References

L. John A. (ed.) Selble, Encyclopaedia of Religion and Ethics,
Vol.ii, p.63
1. See for detail the author’s Ph.D. thesis ” Jainism in Buddhist
Literature”. Alok Prakashan, Nagpur, l972.
2. Panhavagarahai, 9.3.l; Nayadhmmakahao, 1.l9.32; Thananga, 9.62;
l0.l6;
3. Anguttaranikaya, I, 167; Dighanikaya, iii, 16; Samyuttanikaya, I,
45;
Dhammapada, 164 etc.
4. Williams, Sanskrit English Dictionary, s.v. Sramana, p.p.1057.
5. Adipurana of Jinasen, Varanasi, l951.
6. Suryasiddhanta, Calcutta, l925, l.18-19.
7. Sandhya Brahmana, Tika on 17.1.5.
8. Astadhyayi, 5.3.ll3; Katyayana Srautasutra, Tika on 20.4.3.
9. Katyayana Srautasutra, Tika on 24.4.39,26 & 30.
10. Katyayana Srautasutra,Tika on 24.4.39.26 &30
11. Atharvaveda, xiv. 12.1-4.
12. Arhan bibharshi sayanani..Rgveda, 2.4.33.10.
13. Munayo vatarasanah pisangah vasato malah. Vatasyanudhrajim yanti
yaddvaso abiksata. Rgveda, 10.11.136.2-3
14. Bahirsi tasminneva �.nabheh��. Bhagwatpurana, 5.3.20 Sivapurana,
7.2.9
15. Mahabharata, 225.37
16. Ibid. 227.17
17. Rgveda, 7.21.5
18. Jain Bhagchandra Bhaskar, Jain Sanskriti Kosa, Sanmati Research
Institute of Indology, Nagpur, 2002, Volume, l. pp. 128-178
19. Shastri, S.Shrikanth, The Original Home of Jainism, JA.xv.p.58
20. Marshal, Sir John, Mohan-jo-daro, Vol.l, pp.110-111; 33-34
21. Survival of the Pre-historic Civilization, Memoir. – ASI.
22. Mookerji, Radha Kumud, Hindu Civilization, pp.20-21;Bharatiya
Vidyabhavan, Bombay, l977
23. Jain Bhaskar, Jainism in Buddhist Literature, Nagpur, pp.23-24
24. Tattvarthasutra, 5.21
25. Ayarangasutta, ed. Acarya Mahaprajna, l75; 1.4.23, p.193
26. Manusyajatirekaiva Vratinamodayodbhava. Vrttibheda hi
tadbhedaccaturvidhyamihsnute. Jinasena’s Adipurana,-Ed. Pt.
Pannalala Jain,
Bharatiya Jnanapeeth, New Delhi, l998, 38.45
27. . Jinendra Varni ( Ed.), Samanasuttam, Agam Prakashan, Revadi,
l996,
Gatha, 24.p.7
28. . Vyakhya Prajnapti (Bhagavatisutra), 2.2.5.6-7
29. . Acarangasutra, l.5.4., See also Jaina Sutras, part l ,p.50.
30. . See Acarangasutra, l.4.l. trans. Jacobi, p.36.
31. Ibid. L.l.l-7, pp.l-4
32. See Ibid. L.l.2, pp.3-5; Dhaka, Gomattasara Karmakanda,
Mulacara,
Prajnapana etc.
33. Parasparopagraho Jivanam, Tattvarthasutra, 5.21.
34. Pancastikaya, 27-28
35. Tattvarthasutra, 1.1
36. . Uttaradhyayana, 28.30
37. Tattvartharajavartika, l.47-48
38. Sarvarthasiddhi, p. l
39. Pdmanandipancavimsika, 6-7
40. Ratnakarandaka Sravakacara, 25
41. Purusarthasidhyupaya, 79-81.
42. 42. Sarvarthasiddhi, 7.22;
43. Uttaradhyayanasutra, 26.21-22

Professor Bhagchandra Jain ” Bhaskar ”
Former Professor and Director, Jain Studies, R.U.Jaipur
Former Professor and Head, Pali-Prakrit Deptt.N.U.
Former Profesor and Drector, Parshvanath Vidyapeeth, Varanasi
Presently Professor and Joint Director, National Institute of Prakrit Studies and Research, Shramanabelagola, Mysore University.
Address for correspondence:

Near Kasturba Library,Tukaramachal,
Sadar, NAGPUR-440001
Phone: 0712-2541726
E-mail  : [email protected]