ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >170. சங்கத்திலிருக்கும் காலத்தில் சிஷ்யர்களுக்கு முக்கியமான ஐந்து பாவனைகள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>: 1. தபம் - தவத்தால் பொருள்கள் மீதும் ஆசை மீதும் வெற்றி ஏற்படுகிறது.<br>
2. சுருதம் - ஆகமங்களின் அப்பியாசத்தால் தத்துவங்கள் பற்றி சந்தேகம், மயக்கம் போன்றவை நீங்கி உண்மையான பக்தி ஏற்படுகிறது.<br>
3. சத்வம், நற்குணத்தோடு இருப்பதால் எந்தக் கடுமையான துன்பத்தையும் தாங்கும் சக்தி ஏற்படுகிறது.<br>
4. ஏகத்வம், தன் ஆத்மாவைப்பற்றித் தனியே சிந்திப்பதால் தன்னைச் சார்ந்தவர், பிறர் என மோகம் ஏற்படுவதில்லை.<br>
5. சந்தோஷம், மான, அவமான எண்ணமில்லாது ஆகாரம் போன்றவற்றில் சமநோக்குடன் சந்தோஷ பாவனையுடன் இருத்தல் ஆத்ம பாவனையில் திருப்தியுடனும் பொருள்களில் பற்றின்றி இருக்கவும் உதவுகிறது.<br>


</p> 

Previous Question Next