ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >54. ஜைன சாதுக்கள் செய்யத்தக்க 10 விஷயங்கள் யாவை?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>
1. வஸ்திரமின்மை<br>
2. தனக்கென செய்த போஜன தியாகம்<br>
3. போகிகளின் படுக்கையறை வீடு முதலியவற்றிற்கு செல்வதை விட்டு விடல்<br>
4. அரசர்கள் உண்ணத்தக்க அதிக சத்துள்ள உணவை விடல்<br>
5. ஸ்துதி செய்வதில் பிரயாசை<br>
6. 28 மூல குணங்களையும் 84 லக்ஷம் உத்தர குணங்களையும் கொள்ளல். <br>
7. முன் செய்த தோஷங்களைப்பற்றி வருந்துதல்<br>
8. தபம் சமயமம் இவற்றில் பொயவரை மதித்தல்.<br>
9. ஒவ்வொரு மாதமும் விசேஷ ஸ்துதி செய்தல்.<br>
10. வருஷ காலத்தில் 4 மாதம் ஒரேயிடத்திலிருத்தல் முதலியன.<br>

</blockquote>


</p>

Previous Question Next