ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >75. புத்தித்தி என்பது யாது? அது எத்தனை வகைப்படும்?


</span><br>

<p><b>பதில் </b>: தபத்தின்மூலம் ஆத்மாவிற்கு விசேஷஞானம் உண்டாகிறது அதை புத்தித்தி என்கிறோம் ஞானசக்தி 18 வகை.
<br>
<blockquote>1. அவதிக்ஞானம் : தன் முற்பிறப்பறிதல்.<br>
2. மனப்பர்ய்யஞானம் : தனதும் பிறரதும் மனதிலுண்டானதையறிதல்.<br>
3. கேவலக்ஞானம் : மூன்று காலங்களிலும் நிகழ்வதை யுணர்தல்.<br>
4. பீஜபுத்தி : ஒரு பீஜாக்ஷரத்தை தொந்தும் அதன் அநேக பதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாதல்.<br>
5. கோஷ்டபுத்தி : தனித்தனி பதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாதல் கிடங்கிலுள்ள சாமான்களுக்குச் சமமாக வேண்டியபோது கொள்ளல்.<br>
6. பதானுசா : ஒரு பதத்தைக் கொண்டு எல்லா கிரந்தத்தையுமறிதல்.<br>
7. சம்பின்னஸ் ரோத்ரத்வம் : 12 யோஜனை நீளமும் 9 யோஜனை அகலமும் உள்ள க்ஷத்திரத்தில் மனித மிருகங்களின் சப்தத்தை ஒரே காலத்தில் தனித்தனியாக கேட்டறிதல்.<br>
8. ரஸ்னேந்திய ஞானம் : 9 யோஜனைக்கும் வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களின் ருசியை அறிதல்<br>
9. ஸ்பாசனேத்தியஞானம்.<br>
10. கிராணேந்திய ஞானம்.<br>
11. சக்ஷஇந்திரய ஞானம்.<br>
12. ஸ்ரோத்ரேந்திய ஞானம். இந்நான்கின் நியத உத்திருஷ்ட விஷயத்தால் வெளி விஷயங்களை அறிதல்.<br>
13. தசபூர்வதா ஞானம்.<br>
14. சதுர்தசபூர்வ ஞானம் : 14 பூர்வத்வமும் சகல சுருத ஞானமும்<br>
15. அஷ்டாங்கநிமித்த ஞானம்<br>
16. பிரக்ஞாஸ்ரவணத்வ ஞானம் : 14 பூர்வத்தில் படிக்காவிடினும் ஒரு பூர்வத்தில் ஒரு பதம் சொன்னால் அதை சந்தேகமின்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடியது.<br>
17. பிரத்யேக ஞானம் : பிறருடைய உபதேசமின்றியே தன் அறிவினாலேயே ஞான சம்யமத்தில் பற்று.<br>
18. வாத்திய ஞானம் : வாதத்தில் இணையற்றவனாக்கும் சக்தி.<br>

</blockquote>
</p>

Previous Question Next