ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >182. முனிகள் ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள ஐந்து முக்கிய விதிகள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. வயிற்றில் உற்பத்தி ஆகும் பசி என்னும் அக்னி சாந்தமடையுமளவிற்கு மட்டுமே ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.<br>
2. வண்டி ஓடுவதற்காக சக்கரங்களுக்கு எண்ணெய் போல இந்த சாரம் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு மட்டும் ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.<br>
3. பசு எப்படி தீனி கொடுப்பவர்களைக் கவனிக்காமல் தீனியை மட்டும் பார்க்கிறதோ, அதே போல் ஆகாரம் கொடுப்பவர் பணக்காரரா, ஏழையா என்று கொடுப்பவர் நிலைமைபற்றி யோசிக்காமல் ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.<br>
4. பானையை மண், குப்பை போன்றவற்றால் நிரப்புவது போல் ருசி பாராது ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.<br>
5. வண்டு பூக்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்காமல் தேனை எடுத்துக்கொள்வது போல் இல்லறத்தாருக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்காமல் ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.<br>
</blockquote>
</p>


 

Previous Question Next