Samayasārasamaysri.jpg (6226 bytes)

SAMAYASĀRA
by
Kund – Kund

samaysrp.jpg (8285 bytes)

Every Spiritual quest is incomplete without Samaysar.

1Jiva
2Jiva-Ajiva
3Karma
4Punya-Pap
5Asrva
6Samvar
7Nirjara
8Bandha
9Moksha
10Sarva-Vishudha