Mixed Jain Topics

    1. Atithi_Samvibhag
    2. Laalten
    3. Sthapn8_7_98_s
    4. Daheg
    5. Marta
    6. Kewal_gyan_ki_mahima
    7. Bade Baba ka Chalisa

    1. Laalten 
    2. Parshvanath track 02 a 
    3. Sootr1996
    4. Sootr1996 9
    5. Sootr1996 10
    1. Vidhyasagarji maharaj – sadhu and shrawak
    2. Vidhyanandji – Syadvad
    3. Vidhyanandji – Shastra_Vanchan
    4. Vidhyanandji – Punya and Pap
    5. Vidhyanandji – Atma – Soul
    6. Vidhyanandji – Arjav
    7. vs_janbuzkar andhe bane.wma
    8. vs_mukhada dekh le darpanme.wma

    1. Mansniryat
    2. Jin_shasan_ki_mahima
    3. Dard
    4. Bradho_ka_Anubhav
    5. Raja_aur_Praja____s
    6. gookula
    7. Raja_or_Preja
    8. Saty_ki_Jeet__s
    9. Chamde_ka_Tyag
    10. greh
    11. Mata_Pita_ki_Seva_ka_fa
    12. Praja
    13. Sanskar
    14. Dibbe_ka_Doodh__s
    15. Annusation
    16. atit
    17. Raksha_Bandhan__s
    18. Ratri_Bhojan
    19. Soch_Samajh
    20. Pati_aur_Patni_ki_Marya
    21. Ahardan
    22. Ahinsha
    23. Ratri_bhojan

    1. Gatha40_41_273_277__s
    2. Gatha41_42_278_281__s
    3. Gatha42_282_283__s
    4. Gatha42_43_284_290__s
    5. Gatha43_44_291_297__s
    6. Gatha44_45_298_304__s
    7. Gatha45_305_308__s
    8. Gatha46_308_310__s
    9. Gatha46_47_310_314__s
    10. Gatha47_48_315_320__s
    11. Gatha48_321_323__s
    12. Gatha49_324_326__s
    13. Gatha50_326__s
    14. Gatha50_51_326_331__s
    15. Gatha51_52_332_334__s
    16. Gatha52_53_335_338__s
    17. Gatha53_339_340__s
    18. Gatha54_341_342__s
    19. Gatha54_55_343_344__s
    20. Gatha55_56_345_350__s
    21. Gatha56_351_352__s
    22. gatah57_353_355__s
    23. Gatha57_58_356_359__s
    24. Gatha58_59_360_362__s
    25. Gatha59_363_364__s
    26. Gatha59_365_366__s
    27. Gatha60_61_367_368__s
    28. Gatha61_371_376_31198_s
    29. Gatha62_369_370_21198_s
    30. Gatha63_377_378_41198_s
    31. Gatha64_379_51198_s
    32. Gatha64_65_380_381_71198_s
    33. Gatha65_382_384_91198_s
    34. Gatha66_385_387_101198_s
    35. Gatha67_388_390_111198_s
    36. Gatha68_391_394_121198_s
    37. Gatha68_395_397__s
    38. Gatha69_398_399__s
    39. Gatha70_400_401__s
    40. Gatha70_71_402_403__s
    41. Gatha71_403_404__s
    42. Gatha72_405_408__s
    43. Gatha72_73_409_414__s
    44. Gatha73_74_415_423__s
    45. Gatha74_75_424_430__s
    46. a86Gatha_431_436__s
    47. b87Gatha_437_444__s
    48. c88gatga_445_449__s
    49. d89Gatha_450_452__s
    50. e90Gatha_453_459__s
    51. f91Gatha_460_465__s
    52. g92Gatha_466_470__s
    53. h93Gatha_473_475__s
    54. Gatha81_82_473_475__s
    55. Gatha82_83_476_478__s
    56. Gatha83_479__s
    57. Gatha84_480_482__s
    58. Gatha84_85_483_485__s
    59. Gatha85_486_488__s