Samayasārasamaysri.jpg (6226 bytes)

SAMAYASĀRA
by
Kund – Kund

samaysrp.jpg (8285 bytes)

Every Spiritual quest is incomplete without Samaysar.

1 Jiva
2 Jiva-Ajiva
3 Karma
4 Punya-Pap
5 Asrva
6 Samvar
7 Nirjara
8 Bandha
9 Moksha
10 Sarva-Vishudha