ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >66. ஆத்மதியானத்திற்கான காரணம் எத்தனை உள்ளன? அவை யாவை?

</span><br>
<p><b>பதில் </b>:ஐந்து<br>
<blockquote>1. வைராக்யம் : சம்சாரசரீர யோகங்களிலிரூந்து விரக்தியடைதல்.<br>
2. தத்வவிஞ்ஞான அறிவு ஏற்படல்.<br>
3. சகல பரிகிரகங்களையும் தியாகம் செய்தல் நிர்கந்தநிலை அடைதல்.<br>
4. மனதைத்தன் வசப்படுத்துதல்.<br>
5. இருபத்திரண்டு பரீஷகங்களையும் ஜெயித்தல்.<br>
</blockquote>
</p>

Previous Question Next