ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >76. ஆத்ம தியானத்திற்கான காரணங்கள் யாவை?


</span><br>

<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. வைராக்யம் : சம்சார சார போகங்களிலிருந்து விரக்தியடைதல்.<br>
2. தத்வ விஞ்ஞான அறிவு உண்டாதல்.<br>
3. சகல பாகிரகங்களையும் விட்டுவிடல் நிர்கந்த நிலையடைதல்.<br>
4. மனதை வசப்படுத்தல்.<br>
5. இருபத்திரண்டு பாஷகங்களையும் ஜெயித்தல்.<br>

<br>

</blockquote>
</p>

Previous Question Next