÖÛú¸ ¯Öæ”®Öê- Ûê ¯ÖÆ»Öê Æß ŸÖÖê ÛúÆ ¤Öê ×Ûú ¯ÖÆ»Öê þ֯®ÖÃÖê †Ö¯ÖÛúÖ ÃÖÖî³ÖÖÝµÖ ¯ÖÎÛú™ ÆÖêŸÖÖ Æî †Öî¸ ¤æÃÖ¸ê þ֯®ÖÃÖê †Ö¯ÖÛúß †ÖµÖã ‹êÛú ´ÖÖÆÛúß ¸Æ ÝÖ‡Ô ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖß Æî …  ‹êÃÖÖ Ûú¸®ÖêÃÖê ŸÖã´ÆÖ¸ê ‰ú¯Ö¸ˆÃÖÛúÖ ¤éœÍ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆÖê •ÖÖ¾ÖêÝÖÖ ŸÖ²Ö ŸÖã´Ö ˆÃÖê •ÖÖê ³Öß ×ÆŸÖÛúÖ ´ÖÖÝÖÔ ²ÖŸÖ»ÖÖ†ÖêÝÖê ˆÃÖê ¾ÖÆ ¿Öß‘ÖÎ Æß Ã¾ÖßÛú¸ Ûú¸ »Öê¾ÖêÝÖÖ … ‡ŸÖ®ÖÖ ÛúÆ Ûú¸ ¤ÖêÓ®ÖÖê ´Öã®Ö¸Ö•Ö †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖÖÝÖÔ ÃÖê ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ ÝÖµÖê †Öî¸ Ã¾ÖµÖÓ²Ö㬤 ´Ö®¡Öß ³Öß Æ×ÂÖÔŸÖ ÆÖêŸÖê Æ‹ †ÛúÖ»Ö¯Öã¸ß ÛúÖê »ÖÖî™ †ÖµÖê … ¾ÖÆÖÓ ¸Ö•ÖÖ ´ÖÆÖ²Ö»Ö Ã¾ÖµÖÓ²Ö㬤 Ûúß ¯ÖΟÖßõÖÖ Ûú¸ ¸Æê £Öê – ŸÖÖê þֵÖÓ²Ö㬤 ®Öê ¿Öß‘ÖÎ Æß •ÖÖÛú¸ ˆ®ÖÛê ¤Öê®ÖÖêÓ ÛúÖ ±ú»Ö •ÖîÃÖÖ ×Ûú ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ¾Öê ²ÖŸÖ»ÖÖµÖÖ £ÖÖ , ÛúÆ ÃÖã®ÖÖµÖÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖ´ÖµÖÖê¯ÖµÖÖêÝÖß †Öî¸ ³Öß ¬ÖÖ×´ÖÔÛú  ˆ¯Ö¤ê¿Ö פµÖÖ … ´Ö®¡ÖßÛê ÛúÆ®Öê ÃÖê ´ÖÆÖ²Ö»Ö ÛúÖê ¤éœÍ ×®Ö¿“ÖµÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ ×Ûú †²Ö ´Öê¸ß †ÖµÖã ×ÃÖ±Ô ‹Ûú ´ÖÖÆ ²ÖÖÛúß ¸ÝÖ ÝÖ‡Ô Æî … ¾ÖÆ ÃÖ´ÖµÖ †Â™Ö×®ÆÛú ¾ÖΟÖÛúÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»Ö‹ ˆÃÖ®Öê ×•Ö®Ö ´Ö×®¤¸ ´Öê †Öš פ®Ö ŸÖÛú ÜÖæ²Ö ˆŸÃÖ¾Ö ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ¿ÖêÂÖ ²ÖÖ‡ÔÃÖ ×¤®Ö ÛúÖ ÃÖ®µÖÖÃÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ ×ÛúµÖÖ … ˆÃÖê ÃÖ®µÖÖÃÖß ×¾Ö×¬Ö Ã¾ÖµÖÓ²Ö㬤 ´Ö®¡Öß ²ÖŸÖ»ÖÖŸÖê £Öê … †®ŸÖ´ÖêÓ ¯ÖÓ“Ö ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ ´ÖÓ¡Ö ÛúÖ •ÖÖ¯Ö Ûú¸ŸÖê Æã‹ ´ÖÆÖ²Ö»Ö ®Öê ®ÖÀ¾Ö¸ ´Ö®Öã嵅 ¿Ö¸ß¸ ÛúÖ ¯Ö׸ŸµÖÖÝÖ Ûú¸ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ Ûê ÁÖ߯ÖÎ³Ö ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ¤ê¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ÛúÖ »ÖÖ³Ö ×ÛúµÖÖ … ¾ÖÆÖÓ ˆÃÖÛúÖ ®ÖÖ´Ö »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ £ÖÖ … •Ö²Ö »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö®Öê –

†¾Ö׬֖ÖÖ®Ö ÃÖê †¯Ö®Öê ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö ÛúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ×ÛúµÖÖ ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê þֵÖÓ²Ö㬤 ÛúÖ †ŸµÖ®ŸÖ ˆ¯ÖÛúÖ¸ ´ÖÖ®ÖÖ †Öî¸ †¯Ö®Öê ǤµÖ ´Öê ˆÃÖÛê ¯ÖÎ×ŸÖ ÛéúŸÖ–ÖŸÖÖ ¯ÖÎÛú™ Ûúß … ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö Ûê ÃÖÓÃÛúÖ¸ ˆÃÖ®Öê ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ ³Öß ×•Ö®Ö¯Öæ•ÖÖ †Öפ ¬ÖÖ×´ÖÔÛú ÛúÖµÖÖÔêÓ ´Öê ¯ÖδÖÖ¤ ®ÖÆßÓ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ ´ÖêÓ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖγÖÖ, Ûú®ÖÛú»ÖŸÖÖ, ׾֪㻻֟ÖÖ †Öפ “ÖÖ¸ Æ•ÖÖ¸ ¤ê×¾ÖµÖÖÓê Ûê ÃÖÖ£Ö †®ÖêÛú ¯ÖÎÛúÖ¸ Ûê ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö ÛúÖ ÃÖ´ÖµÖ ²Öߟ֮Öê »ÖÝÖÖ … »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ Ûúß †ÖµÖ㠆׬ÖÛú £Öß ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆÃÖÛê •Öß¾Ö®Ö ´ÖêÓ †»¯Ö †ÖµÖã ¾ÖÖ»Öß ×ÛúŸÖ®Öß Æß ¤ê×¾ÖµÖÖÓ ®Ö™ ÆÖê •ÖÖŸÖß £Öß †Öî¸ ˆ®ÖÛê ãÖÖ®Ö´Öê ¤æÃÖ¸ß ¤ê×¾ÖµÖÖÓ ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖê •ÖÖŸÖß  £ÖßÓ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ Ûúß †ÖµÖã •Ö²Ö Ûãú” ¯Ö»µÖÖêÓÛúß ¿ÖêÂÖ ¸Æ ÝÖ‡Ô ŸÖ²Ö ˆÃÖê ‹Ûú þÖÓµÖ¯ÖγÖÖ ®ÖÖ´ÖÛúß ¤ê¾Öæß ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‡Ô £Öß … »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ÛúÖê þֵÖÓ¯ÖγÖÖ ÃÖß ÃÖ㮤¸ß ¤ê¾Öß •Öß¾Ö®Ö ³Ö¸ ®Ö ×´Ö»Öß £Öß ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ˆÃÖê ²ÖÆãŸÖ “ÖÖÆŸÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ¾ÖÆ ³Öß »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ÛúÖê ²ÖÆãŸÖ †×¬ÖÛú “ÖÖÆŸÖÖ £Öß … ¤Öê®ÖÖÓê  ‹Ûú ¤æÃÖ¸ê ¯Ö¸ †ŸµÖ®ŸÖ ´ÖÖê×ÆŸÖ £Öê … ¯Ö¸®ŸÖã ×ÛúÃÖßÛê ÃÖ²Ö ×¤®Ö ‹ÛúÃÖê ®ÖÆßÓÓ ÆÖêŸÖê … ¬Öß¸ê ¬Öß¸ê »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö Ûúß ¤Öê ÃÖÖÝÖ¸ Ûúß †ÖµÖã ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆÖê®Öê ÛúÖê †Ö‡Ô … •Ö²Ö ˆÃÖÛúß †ÖµÖã ×ÃÖ±Ô ”Æ ´ÖÖÆ Ûúß Æß ²ÖÖÛúß ¸Æ ÝÖ‡Ô ŸÖ²Ö ˆÃÖÛê ÛÓš ´ÖêÓ ¯Ö›ß Æã‡Ô ´ÖÖ»ÖÖ ´Ö㸗ÖÖ ÝÖ‡Ô, Ûú»¯Ö ¾ÖéõÖ ÛúÖ×®ŸÖ ¸×ÆŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê- †Öî¸ ´Ö×ÞÖ ´Ö㌟ÖÖ †Öפ ÃÖ³Öß ¾ÖßÖã‹Ó ¯ÖÎÖµÖ: ×®Ö¯ÖÎ³Ö ÃÖß ÆÖê ÝÖ‡Ô ÆÖê µÖÆ ÃÖ²Ö ¤êÜÖÛú¸ ˆÃÖ®Öê ÃÖ´Ö—Ö ×»ÖµÖÖ ×Ûú ´Öê¸ß †ÖµÖã †²Ö ”Æ ´ÖÖÆ Ûúß Æß ²ÖÖÛúß ¸Æ ÝÖ‡Ô Æî … ‡ÃÖÛê ²ÖÖ¤ ´Öã—Öê †¾Ö¿µÖ Æß ®Ö¸»ÖÖêÛú ´ÖêÓ ¯Öî¤Ö ÆÖê®ÖÖ ¯Ö›êÝÖÖ … ¯ÖÎÖÞÖß •ÖîÃÖê ÛúÖ´Ö Ûú¸ŸÖê ÆîÓ ¾ÖîÃÖÖ Æß ±ú»Ö ¯ÖÖŸÖê Æîê … ´ÖêîÓ®Öê †¯Ö®ÖÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Ö¸´Ö †Ö¾Ö¿µÖÛú Æî … µÖÆ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ ¯ÖÆ»Öê  »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö®Öê ÃÖ´ÖÃŸÖ †Ûéú×¡Ö´Ö “ÖÖÖ»ÖµÖÖÓÓê Ûúß ¾Ö®¤®ÖÖ Ûúß ×±ú¸ †“µÖãŸÖ þÖÝÖÔ ´ÖêÓ ×ã֟֠ ×•Ö®Ö ¯ÖÎןִÖÖ†ÖêÓ Ûúß ¯Öæ•ÖÖ Ûú¸ŸÖÖ Æã†Ö ÃÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ®ŸÖÖêÂÖ ÃÖê ÃÖ´ÖµÖ ×²ÖŸÖÖ®Öê-»ÖÝÖÖ … †®ŸÖ´ÖêÓ ÃÖ®ÖÖ×¬Ö ¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖÓ“Ö ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ ´Ö®¡ÖÛúÖ •ÖÖ¯Ö Ûú¸ŸÖê Æã‹ ˆÃÖ®Öê ¤ê¾Ö ¿Ö¸ß¸ ÛúÖê ”Öê›Í פµÖÖ … •Ö´²Öæ«ß¯ÖÛê ÃÖã´Öê¹ý ¯Ö¾ÖÔŸÖ ÃÖê ¯Öæ¾ÖÔ Ûúß †Öê¸ ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö ´ÖêÓ ‹Ûú ¯ÖãÂÛú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö Æî ˆÃÖÛúß ¸Ö•Ö¬ÖÖ®Öß ˆŸ¯Ö»ÖêÜÖ™ ®ÖÖ´ÖÛúß ®ÖÝÖ¸ß Æî … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆÖÓ ¾Ö•ÖβÖÖÆæ ¸Ö•ÖÖ ¸Ö•µÖ Ûú¸ŸÖê £Öê … ˆÃÖÛúß Ã¡Öß ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ¾ÖÃÖã®¬Ö¸Ö £ÖÖ … ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖβÖÖÆã ¾ÖÃÖã®¬Ö¸Ö ¸Ö®Öß Ûê ÃÖÖ£Ö ³ÖÖêÝÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ ‡®¦-‡®¦ÖÞÖß Ûúß ŸÖ¸Æ †Ö®¤®Ö ÃÖê ¸ÆŸÖê £Öê … וÖÃÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö ‰ú¯Ö¸ Ûú¸ †ÖµÖê ÆîÓ ¾ÖÆ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö þÖÝÖÔ ÃÖê “ÖµÖÛú¸  ‡®ÆßÓ ¾Ö•ÖβÖÖÆã  †Öî¸ ¾ÖÃÖ㮤¸Ö ¸Ö•ÖÖ ¤´¯ÖŸÖß Ûê ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öæ¡Ö Ææ†Ö … ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †¯Ö®Öß ´Ö®ÖÖê¸´Ö “Öê™ֆÖêÓ ÃÖê ÃÖ³Öß ÛúÖê Æ×ÂÖÔŸÖ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ … ¾ÖÆ “Ö®¦´ÖÖÛúß ®ÖÖÓ‡Ô ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ ŒµÖÖêÓ×Ûú “Ö®¦´ÖÖ ×•ÖÃÖ ŸÖ¸Æ Ûãú´Öã¤ÖêÓ ÛúÖê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸ŸÖÖ Æî ˆÃÖß ŸÖ¸Æ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Öß †¯Ö®Öê Ûãú™ã´²Öß Ûãú´Öã¤ÖêÓ ÛúÖê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Æ×ÂÖÔŸÖ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖÓ “Ö®¦´ÖÖ ×•ÖÃÖ ŸÖ¸Æ Ûú»ÖÖ†ÖêÓ ÃÖê ¿ÖÖê×³ÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ˆÃÖß ŸÖ¸Æ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Öß †®ÖêÛú Ûú»ÖÖ†ÖêÓ “ÖŸÖã¸Ö‡µÖÖÓê ÃÖê ³Öæ×ÂÖŸÖ £ÖÖ … “Ö®¦´ÖÖ ×•ÖÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ Ûú´Ö»ÖÖêÓ ÛúÖê ÃÖÓÛãú×“ÖŸÖ Ûú¸ŸÖÖ Æî ˆÃÖß ¯ÖÎÛúÖ¸ ¾ÖÆ ³Öß ¿Ö¡Öã¹ý¯Öß Ûú´Ö»ÖÖêÓ ÛúÖê ÃÖÓÛãú×“Ö ¿ÖÖê³ÖÖÆß®Ö Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ †Öî¸ “Ö®¦´ÖÖ ×•ÖÃÖ ŸÖ¸Æ “ÖÖÓ¤®ÖßÃÖê ÃÖãÆÖ¾Ö®ÖÖ •ÖÖ®Ö ¯Ö›ÍŸÖÖ Æî ˆÃÖß ŸÖ¸Æ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Öß´ÖãÃÖÛúÖ®Ö ¹ý¯Öß “ÖÖÓ¤®ÖßÃÖê ÃÖãÆÖ¾Ö®ÖÖ •ÖÖ®ÖÖ ¯Ö›ÍŸÖÖ £ÖÖ …  »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖÛúÖ ´Ö®Ö þֵÖÓ¯ÖγÖÖ ¤ê¾Öß ´ÖêÓ †ÖÃÖŒŸÖ £ÖÖ , ‡ÃÖ×»Ö‹ ¾ÖÆ ×ÛúÃÖß ¤æÃÖ¸ß ×áֵÖÖÓêÃÖê ¯ÖÎê´Ö ®ÖÆßÓ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ … ²ÖÃÖ ˆÃÖß ÃÖÓÃÛúÖ¸ ÃÖê ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ÛúÖ ×“Ö¢Ö ×ÛúÃÖß ¤æÃÖ¸ß ×áֵÖÖêÓ Ûúß †Öê¸ ®ÖÆßÓ —ÖãÛúŸÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖ®Öê-•Ö¾ÖÖ®Ö ÆÖêÛú¸ ³Öß †¯Ö®ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ ®ÖÆßÓ Ûú¸¾ÖÖµÖÖ £ÖÖ … ¾ÖÆ Æ´Öê¿ÖÖ ¿ÖÖáÖÖêÓÛê ˆ¬µÖµÖ®Ö ŸÖ£ÖÖ ×ÛúÃÖß ®Ö‡Ô “Öß•Ö Ûúß ÜÖÖê•Ö ´ÖêÓ »ÖÝÖÖ ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ …

†²Ö þÖÓµÖ¯ÖγÖÖ, וÖÃÖê ×Ûú »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö ”Öê›ÍÛú¸ “Ö»ÖÖ †ÖµÖÖ £ÖÖ, ÛúÖ ˆ¯ÖÖܵÖÖ®Ö ÃÖã×®ÖµÖê … ¯ÖÎÖÞÖ®ÖÖ£Ö »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾ÖÛê ´Ö¸®Öê ¯Ö¸ þÖÓµÖ¯ÖγÖÖ ÛúÖê ²ÖÆãŸÖ ÜÖê¤ Æã†Ö, וÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ŸÖ¸Æ ŸÖ¸Æ Ûê ×¾Ö»ÖÖ¯Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖß … µÖÆ ¤êÜÖÛú¸ ‹Ûú ¤éœÍ¾Ö´ÖÖÔ •ÖÖê ×Ûú »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ÛúÖ ‘Ö×®Ö™ ×´Ö¡Ö £ÖÖ, ®ÖÖ´Ö Ûê ¤ê¾Ö®Öê ˆÃÖê ÜÖæ²Ö ÃÖ´Ö—ÖÖµÖÖ †Öî¸ †“”ê †“”ê ÛúÖµÖÖÔê ÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö פµÖÖ … ˆÃÖÛê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖê þÖÓµÖ¯ÖγÖÖ ®Öê ¯Ö×ŸÖ ×¾Ö¸Æ ÃÖê ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‹ ¤ã:ÜÖ ÛúÖê Ûãú” ¿ÖÖ®ŸÖ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ †¯Ö®Öê ¿ÖêÂÖ •Öß¾Ö®Ö Ûê ”Æ ´ÖÖÆ ×•Ö®Ö ¯Öæ•Ö®Ö,×®ÖŸµÖ ¾Ö®¤®Ö †Öפ ¿Öã³Ö Ûú´ÖÖÔê ´ÖêÓ ¾µÖŸÖßŸÖ ×ÛúµÖê … ´Ö韵Öã Ûê ÃÖ´ÖµÖ ÃÖÖî´Ö®ÖÃÖ ¾Ö®Ö ´Öê ¿ÖÖê×³ÖŸÖ ×ÛúÃÖß “ÖîŸµÖ ¾ÖéõÖÛê ®Öß“Öê ¯ÖÓ“Ö ¯Ö¸´ÖêÂšß ÛúÖ ¬µÖÖ®Ö Ûú¸ŸÖß Æã‡Ô þֵÖÓ¯ÖγÖÖ®Öê ¤ê¾Öß ¯ÖµÖÖÔµÖ ÃÖê ”ã™Ë™ß ¯ÖÖ‡Ô … •Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûê ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö ´ÖêÓ ÛúÖê‡Ô ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ®ÖÖ´ÖÛúß ®ÖÝÖ¸ß Æî … ¾Ö•ÖΤ®ŸÖ ¸Ö•ÖÖ ˆÃÖÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸ŸÖê £Öê … ˆÃÖÛúß Ã¡ÖßÛúÖ ®ÖÖ´Ö »Öõ´Öß´ÖŸÖß £ÖÖ … þֵÖÓ¯ÖγÖÖ ¤ê¾Öß Ã¾ÖÝÖÔ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ ‡®ÆßÓ ¸Ö•Ö ¤´¯ÖŸÖß Ûê ÁÖß´ÖŸÖß ®ÖÖ´ÖÛúß ¯Öã¡Öß Æã‡Ô … ÁÖß´ÖŸÖß ×Ûú ÃÖ㮤¸ŸÖÖ ¤êÜÖÛú¸ »ÖÖêÝÖ ÛúÆÖ Ûú¸ŸÖê £Öê ×Ûú ‡ÃÖê ²ÖδÆÖ®Öê “Ö®¦´ÖÖ Ûúß Ûú»ÖÖ†ÖêÓ ÃÖê ²Ö®ÖÖµÖÖ Æî … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ÁÖß´ÖŸÖß ”ŸÖ Ûê ‰ú¯Ö¸ ¸Ÿ®ÖÖÓê Ûê ¯Ö»ÖÓÝÖ ¯Ö¸ ¯Ö›ß  ÃÖÖê ¸Æß £Öß … ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆÖÓÛê †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ •ÖµÖ •ÖµÖ ¿Ö²¤ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ²ÖÆãŸÖ ÃÖê ¤¾Ö ×®ÖÛú»Öê … ¾Öê ¤ê¾Ö ¯ÖãÓӛ׸×ÛúÞÖß ¯Öã¸ß Ûê ×ÛúÃÖß ˆªÖ®Ö ´ÖêÓ ×¾Ö¸Ö•Ö´ÖÖ®Ö µÖ¿ÖÖê¬Ö¸ ÝÖãºþþ Ûê Ûê¾Ö»Ö–ÖÖ®Ö ´ÖÆÖêŸÃÖ¾Ö ´ÖÓÓê ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆÖê®Öê Ûê ×»ÖµÖÓ •ÖÖ ¸Æê £Öê … ˆ®Ö ¤ê¾ÖÖÓê Ûê †ÖÝÖê Æ•ÖÖ¸Öê ²ÖÖ•Öê ²Ö•ÖŸÖê •ÖÖŸÖê £Öê ×•Ö®Ö ÛúÖ ÝÖ´³Ö߸ ¿Ö²¤ ÃÖ²Ö †Öê¸ ±î»Ö ¸ÆÖ £ÖÖ … ¤ê¾ÖÖÓê Ûúß •ÖµÖ•ÖµÖÛúÖ¸ †Öî¸ ²ÖÖ•ÖÖÓê Ûúß ˆ““Ö ¬¾Ö×®ÖÃÖê ÁÖß´ÖŸÖß Ûúß ®ÖßÓ¤ ÜÖã»Ö ÝÖ‡Ô … ®ÖßÓ¤ ÜÖã»ÖŸÖê Æß ˆÃÖÛúß  ¤é媧 ¤ê¾ÖÖêÓ ¯Ö¸ ¯Ö›Íß ×•ÖÃÖ ÃÖê ˆÃÖê ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ †¯Ö®Öê ¯Öæ¾ÖÔ ³Ö¾ÖÖÓê ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê †ÖµÖÖ … †²Ö »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö ˆÃÖÛúß †ÖÓÜÖÖÓê Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê —ÖãÛú®Öê »ÖÝÖÖ †Öî¸ Ã¾ÖÝÖÔ »ÖÖêÛúÛúß ÃÖ²Ö †®Öã³ÖæŸÖ ×ÛεÖÖµÖêÓ ˆÃÖÛúß ®Ö•Ö¸´ÖêÓ †Ö®Öê »ÖÝÖßÓ … ¾ÖÆ ²ÖÖ¸ ²ÖÖ¸ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ Ûú¸ ×¾Ö»ÖÖ¯Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖß †Öî¸ ×¾Ö»ÖÖ¯Ö Ûú¸ŸÖß Ûú¸ŸÖß ´Öæד”ÔŸÖ ³Öß ÆÖêÝÖµÖß ÃÖ×ÜÖµÖÖêÓ ®Öê †®ÖêÛú ¿ÖßŸÖ»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸Öê ÃÖê ÃÖ“ÖêŸÖ Ûú¸ ˆÃÖ ÃÖê ´Öæד”ÔŸÖ ÆÖê®Öê ÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ ¯Öã”Ö ¯Ö¸ ¾ÖÆ Ûãú” ®ÖÆßÓ ²ÖÖê»Öß Ûê¾Ö»Ö ÝÖÎÆÝÖÎÃŸÖ Ûúß ŸÖ¸Æ “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ ×®ÖÆÖ¸ŸÖß ¸Æß, ¯Öã¡ÖßÛúß ¾ÖîÃÖß †¾ÖãÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ¸Ö•ÖÖ ¸Ö®ÖßÛúÖê ²ÖÆãŸÖ Æß ¤ã:ÜÖ Æã†Ö … Ûãú” ¤ê¸ ²ÖÖ¤ ˆÃÖÛúß “Öê™ֆÖêÓ ÃÖê ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖΤ®ŸÖ ÃÖ´Ö—Ö ÝÖµÖê ×Ûú ‡ÃÖÛê ¤ã:ÜÖ ÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ ‡ÃÖÛê ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ Æî †Öî¸ Ûãú” ®ÖÆßÓ … ˆ®ÆÖêÓ®Öê µÖÆ ×¾Ö“ÖÖ¸ »ÖõÖ´Öß´ÖŸÖß ÛúÖê ³Öß ÃÖã®ÖÖµÖÖ … ‡ÃÖÛê ²ÖÖ¤ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ®Öê Ûê ×»ÖµÖê ‹Ûú ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ®ÖÖ´ÖÛúß ¬ÖÖµÖ ÛúÖê ×®ÖµÖãŒŸÖ Ûú¸ ¸Ö•ÖÖ †Öî¸ ¸Ö®Öß †¯Ö®Öê ãÖÖ®Ö ¯Ö¸ “Ö»Öê ÝÖµÖê …

ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ¯ÖÖÃÖÃÖê ¾ÖÖׯÖÃÖ †ÖŸÖê Æß ¸Ö•ÖÖ ÛúÖê ¯ÖŸÖÖ “Ö»ÖÖ ×Ûú †ÖµÖã‘Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖêÓ “ÖÛθŸ®Ö ¯ÖÎÛú™ Æã†Ö Æî … †Öî¸ ¯Öãºþþ Ûê ²ÖÖÊ ˆªÖ®Ö ´ÖêÓ µÖ¿ÖÖê¬Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö Ûê ×»ÖµÖê Ûê¾Ö»Ö–ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã†ÖÖ Æî … פ×Ý¾Ö•ÖµÖ Ûê ×»ÖµÖê •ÖÖ‰ú µÖÖ µÖ¿ÖÖê¬Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö Ûê –ÖÖ®Ö Ûú»µÖÖÞÖ Ûê ´ÖÆÖêŸÃÖ¾Ö ´ÖêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆÖê‰Óú ‡®Ö ¤Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ÖêÓ®Öê ¸Ö•ÖÖÛúß ×“Ö¢Ö¾Öé×¢Ö ÛúÖê õÖÞÖ ‹Ûú Ûê ×»ÖµÖê ¤Öê ³ÖÖÝÖÖêÓ ´Öê ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ Ûú¸ פµÖÖ ¯Ö¸ ¯ÖÆ»Öê ¬Ö´ÖÔ ÛúÖµÖÖêÔ ´ÖêÓ ×Ûú ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆÖê®ÖÖ “ÖÖ×Æ‹ ‹îÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖÎ¤ÓŸÖ µÖ¿ÖÖê¬Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö  Ûê –ÖÖ®ÖÖêŸÃÖ¾Ö ´ÖêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆÖê®Öê Ûê ×»Ö‹ ÝÖµÖê … ²Ö®Ö ´ÖêÓ ¯ÖÆãÓ“Ö Ûú¸ ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖΤ®ŸÖ µÖ¿ÖÖê¬Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö “Ö¸ÞÖÖêÓ ´Öê ¯ÖÎÞÖÖ´Ö ×ÛúµÖÖ †Öî¸ †¯Ö®ÖÖ •Ö®´Ö ÃÖ±ú»Ö ´ÖÖ®ÖÖ … ¾ÖÆÖÓ ×¾Ö×“Ö¡Ö ²ÖÖŸÖ µÖÆ Æã‡Ô £Öß Ûúß ¸Ö•ÖÖ ®Öê •µÖÖÓêÆß ¯Öæ•µÖ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê “Ö¸ÞÖÖÓê ´ÖêÓ ¯ÖÎÞÖÖ´Ö ×ÛúµÖÖ £ÖÖ  ŸµÖÖÓêÆß ˆÃÖê †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ …  †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö Ûê ¯ÖΟÖÖ¯Ö ÃÖê ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖΤ®ŸÖ †¯Ö®Öê ŸÖ£ÖÖ ÁÖß´ÖŸÖß †Öפ Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö Ã¯Ö™ ¹ý¯ÖÃÖê •ÖÖ®Ö ÝÖµÖê £Öê … וÖÃÖ ÃÖê ¾Öê ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖêÓ ¯ÖÎÖµÖ:×®Ö׿“Ö®ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê £Öê … ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ÃÖê ¾ÖÖׯÖÃÖ †ÖÛú¸ ¾Ö•ÖΤ®ŸÖ “ÖÛξ֟ÖßÔ ×¤×Ý¾Ö•ÖµÖ Ûê ×»ÖµÖê ÝÖµÖê …

‡¬Ö¸ ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ¬ÖÖµÖ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê ‘Ö¸ Ûê ²ÖÝÖß“Öê ´Öê »Öê •ÖÖÛú¸ †®ÖêÛú ŸÖ¸Æ ÃÖê ˆÃÖÛúÖ ´Ö®Ö ²ÖÆ»ÖÖ®Öê »ÖÝÖß ´ÖÖîÛúÖ ¤êÜÖÛú¸ ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ®Öê ˆÃÖÃÖê ´Öæ×”ÔŸÖ ÆÖê®Öê ÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ ¯Öæ”Ö … †²Ö Ûúß ²ÖÖ¸ ÁÖß´ÖŸÖß ¯Ö×Þ›ŸÖÖÛúÖ †ÖÝÖÎÆ ®Ö ™Ö»Ö ÃÖÛúß, ¾ÖÆ ²ÖÖê»Öß “ÃÖÜÖß ! •Ö²Ö ´ÖîÓ ”ŸÖ¯Ö¸ ÃÖÖê ¸Æß £Öß ŸÖ²Ö ¾ÖÆÖÓÃÖê •ÖµÖ•ÖµÖ ¿Ö²¤ Ûú¸ŸÖê Æã‹ Ûãú” ¤ê¾Ö ×®ÖÛú»Öê , ˆ®ÖÛê פ×Ý¾Ö•ÖµÖ Ûê ÛúÖê»ÖÖÆ»Ö ÃÖê ´Öê¸ß †ÖÓÜÖ ÜÖã»Ö ÝÖ‡Ô … •Ö²Ö ´Öê¸ß ×®ÖÝÖÖÆ ˆ®Ö ¤ê¾ÖÖÓê ¯Ö¸ ¯Ö›Íß ŸÖ²Ö ´Öã—Öê †¯Ö®Öê ¯Öæ¾ÖÔ ³Ö¾Ö ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê †ÖµÖÖ … ²ÖÃÖ, µÖÆß ´Öê¸ê ¤ã:ÜÖ ÛúÖ ÛúÖ¸ÞÖ Æêî … ´ÖêÓ ¤êÜÖŸÖß ÆæÓ ×Ûú »Ö••ÖÖ ÃÖê ÛúÖ´Ö ®ÖÆßÓ “Ö»ÖêÝÖÖ ‡ÃÖ×»Ö‹ ¿Ö´ÖÖ Ûú¸®ÖÖ ´ÖêÓ †Ö•Ö »Ö••ÖÖ ÛúÖ ¯Ö¸¤Ö ±úÖ›ÍÛú¸ †¯Ö®Öß ´Ö®ÖÖê¾Öé¢Öß ¯ÖÎÛú™ Ûú¸ŸÖß ÆãÓ … ÃÖã®ÖŸÖß ÆÖê ®Ö ?

¬ÖÖŸÖÛúßÜÖÞ› «ß¯ÖÛúß ¯Öæ¾ÖÔ ×¤¿ÖÖ ´ÖêÓ •Öß ´Öê¹ý¯Ö¾ÖÔŸÖ Æî ˆÃÖÃÖê ¯Ö׿“Ö´Ö Ûúß †Öê¸ ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö´ÖêÓ ‹Ûú ÝÖÖ×®¬Ö»Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¿Ö Æî ˆÃÖÛê ¯ÖÖ™×»ÖÓÝÖÖ¾Ö ´ÖêÓ ‹Ûú ®ÖÖÝÖ¤¢Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¾Ö×ÞÖÛúÖ ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖÛúß Ã¡Öß ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ÃÖã¤×ŸÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ ¾Ö×ÞÖÛú ¤´¯Ö×ŸÖ Ûê ®Ö®¤,®Ö×®¤×´Ö¡Ö,®Ö×®¤ÂÖêÞÖ ,¾Ö¸ÃÖê´Ö †Öî¸ •ÖµÖÃÖê®Ö ®ÖÖ´ÖÛê ¯ÖÖÓ“Ö ¯Öã¡Ö ŸÖ£ÖÖ ´Ö¤®Ö ÛúÖ®ŸÖÖ †Öî¸ ÁÖßÛúÖ®ŸÖÖ ®ÖÖ´ÖÛúß ¤Öê ¯ÖãסֵÖÖÓ £Öß … ˆ®Ö ¤Öê ¯ÖãסֵÖÖêÓ ´ÖêÓ ÃÖê ´Öî ”Öê™ß ¯Öã¡Öß £Öß … »ÖÖêÝÖ ´Öã—ÖÛúÖê ×®Ö®ÖÖÔ×´ÖÛúÖ ³Öß ÛúÆÖ Ûú¸ŸÖê £Öê … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆÖÓÛê †´²Ö¸ ןֻÖÛú ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö¸ ׯÖ×ÆŸÖÖÃ¡Ö¾Ö ®ÖÖ´Ö Ûê ‹Ûú ´Öã×®Ö¸Ö•Ö †ÖµÖê … ´ÖêîÓ®Ö •ÖÖÛú¸ ˆ®ÖÃÖê ×¾Ö®ÖµÖ¯Öæ¾ÖÔÛú ¯Öæ”Ö ×Ûú ³ÖÝÖ¾ÖÖ®ÖË ! ´ÖÓî ‡ÃÖ ¤×¸¦ Ûãú»Ö ´Öê ¯Öî¤Ö ŒµÖÖêÓ Æã‡Ô ÆæÓ … ŸÖ²Ö ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ²ÖÖê»Öê ‡ÃÖß ÝÖÖ×®¬Ö»Ö ¤ê¿ÖÛê ¯Ö»ÖÖ»Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ ÝÖÖÓ¾Ö ´Öê ‹Ûú ¤ê¾Ö»Ö ®ÖÖ´ÖÛú ´Ö®Öã嵅 ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ ˆÃÖÛúß Ã¡Öß ÛúÖ ®ÖÖ´Ö ÃÖã´Ö×ŸÖ £ÖÖ … ŸÖã´Ö ¯ÖÆ»Öê ‡ÃÖß  Ûê ‘Ö¸ ¬Ö®ÖÁÖß ®ÖÖ´ÖÃÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ »Ö›ÍÛúß Æã‡Ô £Öß … ‹Ûú פ®Ö ŸÖã´ÆÖ¸ê ²ÖÝÖß“Öê ´ÖêÓ ÛúÖê‡Ô ÃÖ´ÖÖ׬ÖÝÖã¯ŸÖ ®ÖÖ´Ö Ûê ´Öã®ÖßÀ¾Ö¸ †ÖµÖê £Öê ÃÖÖê ŸÖã´Ö®Öê ˆ®ÖÛê ÃÖÖ´Ö®Öê ´Ö¸ê Æã‹ Ûãú¢ÖêÛúÖ Ûú»Öê¾Ö¸ ›Ö»Ö פµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾Öê Ûãú” Ûéú¬¤ ÆÖê ÝÖµÖê … ŸÖ²Ö ›¸Ûú¸ ŸÖã´Ö®Öê ˆ®ÖÃÖê õÖ´ÖÖ ´ÖÖÓÝÖß … ˆÃÖ õÖ´ÖÖÃÖê ŸÖã´ÆÖ¸ê ˆÃÖ ¯ÖÖ¯Ö´ÖêÓ Ûãú” ®µÖæ®ÖŸÖÖ ÆÖê ÝÖµÖß £Öß ×•ÖÃÖÃÖê ŸÖã´Ö ‡ÃÖ ¤×¸¦ Ûãú»Ö´ÖêÓ ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖê ÃÖÛúß ÆÖê ®ÖÆßÓ ŸÖÖê ´Öã×®ÖµÖÖÓêÛê ןָÃÛúÖ¸ ÃÖê ®Ö¸ÝÖ ÝÖ×ŸÖ ´ÖêÓ •ÖÖ®ÖÖ ¯Ö›ÍŸÖÖ … µÖÆ ÛúÆ “ÖãÛú®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×¯Ö×ÆŸÖÖÄÖ¾Ö ®Öê ´Öã—Öê ו֮Öꮦ ÝÖãÞÖ ÃÖ´¯Ö×¢Ö †Öî¸ ÁÖãŸÖ–ÖÖ®Ö ®ÖÖ´Ö Ûê ²ÖÎŸÖ ×¤µÖê ×•Ö®Ö ÛúÖ ´ÖêÓî®Öê µÖ£ÖÖ¿Ö׌ŸÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö ×ÛúµÖÖ … ˆ®Ö ²ÖΟÖÖêÓ ÛúÖ ¯ÖγÖÖ¾Ö ÃÖê ´Öî ´Ö¸Ûú¸ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ ´ÖêÓ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾ÖÛúß †ÓÝÖ®ÖÖ Æã‡Ô £Öß … ¾ÖÆÖÓ ´Öê¸Ö ®ÖÖ´Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖγÖÖ  £ÖÖ … Æ´Ö ¤Öê®ÖÖÓê ‹Ûú ¤æÃÖ¸ê ÛúÖ ²ÖÆãŸÖ †×¬ÖÛú “ÖÖÆŸÖê £Öê … ¯Ö¸ ´Öê¸ê ¤ã³ÖÖÔÝµÖ ÃÖê »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾ÖÛúß ´Ö韵Öã ÆÖê – ÝÖµÖß … ˆ®ÖÛúß ´Ö韵ÖãÃÖê ´Öã—Öê ²ÖÆãŸÖ Æß ¤ã:ÜÖ Æã†Ö ¯Ö¸ Ûú¸ŸÖß Æß ŒµÖÖ ?  ×•Ö®Öꮦ ¯ÖÎןִÖÖ†ÖêÓ Ûúß ¯Öæ•ÖÖ Ûú¸ŸÖê 2 ´ÖÓÓê®Öê †¯Ö®Öß †¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖµÖã ¯ÖæÞÖÔ Ûúß †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ µÖÆ ÁÖß´ÖŸÖß Æã‡Ô ÆæÓ … ¤ê¾ÖÖÓê ÛúÖ †ÖÝÖ´Ö®Ö ¤êÜÖÛú¸ †Ö•Ö ´Öã—Öê »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê †ÖµÖÖ Æî ²ÖÃÖ , µÖÆß ´Öê¸ê ¤ã:ÜÖ ÛúÖ ÛúÖ¸®Ö Æî †²Ö »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ Ûê ײ֮ÖÖ ´Öã—Öê ‹Ûú õÖÞÖ ³Öß ¾ÖÂÖÔ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖêŸÖÖ Æî †Öî¸ µÖÆ ¤ã™ ÛúÖ´Ö †¯Ö®Öê ¯Öî®Öê ¾ÖÖÞÖÖêÓ ÃÖê ´Öã—ÖÛúÖê ‘ÖÖµÖ»Ö Ûú¸ ¸ÆÖ Æî … µÖÆ ÛúÆÛú¸ ÁÖß´ÖŸÖß ®Öê ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ÃÖê ÛúÆÖ ×Ûú ¯µÖÖ¸ß ÃÖ×ÜÖ ! ŸÖã´ÆÖ¸ê ÆÖêŸÖê Æã‹ ³Öß ŒµÖÖ ´Öã—Öê ¤ãÜÖ ÆÖêÝÖÖ ? “ÖÖÓ¤®Öß Ûê ×”™Ûú®Öê ¯Ö¸ ³Öß ŒµÖÖ Ûãú´Öãפ®Öß ¤ãÜÖß ÆÖêŸÖß Æî ? ´Öê¸Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Æî ×Ûú †Ö¯Ö Æ´ÖÖ¸ê »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ Ûúß ÜÖÖê•ÖÛú¸ ˆ®ÖÛê ÃÖÖ£Ö ´Öã—Öê-†¾Ö¿µÖ Æß ×´Ö»ÖÖ ¤ê¾ÖêÝÖß … ¤êÜÖÖê, ´Öî®Öê ‡ÃÖ ¯Ö×™µÖÖê ¯Ö¸ †¯Ö®Öê ¯Öæ¾ÖÔ ³Ö¾Ö Ûê ×“Ö¡Ö †Ó×ÛúŸÖ ×Ûú‹ ÆîÓ … ‡®ÆêÓ ×¤ÜÖ»ÖÖ Ûú¸ †Ö¯Ö ÃÖ¸»ÖŸÖÖ ÃÖê »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ Ûúß ÜÖÖê•Ö Ûú¸ ÃÖÛúŸÖß Æî … µÖÆ ÃÖã®ÖÛú¸ ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ¬ÖÖµÖ®Öê – ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê ÜÖæ²Ö †ÖÀ¾ÖÖÃÖ®Ö ×¤µÖÖ †Öî¸ ‡ÃÖÛê ¯ÖÖÃÖ ÃÖê ד֡֯֙ »ÖêÛú¸ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ Ûúß ÜÖÖê•Ö Ûú¸®Öê Ûê – ×»ÖµÖê “Ö»Ö ×¤µÖÖ … ¾ÖÆ ÃÖ²ÖÃÖê ¯ÖÆ»Öê ´ÖÆÖ¯ÖæŸÖ “ÖÖÖ»ÖµÖ ÛúÖê ÝÖ‡Ô †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ ×•Ö®Öꮦ ¤ê¾Ö ÛúÖê ¯ÖÎÞÖÖ´Ö Ûú¸ דֿ֡ÖÖ»ÖÖ ´Öê ד֡֯֙ ±î»ÖÖÛú¸ ²Öîš ÝÖ‡Ô … ¯ÖÎÖµÖ:“ÖÖÖ»ÖµÖ ´ÖêÓ ÃÖ³Öß »ÖÖêÝÖ †ÖŸÖê £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê – ¯ÖÓ×›ŸÖÖ Ûê †®ÖÖêÜÖê ד֡֯֙ ¯Ö¸ ÃÖ³Öß Ûúß ®Ö•Ö¸ ¯Ö›ÍŸÖß £Öß ¯Ö¸ ÛúÖê‡Ô ˆÃÖÛúÖ ¸ÆÃµÖ ®ÖÆßÓ ÃÖ´Ö—Ö ¯ÖÖŸÖê £Öê … ‡ÃÖÛê ²ÖÖ¤ •ÖÖê Ûãú” Æã†Ö ¾ÖÆ †ÖÝÖê ×»ÖÜÖÖ •ÖÖ¾ÖêÝÖÖ…

ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ׯ֟ÖÖ ¾Ö•ÖΤ®ŸÖ “ÖÛξ֟ÖßÔ •ÖÖê ×Ûú ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖ ˆŒŸÖ ÆÖ»Ö ÆÖê®Öê Ûê ²ÖÖ¤ פ×Ý¾Ö•ÖµÖ Ûê ×»Ö‹ “Ö»Öê ÝÖ‹ £Öê †²Ö »ÖÖî™Ûú¸ ¾ÖÖׯÖÃÖ †Ö ÝÖµÖê … µÖª×¯Ö ¾Öê †¯Ö®Öê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¿Ö¡Öã†ÖêÓ ÛúÖê •ÖßŸÖ Ûú¸ †ÖµÖê £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖ ¯ÖÎÃÖ®®Ö ×“Ö¢Ö £Öê ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÁÖß´ÖŸÖß Ûúß ×“Ö®ŸÖÖ ˆ®ÆÓê ¸ÆÛú¸ ´»ÖÖ®Ö ´ÖãÜÖ ²Ö®ÖÖ ¤êŸÖß £Öß … ´ÖÖîÛúÖ ¯ÖÖÛú¸ ¾Ö•ÖΤ®ŸÖ  ®Öê ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê †¯Ö®Öê ¯ÖÖÃÖ ²Öã»ÖÖÛú¸ Ûãú¿Ö»Ö ¯Öο®Ö ¯Öæ”Ö †Öî¸ ×±ú¸ ÛúÆ®Öê  »ÖÝÖê Ûúß ¯µÖÖ¸ß ²Öê™ß !  ´Öã—Öê µÖ¿ÖÖê¬Ö¸ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÎÃÖÖ¤ ÃÖê †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã†Ö Æî ‡ÃÖ×»ÖµÖê-´ÖêÓ †¯Ö®Öê, ŸÖã´ÆÖ¸ê †Öî¸ ŸÖã´ÆÖ¸ê ׯÖεֳ֟ÖÖÔ¸ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾ÖÛê Æß ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö •ÖÖ®Ö®Öê »ÖÝÖÖ ÆæÓ … ´ÖîÓ µÖÆ ³Ö‡Ô •ÖÖ®Ö ÝÖµÖÖ ÆæÓ ×Ûú ŸÖã´ÆêÓ ¤ê¾ÖÖêÓ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê †¯Ö®Öê ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê †ÖµÖÖ Æî … וÖÃÖÃÖê- ŸÖã´Ö †¯Ö®Öê Ǥ²Ö»»Ö³Ö »Ö×»ÖŸÖÓÖÝÖ ¤ê ÛúÖ ²ÖÖ¸²ÖÖ¸ ôָÞÖ Ûú¸ ¤ã:ÜÖß ÆÖê ¸Æß ÆÖê … ¯Ö¸ †²Ö ×®Ö׿“ÖÓŸÖ ÆÖê†Öê †Öî¸ ¯ÖÆ»Öê Ûúß ŸÖ¸Æ †Ö®Ö®¤ ÃÖê ¸ÆÖê … ŸÖã´ÆÖ¸Ö »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¯ÖãÂÛú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤¿Ö Ûê ˆŸ¯Ö»ÖÜÖê™ ®ÖÝÖ¸ ´ÖêÓ ¸Æ®Öê¾ÖÖ»Öê ¾Ö•ÖβÖÖÆã †Öî¸ ¸Ö®Öß ¾ÖÃÖã®¬Ö¸Ö Ûê ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö Æî …  •ÖÖê ×Ûú Æ´ÖÖ¸Ö ³ÖÖ®Öê•Ö Æî … ˆÃÖÛê ÃÖÖ£Ö ŸÖã´ÆÖ¸Ö ¿Öß‘ÖÎ Æß ×¾Ö¾ÖÖÆ ÃÖ´Ö²Ö®¬Ö ÆÖê®Öê ¾ÖÖ»ÖÖ Æî … ‡ÃÖß ×ÃÖ»Ö×ÃÖ»Öê ´ÖêÓ ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖΤ®ŸÖ ®Öê †¯Ö®Öê, ÁÖß´ÖŸÖß Ûê †Öî¸ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾ÖÛê ×ÛúŸÖ®Öê Æß ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾ÖÖÓê ÛúÖ ¾Öé¢ÖÖ®ŸÖ ÃÖã®ÖÖµÖÖ £ÖÖ … ו֮ÆêÓ ÃÖã®ÖÛú¸ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê †¯ÖÖ¸ Æ¿ÖÔ Æã†Ö … ´Öî †Ö²Ö ²ÖÆ®ÖÖ‡Ô ²Ö•ÖβÖÖÆã ²Ö×Æ®Ö ¾ÖÃÖã®¬Ö¸Ö †Öî¸ ³ÖÖ®Öê•Ö ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ÛúÖê »Öê®Öê Ûê ×»ÖµÖê •ÖÖ ¸ÆÖ ÆæÓ … ¾Öê ´Öã—Ö Ûãú” ¤ã¸ß ¯Ö¸ ¸ÖßÖÖêÓ´Öê Æß ×´Ö»Ö •ÖÖ¾ÖêÓÝÖê µÖÆ ÛúÆÛú¸ “ÖÛξ֟ÖßÔ ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ¯ÖÖÃÖÃÖê ÝÖµÖê Æß £Öê ×Ûú ‡ŸÖ®Öê ´Öê ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ¬ÖÖµÖ , •ÖÖê ×Ûú ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ד֡֯֙ »ÖêÛú¸ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾ÖÛúÖê ÜÖÖê•Ö®Öê Ûê ×»ÖµÖê ÝÖ‡Ô Æã‡Ô £Öß, ÆÓÃÖŸÖß Æã‡Ô ¾ÖÖׯÖÃÖ †Ö ÝÖ‡Ô †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ÃÖÖ´Ö®Öê ‹Ûú ד֡֯֙ ¸ÜÖÛú¸ ²Öîš ÝÖ‡Ô … µÖª×¯Ö ׯ֟ÖÖ Ûê ÛúÆ®ÖêÃÖê ˆÃÖê »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾ÖÛúÖ ¯Öæ¸Ö ¯ÖŸÖÖ »ÖÝÖ ÝÖµÖÖ £ÖÖ ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ˆÃÖ®Öê ÛúÖîŸÖãÛú ¯Öæ¾ÖÔÛú ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ÃÖê ˆÃÖÛúÖ ÃÖ²Ö ÆÖ»Ö ¯Öæ”Ö … ˆ¢Ö¸´ÖêÓ ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ²ÖÖê»Öß-ÃÖ×ÜÖ ! ´Öîê µÖÝÖÖÓ ÃÖê ŸÖã´ÆÖ¸Ö ×“Ö¡Ö¯Ö™ »ÖêÛú¸ ´ÖÆÖ¯ÖæŸÖ ו֮ÖÖ»ÖµÖ ÛúÖê ÝÖ‡Ô £Öß ¾ÖÆÖÓ ×•Ö®Öꮦ ¤ê¾ÖÛúÖê ¯ÖÎÞÖÖ´Ö Ûú¸ ¾ÖÆÖÑÛúß ×“Ö¡Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖêÓ ²Öîš ÝÖ‡Ô … ´Öî®Öê ¾ÖÆÖÓ ¯Ö¸ •µÖÖêÓÆß ŸÖã´ÆÖ¸Ö ×“Ö¡Ö¯Ö™ ±î»ÖÖµÖÖ ŸµÖÖêÓÆß †®ÖêÛú µÖã¾ÖÛú  ŒµÖÖ Æî ? ŒµÖÖ Æî ?  ÛúÆÛú¸ ˆÃÖê ¤êÜÖ®Öê »ÖÝÖê … ¯Ö¸ ˆÃÖÛúÖ ¸ÆÃµÖ ×ÛúÃÖßÛúÖê ÃÖ´Ö—Ö´ÖêÓ ®ÖÆßÓ †ÖµÖÖ … Ûãú” ´Ö®Ö“Ö»Öê »ÖÖêÝÖ ˆ®ÆêÓ ¯ÖÖ®Ö Ûúß ‡“”ÖÃÖê —Öãš ´Öæš Æß ˆÃÖÛúÖ ÆÖ»Ö ²ÖŸÖ»ÖÖŸÖê £ÖêÓ … ¯Ö¸ ´Öê ˆ®ÆÓê ÃÖÆ•Ö Æß  ´ÖêÓ “Öã¯Ö Ûú¸ ¤êŸÖß £Öß …  Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ¾ÖÆÖÓ ‹Ûú µÖã¾ÖÖ †ÖµÖÖ •ÖÖê ¤êÜÖ®Öê ´ÖêÓ ÃÖÖõÖÖŸÖ ÛúÖ´ÖêÀ¾Ö¸ ÃÖÖ »ÖÝÖÖŸÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖ®Öê ‹Ûú-‹Ûú Ûú¸ Ûê ÁÖÖ´ÖŸÖß Ûê ד֡֯֙ Ûúß ÃÖ´ÖÃŸÖ ÆÖ»Ö ²ÖŸÖ»ÖÖ ×¤µÖÖÓ … ¤ê¾Ö ÃÖ´ÖæÆ Ûê ¤êÜÖ®Öê ÃÖê µÖÆÖÓ ¯Ö¸ •ÖîÃÖß ŸÖã´ÆÖ¸ß †¾ÖãÖÖ ÆÖê ÝÖ‡Ô £Öß ¾ÖÆÖÓ ×“Ö¡Ö¯Ö™ ¤êÜÖ®Öê ÃÖê šßÛú ¾ÖîÃÖß Æß †¾ÖãÖÖ ˆÃÖÛúß ÆÖê ÝÖ‡Ô … ¾ÖÆ ¤êÜÖŸÖê ¤êÜÖŸÖê ´Öæד”ÔŸÖ ÆÖê Ûú¸  •Ö×´Ö®Ö ¯Ö¸ ×ÝÖ¸ ¯Ö›ÍÖ … •Ö²Ö ²Ö®¬Ö¾ÖÝÖÔ ®Öê ˆÃÖê ÃÖ“ÖêŸÖ ×ÛúµÖÖ ŸÖ²Ö ¾ÖÆ ´Öã—Öê ÃÖê ¯Öæ”®Öê »ÖÝÖÖ-³Ö¦ê ! ÛúÆÖê, µÖÆ ×“Ö¡Ö¯Ö™ ×ÛúÃÖÛúÖ Æî ? ×ÛúÃÖ ¤ê¾Ö Ûê ´Ö®ÖÖêƸ ÆÖ£ÖÖêÓ ÃÖê ‡ÃÖÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Æã†Ö Æî ? µÖÆ ´Öã—Öê ²ÖÆãŸÖ Æß ¯µÖÖ¸Ö »ÖÝÖŸÖÖ Æî … ŸÖ²Ö ´ÖÓÓî®Öê ˆÃÖ ÃÖê ÛúÆÖ ×Ûú µÖÆ ŸÖã´ÆÖ¸ß ´ÖÖ´Öß »Öõ´Öß´ÖŸÖß Ûúß ¯Öã¡Öß ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ÛúÖê´Ö»Ö ÆÖ£ÖÖêÓ ÃÖê ¸•ÖÖ ÝÖµÖÖ Æî … ´ÖêîÓ®Öê ˆÃÖÛúß “Öê™ֆÖê ÃÖê ×®Ö¿“ÖµÖ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ ×Ûú µÖÆß »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ÛúÖ •Öß¾Ö Æî … ˆÃÖÛê ²Ö®¬Öã¾ÖÝÖÔ ÃÖê ´Öã—Öê ´ÖÖ»Öæ´Ö Æã†Ö Æî ×Ûú ¾ÖÆ ¯ÖãÂÛú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿ÖÛê ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖβÖÖÆã ÛúÖ ¯Öã¡Ö Æêî … »ÖÖêÝÖ ˆÃÖê ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖãÛúÖ¸ŸÖê ÆîÓ… ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®Öê ŸÖã´ÆÖ¸Ö ×“Ö¡Ö¯Ö™ †¯Ö®Öê ¯ÖÖÃÖ ¸ÜÖ ×»ÖµÖÖ Æî †Öî¸ µÖÆ ¤æÃÖ¸Ö ×“Ö¡Ö¯Ö™ ´Öê¸ê ¾¤Ö¸Ö ŸÖã´ÆÖ¸ê ¯ÖÖÃÖ ³Öê•ÖÖ Æî … ÛîÃÖÖ ×“Ö¡Ö¯Ö™ Æî ÃÖ×ÜÖ  ?  ‡ŸÖ®ÖÖ ÛúÆÛú¸ ¯Ö×Þ›ŸÖÖ “Öã¯Ö ÆÖê ¸Æß … ÁÖß´ÖŸÖß ®Öê ÛéúŸÖ–ÖŸÖÖ ³Ö¸ß ®Ö•Ö¸ ÃÖê ˆÃÖÛúß †Öê¸ ¤êÜÖÖ †Öî¸ ×±ú¸ ˆÃÖ ®ÖæŸÖ®Ö ד֡֯֙ ÛúÖê ǤµÖ ÃÖê »ÖÝÖÖ ×»ÖµÖÖ …

‡¬Ö¸ ²Ö•ÖΤ®ŸÖ “ÖÛξ֟ÖßÔ Ûúß ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖβÖÖÆã ²ÖÝÖî¸Æ ÃÖê ¸ÖßÖê ´ÖêÓ Æß ³ÖêÓ™ ÆÖê ÝÖ‡Ô … “ÖÛξ֟ÖßÔ, ²ÖÆ®ÖÖê‡Ô ²Ö•ÖβÖÖÆã, ²Ö×Æ®Ö ²ÖÃÖã®¬Ö¸Ö †Öî¸ ³ÖÖ®Ö•Öê ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ÛúÖê ²Ö›Íê †Ö¤¸ ÃÖŸÛúÖ¸ ÃÖê »ÖÖ†¯Ö®Öê ‘Ö¸ ×»Ö¾ÖÖ »ÖÖµÖê … •Ö²Ö ˆ®ÆêÓ ‘Ö¸¯Ö¸ ¸ÆŸÖê Ûãú” פ®Ö ÆÖê ÝÖµÖê ŸÖ²Ö “ÖÛξ֟ÖßÔ ®Öê ¾Ö•ÖβÖÖÆã ÃÖê ÛúÆÖ ×Ûú ´ÖÆÖ¿ÖµÖ !  †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ Ûê †Ö®Öê ÃÖê ´Öã—Öê •ÖÖê ÆÂÖÔ Æã†Ö Æî ˆÃÖÛúÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö Ûú¸®ÖÖ Ûúך®Ö Æî … µÖפ †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖ ´Öã—Ö¯Ö¸ ¯µÖÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æî ŸÖÖê ´Öê¸ê ‘Ö¸ ´ÖÓê †Ö¯Ö Ûê µÖÖêÝµÖ •ÖÖê ³Öß ˆ¢Ö´Ö ¾ÖßÖã ÆÖê ˆÃÖê þÖßÛú¸ ÛúßוֵÖêÝÖÖ … ŸÖ²Ö ¾Ö•ÖβÖÖÆã ®Öê ÛúÆÖ µÖª×¯Ö †Ö¯Ö Ûê ¯ÖÎÃÖÖ¤ ÃÖê ´Öê¸ê ¯ÖÖÃÖ ÃÖ²Ö Ûãú” Æî-×ÛúÃÖß ¾ÖßÖãÛúß †ÖÛúÖÓõÖÖ ®ÖÆßÓ Æî ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †Ö¯ÖÛúß ‡“”Ö Æî ŸÖÖê דָӕÖß¾Ö ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö Ûê ×»ÖµÖê †Ö¯Ö †¯Ö®Öß ¯Öã¡Öß ÁÖß´ÖŸÖß ¤ê ¤ßוֵÖêÝÖÖ …  “ÖÛξ֟ÖßÔ ŸÖÖê µÖÆ “ÖÖÆŸÖê Æß £Öê ˆ®ÆÖêÓ ®Öê —Ö™ÃÖê ²ÖÆ®ÖÖê‡Ô Ûúß ¯ÖÎÖ£ÖÔ®ÖÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ Ûú¸ »Öß †Öî¸ ×¾Ö¾ÖÖÆÛúß ŸÖîµÖÖ¸ß Ûú¸®ÖêÛê ×»ÖµÖê ÃÖê¾ÖÛúÖêÓÛúÖê †Ö–ÖÖ ¤ê ¤ß … ÃÖê¾ÖÛúÖêÓ ®Öê ÃÖ㮤¸ ×¾Ö¾ÖÖÆ ´ÖÞ›¯Ö ²Ö®ÖÖµÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ¯Öã¸ß ÛúÖê ‹êÃÖÖ ÃÖ•ÖÖµÖÖ ×Ûú ˆÃÖÛê ÃÖÖ´Ö®Öê ‡®¦ Ûúß †´Ö¸Ö¾ÖŸÖß ³Öß »Ö•ÖÖŸÖß £Öß … ×®Ö¤Ö®Ö ¿Öã³Ö ´ÖãÆæÔŸÖ ´ÖêÓ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖ ×¾Ö׬֯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖÖ×ÞÖÝÖÎÆÞÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ … ¯ÖÖ×ÞÖÝÖÎÆÞÖ Ûê ²ÖÖ¤ ¾Ö¸-´Ö¬Öæ †®ÖêÛú •Ö®Ö-ÃÖ´ÖæÆ Ûê ÃÖÖ£Ö ´ÖÆÖ¯ÖæŸÖ “ÖÖÖ»ÖµÖ ÛúÖê ÝÖµÖê †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ ×•Ö®Öꮦ ¤ê¾Ö Ûúß †“ÖÖÔ ê‹¾ÖÓ ÃŸÖ¾Ö®Ö Ûú¸ ¸Ö•Ö – ´Ö×®¤¸ ÛúÖê »ÖÖî™ †ÖµÖê … ¾ÖÆÖÓ “ÖÛδÖæŸÖßÔ Ûê ²Ö¢ÖßÃÖ Æ•ÖÖ¸ ´ÖãÛãú™²Ö¬¤ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ®Öê ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖ Ã¾ÖÖÝÖŸÖ ×ÛúµÖÖ … ×¾Ö¾ÖÖÆ Ûê ²ÖÖ¤ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®Öê Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ŸÖÛú †¯Ö®Öß ÃÖÃÖã¸Ö»Ö ´ÖêÓ Æß ¸ÆÛú¸ †Ö´ÖÖê¤-¯ÖδÖÖê¤ ÃÖê ÃÖ´ÖµÖ ¾µÖŸÖßŸÖ ×ÛúµÖÖ £ÖÖ… ‡ÃÖ ²Öß“Ö ´ÖêÓ ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖγÖÖÆã ®Öê †¯Ö®Öß †®Ö㮤¸ß ®ÖÖ´ÖÛúß ¯Öã¡Öß ÛúÖ “ÖÛξ֟ÖßÔ Ûê •µÖêš ¯Öã¡Ö †×´ÖŸÖŸÖê•Ö Ûê ÃÖÖ£Ö ×¾Ö¾ÖÖÆ Ûú¸ פµÖÖ £ÖÖ… •Ö²Ö ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †¯Ö®Öê ‘Ö¸ ¾ÖÖׯÖÃÖ •ÖÖ®Öê »ÖÝÖê ŸÖ²Ö “ÖÛξ֟ÖßÔ  ®Öê ÆÖ£Öß , ‘ÖÖê›Ö, ÃÖÖê®ÖÖ, “ÖÖÓ¤ß ´Ö×ÞÖ ´Ö㌟ÖÖ †Öפ ÛúÖ ²ÖÆã´Öæ»µÖ ¤Æê•Ö ¤êÛú¸ ˆ®Ö Ûê ÃÖÖ£Ö ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê ×²Ö¤Ö Ûú¸ ¤ß … µÖª×¯Ö ÁÖß´ÖŸÖß †Öî¸ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö Ûê ×¾Ö¸Æ ÃÖê “ÖÛξ֟ÖßÔ Ûúß †®ŸÖ¯Ö㸠´ÖêÓ ŸÖ£ÖÖ ÃÖÛú»Ö ¯Ö㸾ÖÖÃÖß •Ö´Ö ¿ÖÖêÛú ÃÖê ×¾Ö¾Æ»Ö ÆÖê ˆšê £Öêê ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×•Ö®ÖÛúÖ ÃÖÓµÖÖêÝÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ˆ®ÖÛúÖ ×¾ÖµÖÖêÝÖ ³Öß †¾Ö¿µÖ ÆÖêŸÖÖ Æî ‹êÃÖÖ ÃÖÖê“ÖÛú¸ Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ¿ÖÖ®ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê £Öê… †®ÖêÛú ²Ö®Ö-ˆ¯Ö¾Ö®ÖÖÓêÛúß ¿ÖÖê³ÖÖ ×®ÖÆÖ¸ŸÖê Æã‹ ¾Ö•Ö•ÖÓ‘Ö Ûãú” פ®ÖÖÓê ´Öê †¯Ö®Öß ¸Ö•Ö¬ÖÖ®Öß ˆŸ¯Ö»ÖÜÖê™ ®ÖÝÖ¸ßÛê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‹ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¸Ö•ÖÛãú´ÖÖ¸ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ˆ®ÖÛúß ®Ö¾Ö×¾Ö¾ÖÖ×ÆŸÖÖ ¯ÖŸ®Öß Ûê ¿Öã³ÖÖÝÖ´Ö®Ö Ûê ˆ¯Ö»ÖõµÖ ´ÖêÓ  ˆŸ¯Ö»ÖÜÖê™ ®ÖÝÖ¸ß ÜÖæ²Ö ÃÖ•ÖÖ‡Ô ÝÖ‡Ô £Öß … ´ÖÆ»ÖÖêÓ Ûúß ×¿ÖÜÖ¸ÖêÓ ¯Ö¸ Ûú‡Ô ¸ÓÝÖÖêÓ Ûúß ¬¾Ö•ÖÖ‹Ó ±úÆ¸Ö ¸Æß £ÖßÓ †Öî¸ ¸Ö•Ö´ÖÖÝÖÔ ´Ö×ÞÖµÖÖêêÓ Ûúß ²Ö®¤®Ö´ÖÖ»ÖÖ†Öê ÃÖê- ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ×ÛúµÖê ÝÖµÖê £Öê … ÃÖ›ÛúÖêÓê ¯Ö¸ ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ •Ö»Ö ÃÖßÓ“ÖÛú¸ ²Öê»ÖÖ,•ÖãÆß “Ö´Öê»Öß †Ö¤ß ײÖÜÖê¸ê- ÝÖµÖê £Öê …  ®Ö¾Ö¾Ö¬Öæ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê ¤êÜÖ®Öê Ûê ×»ÖµÖê ´ÖÆ»ÖÖêÓÛúß ”ŸÖÖêÓ ¯Ö¸ ×áֵÖÖÓ ‹Ûú×¡ÖŸÖ ÆÖê ¸Æß £Öß  †Öî¸ •ÖÝÖÆ •ÖÝÖÆ ¯Ö¸ ®Ö韵ÖË, ÝÖßŸÖ ¾ÖÖפ¡Ö †Öפ Ûê ÃÖ㮤¸ ¿Ö²¤ ÃÖã®ÖÖ‡Ô ¯Ö›ÍŸÖê £ÖêÓ … ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®Öê ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ÃÖÖ£Ö ¸Ö•Ö³Ö¾Ö®Ö ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö ×ÛúµÖÖ … ´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖ Ûê ×¾ÖµÖÖêÝÖ ÃÖê •Ö²Ö Ûú³ÖÖ ÁÖß´ÖŸÖß ¤ãÜÖß ÆÖêŸÖÖ £Öß ŸÖ²Ö ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †¯Ö®Öß »Öß»ÖÖ†Öê †Öê¸ ¸ÃÖ ³Ö¸ê ¿Ö²¤ÖêÓ ÃÖê ˆÃÖÛê ¤ã:ÜÖÛúÖê õÖÞÖ ‹Ûú´ÖêÓ ¤æ¸ Ûú¸ ¤êŸÖê £Öê … ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ÃÖÖ£Ö ˆÃÖÛúß ¯µÖÖ¸ß ÃÖÜÖß  ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ³Öß †Ö‡Ô £Öß ˆÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê Ûú³Öß ¤ãÜÖß ®ÖÆßÓ ÆÖê®Öê ¤êŸÖß £Öß … ¬Öß¸ê ¬Öß¸ê ²ÖÆãŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ²ÖßŸÖ ÝÖµÖÖ ˆÃÖß ²Öß“Öê´ÖêÓ Û뫅 ÛδÖÃÖê ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ¯Ö“ÖÖÃÖ µÖãÝÖ»Ö †£ÖÖÔŸÖË ÃÖÖî ¯Öã¡Ö Æã‹ •ÖÖê †¯Ö®Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾ÖÛú ¿ÖÖê³ÖÖ  ÃÖê ‡®¦¯Öã¡Ö •ÖµÖ®ŸÖ ÛúÖê ³ÖßÖ ¿Ö×´ÖÔ®¤Ö Ûú¸ŸÖê £Öê … ˆ®Ö ÃÖ²ÖÃÖê ¾Ö•ÖβÖÖÆã †Öî¸ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öפ ®Öê †¯Ö®Öê ÝÖéÆÃ£Ö •Öß¾Ö®ÖÛúÖê ÃÖ±ú»Ö ´ÖÖ®ÖÖ £ÖÖ …

