ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >78. நவகேவலலப்திகள் யாவை?

</span><br>

<p><b>பதில் </b>:நான்குகாதி கர்மங்கள் நாசமடைந்த பிறகு 9 விசேஷ குணங்கள் கேவலி அரஹந்தருக்கு உண்டாவதற்கு நவகேவலலப்தி எனப்படும்.<br>
<blockquote>1. அனந்தஞானம்<br>
2. அனந்ததாசனம்<br>
3. க்ஷயிகசம்யக்த்வம்<br>
4. க்ஷயிகசாத்திரம்<br>
5. அனந்ததானம்<br>
6. அனந்தலாபம்<br>
7. அனந்தபோகம்<br>
8. அனந்தஉபபோகம்<br>
9. அனந்தவீயம் என்பன.
<br>

</blockquote>
</p>

Previous Question Next