Select Bibliography

Bha. = Bhasya;

Comm.= Commentary;

C. = Curni;

N. = Niryukti;

T. = Tika;

Vr. = Vrtti.

BUDDHIST:

Anguttaranikaya 5 Vols., P. T. S., London, 1885-1900.

Dhanimapada Pocket Ed. N. K. Bhagwat, Bombay.

Dighanikaya 3 Vols., Ed. Rhys David and J. Charpentier, P. T. S., London, 1889-1911.

Mahavegga Ed. N. K. Bhagwat, Bombay University, 1944.

Majjhimanikaya 3 Vols., Ed. V. Trencher and R. Chalmers, London, 1888-99.

Milindapanha Ed. V. Trenckner, London, 1880.

Samyuttanikayas 5 Vols., Ed. M. Leon Feer, London, 1884-98.

Theragatha Ed. N. K. Bhagwat, Bombay University, 1939.

Theragatha Ed. N. K. Bhagwat Bombay University, 1937.

Vinayapitaka 5 Vols., Ed. Oldenberg, London, 1879-83.

JAINA:

(a) SVETAMBARAS CANONICAL:

Avassaya (Avasyaka)

Bha.

Comm. Haribhadra, Agamodaya Samiti, Bombay, 1916.

Malayagiri, Agamodaya Samiti, Bombay, 1928.

N. by Bhadrabhahu.

Ayaranga (Ayar.)

Comm. Silanka, Surat, 1935.

N. by Bhadrabahu.

Transl. by H. Jacobi, SEE., XXII, 1884.

Bhagavati (Bhag.)

Comm. Abhayadeva, Agamodaya Samiti, Bombay, 1921.

Brhatkalpa (Bri. kalp. or kappa.)

Bha. Sanghadasagani.

Comm. Malayagiri and Ksemakirti, Atmananda Jaina Sabha, Bhavnagar, 1933-38.

Kalpa-Vyavahara-Nisitha Sutra, Ahmedabad.

Transl. in I.A., Vol. 39., pp. 257ff.

Dasasayakkhandha (Dasa.) Lahore, 1936.

Dasaveyaliya (Dsv.)

Comm. Ed. K. V. Abhyankar, Ahmedabad, 1938. Niryukti, Bhadrabahu.

Isibhasiya (Isb.)

Surat, 1927.

Jiyakappa (Jit.)

Ed. Muni Punyavijaya, Ahmedabad, V.S. 1994.

Ed. Muni Jinavijaya, Ahmedabad, V.S. 1983.

Kappasutta (Kalp. )

Comm. ‘Kalpalata-Vyakhya’ by Samayasundara, Surat. Transl. Jacobi, SBE., XXII, 1884.

Mahanisiha (Mh. N.)

Ed. W. Schubring, Berlin, 1918.

Nisiha (Nis.) Bihasya.

Ed. W. Schubring, Leipzig, 1918.

Oghaniijutt’, (Oha N.)

Bhasya.

Comm. Dronacarya, Bombay, 1919.

Ovavai (aup. or Ova.)

Comm. Abhayadeva, Surat, V.S. 1994.

Painnaya (Ten) Aurapacchakkana, Bhattapainna, , Gacchacara, Ganivijja, Mahapaccakhana, Maranasamahi, Santhara, Tandulaveyaliya; Bombay, 1927.