ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >69. சீலவிரதத்தின் 9 நிபந்தனைகள் யாவை?

</span><br>

<p><b>பதில் </b>: பிரம்மசாய விரதத்தை தோஷமின்றி கடைபிடிக்க (ஒழுக்கங்களை ரக்ஷக்க) நிபந்தனைகள்.<br>
<blockquote> 1. ஸ்திகளுடன் சேர்ந்து வசிக்காமை.<br>
2. ஸ்திகளை தீய எண்ணத்துடன் அன்பாக நோக்குதலின்மை.<br>
3. ஸ்திகளிடம் மயங்கி இனிய வார்த்தைகள் பேசாமை.<br>
4. சென்ற காலத்தில் அனுபவித்த போகங்களைப் பற்றி சிந்திக்காமை.<br>
5. அதிக சத்துள்ள ஆகாரம் அருந்தாமை.<br>
6. வாசனைத்தைலம் முதலியன தடவி சாரத்தை அழகுபடச் செய்யாமை.<br>
7. ஸ்தீகளின் படுக்கையில் உறங்காமை.<br>
8. காமாந்திரக் கதைகளைச் சொல்லாமை.<br>
9. வயிறு புடைக்க உண்ணாமை முதலியன.<br>

</blockquote>

</p>

Previous Question Next