ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >74. தபாத்தியில் எத்தனை வகையுள்ளன?


</span><br>

<p><b>பதில் </b>: 7 வகைப்படும்.<br>
<blockquote>1. உக்கிரதபம் : பக்ஷம், மாதம் முதலியவைகளில் உபவாசம் இருந்து கொண்டே தபம் செய்தல் கஷ்டமிராது.<br>
2. தீப்ததபம் : அநேக உபவாசம் செய்த பிறகும் கூட சார பிரகாசம் கெடுவதில்லை. வாயிலும் துர்கந்தம் ஏற்படுவதில்லை.<br>
3. தப்ததபம் : போஜனத்தால் மல மூத்திராதி ஏற்படாது பஸ்மமாய்விடும்.<br>
4. மஹாதபம் : முதலிய மகாதபசு செய்யமுடியும்.<br>
5. கோரதபம் : ரோகம் முதலியன ஏற்பட்ட பின்னரும் கோரதபசு செய்தல் பயங்கரமான இடங்களில் தபம் செய்தல்.<br>
6. கோரகுண பராக்ரம தபம் : மனித சஞ்சாரமில்லாத காட்டிலும் மிக்க தாயத்துடன் தபம் செய்தல்.<br>
7. கோரகுணபிரம்ம சாதபம் : பூரண பிரம்ம சாயத்தை கடை பிடித்தலால் கெட்ட கனவுகளும் தோன்றாது.<br>

</blockquote>
</p>

Previous Question Next