Ang Agams

Acharang Sutra (Aayarang) PDF
Sutrakratang Sutra (Suyagdang) PDF
Sthananga Sutra (Thanang) PDF
Samavayanga Sutra PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 01 PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 02 PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 03 PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 04 PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 05 PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 06 PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 07 PDF
Jnata Dharma Kathanga Sutra (Nayadhammakahao) PDF
Upasaka Dashanga Sutra (Uvasagdasao) PDF
Antah Kradashanga Sutra (Anatagaddasao) PDF
Anuttaroupa Patika Dashanga Sutra (Anuttarov Vaiya Dasao) PDF
Prashna Vyakrana Sutra (Panha Vagarnai) PDF
Vipaka Sutra (Vivagsuyam) PDF