ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >51. முனிவர்கள் உபவாசம் இருக்கக்காரணங்கள் யாவை?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. அகஸ்மாத்தாக எங்கேனும் மரணம் ஏற்படின்<br>
2. உபசர்க்கம் உண்டாயின்<br>
3. பிரம்மசாயம் கடைபிடிக்க<br>
4. பிராணிகளின் கருணை காரணமாக<br>
5. உபவாசத்தின் பொருட்டு<br>
6. சன்னியாசிகளின் மரணம் முதலியவற்றிற்காக ஆகாரம் கொள்வதில்லை.<br>

</blockquote>


</p>
 

Previous Question Next