ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >96. சூக்ஷம ஜீவன் என்பது யாது?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>: எவை சர்வலோகத்தில் பரவியும் அவைகளை எவரும் தடை செய்ய முடியாதோ அவைகளும் தடை செய்வதில்லையோ அப்படிப்பட்ட ஏகேந்திกขய ஜீவன்களே சூக்ஷமஜீவன்கள்.<br>
</p>

Previous Question Next