ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >63. நவகோகஷாயங்கள் யாவை?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
<blockquote> 1. ஹாஸ்யம் = சித்தல்<br>
2. ரதி = வேண்டுதல்<br>
3. அரதி = வேண்டாமை<br>
4. சோகம் = துக்கம்<br>
5. பயம் = அச்சம்<br>
6. வெறுப்பு = அருவருப்பு<br>
7. ஸ்திவேதனை<br>
8. புருஷவேதனை<br>
9. நபும்சகவேதனை என்பன.<br>

</blockquote>


</p>

Previous Question Next