ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >83. நிமித்த ஞானம் எத்தனை வகைப்படும்? அவைகளின் குணங்கள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:8 விதமாகும். அவைகளால் இறந்தகால எதிர்கால விஷயங்களைச் சொல்ல முடியும்.<br>
<blockquote>1. வியஞ்சன : என்முங் முதலியன பார்த்து சுபாசுபமறிதல்.<br>
2. அங்கம் : சிரசு, கை, பாதம், பார்த்து சுபாசுபமறிதல்.<br>
3. ஸ்வரம் : உயிருள்ளதும் உயிரல்லாததுமுடைய சப்தம் கேட்டறிதல்.<br>
4. பூமி : பூமியின் மிருது சொரப்புதன்மையைப் பார்த்தறிதல்.<br>
5. சின்னம் : வஸ்திரம், சாஸ்திரம், ஆசனம் குடை முதலியன மொத்தங்களைக்கண்டு சுபாசுப மறிதல்.<br>
6. அந்தாக்ஷ : கிரஹணம், நக்ஷத்திரம், முதலியவற்றின் உதயத்தை ஆன்மாவாலறிதல்.<br>
7. லக்ஷணம் : ஸ்வஸ்திகம், கலசம், சங்கு, சக்கரம் முதலியவைகளாலறிதல்.<br>
8. ஸ்வப்னம் : சுபாசுபகனாக்களாலறிதல்.<br>


</blockquote>

</p>

Previous Question Next