ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >60. கஷாயங்களின் தன்மை எத்தனை?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
கஷாயங்களின் இடசக்தி (அ) பலம் தரத்தக்க சக்தியின் தன்மை நான்காகும்.<br><br><br>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellspacing="1" width="53%" id="AutoNumber1">
<tr>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கஷாயம் </font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">தீவ்ரதர் </font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">தீவ்ர</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மந்த</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மந்ததர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கோபம்<br>
(குரோதம்)</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கற்பிளவு</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மண்போல் </font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">தூசுக்கோடு</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">நீர்க்கோடு போன்று</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மானம்<br>
(கர்வம்) </font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கல்போன்று<br>
மிகக்கடினமானது</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">எலும்புபோல்<br>
கடினமுடையது</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கட்டையைப்<br>
போன்றது </font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">பிரப்பங்கொடி போல் மிருதுவானது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மாயை<br>
(வஞ்சனை)</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மூங்கில் முட்டி<br>
போல் கோணலானது</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">காட்டெருமை<br>
கொம்பு போல் கோணலானது</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கோமூத்ர சமம் வக்ரமானது</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">பசு குளம்பின் பிளவு போன்ற
கோணல்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">(லோபம்) </font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கேன்வாஸ் நிறம் போன்ற காடா</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">குயவன் சக்க ரத்தின் அழுக்கு போன்றது</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சார அழுக்கு போன்றது
</font></td>
<td width="20%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மஞ்சள் நிறம்போல் சீக்கிரம்
அழியக் கூடியது</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
</p>

Previous Question Next