ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >39. பிரசித்திபெற்ற பதிவிரதைகளின் பெயர் என்ன?

</span><br>
<p><b>பதில் :</b> 1. பிராமி
2. சந்தனை
3. ராஜுல்
4. கெளஸல்யா
5. மிருகாவதி
6. சீதா
7. சுபத்திரை
8. திரெளபதி
9. சுலஸா
10. குந்தி
11. சீலவதி
12. தமயந்தி
13. சூலா
14. பிரபாவதி
15. சிவா
16. பத்மாவதி ஆவர்.
</p>

Previous Question Next