×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖβÖÖÆã ´ÖÛúÖ®Ö Ûúß ”ŸÖ¯Ö¸ ²Öîšê ÆãµÖ †ÖÛúÖ¿Ö Ûúß ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¤êÜÖ ¸Æê £Öê … •µÖÖêÆßÓ ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÆÖê®ÖêÓ õÖÞÖ ‹Ûú ´ÖêÓ ×¾Ö»Öß®Ö ÆÖêŸÖê ÆãµÖêÓ ´Öê‘Ö ÜÖÓ› ÛúÖê ¤êÜÖÖ ŸµÖÖÓêÓÆß ˆ®ÖÛê †®ŸÖ¸ÓÝÖ ®Ö¡Ö ÜÖã»Ö ÝÖµÖê … ¾Öê ÃÖÖê“Ö®Öê »ÖÝÖê ×Ûú – ÃÖÓÃÖÖ¸ Ûê ÃÖ³Öß ¯Ö¤Ö£ÖÔ ‡ÃÖß ´Öê‘Ö ÜÖÞ› Ûúß ŸÖ¸Æ õÖÞÖ³ÖÓÝÖ㸠ÆîÓ … ´Öî ‡ÃÖ ¸Ö•µÖ ×¾Ö³ÖæŸÖ ÛúÖê ×ãָ ÃÖ´Ö—ÖÛú¸ ¾µÖ£ÖÔ Æß ‡ÃÖ´ÖêÓ ×¾Ö´ÖÖê×ÆŸÖ  ÆÖê ¸ÆÖ ÆæÓ … ®Ö¾Ö³Ö¾Ö ¯ÖÖÛú¸ ³Öß ×•ÖÃÖ®Öê ´ÖÖêõÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖß Ûê ×»ÖµÖê ¯Öε֟®Ö ®ÖÆßÓ ×ÛúµÖÖ ¾ÖÆ ×±ú¸ Æ´Öê¿ÖÖ Ûê ×»Ö‹ ¯Ö”ŸÖÖŸÖÖ ¸ÆŸÖÖ Æî ‡ŸµÖÖ¤ß ×²Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ ¾Ö•ÖβÖÖÆã ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖê ‹Ûú ¤´Ö ˆ¤ÖÃÖ ÆÖê ÝÖµÖê †Öî¸ ²ÖÆãŸÖ •Ö»¤ß ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö Ûê ×»ÖµÖê ¸Ö•µÖ ¤ê , ²Ö®Ö´ÖêÓ •ÖÖÛú¸ ×Ûú®Æß †Ö“ÖÖµÖÔ Ûê ¯ÖÖÃÖ ¤ßõÖÖ »ÖêÛú¸ ŸÖ¯Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … ˆ®ÖÛê ÃÖÖ£Ö´ÖêÓ ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ÃÖÖî ¯Öã¡Ö, ¯Ö×Þ›ŸÖÖ ÃÖÜÖß, †®ÖêÛú ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ®Öê ³Öß ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ ÝÖÎÆÞÖ Ûúß £Öß … ˆ¬Ö¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ¾Ö•ÖβÖÖÆã Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ Ûê¾Ö»Ö–ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¸ ÃÖ¤ÖÛê ×»ÖµÖê ÃÖÓÃÖÖ¸ Ûê ²Ö®¬Ö†ÖêÓ ÃÖê ”æ™ ÝÖµÖê … †Öî¸ ‡¬Ö¸ ׯ֟ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¯Öã¡ÖÖÓê Ûê ×¾Ö¸Æ ÃÖê ¿ÖÖêÛúÖŸÖ㸠¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®Öß×ŸÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖΕÖÖ ÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … †²Ö ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ׯ֟ÖÖ ²Ö•ÖΤ®ŸÖ ÛúÖ ³Öß Ûãú” ÆÖ»Ö ÃÖã×®ÖµÖê …

‹Ûú פ®Ö “ÖÛξ֟ÖßÔ ¸Ö•ÖÃÖ³ÖÖ ´Öê ²Öîšê ÆãµÖê £Öê ×Ûú ´ÖÖ»Öß®Öê ˆ®ÆÓ ‹Ûú Ûú´Ö»Ö ÛúÖ ±æú»Ö †×¯ÖÔŸÖ ×ÛúµÖÖ … ˆÃÖ Ûú´Ö»Ö Ûúß ÃÖãÝÖ×®¬ÖÃÖê “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ ³ÖÖî¸Óê ´ÖÓ›Ö¸Ö ¸Æê £Öê … •µÖÖêÓÆß ˆ®ÆÖêÓ®Öê ×®Ö´Öß×»ÖŸÖ Ûú´Ö»Ö ÛúÖê ×¾ÖÛúÃÖÖ®Öê ÛúÖ ¯Öε֟®Ö ×ÛúµÖÖ ŸµÖÖêÓÆß ˆÃÖ Ûú´Ö»Ö ´Öê ¹ýÛê Æã‹ ‹Ûú ´ÖéŸÖ ³ÖÖî¸Óê¯Ö¸ ˆ®ÖÛúß ¤é媧 ¯Ö›Íß … ¾ÖÆ ³ÖÖî¸Ö ÃÖãÝÖ×®¬Ö Ûê »ÖÖê³Ö ÃÖê ÃÖÖµÖÓÛúÖ»Ö Ûê ÃÖ´ÖµÖ Ûú´Ö»Ö Ûê ³Öߟָ ²ÖîšÖ Æã†Ö £ÖÖ ×Ûú †“ÖÖ®ÖÛú ÃÖãµÖÔ †ÃŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ ×•ÖÃÖ ÃÖê ¾ÖÆ ˆÃÖß ´Öê ²Ö®¤ ÆÖêÛú¸ ´Ö¸ ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖê ¤êÜÖŸÖê Æß “ÖÛξ֟ÖßÔ ÃÖÖê“Ö®Öê »ÖÝÖê ×Ûú •Ö²Ö µÖÆ ³ÖÖî¸Ö ‹Ûú ®ÖÖ×ÃÖÛúÖ ‡×®¦µÖÖêÓ Ûê ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖêÓ †ÖÃÖŒŸÖß ÆÖêÛú¸ ´Ö¸ ÝÖµÖÖ Æî ŸÖ²Ö •ÖÖêê ¸ÖŸÖ ×¤®Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖêÓ ‡×®¦µÖÖê Ûê ×¾ÖÂÖµÖÖÓê ´Öê †ÖÃÖŒŸÖ ÆÖê ¸Æê Æî ¾Öê ŒµÖÖ ³ÖÖî¸êÆß ŸÖ¸Æ ´Ö韵ÖãÛúÖê-¯ÖÎÖ¯ŸÖ ®Ö ÆÖê¾ÖêÓÝÖê ? ÃÖ“Ö Æî – ÃÖÓÃÖÖ¸ ´Öê ‡×®¦µÖÖêÓ Ûê ×¾ÖÂÖµÖ Æß ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖÓê Ûúß ¤ã:ÜÖß ×ÛúµÖÖ Ûú¸ŸÖê ÆîÓ … ´ÖîÓ®Öê •Öß¾Ö®Ö ³Ö¸ ×¾ÖÂÖµÖ ³ÖÖêÝÖê ¯Ö¸ Ûú³Öß ÃÖ®ŸÖã™ ®ÖÆßÓ Æã†Ö … ‡ŸµÖÖ¤ß ×¾Ö“ÖÖ¸Ûú¸ ˆ®ÆêÓÖ®Öê ו֤֮ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸®ÖêÛúÖ ¤éœÍ ÃÖÓÛú»¯Ö Ûú¸ ×»ÖµÖÖ … “ÖÛξ֟ÖßÔ ®Öê †¯Ö®Öê ²Ö›Íê ¯Öã¡Ö †×´ÖŸÖŸÖê•Ö Ûê ×»ÖµÖê- ¸Ö•µÖ ¤ê®ÖÖ “ÖÖÆÖ ¯Ö¸ •Ö²Ö ˆÃÖ®Öê †Öî¸ ˆÃÖÛê ”Öê™ê ³ÖÖ‡Ô®Öê ¸Ö•µÖ »Öê®ÖÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ ®ÖÆßÓ ×ÛúµÖÖ ŸÖ²Ö ˆ®ÆÖêÓ®Öê- †×´ÖŸÖŸÖê•Ö Ûê ¯ÖãÞ›¸ßÛú ®ÖÖ´ÖÛú ¯Öã¡Ö Ûê ×»ÖµÖê וÖÃÖÛúß †ÖµÖã ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ×ÃÖ±Ô ”Æ ´ÖÆÖ Ûúß £Öß  ¸Ö•µÖ ¤ê פµÖÖ  †Öî¸ †Ö¯Ö †®ÖêÛú ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ ¯Öã¡ÖÖê ŸÖ£ÖÖ ¯Ö㸾ÖÖ×ÃÖµÖÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ¤ß×õÖŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê “ÖÛξ֟ÖßÔ †Öî¸ †×´ÖŸÖŸÖê•Ö Ûê ×¾Ö¸Æ ÃÖê ÃÖ´ÖÎÖ–Öß »Öõ´Öß´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ †®Ö㮤¸ß †ÖפÛúÖê ²ÖÆãŸÖ ¤ã:ÜÖ Æã†Ö … ÛúÆÖÓ “ÖÛξ֟ÖßÔ ÛúÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¸Ö•µÖ †Öî¸ ÛúÆÖÓ ”Æ ´ÖÖÆÛúÖ †²ÖÖê¬Ö ²ÖÖ»ÖÛú ¯ÖãÞ›¸ßÛú †²Ö ‡ÃÖ ¸Ö•µÖ Ûúß ¸õÖÖ ×ÛúÃÖ ŸÖ¸Æ ÆÖêÝÖß ?  ‡ŸµÖÖ¤ß ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ »Öõ´Öß´ÖŸÖß ®Öê ¤Ö´ÖÖ¤ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö Ûê ×»ÖµÖê ‹Ûú ¯Ö¡Ö ×»ÖÜÖÖ †Öî¸ ˆÃÖê ‹Ûú ×¯Ö™Ö¸ê ´ÖêÓ ²Ö®¤Ûú¸ ד֮ŸÖÖÝÖ×ŸÖ ŸÖ£ÖÖ ´Ö®ÖÖêÝÖ×ŸÖ ®ÖÖ´Ö Ûê ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ¤æŸÖÖêÓ Ûê «¸Ö ˆ®ÖÛê ¯ÖÖÃÖ ³Öê•Ö פµÖÖ … •Ö²Ö ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®Öê ×¯Ö™Ö¸Ö ÜÖÖê»ÖÛú¸ ˆÃÖ´ÖêÓ ÛúÖ ¯Ö¡Ö ¯ÖœÍÖ ŸÖ²Ö ˆ®ÆÓê ²ÖÆãŸÖ ¤ã:ÜÖ Æã†Ö … ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ¤ã:ÜÖ ÛúÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ¸ Æß ®ÖÆßÓ ¸ÆÖ … ¾ÖÆ ×¯ÖŸÖÖ †Öî¸ ³ÖÖ‡µÖÖÓê ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ Ûú¸ ×¾Ö»ÖÖ¯Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖß … ¯Ö¸ ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ Ûúß ¯Ö׸×ãÖ×ŸÖ ÃÖê ³Ö»Öß ³ÖÖÓ×ŸÖ ¯Ö×¸×“ÖŸÖ £Öê ‡ÃÖ×»ÖµÖê ˆ®ÆÖêÓ®Öê ×ÛúÃÖß ŸÖ¸Æ †¯Ö®ÖÖ ¿ÖÖêÛú ¤ã¸ Ûú¸ ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê ¬Ö߸•Ö ²ÖÓ¬ÖÖµÖÖ, †Öî¸ ´Öî †ÖŸÖÖ ÆæÓ ÛúÆ Ûú¸ ˆ®Ö ×¾ÖªÖ¬Ö¸ ¤æŸÖÖê- ÛúÖê ¾ÖÖׯÖÃÖ ³Öê•Ö פµÖÖ … Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß ®Öê ¯ÖãÞ›¸ßÛú ¯Öã¸ß Ûúß †Öê¸ ¯ÖÎãÖÖ®Ö ×ÛúµÖÖ … ˆ®ÖÛê ÃÖÖ£Ö  ´ÖÆÖ´Ö®¡Öß ´Öן־ָ, ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ †Ö®Ö®¤, ÃÖêš ¬Ö®Ö×´Ö¡Ö, †Öî¸ ÃÖê®ÖÖ¯Ö×ŸÖ †Ûú´¯Ö®Ö ³Öß £Öê … ‡®Ö ÃÖ²ÖÛê ÃÖÖ£Ö ÆÖ£Öß, ‘ÖÖê›Ö,¸£Ö,¯µÖÖ¤ê †Öפ ÃÖê ³Ö¸ß Æã‡Ô ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖê®ÖÖ £Öß … “Ö»ÖŸÖê “Ö»ÖŸÖê ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ×ÛúÃÖß ÃÖ㮤¸ ÃÖ¸Öê¾Ö¸ Ûê ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÆãÓ“Öê … ¾ÖÆÖÓ “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ ÃÖê®ÖÖ ÛúÖê – šÆ¸ÖÛú¸ þÖÓµÖ ÁÖß´ÖŸÖß  Ûê ÃÖÖ£Ö †¯Ö®Öê ŸÖ´²Öæ ´ÖêÓ “Ö»Öê ÝÖµÖê … ‡ŸÖ®Öê ´ÖêÓ µÖפ ²Ö®Ö ´ÖÓê †ÖÆÖ¸ ×´Ö»ÖêÝÖÖ ŸÖÖê »Öê¾ÖêÓÝÖê , ÝÖÖÓ¾Ö ®ÖÝÖ¸ †Öפ ´Öê ®ÖÆßÓ ‹îÃÖß ¯ÖÎן֖ÖÖ Ûú¸ ¤Öê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ ×²ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ×®ÖÛú»Öê … •Ö²Ö ˆ®Ö ´Öã×®ÖµÖÖêÓ ¯Ö¸ ¸Ö•ÖÖ Ûúß ¤é媧 ¯Ö›Íß ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê ˆ®ÆêÓ ³Ö׌ŸÖ ÃÖ×ÆŸÖ ¯Ö›ÍÝÖÖÆÖ †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ÃÖÖ£Ö ¿Ö㬤 ÃÖ¸ÃÖ †ÖÆÖ¸ פµÖÖ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ×®ÖÛú»Öê … †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ÃÖÖ£Ö ¿Ö㬤 ÃÖ¸ÃÖ †ÖÆÖ¸ פµÖÖ … •Ö²Ö †ÖÆÖ¸ »ÖêÛú¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ²Ö®Ö Ûúß †Öê¸ ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ ÝÖµÖê ŸÖ²Ö ¸Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ÃÖê ˆ®ÖÛê ¯ÖƸê¤Ö¸ ®Öê ÛúÆÖ ×Ûú ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ! µÖê µÖãÝÖ»Ö ´Öã×®Ö †Ö¯ÖÛê – ÃÖ²ÖÃÖê »Ö‘Öã ¯Öã¡Ö ÆîÓ … †ÖŸ´Ö¿Öã׬¤ Ûê ×»ÖµÖê Æ´Öê¿ÖÖ ²Ö®Ö ´ÖêÓ ¸ÆßÓ ¸ÆŸÖê Æî … µÖÆÖÓŸÖÛú ×Ûú †ÖÆÖ¸Ûê- ×»ÖµÖê ³Öß ®ÖÝÖ¸ ´ÖêÓ ®ÖÆßÓ •ÖÖŸÖê … µÖÆ ÃÖã®ÖÛú¸ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß Ûê ¿Ö¸ß¸ ´Öê ÆÂÖÔÛê ¸Öê´ÖÖÓ“Ö ×®ÖÛú»Ö †ÖµÖê … ¾Öê ¤Öê®ÖÖêÓ »Ö¯ÖÛú Ûú¸ ˆÃÖß †Öê¸ ÝÖµÖê וÖÃÖ †Öê¸ ×Ûú ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ÝÖµÖê £Öê …

×®Ö•ÖÔ®Ö ²Ö®Ö ´Öê ‹Ûú ׿ֻÖÖ¯Ö¸ ²Öîšê Æã‹ ´Öã×®Ö µÖãÝÖ»Ö ÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ ¸Ö•Ö¤´¯ÖŸÖß Ûê ÆÂÖÔ ÛúÖ ¯ÖÖ¸ ®ÖÆßÓ ¸ÆÖ … ¸Ö•ÖÖ ¸Ö®Öß®Öê ³Ö׌ŸÖ ÃÖê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê “Ö¸ÞÖÖÓê †¯Ö®ÖÖ ´ÖÖ£ÖÖ —ÖãÛúÖ ×¤µÖÖ ŸÖ£ÖÖ ×¾Ö®ÖµÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ²ÖîšÛú¸ ˆ®ÖÃÖê ÝÖéÆÃ£Ö ¬Ö´ÖÔ ÛúÖ ¾µÖÖܵÖÖ®Ö ÃÖã®ÖÖ … ‡ÃÖÛê ²ÖÖ¤ †¯Ö®Öê †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖßÛê ¯Öã¾ÖÔ³Ö¾Ö ÃÖã®ÖÛú¸ ¸Ö•ÖÖ®Öê ¯Öæ”Ö- ’ûÆê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ! µÖê ´Öן־ָ, †Ö®Ö®¤,¬Ö®Ö×´Ö¡Ö,†Öî¸ †Ûú´¯Ö®Ö ´Öã—ÖÃÖê ²ÖÆãŸÖ ¯µÖÖ¸ Ûú¸ŸÖê – Æî … ´Öê¸Ö ³Öß ‡®Ö ´Öê †×¬ÖÛú îÖêÆ Æî, ‡ÃÖÛúÖ ŒµÖÖ ÛúÖ¸ÞÖ Æî ? ˆ¢Ö¸´ÖêÓ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ²ÖÖ»Öê ’û ¸Ö•Ö®Ö ! †×¬ÖÛúŸÖ¸ ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾ÖÛúÖ ÃÖÓÃÛúÖ¸ÖêÓ ÃÖê Æß ¯ÖÎÖ×ÞÖµÖÖêÓ ´ÖêÓ ¯Ö¸Ã¯Ö¸ îÖêÆ µÖÖ «êÂÖ ¸ÆÖ Ûú¸ŸÖÖ Æî … †Ö¯ÖÛúÖ ³Öß ‡®ÖÛê ÃÖÖ£Ö ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾ÖÛúÖ ÃÖ´²Ö®¬Ö Æî … ÃÖã×®ÖµÖê, ´Öî ‡®ÖÛê ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö ÃÖã®ÖÖŸÖÖ ÆæÓ …

  • Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûê ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö¤êÆ õÖê¡Ö ´Öê ‹Ûú ¾ÖŸÃÖÛúÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö Æî ˆÃÖ ´ÖêÓ ¯ÖγÖÖÛúÖ¸ß ®ÖÖ´ÖÛúß ‹Ûú ÃÖ㮤¸ ®ÖÝÖ¸ß Æî … ¾ÖÆÖÓ Ûê ¸Ö•ÖÖÛúÖ ®ÖÖ´Ö ®Ö¸¯ÖÖ»Ö £ÖÖ … ®Ö¸¯ÖÖ»Ö Æ´Öê¿ÖÖ †Ö¸´³Ö ¯Ö׸ÝÖÎÆ ´ÖêÓ »Öß®Ö ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾ÖÆ ´Ö¸Ûú¸ ¯ÖÓÛú¯ÖβÖÖ ®ÖÖ´ÖÛê ®Ö¸Ûú´ÖêÓ ®ÖÖ¸Ûúß Æã†Ö … ¾ÖÆÖÓ ¤¿Ö ÃÖÖÝÖ¸ ¯ÖµÖÕ®ŸÖ †®ÖêÛú ¤ã:ÜÖ ³ÖÖêÝÖŸÖÖ ¸ÆÖ … ×±ú¸ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê ×®ÖÛú»ÖÛú¸ ˆÃÖß ®ÖÝÖ¸ßÛê ¯ÖÖÃÖ ´Öê ×¾Öª´ÖÖ®Ö ‹Ûú ÃÖÖÝÖ¸ ¯Ö¾ÖÔŸÖ¯Ö¸ ¿ÖÖ¤æÔ»Ö Æã†Ö … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ¯Ö¸ ¾ÖÆÖÓ Ûê ŸÖÖŸÛúÖ×»ÖÛú ¸Ö•ÖÖ ¯ÖÎßן־֬ÖÔ®Ö †¯Ö®Öê ”Öê™ê ³ÖÖ‡ÔÛê ÃÖÖ£Ö šÆ¸ê Æã‹ £Öê … ¸Ö•ÖÖ ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ®Öê ˆ®ÖÃÖê ÛúÆÖ – µÖפ †Ö¯Ö ‡ÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ¯Ö¸ ´Öã×®Ö¸Ö•ÖÛê ×»ÖµÖê †ÖÆÖ¸ ¤ê¾ÖêÓ- ŸÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ³Ö ÆÖîÝÖÖ … •Ö²Ö ¸Ö•ÖÖ®Öê ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ ÃÖê ÛúÆÖ ×Ûú ‡ÃÖ ×®Ö•ÖÔ®Ö ¯ÖÆÖ›¯Ö¸ ÛúÖê‡Ô ´Öã×®Ö †ÖÆÖ¸ Ûê ×»ÖµÖê ŒµÖÖêÓ †Ö¾ÖêÝÖÖ ?  ŸÖ²Ö ÛúÆÖ ×Ûú ŸÖã´Ö ®ÖÝÖ¸ß Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¸ÖßÖê ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ •Ö»ÖÃÖê- ×ÃÖÓ“Ö¾ÖÖÛú¸ ˆ®Ö ¯Ö¸ ŸÖÖ•Öê ±æú»Ö ײ֔¾ÖÖ ¤Öê †£ÖÖÔŸÖË ®ÖÝÖ¸ß ÛúÖê ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ÃÖ•Ö¾ÖÖ ¤Öê ×Ûú וÖÃÖÃÖê ÛúÖê‡Ô ×®ÖÝÖÎÔ®£Ö ´Öã×®Ö ˆÃÖ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö ®Ö Ûú¸ ÃÖÛêÓú … ŒµÖÖÓÓê×Ûú ¾Öê †¯ÖÎÖÃÖãÛú ³Öæ×´Ö¯Ö¸ ‹Ûú Ûú¤´Ö ³Öß ®ÖÆßÓ ¸ÜÖŸÖê … ŸÖ²Ö ÛúÖê‡Ô ´Öã×®Ö †ÖÆÖ¸ Ûê ×»ÖµÖê ®ÖÝÖ¸ ´ÖêÓ ®Ö •ÖÖÛú¸ ‡ÃÖß †Öê¸ †Ö¾ÖêÓÝÖê ÃÖÖê †Ö¯Ö ¯Ö›ÍÝÖÖÆÛú¸ ˆ®ÆÓÓê- ×¾Ö×¬Ö ¯Öæ¾ÖÔÛú †ÖÆÖ¸ ¤ê ÃÖÛúŸÖê Æî … ¸Ö•ÖÖ ¯ÖÎßן־֬ÖÔ®Ö ®Öê ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ Ûê ÛúÆê †®ÖãÃÖÖ¸ ‹êÃÖÖ Æß ×ÛúµÖÖ ×•ÖÃÖ ÃÖê ‹Ûú ׯÖ×ÆŸÖÖÃ¡Ö¾Ö ®ÖÖ´ÖÛê ´Öã×®Ö ®ÖÝÖ¸ß ÛúÖê ײÖÆÖ¸ Ûê †µÖÖêÝµÖ ÃÖ´Ö—ÖÛú¸ ²Ö®Ö ´ÖÓê †ÖÆÖ¸ ×´Ö»ÖêÝÖÖ ŸÖÖê »Öê¾ÖêÓÝÖê †®µÖ£ÖÖ ®ÖÆßÓ ‹êÃÖÖ ÃÖÓÛú»¯Ö Ûú¸ ˆÃÖß ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß †Öê¸ ÝÖµÖê •ÖÆÖÓ¯Ö¸ ¸Ö•ÖÖ ¯ÖÎßן־֬ÖÔ®Ö ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûúß ¯ÖΟÖßõÖÖ Ûú¸ ¸Æê £Öê … ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ÛúÖê †ÖŸÖê Æã‹ ¤êÜÖÛú¸ ¸Ö•ÖÖ ®Öê ˆ®ÆêÓ ³Ö׌ŸÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¯Ö›ÍÝÖÖÆÖ †Öî¸ ˆ¢Ö´Ö †ÖÆÖ¸ פµÖÖ … ¯ÖÖ¡Ö¤Ö®ÖÃÖê ¯ÖγÖÖ×¾ÖŸÖ ÆÖêÛú¸ ¤ê¾ÖÖÓê®Öê ¾ÖÆÖÓ¯Ö¸ ¸Ÿ®ÖÖÓê Ûúß ¾ÖÂÖÖÔ Ûúß ¸Ÿ®ÖÖêÓ ÛúÖê ²Ö¸ÃÖŸÖê ¤êÜÖÛú¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ×¯Ö×ÆŸÖÖÄÖ¾Ö ®Öê ¸Ö•ÖÖ ÃÖê ÛúÆÖ Æî ¬Ö¸Ö¸´ÖÞÖ ! ¤Ö®Ö Ûê ¾Öî³Ö¾Ö ÃÖê ²Ö¸ÃÖŸÖß ¸Ÿ®Ö¬ÖÖ¸Ö ÛúÖê ¤êÜÖÛú¸ וÖÃÖê •ÖÖ×ŸÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ Æî ‹êÃÖÖ ‹Ûú ¿ÖÖ¤æÔ»Ö ‡ÃÖß ¯Ö¾ÖÔŸÖ¯Ö¸ ÃÖ®µÖÖÃÖ¾Öé×¢Ö ¬ÖÖ¸ÞÖ ×ÛúµÖê Æã‹ Æî ÃÖÖê ŸÖã´Ö ˆÃÖÛúß µÖÖêÝµÖ ¸ß×ŸÖ ÃÖê ¯Ö׸“ÖµÖÖÔ Ûú¸Öê … ¾ÖÆ †ÖÝÖê “Ö»ÖÛú¸ ³Ö¸ŸÖ õÖê¡Ö ´Öê ¯ÖÎ£Ö´Ö ŸÖߣÖÔÛú¸ ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ÛúÖ ¯ÖÎ£Ö´Ö ¯Öã¡Ö ÃÖ´ÖÎÖ™ ³Ö¸ŸÖ ÆÖêÛú¸ ´ÖÖêõÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¸êÝÖÖ …

´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ÛúÆê †®ÖãÃÖÖ¸ ¸Ö•ÖÖ®Öê •ÖÖÛú¸ ˆÃÖ ¿ÖÖ¤æÔ»Ö Ûúß ÜÖæ²Ö ¯Ö׸“ÖµÖÖÔ Ûúß †Öî¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ®Öê þÖÓµÖ ¯ÖÓ“Ö ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ ´Ö®¡Ö ÃÖã®ÖÖµÖÖ … וÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ †šÖ¸Æ פ®Ö ²ÖÖ¤ ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯Ö׸ÞÖÖ´ÖÖêÓ ÃÖê ´Ö¸Ûú¸ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ Ûê פ¾ÖÖÛú¸¯ÖÎ³Ö ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ×¤¾ÖÖÛú¸ ¤ê¾Ö Æã†Ö …  ¯ÖÖ¡Ö¤Ö®Ö Ûê ŸÖÖŸÛúÖ×»ÖÛú †³µÖã¤µÖ ÃÖê “Ö×ÛúŸÖ ÆÖêÛú¸ ¯ÖÎßן־֬ÖÔ®Ö ¸Ö•ÖÖ Ûê ÃÖê®ÖÖ¯ÖןÖ, ´Ö×®¡Ö †Öî¸ ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ®Öê ³Öß †ŸµÖ®ŸÖ ¿ÖÖ®ŸÖ ¯Ö׸ÞÖÖ´ÖÖêÓ ÃÖê ¸Ö•ÖÖÛê «Ö¸Ö ×¤µÖê ÝÖµÖê ´Öã×®Ö¤Ö®Ö Ûúß †®Öã´ÖÖ꤮ÖÖ Ûúß ×•ÖÃÖ Ûê ¯ÖγÖÖ¾Ö ÃÖê ŸÖß®ÖÖêÓ ´Ö¸Ûú¸ Ûãú¹ýõÖê¡Ö ˆ¢Ö´Ö ³ÖÖêÝÖ³Öæ×´Ö ´ÖêÓ †ÖµÖÔ Æã‹ … †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ Ûúß †ÖµÖã ¯ÖæÞÖÔÛú¸ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ Ûê ¯ÖγÖÖ , ÛúÖÓ“Ö®Ö †Öî¸ ¹ý×ÂÖŸÖ ®ÖÖ´Ö Ûê ×¾Ö´ÖÖ®ÖÖêÓ ´ÖêÓ Û뫅 ÃÖê ¯ÖγÖÖÛú¸ , Ûú®ÖÛúÖ³Ö †Öî¸ ¯Öγ֘•®Ö ®ÖÖ´Ö Ûê ¤ê¾Ö Æã‹ … •Ö²Ö †Ö¯Ö ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔ ´ÖêÓ »Ö×»ÖŸÖÖÓÝÖ ¤ê¾Ö £Öê ŸÖ²Ö µÖê ÃÖ²Ö ŸÖã´ÆÖ¸ê ¯Ö׸¾ÖÖ¸ Ûê ¤ê¾Ö £Öê … ¾ÖÆÖÓ ÃÖê “ÖµÖ Ûú¸ ¾ÖÆ ¿ÖÖ¤æÔ»Ö ÛúÖ •Öß¾Ö ×¤¾ÖÖÛú¸ ¤ê¾Ö ÁÖß´ÖŸÖß †Öî¸ ÃÖÖÝÖ¸ ÛúÖ »Ö›ÍÛúÖ ÆÖêÛú¸ ´Öן־ָ ®ÖÖ´ÖÛúÖ †Ö¯ÖÛúÖ ´Ö®¡Öß Æã†Ö Æî … Ûú®ÖÛú¯ÖÎ³Ö ÛúÖ •Öß¾Ö †®Ö®ŸÖ´Ö×ŸÖ †Öî¸ ÁÖãŸÖÛúßןÖÔÛúÖ ÃÖã¯Öã¡Ö ÆÖêÛú¸ †Ö¯Ö ÛúÖ †Ö®Ö®¤ ®ÖÖ´Ö¬ÖÖ¸ß ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ Æã†Ö Æî … ¯ÖγÖÖÛú¸ ÛúÖ •Öß¾Ö, †•Öß¾Ö †Öî¸ †¯Ö¸Ö×•ÖŸÖ ÃÖê®ÖÖ®Öß ÛúÖ ¯Öã¡Ö ÆÖêÛú¸ †ÛÓ¯Ö®Ö ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ †Ö¯ÖÛúÖ ÃÖê®ÖÖ¯Ö×ŸÖ Æã†Ö Æî †Öî¸ ¯ÖγÖÓ•Ö®Ö ÛúÖ •Öß¾Ö ¬Ö®Ö¤¢Ö ‹¾ÖÓ ¬Ö®Ö¤¢ÖÖ ÛúÖ ¯Öã¡Ö ÆÖêÛú¸ ¬Ö®Ö×´Ö¡Ö ®ÖÖ´ÖÃÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ †Ö¯ÖÛúÖ ÃÖêš Æã†Ö ÆîÓ … ²ÖÃÖ, ‡ÃÖ ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾Ö Ûê ²Ö®¬Ö®Ö ÃÖê Æß †Ö¯ÖÛúÖ ‡®Ö´ÖêÓ †Öî¸ ‡®ÖÛúÖ †Ö¯Ö ´ÖêÓ †×¬ÖÛú îÖêÆ Æî … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ´ÖãÜÖÃÖê ´Öן־ָ †ÖפÛúÖ ¯Ö׸“ÖµÖ ¯ÖÖÛú¸ ÁÖß´ÖŸÖß †Öî¸ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ¯ÖÎÃÖ®®Ö Æã‹ … ˆÃÖ ×®Ö•ÖÔ®Ö ²Ö®Ö ´ÖêÓ ¸Ö•ÖÖ †Öî¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ²Öß“Ö •Ö²Ö µÖÆ ÃÖ´¾ÖÖ¤ “Ö»Ö ¸ÆÖ £ÖÖ ŸÖ²Ö ¾ÖÆÖÓ ®Öê¾Ö»ÖÖ, ¿ÖÖ¤æÔ»Ö, ²Ö®¤¸ †Öî¸ ÃÖㆸ µÖê “ÖÖ¸ •Öß¾Ö ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê “Ö¸ÞÖÖêÓ ´Öê †×®Ö´ÖêÂÖ ¤é媧 »ÖÝÖÖµÖê Æã‹ £Öê … ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö®Öê ÛúÖîŸÖãÛú¾Ö¿Ö ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ÃÖê ¯Öæ”Ö – Æê ŸÖ¯ÖÖê×®Ö¬Öß ! µÖê ®ÖÛãú»Ö †Öפ “ÖÖ¸ •Öß¾Ö †Ö¯ÖÛúß †Öî¸ ™Ûú™Ûúß »ÖÝÖÖµÖê ŒµÖÖêÓ ²Öîšê ÆîÓ ? ŸÖ²Ö ˆ®ÆÖÓê®Öê ÛúÆÖ -ÃÖã×®ÖµÖê, µÖÆ ¾µÖÖ‘ÖÎ ¯ÖÆ»Öê ‡ÃÖß ¤ê¿Ö ´ÖêÓ ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö  Æ×ß֮ÖÖ¯Ö㸴ÖêÓ ¬Ö®Ö¾ÖŸÖß ÃÖÖÝÖ¸¤¢Ö ®ÖÖ´ÖÛú ¾Öî¿µÖ ¤´¯Ö×ŸÖ Ûê ˆÝÖÎÃÖê®Ö ®ÖÖ´ÖÛú ¯Öã¡Ö £ÖÖ … µÖÆ ÛÎÖê¬Öß ²ÖÆãŸÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»Ö‹ ‡ÃÖ®Öê †¯Ö®Öê •Öß¾Ö®Ö ´ÖêÓ ×ŸÖµÖÕ“Ö †ÖµÖãÛúÖ ²Ö®¬Ö Ûú¸ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ … ˆÝÖÎÃÖê®Ö ¾ÖÆÖÓ Ûê ¸Ö•Ö³ÖÞ›Ö¸ ÛúÖ ¯ÖάÖÖ®Ö ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ £ÖÖ ‡ÃÖ×»Ö‹ ¾ÖÆ ¤æÃÖ¸ê ”Öê™ê ®ÖÖîÛú¸ÖêÓ ÛúÖê ¤²ÖÖÛú¸ ³ÖÞ›Ö¸ ÃÖê ‘Öß “ÖÖ¾Ö»Ö †Öפ ¾ÖßÖã‹Ó ¾Ö꿵ÖÖ†ÖêÓ Ûê ×»ÖµÖê פµÖÖ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ … •Ö²Ö ¸Ö•ÖÖ ÛúÖê ‡ÃÖ ²ÖÖŸÖ ÛúÖ ¯ÖŸÖÖ “Ö»ÖÖ ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê- ˆÃÖê ¯ÖÛú›Í¾ÖÖ Ûú¸ ÜÖæ²Ö ´ÖÖ¸ »ÖÝÖ¾ÖÖ‡Ô ×•ÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ´Ö¸ Ûú¸ µÖÆ ¾µÖÖ‘ÖÎ Æã†Ö Æî …

µÖÆ ÃÖㆸ ¯Öã¾ÖÔ³Ö¾Ö ´ÖêÓ ×¾Ö•ÖµÖ ®ÖÝÖ¸ Ûê ¾ÖÃÖ®ŸÖÃÖê®ÖÖ †Öî¸ ´ÖÆÖ®Ö®¤ ®ÖÖ´ÖÛú ¸Ö•ÖÖ-¤´¯ÖןÖÛúÖ Æ׸¾ÖÖÆ®Ö ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ ¯Öã¡Ö £ÖÖ … Æ׸¾ÖÖ®Ö †×¬ÖÛú †×³Ö´ÖÖ®Öß £ÖÖ , ¾ÖÆ †¯Ö®Öê ÃÖÖ´Ö®Öê ×ÛúÃÖß ÛúÖê- Ûãú” ³Öß ®ÖÆßÓ ÃÖ´Ö—ÖŸÖÖ £ÖÖ … µÖÆÖÓ ŸÖÛú ×Ûú ׯ֟ÖÖ ¾ÖÝÖî¸Æ ÝÖã¹ý•Ö®ÖÖêÓÛúß ³Öß †Ö–ÖÖ ®ÖÆßÓ ´ÖÖ®ÖŸÖÖ £ÖÖ … ‹Ûú פ®Ö ‡ÃÖÛê ׯ֟ÖÖ®Öê ‡ÃÖê Ûãú” †Ö–ÖÖ ¤ß וÖÃÖê ®Ö ´ÖÖ®ÖÛú¸ ‡ÃÖ®Öê ¯ÖŸ£Ö¸ Ûê ÜÖ´³ÖêÃÖê †¯Ö®ÖÖ ×ÃÖ¸ ±úÖê›Í ×»ÖµÖÖ †Öî¸ ˆÃÖÛúß ¾µÖ£ÖÖ ÃÖê ´Ö¸Ûú¸ µÖÆ ÃÖㆸ Æã†Ö Æî …

µÖÆ ²Ö®¤¸ †¯Ö®Öê ¯ÖÆ»Öê ³Ö¾Ö ´ÖêÓ ¬ÖÖ®µÖ ®ÖÝÖ¸ Ûê ÃÖ㤢ÖÖ †Öî¸ Ûãú²Öê¸ ®ÖÖ´ÖÛú ¾Ö꿵Ö- ¤´¯Ö×ŸÖ ÛúÖ ®ÖÖÝÖ¤¢Ö ®ÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ ¯Öã¡Ö ŸÖÖ … µÖÆ ²Ö›ÍÖ ´ÖÖµÖÖ¾Öß £ÖÖ , ‡ÃÖÛúÖ ×“Ö¢Ö Æ´Öê¿ÖÖ ”»Ö-Ûú¯Ö™ Ûú¸®Öê ´ÖêÓ »ÖÝÖÖ ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ‡ÃÖÛúß ´ÖÖÑ ®Öê †¯Ö®Öß ”Öê™ß »Ö›ÍÛúß Ûúß ¿ÖÖ¤ßÛê ×»ÖµÖê ¤æÛúÖ´Ö ´ÖêÓ ÃÖê Ûãú” ¬Ö®Ö »Öê ×»ÖµÖÖ ×•ÖÃÖê µÖÆ ®ÖÆßÓ ¤ê®ÖÖ “ÖÖÆŸÖÖ £ÖÖ … ‡ÃÖ®Öê ´ÖÖÑ ÃÖê ¬Ö®Ö »Öê®Öê Ûê ×»ÖµÖê †®ÖêÛú ˆ¯ÖÖµÖ ×ÛúµÖê ¯Ö¸ ¾Öê ÃÖ²Ö ×®Ö±ú»Ö Æã‹ … †®ŸÖ ´ÖêÓ ‡ÃÖß ¤ã:ÜÖß ÃÖê ´Ö¸Ûú¸ µÖÆ ²Ö®¤¸ Æã†Ö Æî …

†Öî¸ µÖÆ ®Öê¾Ö»ÖÖ ³Öß ¯ÖÆ»Öê ³Ö¾Ö ´Öê ÃÖã¯ÖÎןÖךŸÖ ®ÖÝÖ¸ ´ÖêÓ Ûú֤״²ÖÛú ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯ÖãºþþÂÖ £ÖÖ … Ûú֤״²ÖÛú ²ÖÆãŸÖ »ÖÖê³Öß £ÖÖ … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆÖÓ Ûê ¸Ö•ÖÖ®Öê ×•Ö®Ö ´Ö×®¤¸ ²Ö®Ö¾ÖÖ®Öê Ûê ÛúÖ´Ö¯Ö¸ ‡ÃÖê ×®ÖµÖãŒŸÖ ×ÛúµÖÖ … ÃÖÖê µÖÆ ‡Ô™ »ÖÖ®Öê¾ÖÖ»Öê ¯Öã¹ýÂÖÖêÓ ÛúÖê Ûãú” ¬Ö®Ö ¤êÛú¸ ²ÖÆãŸÖ Ûãú” ‡Ô™êÓ †¯Ö®Öê ‘Ö¸ ›»Ö¾ÖÖŸÖÖ •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ … ³ÖÖÝµÖ¾Ö¿Ö ‡ÃÖß Ûãú” ‡Ô™ÖêÓ ´ÖêÓ ‡ÃÖê ÃÖÖê®Öê Ûúß ¿Ö»ÖÖÛúÖµÖêÓ ×´Ö»Ö ÝÖµÖßÓ ×•ÖÃÖÃÖê- ‡ÃÖÛúÖ »ÖÖê³Ö †Öî¸ ³Öß †×¬ÖÛú ²ÖœË ÝÖµÖÖ … Ûú֤״²ÖÛú ÛúÖê ‹Ûú פ®Ö †¯Ö®Öß »Ö›ÍÛúß Ûúß ÃÖÃÖã¸Ö»Ö •ÖÖ®ÖÖ ¯Ö›ÍÖ ÃÖÖê ¾ÖÆ ²ÖŸÖ¤»Öê ´Öê ´Ö×®¤¸Ûê ÛúÖ´Ö¯Ö¸ †¯Ö®Öê ¯Öã¡Ö ÛúÖê ×®ÖµÖãŒŸÖ Ûú¸ ÝÖµÖÖ £ÖÖ †Öî¸ ˆÃÖÃÖê- ÛúÆ ³Öß ÝÖµÖÖ £ÖÖ ×Ûú ´ÖÖêÛúÖ ¯ÖÖÛú¸ Ûãú” ‡Ô™êÓ †¯Ö®Öê ‘Ö¸¯Ö¸ ׳֕־ÖÖŸÖê •ÖÖ®ÖÖ … ¯Ö¸®ŸÖã ¯Öã¡Ö®Öê µÖÆ ¯ÖÖ¯ÖÛúÖ ÛúÖ´Ö ®ÖÆßÓ ×ÛúµÖÖ … •Ö²Ö Ûú֤״²ÖÛú »ÖÖî™Ûú¸ ¾ÖÖׯÖÃÖ †ÖµÖÖ †Öî¸ ´ÖÖ»Öæ´Ö Æã†Ö ×Ûú »Ö›ÍÛê ®Öê Æ´ÖÖ¸ê- ÛúÆÓê †®ÖãÃÖÖ¸ ‘Ö¸¯Ö¸ ‡Õ™êÓ ®ÖÆßÓ ›»Ö¾ÖÖ‡Ô Æî ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê ˆÃÖê ÜÖæ²Ö ¯Öß™Ö †Öî¸ ÃÖÖ£Ö ´ÖêÓ µÖפ µÖê ¯ÖÖ¾ÖÓ ®Ö ÆÖêŸÖê ŸÖÖê ´Öî »Ö›ÍÛúß Ûúß ÃÖÃÖã¸Ö»Ö ³Öß ®Ö •ÖÖŸÖÖ ‹êÃÖÖ ÃÖÖê“ÖÛú¸ †¯Ö®Öê ¯ÖÖÓ¾Ö ³Öß ÛúÖ™ ×»ÖµÖê … •Ö²Ö ¸Ö•ÖÖ ÛúÖê ‡ÃÖ ²ÖÖŸÖÛúÖ ¯ÖŸÖÖ “Ö»ÖÖ ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê ‡ÃÖê ÜÖæ²Ö ׯ֙¾ÖÖµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ´Ö¸ Ûú¸ ¾ÖÆ ®Öê¾Ö»ÖÖ Æã†Ö Æî …

