Samansuttam

Mangalasutra

Jinasasanasutra

Sanghasutra

Nirupanasutra

Samsaracakrasutra

Karmasutra

Mithyatvasutra

Raga-pariharasutra

Dharmasutra

Samyamasutra

Aparigrahasutra

Ahimsasutra

Apramadasutra

Siksasutra

Atmasutra

Moksamargasutra

Ratnatrayasutra

Samyag-Darsana-Sutra

Samyagjnanasutra

Samyakcaritrasutra

Sadhanasutra

Dvividha Dharmasutra

Sravakadharmasutra

Sramanadharmasutra

Vratasutra

Samiti-Guptisutra

Avasyakasutra

Tapasutra

Dhyanasutra

Anupreksasutra

Lesyasutra

Atmavikasasutra (Gunasthana)

Samlekhanasutra

Tattvasutra

Dravysutra

Srstisutra

Anekantasutra

Pramanasutra

Nayasutra

Syadvada Va Saptabhangisutra

Samanvayasutra

Niksepasutra

Samapana

Virastavana