ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >61. சிந்தா (கவலை) எத்தனை வகைப்படும்?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
நான்குவிதமாகும்.<br>
<blockquote>
1. தன் ஆத்மா கடைத்தேற வேண்டிய கவலை உத்தமம்<br>
2. பிரக்ருஷ்டமோகம் : அதாவது ஆசைவசத்தால் பிறஜீவன்களுக்கு நன்மை செய்ய சிந்திப்பது. மத்திமகவலையாகும்.<br>
3. காமபோகம் பற்றி சிந்திப்பது அதமகவலையாகும்.<br>
4. பிறருக்குத் தீங்கு செய்ய நினைப்பது அதமாதம கவலையாகும்.<br>

</blockquote>


</p>

Previous Question Next