ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >58. கஷாயங்கள் என்பது யாவை?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
கோபம் லோபம் முதலியவற்றால் ஏதேனும் ஒன்றின் மீதேற்பட்ட எண்ணத்தை சதா நினைத்துக்கொண்டே இருப்பது இதற்கு வாசனாகாலம் எனப்படும். எவ்வாறு யார் மீதாவதுத்வேஷ எண்ணம் ஏற்படுமாயின் அவ்வெண்ணம் வெளிப்படாமலும் ஏதேனும் ஒரு பொருளை அடையவேண்டும் என்ற விருப்பம் ஏற்பட்டு அவ்விருப்பம் அழியாமை போன்றதுவாம்.
<br>
1. அனந்தானு பந்தி வாசனாகாலம் 6 மாதம் முதல் அசங்கியாத அனந்தபவம் வரையுமாம். பிரத்யாக் யானம் 6 மாதம் அப்ரத்யாக்யானம் :
ஒரு பக்ஷம் (அ) 15 நாட்கள், சஞ்வலனம் : அந்தர் முகூர்த்தம்.<br></p>

Previous Question Next