Instinkti

Lekcije za Starije

INSTINKTI

Instinkti igraju značajnu ulogu u našem životu.Oni utiču i na naše ponašanje i na neše navike.U Đainskom Kanonu su opisani sa karmičke filozofske tačke gledišta. Jedna od modernih disciplina nauke danas jeste psihologija ponašanja koja naglašava izvorni instinkt u obliku prirodnih sklonosti i oblika života i emocija,osećanja.Ona odgovara karmičkim objašnjenjima.

Šta je instinkt?

Pre svega,trebamo razumeti koncept instinkta.Postoje dva značenja.Prvo je-emocije koje se u psihološkim rečnikom nazivaju izvornim instinktom a drugo je-svest.Šta god da radimo,na to je uticano tekućom snagom posebnih tipova emocija.Drugim rečima,instinkt (Samgja)znači određeni tip sklonosti svesti u kojoj se kombinuju svesno i podsvesno .To se naziva emocijama.Unutarnjii i spoljni uzroci utiču na nastanak emocija.Njihov materijalni uzrok su karme.Istovremeno spoljnje okruženje takođe utiče na njihov nastanak.

Thananga Sutra, jedna od Agama,opisuje deset oblika instinkta.Prvih osam su emocionalni ili sentimentalni instinkti dok su preostala dva povezani sa određenim tipom procesa mišljenja.

 1. Instinkti apetita, Ahara samgja
 2. Instinkti straha, Bhaya samgja
 3. Instinkti parenja, Maithun samgja
 4. Instinkti posedovanja ,Parigraha samgja
 5. Instinkti gneva ,Krodha samgja
 6. Instinkti ponosa ,Mana samgja
 7. Instinkti obmane, Maya samgja
 8. Instinkti pohlepe ,Lobha samgja
 9. Instinkti imitacije, Ogha samgja
 10. Instinkti svetovnih želja, Loka samgja

Ponašanje i navike su proizvod obmanjujuće karme(Mohaniya Karma). Zbog uticaja inktinkata čovek menja navike i svoju prirodu.Stoga gore navedena klasifikacija može biti shvaćena u svetlu filosofije karmi i psiholoških podela.

Rezultat obmanjujućih karmi

 1. Izvorne emocije
 2. Strah -Strah
 3. Gnev- Gnev
 4. Gađenje (đugupsa) -Mržnja
 5. Ženski libido (striveda) -Seksualnost
 6. Muški libido (purušveda) -Seksualnost
 7. Zajednički libido (napunškaveda,biseksualnost)- Seksualnost
 8. Ponos- Kompleks superiornosti
 9. Pohlepa -Vlasništvo
 10. Udovoljavanje (Rati)- vezanost
 11. Nezadovoljstvo (Arati) -tuga

Slična podela je data i od poznatog psihologa Mac Dowel-a u terminima psihologije :

 1. Izvorne sklonosti-Izvorne emocije
 2. Sklonost povlačenja-Strah
 3. Sklonost napinjanja,borbe- Gnev
 4. Sklonost radoznalosti-željnost
 5. Sklonost potrage za hranom-Apetit
 6. Sklonost očinstva-Privrženost
 7. Sklonost gađenja-Mržnja
 8. Sklonost osećanja pripadnosti-osećanje pripadnosti
 9. Sklonost razmnožavanja- seks
 10. Sklonost predrasude-superiornost
 11. Sklonost inferiornosti-kompleks niže vrednosti
 12. Sklonost prikupljanja- imetak
 13. Sklonost stvaranja-kreativnost
 14. Sklonost prošenja-sažaljenje
 15. Sklonost humora-zadovoljstvo

Gore navedene podele možemo sažeti u tri grupe. To su:

 1. Prva grupa: Instinkti apetita,straha ,razmnožavanja i posedovanja.Oni postoje u svakom stvorenju na svetu. Instinkte apetita nalazimo u svima.Zbog toga biće oseća glad i traži hranu.Zaista,veliki deo naših života je pokrenut time.Brojne navike živih bića su pokrenute strahom.Osećanje da ćemo biti povređeni stvara strah.Sva bića imaju instinkt za parenje.Instinkti posedovanja postoje i u ljudima i u životinjama.Oni prikupljaju potrebno i žele još više i više zbog tog instinkta.
 2. Druga grupa:Gnev,ponos,obmana i pohlepa.Ova grupa instikata takođe postoji u svim živim bićima,ali su kod čoveka oni razvijeniji i izraženiji.
 3. Treća grupa:Oponašanje i svetovne želje.Sva bića gledaju i oponašaju druga bića a takođe imaju i svoje želje.

