Ang Agams

Acharang Sutra (Aayarang)PDF
Sutrakratang Sutra (Suyagdang)PDF
Sthananga Sutra (Thanang)PDF
Samavayanga SutraPDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 01PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 02PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 03PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 04PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 05PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 06PDF
Vhakhya Prajnapti or Bhagavati Sutra (Viyah Pannati) Part 07PDF
Jnata Dharma Kathanga Sutra (Nayadhammakahao)PDF
Upasaka Dashanga Sutra (Uvasagdasao)PDF
Antah Kradashanga Sutra (Anatagaddasao)PDF
Anuttaroupa Patika Dashanga Sutra (Anuttarov Vaiya Dasao)PDF
Prashna Vyakrana Sutra (Panha Vagarnai)PDF
Vipaka Sutra (Vivagsuyam)PDF