†Ö•Ö †Ö¯Ö®Öê •ÖÖê ´Öã—Ö †ÖÆÖ¸ פµÖÖ Æî ˆÃÖÛúÖ ¾Öî³Ö¾Ö ¤êÜÖ®Öê ÃÖê ‡®Ö ÃÖ²ÖÛúÖê †¯Ö®Öê ¯Öæ¾ÖÔ ³Ö¾ÖÖÓê ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ Æî וÖÃÖÃÖê µÖê ÃÖ²Ö †¯Ö®Öê ÛãúÛú´ÖÖÔê¯Ö¸ ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö Ûú¸ ¸Æê ÆîÓ … ‡®Ö ÃÖ²Ö®Öê- †Ö•Ö ¯ÖÖ¡Ö¤Ö®Ö Ûúß †®Öã´ÖÖ꤮ÖÖ ÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖãÞµÖÛúÖ ÃÖÓ“ÖµÖ ×ÛúµÖÖ Æî ‡ÃÖ×»ÖµÖê µÖê ´Ö¸Ûú¸ ˆ¢Ö¸ ³ÖÖêÝÖ-³Öæ×´Ö Ûãú¸õÖê¡Ö ´ÖêÓ ¯Öî¤Ö ÆÖê¾ÖêÓÝÖê … µÖê  ÃÖ²Ö †Öš ³Ö¾ÖÖÓÓê ŸÖÛú †Ö¯ÖÛê ÃÖÖ£Ö Ã¾ÖÝÖÔ ‹¾ÖÓ ´Ö®ÖãµÖÖÓÓêÛê ÃÖãÜÖ ³ÖÖêÝÖÛú¸ ÃÖÓÃÖÖ¸ ²Ö®¬Ö®Ö ÃÖê ´ÖãŒŸÖ ÆÖê •ÖÖ¾ÖêÓÝÖê … ÆÖÓ, †Öî¸ ‡ÃÖ ÁÖß´ÖŸÖßÛúÖ •Öß¾Ö †Ö¯ÖÛê ŸÖߣÖÔ ´ÖêÓ ¤Ö®Ö ŸÖߣÖÔÛúÖ¸ “Ö»ÖÖ®Öê ¾ÖÖ»ÖÖ õÖêµÖÖÓÃÖÛãú´ÖÖ¸ ÆÖêÝÖ ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖß ¯ÖµÖÖÔµÖ ÃÖê ´ÖÖêõÖ ÁÖêµÖÖÓÃÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¸êÝÖÖ ƒ

‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ÃÖã³ÖÖ×ÂÖŸÖ ÃÖê ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ¸Ö®Öß ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖê •ÖÖê †Ö®Ö®¤ Æã†Ö  £ÖÖ ˆÃÖÛúÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö Ûú¸®ÖÖ Ûúך®Ö Æî … ¤Öê®ÖÖêÓ ¸Ö•Ö ¤´¯Ö×ŸÖ ´Öã×®Ö¸Ö•ÖÛúÖê ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ Ûú¸ †¯Ö®Öê ŸÖ´²ÖæÛúß †Öê¸ “Ö»Öê †ÖµÖê †Öî¸ ´Öã×®Ö µÖãÝÖ»Ö ³Öß †®Ö®ŸÖ †ÖÛúÖ¿Ö ´Öê ײÖÆÖ¸ Ûú¸ ÝÖµÖêÓ … ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ®Öê ¾ÖÆ ×¤®Ö ˆÃÖß ÃÖ¸Öê¾Ö¸ Ûê ×Ûú®ÖÖ¸ê ¯Ö¸ ײ֟ÖÖµÖÖ … ×±ú¸ Ûãú” פ®ÖÖêÓŸÖÛú “Ö»Ö®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ÃÖ´ÖÃŸÖ ÃÖê®ÖÖ †Öî¸ ¯Ö׸¾ÖÖ¸ Ûê ÃÖÖ£Ö ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ¯Öãºþþ ´ÖêÓ ¯ÖξÖê¿Ö ×ÛúµÖÖ … ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÆÖêÓ®Öê ¿ÖÖêÛúÃÖê †ÖÛÎÖ®ŸÖ »Öõ´Ö߯֟Öß †Öî¸ ²Ö×Æ®Ö †®Ö㮤¸ß ÛúÖê ÃÖ´Ö—ÖÖÛú¸ ²ÖÖ»ÖÛú ¯ÖãÞ›¸ßÛú ÛúÖ ¸Ö•µÖ -ןֻÖÛú ×ÛúµÖÖ ŸÖ£ÖÖ •Ö²ÖŸÖÛú ¯ÖãÞ›¸ßÛú, ¸Ö•µÖÛúÖµÖÔ ÃÖÓ³ÖÖ»Ö®ÖêÛê ×»ÖµÖê µÖÖêÝµÖ ®Ö ÆÖê •ÖÖ¾Öê ŸÖ²ÖŸÖÛú Ûê ×»ÖµÖê ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ¾Ö鬤 ´Ö×®¡ÖµÖÖêÓ Ûê וִ´Öê ¸Ö•µÖ ÛúÖ ³ÖÖ¸ ÃÖÖîêÓ¯Ö ×¤µÖÖ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ Ûãú” פ®Ö ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ¯Öã¸ß ´ÖêÓ ¸ÆÛú¸ ¯Ö׸¾ÖÖ¸ †Öî¸ ÃÖê®ÖÖÛê ÃÖÖ£Ö †¯Ö®Öê- ˆŸ¯Ö»ÖÜÖê™ ®ÖÝÖ¸ ÛúÖê »ÖÖî™ †ÖµÖê … ¯ÖΕÖÖ®Öê ¸Ö•ÖÖ ²Ö•ÖΕÖÓ‘Ö Ûê ¿Öã³ÖÖÝÖ´Ö®ÖÛê ˆ¯Ö»ÖõÖ ´Öê ¸Ö•Ö¬ÖÖ®Öß Ûúß ÜÖæ²Ö ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ Ûúß £Öß …

‹Ûú פ®Ö ¸ÖŸÖ Ûê ÃÖ´ÖµÖ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß ×•ÖÃÖ ¿ÖµÖ®ÖÖÝÖÖ¸ ´ÖêÓ ÃÖÖê ¸Æê £Öê ˆÃÖ ´ÖêÓ ÃÖ²Ö †Öê¸ “Ö®¤®Ö †ÖפÛúß ÃÖãÝÖ×®¬ÖŸÖ ¬Öæ¯ÖÛúÖ ¬ÖãÓ¾ÖÖ ±î»Ö ¸ÆÖ £ÖÖÓ … ¤ã³ÖÖÔÝµÖ ÃÖê ˆÃÖ ×¤®Ö ®ÖÖîÛú¸ ¾ÖÆÖÓ ×Ûú ×ÜÖ›Í×ÛúµÖÖÓ ÜÖÖê»Ö®ÖÖË ³Öæ»Ö ÝÖµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾ÖÆ ¬Öã¾ÖÖÓ ¾ÖÆß ÃÖÓ×“ÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ ¸ÆÖ … ˆÃÖß ¬ÖãÓ‹ ´Öê †“ÖÖ®ÖÛú ¸Ö•Ö-¤´¯ÖןÖÛúÖ À¾ÖÖÃÖ ¹ýÛú ÝÖµÖÖ †Öî¸ ¾Öê ¤ÖÓê®ÖÖêÓ ÃÖ¤Ö Ûê×»ÖµÖê ÃÖÖêŸÖê ¸Æ ÝÖµÖê … •Ö²Ö ÃÖ²Öê¸ê ¸Ö•Ö †Öî¸ ¸Ö®ÖßÛúß †ÖÛú×ôÖÛú ´Ö韵Öã ÛúÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ ®ÖÝÖ¸ ´Öê Ó ±î»ÖÖ ŸÖ²Ö ÃÖ´ÖÃŸÖ ®ÖÝÖ¸¾ÖÖÃÖß ÆÖ ÆÖ ÛúÖ¸ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … ÃÖ³Öß †Öî¸ ¿ÖÖêÛú Ûê ×“Ö®Æ ×¤ÜÖÖ‡Ô ¤ê®Öê »ÖÝÖê … †®ŸÖ:¯Öã¸Ûúß ×áֵÖÖÓê Ûê Ûú¹ýÞÖÖ ×Ûú»ÖÖ¯Ö ÃÖê -ÃÖÖ¸ †ÖÛúÖ¿Ö ÝÖãÓ•Ö ˆšÖ … ¯Ö¸ ×ÛúµÖÖ ŒµÖÖ •ÖÖŸÖÖ ?  ÆÖê®ÖÆÖ¸ †×´Ö™ £Öß … †²Ö ¯ÖÖšÛúÖêÓ ÛúÖê †×¬ÖÛú ®Ö ¹ý»ÖÖÛú¸ †ÖÝÖê ‹Ûú ÃÖ㮤¸ õÖê¡Ö´ÖêÓ ×»ÖµÖê “Ö»ÖŸÖÖ ÆÓæ …

  • Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûê ´Öêºþþ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ÃÖê ˆ¢Ö¸ Ûúß  †Öî¸ ‹Ûú ˆ¢Ö¸ Ûãú¹ý ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ÃÖãÆÖ¾Ö®ÖÖ õÖê¡Ö Æî … ¾ÖÆ õÖê¡Ö ÜÖæ²Ö Æ¸Ö ³ÖÖ¸ ¸ÆŸÖÖ Æîê …¾ÖÆÖÓ ¤ÃÖ ŸÖ¸Æ Ûê Ûú»¯Ö¾ÖéõÖ Æî •ÖÖê ×Ûú ¾ÖÆÖÓ Ûê ´Ö®ÖãµÖÖêÓ ÛúÖê Ƹ‹Ûú ¯ÖÎÛúÖÃÖ Ûúß ÜÖÖ®Öê , ¯Öß®Öê ,¯ÖƮ֮Öê, ¸Æ®Öê †Öפ ÛúÖê ÃÖ㮤¸ ÃÖÖ´ÖÝÖÎß ×¤µÖÖ Ûú¸ŸÖê Æî … ¾ÖÆÖÓ Ã¾Ö“” •Ö»Ö ÃÖê ³Ö¸ê Æã‹ ÃÖ㮤¸ ÃÖ¸Öê¾Ö¸ Æî … וִ֮ÖêÓ ²Ö›Íê ²Ö›Íê Ûú´Ö»Ö ±æú»Ö ¸Æê Æî … ²Ö®ÖÛúß ³Öæ×´Ö Æ¸ß – Æ¸ß ‘ÖÖÃÖÃÖê ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ®Ö Æî … ¾ÖÆÖÓ Ûê ®Ö¸ ®ÖÖ׸µÖÖêÓ ŸÖ£ÖÖ ¯Ö¿Öã- ¯Ö×õÖµÖÖÓêÛúß ŸÖß®Ö ¯Ö»µÖ ¯ÖδÖÖÞÖ †ÖµÖã ÆÖêŸÖß Æî †Öî¸ •Öß¾Ö®Ö ³Ö¸ Ûú³Öß ×ÛúÃÖß ÛúÖê ÛúÖê‡Ô ²Öß´ÖÖ¸ß ®ÖÆßÓ ÆÖêŸÖß … µÖפ ÃÖÓõÖê¯Ö ÃÖê ¾ÖÆÖÓ Ûê ´Ö®ÖãµÖÖêÓ Ûê – ÃÖãÜÖÖêÓÛúÖ ¾ÖÞÖÔ®Ö ¯Öæ”Ö •ÖÖ¾Öê ŸÖÖê µÖÆß ˆ¢Ö¸ ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ ÆÖêÝÖÖ ×Ûú ¾ÖÆÖÓ Ûê ´Ö®ÖãµÖÖêÓ ÛúÖê •ÖÖê ÃÖãÜÖ Æî ¾ÖÆ ÛúÆßÓ¯Ö¸ ®ÖÆßÓ Æî †Öî¸ •ÖÖê ÃÖ²Ö •ÖÝÖÆ Æê ˆÃÖÃÖê ²ÖœÍÛú¸ ¾ÖÆÖÓ Æî … •ÖÖê ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö, ÃÖ´µÖÝ–ÖÖ®Ö †Öî¸ ÃÖ´µÖÛË “ÖÖ׸¡ÖÃÖê ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ˆ¢Ö´Ö-¯ÖÖ¡Ö ´Öã×®ÖµÖÖêÓÛê ×»ÖµÖê ³Ö׌ŸÖÃÖê †ÖÆÖ¸ ¤êŸÖê Æî ¾Öê Æß ´Ö¸Ûú¸ ¾ÖÆÖÓ •Ö®´Ö »ÖêŸÖê Æî … ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖÖ ®Öê ³Öß ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ¯Öã¸ß ÛúÖê •ÖÖŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ÃÖ¸Öê¾Ö¸ Ûê ŸÖ™¯Ö¸ ´Öã×®Ö µÖãÝÖ»Ö Ûê ×»ÖµÖê †ÖÆÖ¸ ¤Ö®Ö פµÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê ¾Öê ¤Öê®ÖÖêÓ ´Ö¸Ûú¸ ‰ú¯Ö¸ ÛúÆê Æã‹ ˆ¢Ö¸ ÛãúºþþõÖê¡Ö ´ÖêÓ ˆ¢Ö´Ö †ÖµÖÔ Æã‹ … ו֮ÖÛúÖ Ûú£Ö®Ö  ¯ÖÆ»Öê Ûú¸ †ÖµÖê ÆîÓ ¾Öê ®Öê¾Ö»ÖÖ, ¾µÖÖ‘ÖÎ, ÃÖㆸ †Öî¸ ²Ö®¤¸ ³Öß ˆÃÖß Ûãú¹ýõÖê¡Ö ´ÖêÓ †ÖµÖÔ Æã‹ … ÛúÖ¸ÞÖ ×Ûú ˆ®Ö ÃÖ²Ö®Öê ´Öã×®Ö¤Ö®Ö Ûúß †®Öã´ÖÖ꤮ÖÖ Ûúß £Öß … ¾ÖÆÖÓ¯Ö¸ ¾Öê ÃÖ²Ö ´Ö®Ö¾ÖÖÓ×”ŸÖ ³ÖÖêÝÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ ÃÖãÜÖÃÖê ¸Æ®Öê »ÖÝÖê …

‡¬Ö¸ ˆŸ¯Ö»ÖêÜÖ™ ®ÖÝÖ¸´ÖêÓ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘ÖÛê ×¾Ö¸ÆÃÖê ´Öן־ָ, †Ö®Ö®¤., ¬Ö×®Ö´Ö¡Ö †Öî¸ †Ûú´¯Ö®Ö ¯ÖÆ»Öê ŸÖÖê ²ÖÆãŸÖ ¤ã:ÜÖß Æã‹, ×±ú¸ ²ÖÖ¤ ´Öê ¤éœÍ¬Ö´ÖÔ ®ÖÖ´ÖÛú ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ´ÖêÓ ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ˆÝÖÎ ŸÖ¯Ö¿“ÖµÖÖÔ Ûê ¯ÖγÖÖ¾ÖÃÖê †¬ÖÖêÝÖÎî¾ÖêµÖÛú ´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ Æã‹ …

‹Ûú פ®Ö ˆ¢Ö¸ ÛãúºþþõÖê¡Ö ´Öê †ÖµÖÔ †Öî¸ †ÖµÖÖÔ •ÖÖê ×Ûú ¾Ö•ÖË•ÖÓ‘Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß Ûê •Öß¾Ö £Öê , Ûú»¯Ö¾ÖéõÖÛê ®Öß“Öê ²Öîšê Æã‹ ÛÎß›ÍÖ Ûú¸ ¸Æê £Öê ×Ûú ‡ŸÖ®Öê ´Öê ¾ÖÆÖÓ¯Ö¸ †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖÖÝÖÔ ÃÖê ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ŸÖê Æã‹ ¤Öê ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ¯Ö¬ÖÖ¸ê …  †ÖµÖÔ ¤´¯Öן֮Öê ÜÖ›ê ÆÖêÛú¸ ˆ®ÖÛúÖ Ã¾ÖÖÝÖŸÖ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ “Ö¸ÞÖÖêÓ ´ÖêÓ ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ Ûú¸ ¯Öæ”Ö- ‹ê ´Öã®Öß®¦ ! †Ö¯Ö »ÖÖêÝÖÖÓêÛúÖ ŒµÖÖ ®ÖÖ´Ö Æî ? ÛúÆÖÓÃÖê †Ö ¸Æê Æî ? †Öî¸ ‡ÃÖ ³ÖÖêÝÖ ³Öæ×´Ö´ÖêÓ ×ÛúÃÖ ×»ÖµÖê ‘Öæ´Ö ¸Æê ÆîÓ … †Ö¯Ö Ûúß ¿ÖÖ®ŸÖ´Ö㦠¤êÜÖÛú¸ Æ´ÖÖ¸Ö Ç¤µÖ ³Ö׌ŸÖÃÖê- ˆ´Ö›Í ¸ÆÖ Æî … Ûéú¯ÖÖ Ûú¸ Ûú×ƵÖê , †Ö¯Ö ÛúÖî®Ö Æî ? µÖÆ ÃÖã®ÖÛú¸ ˆ®Ö ´Öã×®ÖµÖÖêÓ ´ÖêÓ •ÖÖê ²Ö›ê ´Öã×®Ö £Öê ²ÖÖê»Öê- †ÖµÖÔ !  ¯Öæ¾ÖÔÛúÖ»Ö ´Öê •Ö²Ö ŸÖã´Ö ´ÖÆÖ²Ö»Ö £Öê ŸÖ²Ö ´ÖîÓ †Ö¯ÖÛúÖ Ã¾ÖµÖÓ²Ö㬤 ®ÖÖ´ÖÛúÖ ´Ö®¡Öß £ÖÖ … ´ÖîÓ®Öê Æß †Ö¯ÖÛúÖê •Öî®Ö ¬Ö´ÖÔÛúÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö פµÖÖ £ÖÖ … •Ö²Ö †Ö¯Ö ²ÖÖ‡ÔÃÖ ×¤®ÖÛúÖ ÃÖ®µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Ûú¸ þÖÝÖÔ “Ö»Öê ÝÖµÖê £Öê ŸÖ²Ö †Ö¯ÖÛê ×¾Ö¸ÆÃÖê ¤ã:ÜÖß ÆÖêÛú¸ ´ÖîÓ®Öê ו֤֮ßõÖÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ »Öß £Öß ×•ÖÃÖÛê- ¯ÖγÖÖ¾ÖÃÖê ´ÖêîÓ †ÖµÖãÛê †®ŸÖ´ÖêÓ ´Ö¸ Ûú¸ ÃÖÖî¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖÝÖÔÛê þÖÓµÖ¯ÖÎ³Ö ×¾Ö´ÖÖ®Ö´ÖêÓ ´Ö×ÞÖ“Öæ»Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¾Ö Æã†Ö £ÖÖ … ¾ÖÆÖÓÃÖê “ÖµÖÛú¸ •Ö´²Öæ«ß¯Ö Ûê ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö¤êÆ ÃÖ´²Ö®¬Öß ¯ÖãÂÛú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö´ÖÓê ×Ã£ÖŸÖ ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ®ÖÝÖ¸ß ´ÖêÓ ÃÖ㮤¸ß †Öî¸ ×¯ÖεÖÃÖê®Ö ®ÖÖ´ÖÛê ¸Ö•Ö-¤Ö´¯ÖןÖÛê ¯ÖÎßןÖÛúÖ¸ ®ÖÖ´ÖÃÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ •µÖêš Æã¡Ö Æã†Ö ÆæÓ … ´ÖîÓ ¯ÖÎßן֤ê¾Ö ®ÖÖ´ÖÛú †¯Ö®Öê ”Öê™ê ³ÖÖ‡ÔÛê ÃÖÖ£Ö †»¯Ö ¾ÖµÖ ´ÖêÓ Æß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÎ³Ö ×•Ö®Öꮦ Ûê ÃÖ´Öß¯Ö ¤ß×õÖŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ £ÖÖ … ŸÖß¾ÖÎ ŸÖ¯ÖÛê ¯ÖγÖÖ¾Ö ÃÖê Æ´Ö »ÖÖêÝÖÖêÓ ÛúÖê †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖêÓ “Ö»Ö®Öê Ûúß ¿Ö׌ŸÖ †Öî¸ †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ Æî …

