Social Institutions and Leaders of Africa

Shree Sthanakvasi Jain Mandal,
Jain Bhavan Forest Road,
P O Box 46469,
Nairobi Kenya , E Africa.
Jain Svetamber Derawasi,
P.O. Box 80711,
Lagoni Road,
Mombasa Kenya, E Africa.
Jain Association,
P. O. Box 50272 (RW),
Lusaka, Zambia.
Ramnikbhai Dhanani,
Visa Oshwal Community,
Thika Kenya, East Africa.
Gulabibhai Shah,
Jain Sangh of Tanzania,
P.O.Box 3016,
Dar Es Salaam, Tanzania,
East Africa.