DIKSHA DANESHVARI ACARYA GUNARATNA SURI           

 4 December 1932 — 14 July 2020