Life of Mahavir Swami – 48 Images

Life of Tirthankara Bhagwan Mahavira

48 plates (Images)

Munishri Yashovijayji (Acharya Shri Yasodev suriji)

Artist – Gokuldas Kapadia

Publishers – Jain Sanskruti Kala Kendra &

Shri ParshVA Padmavati Trust