ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >87. நவரசங்களின் பெயரும் அவற்றின் இடங்களும் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. சோபையில் : ஸ்ருங்கார ரசம்.<br>
2. புருஷார்த்தத்தில் : வீரரசம்.<br>
3. கோமளஹிருதயத்தில் கருணாரசம்.<br>
4. ஆநந்தத்தில் : ஹாஸ்யரசம்.<br>
5. ரணஸ்ரங்காமில் : ரெளத்திர ரசம்.<br>
6. துக்கத்தில் : வெறுப்பு ரசம்.<br>
7. சோகத்திலும் பயத்திலும் : பயரசம்.<br>
8 ஆச்சாயத்தில் : அற்புதரசம்.<br>
9. வைராக்கியத்தில் : சாந்தரசம். இது எல்லா ரசங்களிலும் உயர்ந்தது. இந்த ஒன்பதும், லெளகிகமும் பரமார்த்திகமுமாம், இவைகள் ஞான திருஷ்டியின் உதயமானபின் ஏற்படுகிறது.<br>
</blockquote>

</p>

Previous Question Next