SAMAYA SAR

 

Why SAMAYA SAR ?

*Every spiritual quest is incomplete without Samaya Sar

*Any knowledge of self is incomplete without Samaya Sar

Achieve  
 
  • true spirituality
  • true self knowledge
  • true liberation
  • true freedom
  • only with Samaya Sar.


Author Kund-Kund
Time 1st century B.C.
Original script -Prakrit (Shourseni Ardha Magdi)

-Hindi - Pandit Bal Bhadra Jain

-Sanskrit - Amrit Chandra Acharya

-Hindi Gatha - Dr. H. Bharilla

-English - Prof. A. Chakravarti

-Prakrit Audio - Uma Gurg

-Hindi Audio - Ashok Bajpayee

Colours - Golden - Nokarma

- Blue - Dravya Karma

- Orange - Bhav Karma

- Crystal clear - Pure Soul