Samaysar

Samaysar

by Acharya Shri Vidhyasagarji Maharaj

Samaysaar gatha_1
Samaysaar gatha_2
Samaysaar gatha_3
Samaysaar gatha_4
Samaysaar gatha_5-6
Samaysaar gatha_7-8
Samaysaar gatha_9-10
Samaysaar gatha_11
Samaysaar gatha_12(Befour)
Samaysaar gatha_12
Samaysaar gatha_13
Samaysaar gatha_14
Samaysaar gatha_15
Samaysaar gatha_16
Samaysaar gatha_17 18
Samaysaar gatha_19
Samaysaar gatha _20 21 22
Samaysaar_gatha_23TO25
Samaysaar_gatha__26
Samaysaar_gatha__27
Samaysaar_gatha__28
Samaysaar_gatha_29
Samaysaar_gatha_30_31
Samaysaar_gatha_32
Samaysaar_gatha_33_34
Samaysaar_gatha_35
Samaysaar_gatha_36
Samaysaar_gatha_37_38
Samaysaar_gatha_39_TO43
Samaysaar_gatha_44_45
Samaysaar_gatha_46_TO49
Samaysaar_gatha_50_TO55
Samaysaar_gatha_56_TO60
Samaysaar_gatha_61_TO62
Samaysaar_gatha_63_TO64

Samaysaar_gatha_71
Samaysaar_gatha_72
Samaysaar_gatha_73
Samaysaar_gatha_74
Samaysaar_gatha_76
Samaysaar_gatha_77
Samaysaar_gatha_78_79
Samaysaar_gatha_80TO81
Samaysaar_gatha_82
Samaysaar_gatha_83TO85