Prva grupa instikata je prethodnica aktiviranja ostalih instinkata.Na primer,kada osoba postane gladna i ako ne utoli glad postaje gnevna.Da bi došli do novca,ljudi se koriste prevarnim metodama.Jednom kad počnemo da prikupljamo,pohlepa počinje i može doći do nasilja,korupcije itd.Na ovaj način može se reći da prva grupa aktivira ostale ili da su međusobno povezane.

Nastanak Instinkata:

Sada nastaje pitanje šta ili ko je odgovoran za postojanje instinkata?U tom smislu ćemo ilustrovati unutarnji i spoljašnje uzroke.

Instinkti Apetita

 1. Unutarnji: usled razvoja osećanja i obmanjujućih karmi.
 2. Spoljnji: usled praznine u stomaku,viđenjem hrane,stalnim razmišljanjem o hrani i mirisanjem iste.

Instinkti Straha

 1. Unutarnji: obmanjujuće karme
 2. Spoljnji: Kompleks inferiornosti,vizualizacijom strašnih događaja,stalnim razmišljenjem o strahu.

Instinkti Parenja

 1. Unutarnji: obmanjujuće karme
 2. Spoljnji: Jačanjem mišića i telesnih organa,slušanjem ili čitanjem materijala povezanih sa razmnožavanjem i stalnim razmišljanjem o tome.

Instinkti Posedovanja:

 1. Unutarnji: obmanjujuće karme
 2. Spoljnji:Već posedovanjem nečega,slušanjem ili razmišljanjem o imetku.

Na ovaj način Instinkti gneva,ponosa itd su takođe podgrejani obmanjujućim karmama i aktivirani su spoljnjim situacijama.

Uticaj Instinkata:

Oni nisu samo povezani sa našim osećanjima već i sa fizičkim i mentalnim funkcijskim strukturama takođe.Oni utiču na spoljnje kao i na unutarnje funkcionisanje tela.Takođe zahvataju mentana stanja i osećanja.Možemo ih primetiti kao:

Spoljnje promene:

 1. Facijalni izražaji
 2. Vokalni izražaji
 3. Fizički položaj i gestovi

Unutarnje promene:

 1. Stanja uma
 2. Osećanje svesnosti
 3. Psihološke odgovore
 4. Nervni sistem
 5. Lučenje žlezda
 6. Krvni sastav

Naučni prilaz :

Dugo vremena je verovano da je mozak izvor energije i sedište impulsa kod čoveka.Značajan napredak u Endrokrinologiji (naučnoj grani koja se bavi endokrilnim sistemom) u neposrednoj prošlosti je pokazao da strasti i izražavanje utiču na endokrini sistem.

Endokrini sistem je osnova formacijama navika u čoveku.Navike se manifestuju u nervnom sistemu i tada postaj obrazac našeg ponašanja.Tako su manifestacija i ponašanje funkcije nervnog sistema,ali mesto rođenja-produkcioni centar Instinkata jeste endokrini sistem.Endokrini sistem drži kontrolu preko hemijskih regulatora zvanih hormoni.Hormoni regulišu telesne funkcije.Ovi hemijski poslanici vrše značajan uticaj na mentalna stanja, emocije i obrasce ponašanja individue.Oni su glavni pokretači koji začinju osećanja i rezultiraju u akcijama koje zadovoljavaju potrebe za ljubavlju,mržnjom ,strahom itd.Stoga je moguće da endokrini sistem jeste osnova Instinkata,sa grube tačke gledišta ali u stvari su karme odgovorne za nastanak instinkata.

Kako se instinkti mogu promeniti?

Dakle, najvažnij zadatak koji je pred nama je ste kako te instinkte i potrebe,impulse i osećanja umiriti? U ovom kontekstu možemo steći dobrobit redovnim praktikovanjem meditacije.Postoje različiti načini na ovom polju.Jedan od njih je vizuelizacija svetle bele boje kao centra prosvetljenja koji se nalazi na sredini čela.Ako osoba redovno praktikuje ovu meditaciju,on ili ona može kontrolisati svoj gnev i povećati svoju moć tolerancije do velikih razmera.Drugi značajan proces meditacije jeste posmatranje dubokog disanja,koji pomaže da umanjimo intenzitet instinkata.Stoga,redovna praksa meditacije razvija balansiranu i integrisanu ličnost smanjujući intenzitet instinkata.