TAMIL JAIN SONGS

mp3 song

Songs selected from classical Tamil literature

Navkar Bhakthi

Avirothinathar Thrivempavai

Thiruvilveedi (Parswanath)

Suprapatham

Jivaga Chintamani

Nilavulagu (24 Thirthankar)

Arpakkam Adishwarar

Parswanath Charan

Moovamudala (Neminath)

Thirunarungondai Arugan

Listen to Dharma

Parswanath Charan

Deepangudi Adinath

Happiness to all (Sanskrit)

Adiyai (Mahavir)

Thiruparuthikkunram (Kanchi) Mahavir Swamy

24 Thirthankar Pushpanjali (Sanskrit)

Thriunarungondai Parswanath

Kulathur Kushmandi Devi

Thirunarungondai Parswanath

(by Saivite Saint Appar Adigal when he was a Jain)

Adinath Suprapath

Arhat Charanam

 

Prayer for Universal Wellbeing

Parinirvan Kshetra Mangalam

 

 

HOME