ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >50. முனிவர்கள் என்ன காரணத்திற்காக உணவருந்துகின்றனர்? எதற்காக உணவருந்துவதில்லை?
</span><br>
<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. பசியை போக்க<br>
2. தினந்தோறும் செய்ய வேண்டிய ஆறுகியைகளைச் செய்ய<br>
3. ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க<br>
4. இந்திய அடக்கம் செய்ய<br>
5. உயிரைக் காப்பாற்ற<br>
6. உத்தமக்ஷமை முதலிய தர்மங்களைக் கடைப்பிடிக்கவே உணவு அருந்துகின்றனர்.<br><br>

1. சாரபலம் வேண்டி<br>
2. ஆயுள்விருத்தி பெற<br>
3. ரசஸ்வாதத்திற்கு<br>
4. ஆரம்ப சக்திகள் உண்டாக<br>
5. மோகமேற்பட<br>
6. கீர்த்திமானாக இல்லாதிருக்க ஆகிய இக்காரணங்களால் உணவு அருந்துவதில்லை.<br>

</blockquote>


</p>

Previous Question Next