ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >176. முக்தி யாருக்குக் கிட்டும்?

</span><br>

<p><b>பதில் </b>: ஆத்ம ஸ்வரூபத்தின் சலனமற்ற ஸ்திதி யாருக்கு ஏற்படுகிறதோ அவருக்கே மோக்ஷம் கிட்டும். ஆத்ம ஸ்திரம் இல்லாது மோக்ஷம் இல்லை.<br>


</p> 

Previous Question Next