www.jainworld.com                                                                                                                       www.jainworld.com 

DILBAHAR


 

2 tbsp. fennel seeds,      2 tbsp. sesame seeds,

2 tbsp. sali betel nut,      2 tbsp. dhania dal,

 2 tbsp. pumpkin seeds,       pinch of sahi masala.

Mix all the ingredients. Color sesame seeds for a change.

 

www.jainworld.com                                                                                                                       www.jainworld.com