ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >52. தசலக்ஷண தர்மம் யாது?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. இத்தர்மத்தை சாதுக்கள் பூர்ண ரூபத்துடன் கடை பிடிக்கின்றனர்.<br>
1. உத்தமக்ஷமை : கோபம் உண்டாவன செய்யாமை பொறுமை<br>
2. உத்தம மார்தவம்: கர்வமின்மை<br>
3. உத்தம ஆர்ஜவம் : வஞ்சனை செய்யாமை<br>
4. உத்தம செளசம் : பேராசை கொள்ளாமை<br>
5. உத்தம சத்தியம் : பொய் பேசாமை<br>
6. உத்தம சம்யமம் : அடக்கமுடைமை<br>
7. உத்தம தபம் : கர்மக்ஷயம் செய்ய தபமுடைமை<br>
8. உத்தம தியாகம் : ஞானோபதேசம் செய்தல்<br>
9. உத்தம ஆகிஞ்சின்யம் : சாரம் முதலியவற்றால் கர்வம் கொள்ளாமை<br>
10. உத்தம பிரம்மசாயம் : பிரம்மசாயத்தை முழு ஒழுக்கத்துடன் கடைபிடித்தல் முதலியவைகளாம்.<br>
<br>

</blockquote>


</p>

Previous Question Next