Jain Cartoon Books

Bhagwan Rushabhdev/Adinath
(1st  Tirthankara)