ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >89. ஸ்தாவரங்களின் பெயர் எத்தனை வகை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:கேவல ஞானம், கேவல தாசனம், அநந்த வீயம், அநந்த சுகம் முதலியன ஆத்மாவின் இயற்கைத் தன் மையாகும். மளப்பர்யக்ஞானம், மதிக்ஞானம், ஸ்ருதக்ஞானம், அவதிக்ஞானம், சக்ஷதாசனம், அசக்ஷதாசனம் இவைகள் செயற்கை குணமாகும். இவற்றில் இயற்கைக் குணங்கள் ஏற்கத்தக்கவை. செயற்கை குணங்கள் விடத்தக்கவை.<br>
<blockquote>1. பிருத்விகாயிகம்.<br>
2. ஜலகாயிகம்.<br>
3. அக்னிகாயிகம்.<br>
4. வாயுகாயிகம்.<br>
5. வனஸ்பதிகாயிகம் என்பன.<br>

</blockquote>

</p>

Previous Question Next