  • Ö²Ö ´Öã—Öê †¾Ö׬֖ÖÖ®ÖÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö Æã†Ö ×Ûú †Ö¯Ö µÖÆÖÓ¯Ö¸ ˆŸ¯Ö®®Ö Æã‹ ÆîÓ ŸÖ²Ö ´ÖîÓ †Ö¯ÖÛúÖê ¬Ö´ÖÔÛúÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖ´Ö—ÖÖ®Öê Ûê ×»ÖµÖê µÖÆÖÓ †ÖµÖÖ ÆæÓ … µÖÆ ¤æÃÖ¸Ö ´Öê¸Ö ”Öê™Ö ³ÖÖ‡Ô ¯ÖÎßן֤ê¾Ö Æî … ‹ê ³Ö¾µÖ ! ×¾ÖÂÖµÖÖ׳ֻÖÖÂÖÖ Ûúß ¯Öξֻ֟ÖÖÃÖê ´ÖÆÖ²Ö»Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ´ÖêÓ ŸÖã´ÆêÓ ×®Ö´ÖÔ»Ö ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ®ÖÆßÓ Æã†Ö £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê †Ö•Ö ×®Ö´ÖÔ»Ö ¤¿ÖÔ®Ö ÛúÖê ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸Öê … µÖÆ ¤¿ÖÔ®Ö Æß ÃÖÓÃÖÖ¸Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ã:ÜÖÖêÓ ÛúÖê ¤æ¸ Ûú¸ŸÖÖ Æî •Öß¾Ö, †•Öß¾Ö, †ÖÄÖ¾Ö, ²Ö®¬Ö, ÃÖÓ¾Ö¸, ×®Ö•ÖÔ¸Ö †Öî¸ ´ÖÖêõÖ ‡®Ö ÃÖÖŸÖ ŸÖŸ¾ÖÖêÓ ŸÖ£ÖÖ ¤µÖÖ´ÖµÖ ¬Ö´ÖÔÛúÖ ÃÖ““Öê פ»ÖÃÖê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Ûú¸®ÖÖ ÃÖÖê ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö Æî … Æ´Öê¿ÖÖ ×®Ö:¿ÖÓÛú ¸Æ®ÖÖ ³ÖÖêÝÖÖêÓ ÃÖê ˆ¤ÖÃÖ ¸Æ®ÖÖ, Ý»ÖÖ×®ÖÛúÖ •Öߟ֮ÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ Ûú¸ ÛúÖµÖÔ Ûú¸®ÖÖ, ¤æÃÖ¸ÖêÓ Ûê ¤ÖêÂÖ ×”¯ÖÖ®ÖÖ, ×ÝÖ¸ŸÖê Æã‹ÛúÖê ÃÖÆÖ¸Ö ¤ê®ÖÖ, ¬Ö´ÖÖÔŸ´ÖÖ†ÖêÓ ÃÖê ¯ÖÎê´Ö ¸ÜÖ®ÖÖ †Öî¸ ÃÖ´µÖÝ–ÖÖ®Ö ÛúÖ ¯ÖΓÖÖ¸ Ûú¸®ÖÖ µÖê ˆÃÖÛê †Öš †ÓÝÖ ÆîÓ … ¯ÖοִÖ. ÃÖÓ¾ÖêÝÖ, †®ÖãÛú´¯ÖÖ †Öî¸ †Ö×ß֌µÖ ³ÖÖ¾Ö ˆÃÖÛê ÝÖãÞÖ ÆîÓ … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ †ÖµÖÔÛúÖê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ¤êÛú¸ ¯ÖÎßןÖÓÛú¸ ´ÖƸ֮֕Öê †ÖµÖÖÔÃÖê ³Öß ÛúÆÖ-†´²Öê !  ´ÖîÓ Ã¡Öß ÆæÓ ‡ÃÖ×»ÖµÖê µÖÆ Ûãú” ®ÖÆßÓ Ûú¸ ÃÖÛúŸÖß µÖÆ ÃÖÖê“ÖÛú¸ ¤ãÜÖß ´ÖŸÖ ÆÖê†Öê … ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö ŸÖÖê ¯ÖÎÖÞÖß ´ÖÖ¡ÖÛúÖ ¬Ö´ÖÔ Æî ˆÃÖê Ƹ ÛúÖê‡Ô ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ÃÖÛúŸÖÖ Æî …

´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖê †ÖµÖÔ †Öî¸ †ÖµÖÖÔ®Öê †ŸµÖ®ŸÖ ¯ÖÎÃÖ®®Ö ÆÖêÛú¸ †¯Ö®Öß †ÖŸ´ÖÖ†ÖêÓÛúÖê ×®Ö´ÖÔ»Ö ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö ÃÖê ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ×ÛúµÖÖ ÛúÖ´Ö ÆÖê “ÖãÛú®Öê Ûê ²ÖÖ¤ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö †ÖÛúÖ¿Ö ´ÖÖÝÖÔÃÖê ×¾ÖÆÖ¸ Ûú¸ ÝÖµÖê … Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ †ÖµÖã ¯ÖæÞÖÔ ÆÖê®Öê¯Ö¸ ¾Ö•ÖΕÖÓ‘ÖÛúÖ •Öß¾Ö †ÖµÖÔ ‹ê¿ÖÖ®Ö Ã¾ÖÝÖÔÛê ÁÖ߯ÖÎ³Ö ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ- ÁÖָ߬ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¾Ö Æã†Ö †Öî¸ ÁÖß´ÖŸÖß †ÖµÖÖÔÛúÖ •Öß¾Ö ˆÃÖß Ã¾ÖÝÖÔ Ûê þֵÖÓ¯ÖÎ³Ö ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÎ³Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¾Ö Æã†Ö … ¿ÖÖ¤æÔ»Ö ¾µÖÖ‘ÖÎÛúÖ •Öß¾Ö ˆÃÖß Ã¾ÖÝÖÔ Ûê ד֡ÖÖÝÖÓ¤ ®ÖÖ´Ö ÛúÖ ÃÖㆸÛúÖ •Öß¾Ö ®Ö®¤ ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ´Ö×ÞÖÛãúÞ›»Öß ®ÖÖ´ÖÛúÖ, ¾ÖÖ®Ö¸ÛúÖ •Öß¾Ö ®ÖÓªÖ¾ÖŸÖÔ ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ´Ö®ÖÖêƸ ®ÖÖ´ÖÛúÖ †Öî¸ ®Öê¾Ö»Öê- ÛúÖ •Öß¾Ö ¯ÖγÖÖÛú¸ ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´Öê ´Ö®ÖÖê¸£Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¾Ö Æã†Ö … ¾ÖÆÖÓ µÖê ÃÖ²Ö ¯ÖãÞµÖÛê ¯ÖΟÖÖ¯Ö ÃÖê †®ÖêÛú ŸÖ¸ÆÛê-³ÖÖêÝÖ ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ ÃÖãÜÖÃÖê ¸Æ®Öê »ÖÝÖê … ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ Ã¾ÖµÖÓ²Ö㬤 ´Ö®¡Öß Ûê •Öß¾Ö ¯ÖÎßןÖÓÛú¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö ÛúÖê-ו֮֮Öê †³Öß ˆ¢Ö¸ Ûãú¹ýõÖê¡Ö ´Öê †ÖµÖÔ †ÖµÖÖÔÛúÖê ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¸ÖµÖÖ £ÖÖ ÁÖ߯ÖÎ³Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ¯Ö¸ Ûê¾Ö»Ö–ÖÖ®Ö ˆŸ¯Ö®®Ö Æã†Ö … ÃÖ³Öß ¤ê¾Ö ˆ®ÖÛúß ¾ÖÓ¤®ÖÖ Ûê ×»ÖµÖê ÝÖµÖê … ÁÖָ߬ ¤ê¾Ö®Öê ³Öß •ÖÖÛú¸ †¯Ö®Öê- ÝÖãºþþ Ûê¾Ö»Öß ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ¯ÖÎßןÖÓÛú¸ ÛúÖê ³Ö׌ŸÖ ÃÖ×ÆŸÖ ®Ö´ÖÃÛúÖ¸ ×ÛúµÖÖ †Öî¸ ×±ú¸ ¬Ö´ÖÔÛúÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖã®Ö®ÖêÛê ²ÖÖ¤ ¯Öæ”Ö ³ÖÝÖ¾Ö®ÖË !

´ÖÆÖ²Ö»Ö ³Ö¾Ö ´Öê •ÖÖê ´Öê¸ê ÃÖ×´³Ö®®Ö´ÖןÖ, ¿ÖŸÖ´Ö×ŸÖ †Öî¸ ´ÖÆÖ´Ö×ŸÖ ®ÖÖ´ÖÛê ŸÖß®Ö ×´Ö£µÖÖ¤é媧 ´Ö®¡Öß £Öê ¾Öê †²Ö ÛúÆÖÓ ¯Ö¸ ÆîÓ ?  ˆ®ÆÖÓê®Öê ÛúÆÖ ×Ûú ÃÖÓ׳֮®Ö ´Ö×ŸÖ †Öî¸ ´ÖÆÖ´Ö×ŸÖ ×®ÖÝÖÖê¤ ¸Ö×¿Ö ´ÖêÓ ˆŸ¯Ö®®Ö ÆÖêÛú¸ †×“Ö®ŸµÖ ¤ãÜÖ ³ÖÖêÝÖ ¸Æê ÆîÓ … †Öî¸ ¿ÖŸÖ´Ö×ŸÖ ×´Ö£µÖÖ–ÖÖ®Ö Ûê ¯ÖγÖÖ¾Ö ÃÖê ¤æÃÖ¸ê ®Ö¸Ûú ´ÖêÓ Ûú™ ¯ÖÖ ¸ÆÖ Æî … •ÖÖê •ÖîÃÖÖ ÛúÖµÖÔ Ûú¸ŸÖÖ Æî ¾ÖîÃÖÖ ±ú»Ö ¯ÖÖŸÖÖ Æî …
µÖÆ ÃÖã®ÖÛú¸ ÁÖָ߬ ¤ê¾ÖÛúÖê ²ÖÆãŸÖ Æß ¤ãÜÖ Æã†Ö … ¾ÖÆ ÃÖÓ׳֮®Ö´Ö×ŸÖ †Öî¸ ´ÖÆÖ´Ö×ŸÖ Ûê ×¾ÖÂÖµÖ ´Öê ŸÖÖê Ûú¸ Æß ŒµÖÖ ÃÖÛúŸÖÖ £ÖÖ ? ÆÖÓ ,¯Öã¹ýÂÖÖ£ÖÔ ÃÖê ¿ÖŸÖ´Ö×ŸÖ ÛúÖê ÃÖã¬ÖÖ¸ ÃÖÛúŸÖÖ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê —Ö™ÃÖê ¤ãÃÖ¸ê ®Ö¸Ûú ´ÖêÓ ÝÖµÖÖ … ¾ÖÆÖÓ †¾Ö׬֖ÖÖ®ÖÃÖê ¿ÖŸÖ´Ö×ŸÖ ´Ö®¡Öß Ûê •Öß¾Ö ®ÖÖ¸ÛúßÛúÖê ¯Ö×Æ“ÖÖ®Ö Ûú¸ ˆÃÖÃÖê- ÛúÆ®Öê »ÖÝÖÖ- ŒµÖÖêÓ ´ÖÆÖ¿ÖµÖ ! †Ö¯Ö ´Öã—Öê ¯Ö×Æ“ÖÖ®ÖŸÖê Æîê ? ´ÖîÓ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ÖêÓÛúÖ ¸Ö•Ö ´ÖÆÖ²Ö»ÖÛúÖ •Öß¾Ö ÆæÓ … ×´Ö£µÖÖ–ÖÖ®ÖÛê ÛúÖ¸ÞÖ †Ö¯ÖÛúÖêÓ µÖê ®Ö¸ÛúÛê ŸÖß¾ÖÎ ¤ã:ÜÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‹ Æî … †²Ö µÖפ ‡®ÖÃÖê ”ã™ÛúÖ¸Ö “ÖÖÆŸÖê – ÆÖê ŸÖÖê ÃÖ´µÖ¤¿ÖÔ®Ö †Öî¸ ÃÖ´µÖÝ–ÖÖ®ÖÃÖê †¯Ö®Öê †Ö¯ÖÛúÖê †»ÖÓÛéúŸÖ Ûú¸Öê … ÁÖָ߬ Ûê ˆ¯Ö¤ê¿Ö ÃÖê ®ÖÖ¸Ûúß ¿ÖŸÖ´Öן֮Öê ¿Öß‘ÖÎ Æß ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ ×»ÖµÖÖ ÃÖ´µÖݤ¿ÖÔ®Ö Ûê ¯ÖγÖÖ¾ÖÃÖê ˆÃÖÛúÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ –ÖÖ®Ö ÃÖ´µÖÝ–ÖÖ®Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ … ÁÖָ߬ ¤ê¾Ö ÛúÖµÖÔÛúß ÃÖ±ú»ÖŸÖÖÃÖê ¯ÖÎÃÖ®®Ö ×“Ö¢Ö ÆÖêŸÖÖ Æã†Ö †¯Ö®Öê ãÖÖ®Ö¯Ö¸ ¾ÖÖׯÖÃÖ »ÖÖî™ †ÖµÖÖ … ¾ÖÆ ¿ÖŸÖ´ÖןÖÛúÖ •Öß¾Ö ®ÖÖ¸Ûúß ³Öß ®Ö¸ÛúÛúß †ÖµÖã ¯ÖæÞÖÔÛú¸ ¯ÖãÂÛú¸Ö¬ÖÔ «ß¯ÖÛê ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ ³ÖÖÝÖ ´ÖêÓ ×¾Ö¿ÖÖê×³ÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö¤êÆ ÃÖ´²Ö®¬Öß ´ÖÓÝÖ»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö ´ÖêÓ ×Ã£ÖŸÖ ¸Ÿ®ÖÃÖÓ“ÖµÖ ®ÖÝÖ¸ ´ÖêÓ ¸Æ®Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖ㮤¸ß †Öî¸ ´Ö®ÖÖêƸ ®ÖÖ´ÖÛú ¸Ö•Ö – ¤´¯Ö×ŸÖ Ûê •ÖµÖÃÖê®Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … וÖÃÖ ÃÖ´ÖµÖ •ÖµÖÃÖê®Ö ÛúÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ ÆÖê®Öê- ¾ÖÖ»ÖÖ £ÖÖ ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ÁÖָ߬ ¤ê¾Ö®Öê •ÖÖÛú¸ ÃÖ´Ö—ÖÖµÖÖ †Öî¸ ®Ö¸Ûú Ûê ÃÖ´ÖÃŸÖ ¤ã:ÜÖÖÓê Ûúß µÖÖ¤ פ»ÖÖ‡Ô … וÖÃÖÃÖê ˆÃÖ®Öê ×¾Ö¸ŒŸÖ ÆÖêÛú¸ Ûú´Ö¬Ö¸ ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ¤ßõÖÖ »Öê »Öß … †Öî¸ Ûúך®Ö ŸÖ¯Ö¿“ÖµÖÖÔ Ûê ¯ÖγÖÖ¾ÖÃÖê ´Ö¸Ûú¸ ¯ÖÖÓ“Ö¾ÖêÓ Ã¾ÖÝÖÔ ´ÖÓê ²ÖÎÉꮦ Æã†Ö … ²ÖÎÉꮦ®Öê •Ö²Ö †¾Ö׬֖ÖÖ®Ö ÃÖê †¯Ö®Öê ˆ¯ÖÛúÖ¸ß ÁÖָ߬ ¤ê¾ÖÛúÖ ¯Ö׸“ÖµÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ×ÛúµÖÖ ŸÖ²Ö ˆÃÖ®Öê ¯ÖÖÃÖ •ÖÖÛú¸ ×¾Ö®Ö´ÖÎ †Öî¸ ´Ößšê ¿Ö²¤ÖêÓ´ÖêÓ ÛéúŸÖ–ÖŸÖÖ ¯ÖÎÛú™ Ûúß …

Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ÁÖָ߬ ¤ê¾Ö þÖÝÖÔÃÖê “ÖµÖÛú¸ •Ö´²Öæ«ß¯ÖÛê ×¾Ö¤êÆ ÃÖ´²Ö®¬Öß ´ÖÆÖ¾ÖŸÃÖÛúÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö ´Öê ×Ã£ÖŸÖ ÃÖãÃÖß´ÖÖ ®ÖÝÖ¸ßÛê ÃÖã¤é×™ †Öî¸ ÃÖã®Ö®¤Ö ®ÖÖ´ÖÛú ¸Ö•Ö¤´¯ÖןÖÛê ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ¾ÖÆÖ ÃÖã×¾Ö×¬Ö ²ÖÆãŸÖ Æß ³ÖÖݵֿÖÖ»Öß †Öê¸ ²Ö㬤ߴÖÖ®Ö »Ö›ÍÛúÖ £ÖÖ … †³ÖµÖ‘ÖÖêÂÖ “ÖÛξ֟ÖßÔ ˆÃÖÛê ´ÖÖ´ÖÖ £Öê … “ÖÛξ֟ÖßÔÛê ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö ®ÖÖ´ÖÛúß ‹Ûú ÃÖ㮤¸ß Ûú®µÖÖ £Öß •ÖÖê ÃÖ“Ö´Öã“Ö ´ÖêÓ ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö Æß £Öß … ¸Ö•ÖÖ ÃÖã¤é×™ µÖÖêÝµÖ †¾ÖãÖÖ ¤êÜÖÛú¸ ÃÖã×¾Ö×¬Ö ÛúÖ ´Ö®ÖÖêÆ¸Ö Ûê ÃÖÖ£Ö ×¾Ö¾ÖÖÆ Ûú¸¾ÖÖ ×¤µÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾Öê ¤ÖêÓ®ÖÖêÓ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖêÓÝÖÖÓê ÛúÖê ³ÖÖêÝÖŸÖê Æã‹ ÃÖãÜÖ ÃÖê ÃÖ´ÖµÖ ×²ÖŸÖÖ®Öê »ÖÝÖê … Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ ¸Ö•ÖÖ ÃÖã¤é×™ ¸Ö•µÖÛúÖ  ³ÖÖ¸ ÃÖã×¾Ö×¬Ö Ûê ×»ÖµÖê ÃÖÖîÓ¯ÖÛú¸ ´Öã×®Ö ÆÖê ÝÖµÖê … ÃÖã×¾Ö×¬Ö ¸Ö•µÖ ÛúÖµÖÔ ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ Æß Ûãú¿Ö»Ö ¯Öã¹ýÂÖ £ÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ˆÃÖÛúß ¬Ö¾Ö»ÖÛúߟÖßÔ “ÖÖ¸ÖêÓ †Öê¸ ±î»Ö ÝÖ‡Ô £Öß †Öê¸ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¿Ö¡Öã†ÖêÓ Ûúß ÃÖê®ÖÖ †¯Ö®Öê †Ö¯Ö ¾Ö¿Ö ´ÖêÓ ÆÖê ÝÖ‡Ô £Öß …

ÛúÖ»Ö ¯ÖÖÛú¸ ÃÖã×¾Ö×¬Ö ¸Ö•ÖÖ Ûê Ûê¿Ö¾Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ÃÖã×¾Ö×¬Ö ¸Ö•ÖÖÛúß ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ´ÖêÓ •ÖÖê ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖ •Öß¾Ö £ÖÖ ¾ÖÆ ³ÖÖêÝÖ ³Öã×´ÖÛê  ³ÖÖêÝÖ ³ÖÖêÝÖ “ÖãÛú®ÖêÛê ²ÖÖ¤ ¤æÃÖ¸ê þÖÝÖÔÛê þֵÖÓ¯ÖÎ³Ö ×¾Ö´ÖÖ®Ö´ÖêÓ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÎ³Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¾Ö Æã†Ö £ÖÖ … ¾ÖÆß •Öß¾Ö ¸Ö•Ö ÃÖã×¾Ö׬ÖÛê Ûê¿Ö¾Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö £ÖÖ … ¯Öæ¾ÖÔ³Ö¾ÖÛê ÃÖÓÃÛúÖ¸ÃÖê , ¸Ö•ÖÖÛúÖ ˆÃÖ´ÖÓê †×¬ÖÛú îÖêÆ ¸ÆŸÖÖ £ÖÖ … ¿ÖÖ¤æÔ»ÖÛúÖ •Öß¾Ö ×“Ö¡ÖÖÓÝÖ¤  ³Öß Ã¾ÖÝÖÔÃÖê “ÖµÖÛú¸ ‡ÃÖß ¤ê¿Ö ´ÖêÓ ×¾Ö³ÖßÂÖÞÖ ¸Ö•ÖÖ ×Ûú ׯÖε֤¢ÖÖ ¯ÖŸ®ÖßÃÖê ¾Ö¸¤¢Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ÃÖㆸÛúÖ •Öß¾Ö ´Ö×ÞÖ ÛãúÞ›»Öß ¤ê¾Ö †®Ö®ŸÖ´Ö×ŸÖ †Öî¸ ®Ö×®¤ÂÖêÞÖ ®ÖÖ´ÖÛú ¸Ö•Ö¤´¯ÖןÖÛê ד֡ÖÖÓÝÖ¤ ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¤ê¾Ö ¯Öã¡Ö Æã†Ö †Öî¸ ®ÖÛãú»ÖÛúÖ •Öß¾Ö ´Ö®ÖÖê¸£Ö ¤ê¾Ö דִ֡ÖÖ»Öß®Öß †Öî¸ ¯ÖγÖÓ•Ö®Ö ®ÖÖ´ÖÛú ¸Ö•Ö¤´¯ÖןÖÛê ´Ö¤®Ö ®ÖÖ´ÖÃÖê, ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤ »Ö›ÍÛúÖ Æã†Ö …

Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ “ÖÛξ֟ÖßÔ †³ÖµÖ‘ÖÖêÂÖ®Öê †šÖ¸Æ Æ•ÖÖ¸ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ×¾Ö´Ö»Ö¾ÖÖÆ®Ö ®ÖÖ´ÖÛú ´Öã×®Ö¸Ö•Ö Ûê ¯ÖÖÃÖ ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ »Öê »Öß … ¾Ö¸¤¢Ö, ¾Ö¸ÃÖê®Ö, ד֡ÖÖÝÖÓ¤ †Öî¸ ´Ö¤®Ö ³Öß “ÖÛξ֟ÖßÔ Ûê ÃÖÖ£Ö ¤ß×õÖŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê £Öê … ¯Ö¸ ÃÖã×¾Ö×¬Ö ¸Ö•ÖÖÛúÖ †¯Ö®Öê Ûê¿Ö¾Ö ¯Öã¡Ö ´ÖêÓ †×¬ÖÛú îÖêÆ £ÖÖ ‡ÃÖ×»ÖµÖê- ¾Öê ‘Ö¸ ”Öê›ÍÛú¸ ´Öã×®Ö ®Ö ÆÖê ÃÖÛê ×Ûú®ŸÖã ˆŸÛéú™ ÁÖÖ¾ÖÛú Ûê ¾ÖÎŸÖ ¸ÜÖÛú¸ ‘Ö¸¯Ö¸ Æß ¬Ö´ÖÔ ÃÖê¾Ö®Ö Ûú¸ŸÖê ¸Æê … †Öî¸ †ÖµÖãÛê †®ŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ´ÖêÓ ´ÖÆÖ¾ÖÎŸÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ Ûú¸ Ûúך®Ö ŸÖ¯ÖõÖÖ Ûê ¯ÖγÖÖ¾Ö ÃÖê ÃÖÖê»ÖƾÖÓê †“µÖãŸÖ þÖÝÖÔ ´ÖêÓ †“µÖãŸÖꮦ Æã‹ … ׯ֟ÖÖÛê ×¾ÖµÖÖêÝÖ ÃÖê ¤ã:ÜÖß Ûê¿Ö¾Ö®Öê ³Öß ×•Ö®Ö¤ßõÖÖ Ûúß ¿Ö¸ÞÖ »Öß … ¾ÖÆ †ÖµÖãÛê †®ŸÖ´ÖêÓ ´Ö¸Ûú¸ ˆÃÖß Ã¾ÖÝÖÔ´ÖêÓ ¯ÖΟÖß®¦ Ææ†Ö … ŸÖ£ÖÖ ¾Ö¸¤¢Ö †Öפ ¸Ö•Ö¯Öã¡Ö ³Öß †¯Ö®Öß  ŸÖ¯ÖõÖÖÛê ¯ÖγÖÖ¾ÖÃÖê ˆÃÖß Ã¾ÖÝÖÔ´ÖêÓ ÃÖÖ´ÖÖ×®ÖÛú •ÖÖןÖÛê ¤ê¾Ö Æã‹ … ‡®Ö ÃÖ³Öß Ûúß ×¾Ö³Öæ×ŸÖ ‡®¦ Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö £Öß …  ¾ÖÆÖÓ †“µÖãŸÖêÓ®¦ Ûúß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ÃÖÖÝÖ¸ ¯ÖδÖÖÞÖ †ÖµÖã £Öß … ²ÖÖ‡ÔÃÖê Æ•ÖÖ¸ ¾ÖÂÖÔ ²ÖßŸÖ •ÖÖ®Öê ¯Ö¸ †ÖÆÖ¸ Ûúß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ ÆÖêŸÖß £Öß , ÃÖÖê ¿Öß‘ÖÎ Æß ÛúÞš ´ÖêÓ †´ÖéŸÖ —Ö¸ •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ, ²ÖÖ‡ÔÃÖê ¯ÖõÖ ´ÖêÓ ‹Ûú ²ÖÖ¸ À¾ÖÖÃÖÖê”˾ÖÖÃÖ ÆÖêŸÖÖ £ÖÖ … ˆÃÖÛúÖ ¿Ö¸ß¸ ŸÖß®Ö ÆÖ£Ö ‰Óú“ÖÖ £ÖÖ … ¾ÖÆ ÃÖÖê®Öê ÃÖÖ “Ö´ÖÛúŸÖÖ £ÖÖ … ´Ö®Ö´ÖêÓ ‡®¦ÖÞÖß ÛúÖ Ã´Ö¸ÞÖ ÆÖêŸÖê Æß ˆÃÖÛúß ÛúÖ´Ö ÃÖê¾Ö®Ö Ûúß ‡“”Ö ¿ÖÖ®ŸÖ ÆÖê •ÖÖŸÖß £Öß … ÛúÆ®Öê ÛúÖ ´ÖŸÖ»Ö²Ö µÖÆ Æî ¾ÖÆ Æ¸ ‹Ûú ŸÖ¸Æ ÃÖê ÃÖãÜÖß £ÖÖ …

†ÖµÖãÛê †®ŸÖ´ÖêÓ ¾ÖÆ †“µÖãŸÖꮦ þÖÝÖÔ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ •Ö´²Öæ«ß¯Ö-ÃÖ´²Ö®¬Öß ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö¤êÆ ´ÖêÓ ×Ã£ÖŸÖ ¯ÖãÂÛú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤ê¿Ö Ûúß ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ®ÖÝÖ¸ß ´ÖêÓ ÁÖßÛúÖ®ŸÖ †Öî¸ ¾Ö•ÖÎÃÖê®ÖÖ ®ÖÖ´ÖÛú ¸Ö•Ö¤´¯Ö×ŸÖ Ûê ¯Öã¡Ö Æã†Ö … ¾ÖÆÖÓ ˆÃÖÛúÖ ®ÖÖ´Ö ¾Ö•ÖË®ÖÖ×³Ö £ÖÖ … ¾Ö¸¤¢Ö, ¾Ö¸ÃÖê®Ö, ד֡ÖÖÓÝÖÝÖ †Öî¸ ´Ö¤®Ö •ÖÖê×Ûú †“µÖãŸÖ þÖÝÖÔ ´ÖêÓ ÃÖÖ´ÖÖ×®ÖÛú ¤ê¾Ö Æã‹ £Öê ¾ÖÆÖÓ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ ÛδÖÃÖê ¾Ö•ÖήÖÖ׳ÖÛê ×¾Ö•ÖµÖ. ¾Öî•ÖµÖ®ŸÖ, •ÖµÖ®ŸÖ †Öî¸ †¯Ö¸Ö×•ÖŸÖ ®ÖÖ´Ö Ûê »Ö‘Öã ÃÖÆÖꤸ-”Öê™ê ³ÖÖ‡Ô Æã‹ … †Öî¸ Ûê¿Ö¾Ö •ÖÖê ×Ûú ÃÖÖê»ÖÆ ¾Öê þÖÝÖÔ ´ÖêÓ ¯ÖΟÖß®¦ Æã†Ö £ÖÖ ¾ÖÆÖÓ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ ‡ÃÖß ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ¯Öã¸ß ´ÖêÓ Ûãú¾Ö¸¤¢Ö ŸÖ£ÖÖ †®Ö®ŸÖ´ÖŸÖß ®ÖÖ´ÖÛú ¾Öî¿µÖ ¤´¯Ö×ŸÖ Ûê ¬Ö®Ö¤ê¾Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ »Ö›ÍÛúÖ Æã†Ö … ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö Ûê ¾Ö•ÖΕÖÓ‘Ö ³Ö¾Ö ´ÖêÓ •ÖÖê ´Öן־ָ, †Ö®Ö®¤, ¬Ö®Ö×´Ö¡Ö †Öî¸ †Ûú´¯Ö®Ö ®ÖÖ´Ö Ûê ´Ö®¡Öß, ¯Öã¸Öê×ÆŸÖ, ÃÖêš †Öî¸ ÃÖê®ÖÖ¯Ö×ŸÖ £Öê ¾Öê ´Ö¸Ûú¸ †¬ÖÖêÝÖÎî¾ÖêµÖÛú ´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ Æã‹ £Öê ¾Öê ³Öß ¾ÖÆÖÓÃÖê “ÖµÖÛú¸ ¾Ö•ÖήÖÖ׳ÖÛê ³ÖÖ‡Ô Æã‹ … ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÖÛê ÃÖã²ÖÖÆ, ´ÖÆÖ²ÖÖÆã ¯Ößš †Öî¸ ´ÖÆÖ¯Ößš ®ÖÖ´Ö  ¸ŒÜÖê £Öê … ‡ÃÖ ŸÖ¸Æ ‰ú¯Ö¸ ÛúÆê Æã‹ ¤¿ÖÖêÓ ²ÖÖ»ÖÛú ‹Ûú ÃÖÖ£Ö ÜÖê»ÖŸÖê, ²ÖÖê ˆšŸÖê , ×»ÖÜÖŸÖê †Öî¸ ¯ÖœÍŸÖê £Öê ŒµÖÖÓê×Ûú ˆ®Ö ÃÖ²ÖÛúÖ ¯Ö¸Ã¯Ö¸ ´ÖêÓ ²ÖÆãŸÖ ¯ÖÎê´Ö £ÖÖ … ¸Ö•Ö¯Öã¡Ö ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö ÛúÖ ¿Ö¸ß¸ ¯ÖÆ»Öê ÃÖÖ ÃÖ㮤¸ £ÖÖ ¯Ö¸ •Ö¾ÖÖ®Öß Ûê †Ö®Öê ¯Ö¸ ¾ÖÆ †Öî¸ ³Öß †×¬ÖÛú ÃÖ㮤¸ ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆÖê®Öê »ÖÝÖÖ £ÖÖ …

ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖÛúß »Ö´²Öß †Öî¸ Ã£Öæ»Ö ³Öã•ÖÖ‹Ó ,“ÖÖî›ÍÖ ÃÖß®ÖÖ . ÝÖ´³Ö߸ ®ÖµÖ®Ö ŸÖ£ÖÖ ŸÖê•ÖþÖß “ÖêÆ¸Ö ¤êÜÖŸÖê Æß ²Ö®ÖŸÖÖ £ÖÖ … ‹Ûú פ®Ö ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö Ûê ׯ֟ÖÖ ¾Ö•ÖÎÃÖê®Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ Ûê ×¾ÖÂÖÖµÖÖêÓ ÃÖê ˆ¤ÖÃÖ ÆÖêÛú¸ ¾Öî¸ÖÝµÖ ÛúÖ ×“Ö®ŸÖ¾Ö®Ö Ûú¸®Öê »ÖÝÖê ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ »ÖÖîÛúÖ×®ŸÖÛú ¤ê¾ÖÖêÓ ®Öê †ÖÛú¸ ˆ®ÖÛê ×¾Ö¸ŒŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖêÓ ÛúÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö ×ÛúµÖÖ ×•ÖÃÖ ÃÖê ˆ®ÖÛúÖ ¾Öî¸ÖÝµÖ †Öî¸ ³Öß †Ö׬ÖÛú ²ÖœÍ ÝÖµÖÖ … †®ŸÖ´ÖêÓ ¾Öê •µÖêš ¯Öã¡Ö ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö ÛúÖê ¸Ö•µÖ ¤êÛú¸ Æ•ÖÖ¸ ¸Ö•Ö†Öê Ûê ÃÖÖ£Ö ¤ß×õÖŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê †Öê¸ Ûúך®Ö ŸÖ¯ÖõÖÖ†ÖêÓ ÃÖê Ûê¾Ö»Ö–ÖÖ®Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¸ †¯Ö®Öß ×¤¾µÖ ¾ÖÖÞÖßÃÖê ¯Ö£Ö-³ÖÎÖ®ŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖêÓ ÛúÖê ÃÖ““ÖÖ ´ÖÖÝÖÔ ²ÖŸÖ»ÖÖ®Öê »ÖÝÖê †Öî¸ Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ †ÖšÖêÓ Ûú´ÖÖÔê ÛúÖê ®Ö™Ûú¸ ´ÖÖêõÖ Ã£ÖÖ®Ö¯Ö¸ ¯ÖÆÓã“Öê ÝÖµÖê … ‡¬Ö¸ ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö Ûúß †ÖµÖã¬Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖêÓ “ÖÛθŸ®Ö ¯ÖÎÛú™ Æã†Ö וÖÃÖ ´ÖêÓ ‹Ûú Æ•ÖÖ¸ †Ö¸ê £Öê †Öî¸ •ÖÖê ÛúÖ×®ŸÖ ÃÖê ÃÖÆÄÖ ×Ûú¸ÞÖ ÃÖæµÖÔ-ÃÖÖ “Ö´ÖÛúŸÖÖ £ÖÖ … “ÖÛθŸ®Ö ÛúÖê †ÖÝÖê Ûú¸ ¸Ö•ÖÖ ×¤×ݾֵ֕ÖÛê ×»ÖµÖê ×®ÖÛú»Öê †Öî¸ Ûãú” ÃÖ´ÖµÖ ²ÖÖ¤ פ×ݾֵ֕Öß ÆÖêÛú¸ »ÖÖî™ †ÖµÖê … †²Ö ²Ö•ÖήÖÖ×³Ö “ÖÛξ֟ÖßÔ ÛúÆ»ÖÖ®Öê »ÖÝÖê £Öê … ˆ®ÖÛúÖ ¯ÖΟÖÖ¯Ö †Öî¸ µÖ¿Ö ÃÖ²Ö †Öê¸ ±î»Ö ¸ÆÖ £ÖÖ … ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÖÃÖÖ ÃÖ´¯Ö×¢Ö¿ÖÖ»Öß ¯Öã¹ýÂÖ ¤æÃÖ¸Ö ®ÖÆßÓ £ÖÖ … •ÖÖê Ûê¿Ö¾Ö ( ÁÖß´ÖŸÖß ÛúÖ •Öß¾Ö ) þÖÝÖÔ ÃÖê “ÖµÖÛú¸ ˆÃÖ ¯ÖãÞ›¸ß×ÛúÞÖß ¯Öã¸ß ´ÖêÓ Ûãú¾Ö긤¢Ö †Öî¸ †®Ö®ŸÖ´ÖŸÖß ®ÖÖ´ÖÛú ¾Ö꿵Ö-¤´¯Ö×ŸÖ Ûê ¬Ö®Ö¤ê¾Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Öã¡Ö Æã†Ö £ÖÖ ¾ÖÆ ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö ÛúÖ ÝÖéƯÖ×ŸÖ ®ÖÖ´ÖÛú ¸Ÿ®Ö Æã†Ö … ‡ÃÖ ¯ÖÎÛúÖ¸ ®ÖÖî ×®Ö×¬Ö †Öî¸ “ÖÖî¤Æ ¸Ÿ®ÖÖêÓ ÛúÖ Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖ´ÖÎÖ™ ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö ÛúÖ ÃÖ´ÖµÖ ÃÖãÜÖ ¸Ÿ®Ö  ÃÖê ²Öߟ֮Öê, »ÖÝÖÖ …  ×ÛúÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ²Ö•ÖήÖÖ×³Ö ÛúÖ ×“Ö¢Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖê ×¾Ö¸ŒŸÖ ÆÖê ÝÖµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ¾Öê †¯Ö®Öê-²Ö•ÖΤ®ŸÖ ¯Öã¡Ö ÛúÖê ¸Ö•µÖ ÛúÖ ³ÖÖ¸ ÃÖÖîÓ¯ÖÛú¸ ÃÖÖê»ÖÆ Æ•ÖÖ¸ ¸Ö•ÖÖ†ÖêÓ , ‹Ûú Æ•ÖÖ¸ ¯Öã¡ÖÖêÓ, †Öš ³ÖÖ‡µÖÖêÓ †Öî¸ ¬Ö®Ö¤ê¾Ö Ûê ÃÖÖ£Ö ŸÖߣÖÔÛú¸ ¤ê¾Ö Ûê ÃÖ´Öß¯Ö ¤ß×õÖŸÖ ÆÖêÛú¸ ŸÖ¯ÖõÖÖ Ûú¸®Öê »ÖÝÖê … ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö ®Öê ¾ÖÆßÓ¯Ö¸ ¤¿ÖÔ®Ö ×¾Ö¿Öãˬ¤ ×¾Ö®ÖµÖ ÃÖ´¯Ö®®ÖŸÖÖ , ¿Ö߻־ÖΟÖÖêÓ ´ÖêÓ †×ŸÖ“ÖÖ¸ ®ÖÆßÓ »ÖÝÖÖ®ÖÖ, ×®Ö¸®ŸÖ¸ –ÖÖ®Ö´ÖµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ ¸ÜÖ®ÖÖ , ÃÖÓ¾ÖêÝÖ, ¿ÖŒŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ ŸÖ¯Ö †Öî¸ ŸµÖÖÝÖ , ÃÖÖ¬Öã ÃÖ´ÖÖ×¬Ö ¾ÖîµÖÖ¾Ö韵Ö, †ÆԤ˳Ö׌ŸÖ, †Ö“ÖÖµÖÔ ³Ö׌ŸÖ. ²ÖÆãÁÖãŸÖ ³Ö׌ŸÖ, ¯ÖÎ¾Ö“Ö®Ö ³Ö׌ŸÖ, †Ö¾Ö¿µÖÛúÖ¯Ö׸ÆÖ×ÞÖ ´ÖÖÝÖÔ ¯ÖγÖÖ¾Ö®ÖÖ †Öî¸ ¯ÖÎ¾Ö“Ö®Ö ¾ÖÖÃÖ»µÖ ‡®Ö ÃÖÖê»ÖÆ ³ÖÖ¾ÖÖ®ÖÖ†ÖêÓ ÛúÖ ×“ÖÓŸÖ¾Ö®Ö ×ÛúµÖÖ ×•ÖÃÖÃÖê ˆ®ÆêÓ ŸÖߣÖÔÛú¸ ¯ÖÎÛéú×ŸÖ ÛúÖ ²Ö®¬Ö ÆÖê ÝÖµÖÖ … †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ´ÖêÓ ¾Öê ÁÖ߯ÖÎ³Ö ®ÖÖ´ÖÛúÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ Ûúß ×¿ÖÜÖ¸ ¯Ö¸ ¯ÖÆãÓ“Öê †Öî¸ ¾ÖÆÖÓ ¿Ö¸ß¸ ÃÖê ´Ö´ÖŸ¾Ö ”Öê›ÍÛú¸ †ÖŸ´ÖË-ÃÖ´ÖÖ×¬Ö ´ÖêÓ »Öß®Ö ÆÖê ÝÖµÖê … וÖÃÖ Ûê ±ú»Öþֹý¯Ö ®ÖÀ¾Ö¸ ´Ö®Öã嵅 ¤êÆ ÛúÖê ”Öê›ÍÛú¸ ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖ׬¤ ´Öê †Æ×´Ö®¦ Æã‹ … ¾ÖÆÖÓ ˆ®ÖÛúß †ÖµÖã ŸÖêŸÖßÃÖ ÃÖÖÝÖ¸ ¯ÖδÖÖÞÖ £Öß … †Öî¸ ¿Ö¸ß¸ ‹Ûú ÆÖ£Ö ‰Óú“ÖÖ ÃÖ±ê¤ ¸ÓÝÖÛúÖ £ÖÖ … ¾Öê Ûú³Öß ÃÖÓÛú»¯Ö ´ÖÖ¡Ö ÃÖê ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Æã‹ •Ö»Ö “ÖÓ¤®Ö †Öפ ÃÖê ו֮Öꮦ ¤ê¾ÖÛúß ¯Öæ•ÖÖ Ûú¸ŸÖê †Öî¸ Ûú³Öß †¯Ö®Öß ‡“”ÖÃÖê ¯ÖÖÃÖ ´ÖêÓ †ÖµÖê Æã‹ †Æ×´Ö®¦ÖêÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ŸÖŸ¾Ö “Ö“ÖÖÔ‹ Ûú¸ŸÖê £Öê … ŸÖêŸÖßÃÖ Æ•ÖÖ¸ ¾ÖÂÖÔ ²ÖßŸÖ •ÖÖ®Öê ¯Ö¸ ˆ®ÆêÓ †ÖÆÖ¸ Ûúß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ ÆÖêŸÖß £Öß ÃÖÖê ³Öß ŸÖŸÛúÖ»Ö ÛúÞš ´ÖêÓ †´ÖéŸÖ —Ö¸ •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ … וÖÃÖÃÖê ×±ú¸ ˆŸÖ®Öê Æß ÃÖ´ÖµÖÛê ×»Ö‹ ×®Ö׿“Ö®ŸÖ ÆÖê •ÖÖŸÖê £Öê … ˆ®ÖÛúÖ À¾ÖÖÃÖÖꓔ˾ÖÖÃÖ ³Öß ŸÖêŸÖßÃÖ ¯ÖõÖ ´ÖêÓ “Ö»ÖÖ Ûú¸ŸÖÖ £ÖÖ … ÃÖÓÃÖÖ¸ ´ÖêÓ ˆ®Ö •ÖîÃÖÖ ÃÖãÜÖß ÛúÖê‡Ô ¤æÃÖ¸Ö ®ÖÆßÓ £ÖÖ … µÖÆ †Æ×´Ö®¦ Æß †ÖÝÖê “Ö»ÖÛú¸ Ûú£ÖÖ ®ÖÖµÖÛú ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ¾ÖéÂÖ³Ö®ÖÖ£Ö ÆÖêÝÖÖ … ×¾Ö•ÖµÖ, ¾Öî•ÖµÖ®ÖŸÖ •ÖµÖ®ŸÖ, †¯Ö¸Öו֟Ö, ÃÖã¾ÖÖÆã, ´ÖÆÖ²ÖÖÆã, ²ÖÖÆã, ¯Ößš ´ÖÆÖ¯Ößš †Öî¸ ¬Ö®Ö¤ê¾Ö ³Öß •ÖÖê ‡®ÆßÓ Ûê ÃÖÖ£Ö ¤ß×õÖŸÖ ÆÖê ÝÖµÖê £Öê … †ÖµÖã Ûê †®ŸÖ ´ÖêÓ ÃÖ®µÖÖÃÖ ¯Öæ¾ÖÔÛú ¿Ö¸ß¸ ”Öê›ÍÛú¸ ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÔ ×ÃÖ׬¤ ×¾Ö´ÖÖ®Ö ´ÖêÓ †Æ×´Ö®¦ Æã‹ £Öê … ‡®Ö ÃÖ²ÖÛúÖ ¾Öî³Ö¾Ö ¾ÖÝÖî¸Æ ³Öß †Æ×´Ö®¦ ¾Ö•ÖήÖÖ×³Ö Ûê ÃÖ´ÖÖ®Ö £ÖÖ … µÖê ÃÖ³Öß ³ÖÝÖ®ÖÖ¾Ö ¾ÖéÂÖ³Ö¤ê¾Ö Ûê ÃÖÖ£Ö ´ÖÖõÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ Ûú¸êÓÝÖê …