D

D

Dates Khajur
Dough Kanak
Drawing room Divakhanu
Drum stick Saragvani sing
Dry Sutha
Dry coconut Khoparu
Dry dates Kharek
Dry gourd Tumbadi
Dry gum Gundar